14082.htm

CÍMSZÓ: Reinhardt

SZEMÉLYNÉV: Reinhardt Miksa

SZÓCIKK: . R. Miksa*, színész, rendező és színigazgató, szül. Bazinban 1873. Már kora ifjúságában elhagyta Magyarországot és Bécsben folytatta színészi tanulmányait. Először Bécsben, majd Berlinben játszott és rendezői kérdésekkel is foglalkozott. De minthogy újszerű törekvéseit idegen vezetés alatt nem tudta megvalósítani, megalapította Berlinben a Kleines Theatert, majd átvette a Deutsches Theatert. Közben hosszabb-rövidebb ideig több más színházi vállalatot is vezetett a német fővárosban. Előadásokat rendezett óriási közönség részére a Busch-cirkuszban, egészen intim, kis közönség számára pedig a Kammerspieleben mutatott be e célra alkalmas színműveket. 1922-ben bérbe adta színházait. Azóta társulatának vezetőtagjaival, meg esetről-esetre összeválogatott mellékszereplőkkel rendezett előadásokat több európai nagyvárosban. Világszerte híressé váltak a nyaranta Salzburgban rendezett ünnepi játékai. Több ízben járt Amerikában is, ahol filmdarabokat is rendezett. A világ egyik legkülönb rendezőjének, tartják. Nagy színészeket nevelt és sokszínű, sokhangú illuziógéppé szervezte át a színpadot. Rendezői skálája rendkívül tágas. Egyforma virtuozitással vitte színpadra Shakespearet, Ibsent, Hauptmannt, Moliéret, Strindberget, Sophoklest, Nestroyt, antik drámákat, klasszikus vígjátékokat, modern naturalistákat, Biedermayer-bohózatokat, lelki tragédiákat, hatásvadászó pantomimokat. Nem volt mindig kényes az eszközeinek megválogatásában, de művészi fantáziája termékenyítően hatott nem csak a német, hanem minden nemzetbeli színpadra is. Társulata több ízben Budapesten is vendégszerepelt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4082. címszó a lexikon => 738. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14082.htm

CÍMSZÓ: Reinhardt

SZEMÉLYNÉV: Reinhardt Miksa

SZÓCIKK: . R. Miksa*, színész, rendező és színigazgató, szül. Bazinban 1873. Már kora ifjúságában elhagyta Magyarországot és Bécsben folytatta színészi tanulmányait. Először Bécsben, majd Berlinben játszott és rendezői kérdésekkel is foglalkozott. De minthogy újszerű törekvéseit idegen vezetés alatt nem tudta megvalósítani, megalapította Berlinben a Kleines Theatert, majd átvette a Deutsches Theatert. Közben hosszabb-rövidebb ideig több más színházi vállalatot is vezetett a német fővárosban. Előadásokat rendezett óriási közönség részére a Busch-cirkuszban, egészen intim, kis közönség számára pedig a Kammerspieleben mutatott be e célra alkalmas színműveket. 1922-ben bérbe adta színházait. Azóta társulatának vezetőtagjaival, meg esetről-esetre összeválogatott mellékszereplőkkel rendezett előadásokat több európai nagyvárosban. Világszerte híressé váltak a nyaranta Salzburgban rendezett ünnepi játékai. Több ízben járt Amerikában is, ahol filmdarabokat is rendezett. A világ egyik legkülönb rendezőjének, tartják. Nagy színészeket nevelt és sokszínű, sokhangú illuziógéppé szervezte át a színpadot. Rendezői skálája rendkívül tágas. Egyforma virtuozitással vitte színpadra Shakespearet, Ibsent, Hauptmannt, Moliéret, Strindberget, Sophoklest, Nestroyt, antik drámákat, klasszikus vígjátékokat, modern naturalistákat, Biedermayer-bohózatokat, lelki tragédiákat, hatásvadászó pantomimokat. Nem volt mindig kényes az eszközeinek megválogatásában, de művészi fantáziája termékenyítően hatott nem csak a német, hanem minden nemzetbeli színpadra is. Társulata több ízben Budapesten is vendégszerepelt.

14082.ht

CÍMSZÓ Reinhard

SZEMÉLYNÉV Reinhard Miks

SZÓCIKK R Miksa* színész rendez é színigazgató szül Bazinba 1873 Má kor ifjúságába elhagyt Magyarországo é Bécsbe folytatt színész tanulmányait Előszö Bécsben maj Berlinbe játszot é rendező kérdésekke i foglalkozott D minthog újszer törekvései idege vezeté alat ne tudt megvalósítani megalapított Berlinbe Kleine Theatert maj átvett Deutsche Theatert Közbe hosszabb-rövideb idei töb má színház vállalato i vezetet néme fővárosban Előadásoka rendezet óriás közönsé részér Busch-cirkuszban egésze intim ki közönsé számár pedi Kammerspielebe mutatot b célr alkalma színműveket 1922-be bérb adt színházait Azót társulatána vezetőtagjaival me esetről-esetr összeválogatot mellékszereplőkke rendezet előadásoka töb európa nagyvárosban Világszert híress válta nyarant Salzburgba rendezet ünnep játékai Töb ízbe jár Amerikába is aho filmdaraboka i rendezett vilá egyi legkülön rendezőjének tartják Nag színészeke nevel é sokszínű sokhang illuziógépp szervezt á színpadot Rendező skáláj rendkívü tágas Egyform virtuozitássa vitt színpadr Shakespearet Ibsent Hauptmannt Moliéret Strindberget Sophoklest Nestroyt anti drámákat klassziku vígjátékokat moder naturalistákat Biedermayer-bohózatokat lelk tragédiákat hatásvadász pantomimokat Ne vol mindi kénye a eszközeine megválogatásában d művész fantáziáj termékenyítőe hatot ne csa német hane minde nemzetbel színpadr is Társulat töb ízbe Budapeste i vendégszerepelt

