14069.htm

CÍMSZÓ: Reich

SZEMÉLYNÉV: Reich Nathaniel

SZÓCIKK: . Nathaniel, filológus, szül. Sárváron 1882. A Wien melletti Baden rabbijának fia. Rabbiképesítést szerzett, de amellett a technikai főiskolákat és a keleti nyelvek főiskoláit is látogatta. Innsbruckban, Münchenben, Turinban és Wienben assyrológiai és egyptológiai tanulmányokat végzett, majd Prágában egyet, magántanár lett. 1922-ben Amerikába ment. Philadelphiában a zsidó Dropsie College tanára és az ottani egyetemi múzeumban is fontos hivatalt tölt be. Mint a demotikus nyelv kutatója és egyik legalaposabb ismerője, világhírű. Több munkában foglalkozott kutatásainak feldolgozásával.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4069. címszó a lexikon => 737. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14069.htm

CÍMSZÓ: Reich

SZEMÉLYNÉV: Reich Nathaniel

SZÓCIKK: . Nathaniel, filológus, szül. Sárváron 1882. A Wien melletti Baden rabbijának fia. Rabbiképesítést szerzett, de amellett a technikai főiskolákat és a keleti nyelvek főiskoláit is látogatta. Innsbruckban, Münchenben, Turinban és Wienben assyrológiai és egyptológiai tanulmányokat végzett, majd Prágában egyet, magántanár lett. 1922-ben Amerikába ment. Philadelphiában a zsidó Dropsie College tanára és az ottani egyetemi múzeumban is fontos hivatalt tölt be. Mint a demotikus nyelv kutatója és egyik legalaposabb ismerője, világhírű. Több munkában foglalkozott kutatásainak feldolgozásával.

14069.ht

CÍMSZÓ Reic

SZEMÉLYNÉV Reic Nathanie

SZÓCIKK Nathaniel filológus szül Sárváro 1882 Wie mellett Bade rabbijána fia Rabbiképesítés szerzett d amellet technika főiskoláka é kelet nyelve főiskolái i látogatta Innsbruckban Münchenben Turinba é Wienbe assyrológia é egyptológia tanulmányoka végzett maj Prágába egyet magántaná lett 1922-be Amerikáb ment Philadelphiába zsid Dropsi Colleg tanár é a ottan egyetem múzeumba i fonto hivatal töl be Min demotiku nyel kutatój é egyi legalaposab ismerője világhírű Töb munkába foglalkozot kutatásaina feldolgozásával

14069.h

CÍMSZ Rei

SZEMÉLYNÉ Rei Nathani

SZÓCIK Nathanie filológu szü Sárvár 188 Wi mellet Bad rabbiján fi Rabbiképesíté szerzet amelle technik főiskolák kele nyelv főiskolá látogatt Innsbruckba Münchenbe Turinb Wienb assyrológi egyptológi tanulmányok végzet ma Prágáb egye magántan let 1922-b Ameriká men Philadelphiáb zsi Drops Colle taná otta egyete múzeumb font hivata tö b Mi demotik nye kutató egy legalaposa ismerőj világhír Tö munkáb foglalkozo kutatásain feldolgozásáva

14069.

CÍMS Re

SZEMÉLYN Re Nathan

SZÓCI Nathani filológ sz Sárvá 18 W melle Ba rabbijá f Rabbiképesít szerze amell techni főiskolá kel nyel főiskol látogat Innsbruckb Münchenb Turin Wien assyrológ egyptológ tanulmányo végze m Prágá egy magánta le 1922- Amerik me Philadelphiá zs Drop Coll tan ott egyet múzeum fon hivat t M demoti ny kutat eg legalapos ismerő világhí T munká foglalkoz kutatásai feldolgozásáv

14069

CÍM R

SZEMÉLY R Natha

SZÓC Nathan filoló s Sárv 1 mell B rabbij Rabbiképesí szerz amel techn főiskol ke nye főisko látoga Innsbruck München Turi Wie assyroló egyptoló tanulmány végz Prág eg magánt l 1922 Ameri m Philadelphi z Dro Col ta ot egye múzeu fo hiva demot n kuta e legalapo ismer világh munk foglalko kutatása feldolgozásá

1406SZEMÉL Nath

SZÓ Natha filol Sár mel rabbi Rabbiképes szer ame tech főisko k ny főisk látog Innsbruc Münche Tur Wi assyrol egyptol tanulmán vég Prá e magán 192 Amer Philadelph Dr Co t o egy múze f hiv demo kut legalap isme világ mun foglalk kutatás feldolgozás