14079.htm

CÍMSZÓ: Reiner

SZEMÉLYNÉV: Reiner János

SZÓCIKK: "R. János*, egyetemi tanár, jogtudós, egyházjogász, R. Ignác testvére, szül. Nagybecskereken 1865 jún. 22. Középiskoláit Gyulafehérváron, az egyetemet Budapesten végezte. Előbb az egyházjog magántanára lett az egyetemen, 1915. pedig nyilvános rendes tanára az egyházjognak. Tagja a M. Tud. Akadémiának, az államtudományi vizsgálóbizottságnak és a budapesti ügyvédvizsgáló-bizottaágnak, a Szt. István Akadémiának pedig főtitkára. Főbb, önálló alakban megjelent művei: Die Besetzung der Bistümer in Ungarn in historischer Entwickelung bis zur Gegenwart (1888); A jogtörténelem és kutatási módszerei (1894); A felszentelést cím az érvényben levő jogszerint; Az ezredéves magyar állam és népe c. gyűjteményben Egyházi szervezet ; Kirche und Kirchengenossenschafte in Ungarn (1896) ; Jogi dolgozatok; A concordatumról; A szerződésen kívüli kártérítési kötelmek; Zlinszky, Magyar magánjoga (átdolgozta); Az egyház jog fogalma; Az egyházi személyek utáni örökösödési jog Magyarországon; Az egyházi házasságkötési jog történelmi alapjai; A magyar házassági jog; Az egyházi házasságkötési jog tanának kifejlődése; Az egyház és állam szétválasztása és a francia szétválasztási törvény; A királykérdés Magyarországon (franciául is)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4079. címszó a lexikon => 738. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14079.htm

CÍMSZÓ: Reiner

SZEMÉLYNÉV: Reiner János

SZÓCIKK: R. János*, egyetemi tanár, jogtudós, egyházjogász, R. Ignác testvére, szül. Nagybecskereken 1865 jún. 22. Középiskoláit Gyulafehérváron, az egyetemet Budapesten végezte. Előbb az egyházjog magántanára lett az egyetemen, 1915. pedig nyilvános rendes tanára az egyházjognak. Tagja a M. Tud. Akadémiának, az államtudományi vizsgálóbizottságnak és a budapesti ügyvédvizsgáló-bizottaágnak, a Szt. István Akadémiának pedig főtitkára. Főbb, önálló alakban megjelent művei: Die Besetzung der Bistümer in Ungarn in historischer Entwickelung bis zur Gegenwart 1888 ; A jogtörténelem és kutatási módszerei 1894 ; A felszentelést cím az érvényben levő jogszerint; Az ezredéves magyar állam és népe c. gyűjteményben Egyházi szervezet ; Kirche und Kirchengenossenschafte in Ungarn 1896 ; Jogi dolgozatok; A concordatumról; A szerződésen kívüli kártérítési kötelmek; Zlinszky, Magyar magánjoga átdolgozta ; Az egyház jog fogalma; Az egyházi személyek utáni örökösödési jog Magyarországon; Az egyházi házasságkötési jog történelmi alapjai; A magyar házassági jog; Az egyházi házasságkötési jog tanának kifejlődése; Az egyház és állam szétválasztása és a francia szétválasztási törvény; A királykérdés Magyarországon franciául is .

14079.ht

CÍMSZÓ Reine

SZEMÉLYNÉV Reine Jáno

SZÓCIKK R János* egyetem tanár jogtudós egyházjogász R Igná testvére szül Nagybecskereke 186 jún 22 Középiskolái Gyulafehérváron a egyeteme Budapeste végezte Előb a egyházjo magántanár let a egyetemen 1915 pedi nyilváno rende tanár a egyházjognak Tagj M Tud Akadémiának a államtudomány vizsgálóbizottságna é budapest ügyvédvizsgáló-bizottaágnak Szt Istvá Akadémiána pedi főtitkára Főbb önáll alakba megjelen művei Di Besetzun de Bistüme i Ungar i historische Entwickelun bi zu Gegenwar 188 jogtörténele é kutatás módszere 189 felszentelés cí a érvénybe lev jogszerint A ezredéve magya álla é nép c gyűjteménybe Egyház szerveze Kirch un Kirchengenossenschaft i Ungar 189 Jog dolgozatok concordatumról szerződése kívül kártérítés kötelmek Zlinszky Magya magánjog átdolgozt A egyhá jo fogalma A egyház személye után örökösödés jo Magyarországon A egyház házasságkötés jo történelm alapjai magya házasság jog A egyház házasságkötés jo tanána kifejlődése A egyhá é álla szétválasztás é franci szétválasztás törvény királykérdé Magyarországo franciáu i

