14070.htm

CÍMSZÓ: Reichard

SZEMÉLYNÉV: Reichard Zsigmond

SZÓCIKK: "Reichard, 1. Zsigmond, kúriai bíró és jogi író, szül. Székesfehérvárott 1863 ápr. 28., megh. Budapesten 1916 ápr. 8. Jogi tanulmányainak elvégzése után ügyvédi oklevelet szerzett és 1888-93. ügyvédi gyakorlatot folytatott. 1894. a bírói pályára lépett és 1913. kúriai bíróvá nevezték ki. Legjelentékenyebb müve amely mélyreható lélektani tudásról tanúskodik és a gondolkodás imponáló bátorságára vall: Az erkölcsi érzés. Többi munkáiban büntetőjogi kérdésekkel foglalkozott. Ezek közül a legfontosabbak: A feltételes elítélés; A feltételes elítélés néhány vitás pontjáról; Pszychiatria és büntetőjog ; A bíró büntetésenyhítési joga ; A bűncselekvények osztályozása; Tervezet a büntetőtörvény módosításához; A közigazgatási bíróságok."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4070. címszó a lexikon => 737. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14070.htm

CÍMSZÓ: Reichard

SZEMÉLYNÉV: Reichard Zsigmond

SZÓCIKK: Reichard, 1. Zsigmond, kúriai bíró és jogi író, szül. Székesfehérvárott 1863 ápr. 28., megh. Budapesten 1916 ápr. 8. Jogi tanulmányainak elvégzése után ügyvédi oklevelet szerzett és 1888-93. ügyvédi gyakorlatot folytatott. 1894. a bírói pályára lépett és 1913. kúriai bíróvá nevezték ki. Legjelentékenyebb müve amely mélyreható lélektani tudásról tanúskodik és a gondolkodás imponáló bátorságára vall: Az erkölcsi érzés. Többi munkáiban büntetőjogi kérdésekkel foglalkozott. Ezek közül a legfontosabbak: A feltételes elítélés; A feltételes elítélés néhány vitás pontjáról; Pszychiatria és büntetőjog ; A bíró büntetésenyhítési joga ; A bűncselekvények osztályozása; Tervezet a büntetőtörvény módosításához; A közigazgatási bíróságok.

14070.ht

CÍMSZÓ Reichar

SZEMÉLYNÉV Reichar Zsigmon

SZÓCIKK Reichard 1 Zsigmond kúria bír é jog író szül Székesfehérvárot 186 ápr 28. megh Budapeste 191 ápr 8 Jog tanulmányaina elvégzés utá ügyvéd oklevele szerzet é 1888-93 ügyvéd gyakorlato folytatott 1894 bíró pályár lépet é 1913 kúria bíróv nevezté ki Legjelentékenyeb müv amel mélyrehat lélektan tudásró tanúskodi é gondolkodá imponál bátorságár vall A erkölcs érzés Több munkáiba büntetőjog kérdésekke foglalkozott Eze közü legfontosabbak feltétele elítélés feltétele elítélé néhán vitá pontjáról Pszychiatri é büntetőjo bír büntetésenyhítés jog bűncselekvénye osztályozása Terveze büntetőtörvén módosításához közigazgatás bíróságok

14070.h

CÍMSZ Reicha

SZEMÉLYNÉ Reicha Zsigmo

SZÓCIK Reichar Zsigmon kúri bí jo ír szü Székesfehérváro 18 áp 28 meg Budapest 19 áp Jo tanulmányain elvégzé ut ügyvé oklevel szerze 1888-9 ügyvé gyakorlat folytatot 189 bír pályá lépe 191 kúri bíró nevezt k Legjelentékenye mü ame mélyreha lélekta tudásr tanúskod gondolkod imponá bátorságá val erkölc érzé Töb munkáib büntetőjo kérdésekk foglalkozot Ez köz legfontosabba feltétel elítélé feltétel elítél néhá vit pontjáró Pszychiatr büntetőj bí büntetésenyhíté jo bűncselekvény osztályozás Tervez büntetőtörvé módosításáho közigazgatá bíróságo

14070.

CÍMS Reich

SZEMÉLYN Reich Zsigm

SZÓCI Reicha Zsigmo kúr b j í sz Székesfehérvár 1 á 2 me Budapes 1 á J tanulmányai elvégz u ügyv okleve szerz 1888- ügyv gyakorla folytato 18 bí pály lép 19 kúr bír nevez Legjelentékeny m am mélyreh lélekt tudás tanúsko gondolko impon bátorság va erköl érz Tö munkái büntetőj kérdések foglalkozo E kö legfontosabb feltéte elítél feltéte elíté néh vi pontjár Pszychiat büntető b büntetésenyhít j bűncselekvén osztályozá Terve büntetőtörv módosításáh közigazgat bíróság

14070

CÍM Reic

SZEMÉLY Reic Zsig

SZÓC Reich Zsigm kú s Székesfehérvá m Budape tanulmánya elvég ügy oklev szer 1888 ügy gyakorl folytat 1 b pál lé 1 kú bí neve Legjelentéken a mélyre lélek tudá tanúsk gondolk impo bátorsá v erkö ér T munká büntető kérdése foglalkoz k legfontosab feltét elíté feltét elít né v pontjá Pszychia büntet büntetésenyhí bűncselekvé osztályoz Terv büntetőtör módosításá közigazga bírósá

1407

CÍ Rei

SZEMÉL Rei Zsi

SZÓ Reic Zsig k Székesfehérv Budap tanulmány elvé üg okle sze 188 üg gyakor folyta pá l k b nev Legjelentéke mélyr léle tud tanús gondol imp bátors erk é munk büntet kérdés foglalko legfontosa felté elít felté elí n pontj Pszychi bünte büntetésenyh bűncselekv osztályo Ter büntetőtö módosítás közigazg bírós