14066.htm

CÍMSZÓ: Reich

SZEMÉLYNÉV: Reich Jaakov Koppel

SZÓCIKK: R. Jaakov Koppel, rabbi, szül. Verbón (Nyitra vm.) 1838., Reich Ezékiél fia és Koppel Charif fia. 1860-ban már szobotiszti rabbi volt. 1872-ben került atyja helyére Verbóra, 1890. pedig Budapestre. Működése alatt lett a fővárosi orthodox hitközség naggyá és intézményekben gazdaggá, alatta létesültek a következő intézmények : a Tórasz Emesz Talmud-Tóraiskola, a Hizoharu szegényeket gyámolító egyesület, a Sász chevró felnőttek oktatására, az Aggokháza és a kórház. Az 1868-i kongresszuson a konzervatívok pártjához csatlakozott. Nagy Talmud-tudása, világi műveltsége, békeszeretete és egyéniségének sok más vonzó vonása általános becsülést szereztek R.-nek, akit a konzervatív magyar zsidóság legtekintélyesebb vezetőjének tisztel. Érdemeiért királyi tanácsossággal tüntette ki a király. Az orthodox zsidóság őt bízta meg felsőházi képviseletével az 1927-iki választáson. A magyar felsőház legidősebb tagja.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4066. címszó a lexikon => 737. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14066.htm

CÍMSZÓ: Reich

SZEMÉLYNÉV: Reich Jaakov Koppel

SZÓCIKK: R. Jaakov Koppel, rabbi, szül. Verbón Nyitra vm. 1838., Reich Ezékiél fia és Koppel Charif fia. 1860-ban már szobotiszti rabbi volt. 1872-ben került atyja helyére Verbóra, 1890. pedig Budapestre. Működése alatt lett a fővárosi orthodox hitközség naggyá és intézményekben gazdaggá, alatta létesültek a következő intézmények : a Tórasz Emesz Talmud-Tóraiskola, a Hizoharu szegényeket gyámolító egyesület, a Sász chevró felnőttek oktatására, az Aggokháza és a kórház. Az 1868-i kongresszuson a konzervatívok pártjához csatlakozott. Nagy Talmud-tudása, világi műveltsége, békeszeretete és egyéniségének sok más vonzó vonása általános becsülést szereztek R.-nek, akit a konzervatív magyar zsidóság legtekintélyesebb vezetőjének tisztel. Érdemeiért királyi tanácsossággal tüntette ki a király. Az orthodox zsidóság őt bízta meg felsőházi képviseletével az 1927-iki választáson. A magyar felsőház legidősebb tagja.

14066.ht

CÍMSZÓ Reic

SZEMÉLYNÉV Reic Jaako Koppe

SZÓCIKK R Jaako Koppel rabbi szül Verbó Nyitr vm 1838. Reic Ezékié fi é Koppe Chari fia 1860-ba má szobotiszt rabb volt 1872-be kerül atyj helyér Verbóra 1890 pedi Budapestre Működés alat let főváros orthodo hitközsé naggy é intézményekbe gazdaggá alatt létesülte következ intézménye Tóras Emes Talmud-Tóraiskola Hizohar szegényeke gyámolít egyesület Sás chevr felnőtte oktatására a Aggokház é kórház A 1868- kongresszuso konzervatívo pártjáho csatlakozott Nag Talmud-tudása világ műveltsége békeszeretet é egyéniségéne so má vonz vonás általáno becsülés szerezte R.-nek aki konzervatí magya zsidósá legtekintélyeseb vezetőjéne tisztel Érdemeiér király tanácsosságga tüntett k király A orthodo zsidósá ő bízt me felsőház képviseletéve a 1927-ik választáson magya felsőhá legidőseb tagja

14066.h

CÍMSZ Rei

SZEMÉLYNÉ Rei Jaak Kopp

SZÓCIK Jaak Koppe rabb szü Verb Nyit v 1838 Rei Ezéki f Kopp Char fi 1860-b m szobotisz rab vol 1872-b kerü aty helyé Verbór 189 ped Budapestr Működé ala le főváro orthod hitközs nagg intézményekb gazdagg alat létesült követke intézmény Tóra Eme Talmud-Tóraiskol Hizoha szegények gyámolí egyesüle Sá chev felnőtt oktatásár Aggokhá kórhá 1868 kongresszus konzervatív pártjáh csatlakozot Na Talmud-tudás vilá műveltség békeszerete egyéniségén s m von voná általán becsülé szerezt R.-ne ak konzervat magy zsidós legtekintélyese vezetőjén tiszte Érdemeié királ tanácsosságg tüntet királ orthod zsidós bíz m felsőhá képviseletév 1927-i választáso magy felsőh legidőse tagj

14066.

CÍMS Re

SZEMÉLYN Re Jaa Kop

SZÓCI Jaa Kopp rab sz Ver Nyi 183 Re Ezék Kop Cha f 1860- szobotis ra vo 1872- ker at hely Verbó 18 pe Budapest Működ al l fővár ortho hitköz nag intézmények gazdag ala létesül követk intézmén Tór Em Talmud-Tóraisko Hizoh szegénye gyámol egyesül S che felnőt oktatásá Aggokh kórh 186 kongresszu konzervatí pártjá csatlakozo N Talmud-tudá vil műveltsé békeszeret egyéniségé vo von általá becsül szerez R.-n a konzerva mag zsidó legtekintélyes vezetőjé tiszt Érdemei kirá tanácsosság tünte kirá ortho zsidó bí felsőh képviseleté 1927- választás mag felső legidős tag

14066

CÍM R

SZEMÉLY R Ja Ko

SZÓC Ja Kop ra s Ve Ny 18 R Ezé Ko Ch 1860 szoboti r v 1872 ke a hel Verb 1 p Budapes Műkö a fővá orth hitkö na intézménye gazda al létesü követ intézmé Tó E Talmud-Tóraisk Hizo szegény gyámo egyesü ch felnő oktatás Aggok kór 18 kongressz konzervat pártj csatlakoz Talmud-tud vi művelts békeszere egyéniség v vo által becsü szere R.- konzerv ma zsid legtekintélye vezetőj tisz Érdeme kir tanácsossá tünt kir orth zsid b felső képviselet 1927 választá ma fels legidő ta

1406SZEMÉL J K

SZÓ J Ko r V N 1 Ez K C 186 szobot 187 k he Ver Budape Műk főv ort hitk n intézmény gazd a létes köve intézm T Talmud-Tórais Hiz szegén gyám egyes c feln oktatá Aggo kó 1 kongress konzerva párt csatlako Talmud-tu v művelt békeszer egyénisé v álta becs szer R. konzer m zsi legtekintély vezető tis Érdem ki tanácsoss tün ki ort zsi fels képvisele 192 választ m fel legid t