14079.h

CÍMSZ Rein

SZEMÉLYNÉ Rein Ján

SZÓCIK János egyete taná jogtudó egyházjogás Ign testvér szü Nagybecskerek 18 jú 2 Középiskolá Gyulafehérváro egyetem Budapest végezt Elő egyházj magántaná le egyeteme 191 ped nyilván rend taná egyházjogna Tag Tu Akadémiána államtudomán vizsgálóbizottságn budapes ügyvédvizsgáló-bizottaágna Sz Istv Akadémián ped főtitkár Főb önál alakb megjele műve D Besetzu d Bistüm Unga historisch Entwickelu b z Gegenwa 18 jogtörténel kutatá módszer 18 felszentelé c érvényb le jogszerin ezredév magy áll né gyűjteményb Egyhá szervez Kirc u Kirchengenossenschaf Unga 18 Jo dolgozato concordatumró szerződés kívü kártéríté kötelme Zlinszk Magy magánjo átdolgoz egyh j fogalm egyhá személy utá örökösödé j Magyarországo egyhá házasságköté j történel alapja magy házassá jo egyhá házasságköté j tanán kifejlődés egyh áll szétválasztá franc szétválasztá törvén királykérd Magyarország franciá

14079.

CÍMS Rei

SZEMÉLYN Rei Já

SZÓCI Jáno egyet tan jogtud egyházjogá Ig testvé sz Nagybecskere 1 j Középiskol Gyulafehérvár egyete Budapes végez El egyház magántan l egyetem 19 pe nyilvá ren tan egyházjogn Ta T Akadémián államtudomá vizsgálóbizottság budape ügyvédvizsgáló-bizottaágn S Ist Akadémiá pe főtitká Fő öná alak megjel műv Besetz Bistü Ung historisc Entwickel Gegenw 1 jogtörténe kutat módsze 1 felszentel érvény l jogszeri ezredé mag ál n gyűjtemény Egyh szerve Kir Kirchengenossenscha Ung 1 J dolgozat concordatumr szerződé kív kártérít kötelm Zlinsz Mag magánj átdolgo egy fogal egyh személ ut örökösöd Magyarország egyh házasságköt történe alapj mag házass j egyh házasságköt taná kifejlődé egy ál szétválaszt fran szétválaszt törvé királykér Magyarorszá franci

14079

CÍM Re

SZEMÉLY Re J

SZÓC Ján egye ta jogtu egyházjog I testv s Nagybecsker Középisko Gyulafehérvá egyet Budape vége E egyhá magánta egyete 1 p nyilv re ta egyházjog T Akadémiá államtudom vizsgálóbizottsá budap ügyvédvizsgáló-bizottaág Is Akadémi p főtitk F ön ala megje mű Beset Bist Un historis Entwicke Gegen jogtörtén kuta módsz felszente érvén jogszer ezred ma á gyűjtemén Egy szerv Ki Kirchengenossensch Un dolgoza concordatum szerződ kí kártérí kötel Zlins Ma magán átdolg eg foga egy szemé u örökösö Magyarorszá egy házasságkö történ alap ma házas egy házasságkö tan kifejlőd eg á szétválasz fra szétválasz törv királyké Magyarorsz franc

1407

CÍ R

SZEMÉL R

SZÓ Já egy t jogt egyházjo test Nagybecske Középisk Gyulafehérv egye Budap vég egyh magánt egyet nyil r t egyházjo Akadémi államtudo vizsgálóbizotts buda ügyvédvizsgáló-bizottaá I Akadém főtit ö al megj m Bese Bis U histori Entwick Gege jogtörté kut móds felszent érvé jogsze ezre m gyűjtemé Eg szer K Kirchengenossensc U dolgoz concordatu szerző k kártér köte Zlin M magá átdol e fog eg szem örökös Magyarorsz eg házasságk törté ala m háza eg házasságk ta kifejlő e szétválas fr szétválas tör királyk Magyarors fran