14077.htm

CÍMSZÓ: Reiner

SZEMÉLYNÉV: Reiner Ignác

SZÓCIKK: "R. Ignác, jogi író, szül. Gyulafehérváron 1863 febr. 14., megh. Budapesten 1917 júl. 11. Fia R. Zsigmond alsó-fehérmegyei és gyulafehérvári főorvosnak, aki a szabadságharcban mint tábori orvos jelentékeny működést fejtett ki Perczel, Guyon és Bem hadseregében. A jogi doktorátus és ügyvédi oklevél megszerzése után az igazságügyminisztériumba osztották be, ahol miniszteri osztálytanácsos, a börtönügyi, majd a nemzetközi jogi osztály főnöke volt. Művei: A magyar bíróságok szervezete és területi beosztása; A közjegyzői törvény magyarázata: A magyar ügyvédség; A bírói és ügyészi szervezet módosításáról szóló törvény magyarázata; Az erdélyi birtokrendezési eljárásról szóló törvény módosítása és kiegészítése ; Strafanstalten Ungarns; Les établissements Pénitentiaires en Hongrie; A kegyelmezési jog."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4077. címszó a lexikon => 738. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14077.htm

CÍMSZÓ: Reiner

SZEMÉLYNÉV: Reiner Ignác

SZÓCIKK: R. Ignác, jogi író, szül. Gyulafehérváron 1863 febr. 14., megh. Budapesten 1917 júl. 11. Fia R. Zsigmond alsó-fehérmegyei és gyulafehérvári főorvosnak, aki a szabadságharcban mint tábori orvos jelentékeny működést fejtett ki Perczel, Guyon és Bem hadseregében. A jogi doktorátus és ügyvédi oklevél megszerzése után az igazságügyminisztériumba osztották be, ahol miniszteri osztálytanácsos, a börtönügyi, majd a nemzetközi jogi osztály főnöke volt. Művei: A magyar bíróságok szervezete és területi beosztása; A közjegyzői törvény magyarázata: A magyar ügyvédség; A bírói és ügyészi szervezet módosításáról szóló törvény magyarázata; Az erdélyi birtokrendezési eljárásról szóló törvény módosítása és kiegészítése ; Strafanstalten Ungarns; Les établissements Pénitentiaires en Hongrie; A kegyelmezési jog.

14077.ht

CÍMSZÓ Reine

SZEMÉLYNÉV Reine Igná

SZÓCIKK R Ignác jog író szül Gyulafehérváro 186 febr 14. megh Budapeste 191 júl 11 Fi R Zsigmon alsó-fehérmegye é gyulafehérvár főorvosnak ak szabadságharcba min tábor orvo jelentéken működés fejtet k Perczel Guyo é Be hadseregében jog doktorátu é ügyvéd oklevé megszerzés utá a igazságügyminisztériumb osztottá be aho miniszter osztálytanácsos börtönügyi maj nemzetköz jog osztál főnök volt Művei magya bíróságo szervezet é terület beosztása közjegyző törvén magyarázata magya ügyvédség bíró é ügyész szerveze módosításáró szól törvén magyarázata A erdély birtokrendezés eljárásró szól törvén módosítás é kiegészítés Strafanstalte Ungarns Le établissement Pénitentiaire e Hongrie kegyelmezés jog

14077.h

CÍMSZ Rein

SZEMÉLYNÉ Rein Ign

SZÓCIK Igná jo ír szü Gyulafehérvár 18 feb 14 meg Budapest 19 jú 1 F Zsigmo alsó-fehérmegy gyulafehérvá főorvosna a szabadságharcb mi tábo orv jelentéke működé fejte Percze Guy B hadseregébe jo doktorát ügyvé oklev megszerzé ut igazságügyminisztérium osztott b ah miniszte osztálytanácso börtönügy ma nemzetkö jo osztá főnö vol Műve magy bíróság szerveze terüle beosztás közjegyz törvé magyarázat magy ügyvédsé bír ügyés szervez módosításár szó törvé magyarázat erdél birtokrendezé eljárásr szó törvé módosítá kiegészíté Strafanstalt Ungarn L établissemen Pénitentiair Hongri kegyelmezé jo

14077.

CÍMS Rei

SZEMÉLYN Rei Ig

SZÓCI Ign j í sz Gyulafehérvá 1 fe 1 me Budapes 1 j Zsigm alsó-fehérmeg gyulafehérv főorvosn szabadságharc m táb or jelenték működ fejt Percz Gu hadseregéb j doktorá ügyv okle megszerz u igazságügyminisztériu osztot a miniszt osztálytanács börtönüg m nemzetk j oszt főn vo Műv mag bírósá szervez terül beosztá közjegy törv magyaráza mag ügyvéds bí ügyé szerve módosításá sz törv magyaráza erdé birtokrendez eljárás sz törv módosít kiegészít Strafanstal Ungar établisseme Pénitentiai Hongr kegyelmez j

14077

CÍM Re

SZEMÉLY Re I

SZÓC Ig s Gyulafehérv f m Budape Zsig alsó-fehérme gyulafehér főorvos szabadsághar tá o jelenté műkö fej Perc G hadseregé doktor ügy okl megszer igazságügyminisztéri oszto minisz osztálytanác börtönü nemzet osz fő v Mű ma bírós szerve terü beoszt közjeg tör magyaráz ma ügyvéd b ügy szerv módosítás s tör magyaráz erd birtokrende eljárá s tör módosí kiegészí Strafansta Unga établissem Pénitentia Hong kegyelme

1407

CÍ R

SZEMÉL R

SZÓ I Gyulafehér Budap Zsi alsó-fehérm gyulafehé főorvo szabadságha t jelent műk fe Per hadsereg dokto üg ok megsze igazságügyminisztér oszt minis osztálytaná börtön nemze os f M m bíró szerv ter beosz közje tö magyará m ügyvé üg szer módosítá tö magyará er birtokrend eljár tö módos kiegész Strafanst Ung établisse Pénitenti Hon kegyelm