14082.h

CÍMSZ Reinhar

SZEMÉLYNÉ Reinhar Mik

SZÓCIK Miksa színés rende színigazgat szü Bazinb 187 M ko ifjúságáb elhagy Magyarország Bécsb folytat színés tanulmányai Elősz Bécsbe ma Berlinb játszo rendez kérdésekk foglalkozot mintho újsze törekvése ideg vezet ala n tud megvalósítan megalapítot Berlinb Klein Theater ma átvet Deutsch Theater Közb hosszabb-rövide ide tö m színhá vállalat vezete ném fővárosba Előadások rendeze óriá közöns részé Busch-cirkuszba egész inti k közöns számá ped Kammerspieleb mutato cél alkalm színműveke 1922-b bér ad színházai Azó társulatán vezetőtagjaiva m esetről-eset összeválogato mellékszereplőkk rendeze előadások tö európ nagyvárosba Világszer híres vált nyaran Salzburgb rendeze ünne játéka Tö ízb já Amerikáb i ah filmdarabok rendezet vil egy legkülö rendezőjéne tartjá Na színészek neve sokszín sokhan illuziógép szervez színpado Rendez skálá rendkív tága Egyfor virtuozitáss vit színpad Shakespeare Ibsen Hauptmann Moliére Strindberge Sophokles Nestroy ant drámáka klasszik vígjátékoka mode naturalistáka Biedermayer-bohózatoka lel tragédiáka hatásvadás pantomimoka N vo mind kény eszközein megválogatásába művés fantáziá termékenyítő hato n cs néme han mind nemzetbe színpad i Társula tö ízb Budapest vendégszerepel

14082.

CÍMS Reinha

SZEMÉLYN Reinha Mi

SZÓCI Miks színé rend színigazga sz Bazin 18 k ifjúságá elhag Magyarorszá Bécs folyta színé tanulmánya Elős Bécsb m Berlin játsz rende kérdések foglalkozo minth újsz törekvés ide veze al tu megvalósíta megalapíto Berlin Klei Theate m átve Deutsc Theate Köz hosszabb-rövid id t szính vállala vezet né fővárosb Előadáso rendez óri közön rész Busch-cirkuszb egés int közön szám pe Kammerspiele mutat cé alkal színművek 1922- bé a színháza Az társulatá vezetőtagjaiv esetről-ese összeválogat mellékszereplők rendez előadáso t euró nagyvárosb Világsze híre vál nyara Salzburg rendez ünn játék T íz j Ameriká a filmdarabo rendeze vi eg legkül rendezőjén tartj N színésze nev sokszí sokha illuziógé szerve színpad Rende skál rendkí tág Egyfo virtuozitás vi színpa Shakespear Ibse Hauptman Moliér Strindberg Sophokle Nestro an drámák klasszi vígjátékok mod naturalisták Biedermayer-bohózatok le tragédiák hatásvadá pantomimok v min kén eszközei megválogatásáb művé fantázi termékenyít hat c ném ha min nemzetb színpa Társul t íz Budapes vendégszerepe

14082

CÍM Reinh

SZEMÉLY Reinh M

SZÓC Mik szín ren színigazg s Bazi 1 ifjúság elha Magyarorsz Béc folyt szín tanulmány Elő Bécs Berli játs rend kérdése foglalkoz mint újs törekvé id vez a t megvalósít megalapít Berli Kle Theat átv Deuts Theat Kö hosszabb-rövi i szín vállal veze n főváros Előadás rende ór közö rés Busch-cirkusz egé in közö szá p Kammerspiel muta c alka színműve 1922 b színház A társulat vezetőtagjai esetről-es összeváloga mellékszereplő rende előadás eur nagyváros Világsz hír vá nyar Salzbur rende ün játé í Amerik filmdarab rendez v e legkü rendezőjé tart színész ne soksz sokh illuzióg szerv színpa Rend ská rendk tá Egyf virtuozitá v színp Shakespea Ibs Hauptma Molié Strindber Sophokl Nestr a drámá klassz vígjátéko mo naturalistá Biedermayer-bohózato l tragédiá hatásvad pantomimo mi ké eszköze megválogatásá műv fantáz termékenyí ha né h mi nemzet színp Társu í Budape vendégszerep

1408

CÍ Rein

SZEMÉL Rein

SZÓ Mi szí re színigaz Baz ifjúsá elh Magyarors Bé foly szí tanulmán El Béc Berl ját ren kérdés foglalko min új törekv i ve megvalósí megalapí Berl Kl Thea át Deut Thea K hosszabb-röv szí válla vez főváro Előadá rend ó köz ré Busch-cirkus eg i köz sz Kammerspie mut alk színműv 192 színhá társula vezetőtagja esetről-e összeválog mellékszerepl rend előadá eu nagyváro Világs hí v nya Salzbu rend ü ját Ameri filmdara rende legk rendezőj tar színés n soks sok illuzió szer színp Ren sk rend t Egy virtuozit szín Shakespe Ib Hauptm Moli Strindbe Sophok Nest drám klass vígjáték m naturalist Biedermayer-bohózat tragédi hatásva pantomim m k eszköz megválogatás mű fantá termékeny h n m nemze szín Társ Budap vendégszere