14085.htm

CÍMSZÓ: Reinitz

SZEMÉLYNÉV: Reinitz Max

SZÓCIKK: "R. Max, osztrák közgazdász, szül. Pápán 1851 aug. 18. A bécsi egyetemen jogot tanult és ügyvéd lett. 1878-1910 közt az Österr. Zentralbodenkreditbank jogtanácsosa, előzőleg pedig a Presse közgazdasági szerkesztője és a Frankfurter Zeitung pénzügyi levelezője volt. Jelentékeny tanulmányokat írt az Österreichisches Rechtslexikonba és aVierteljahrsschrift f. Volks- wirtschaft, Politik u. Kulturgeschichte c. folyóiratba. Művei: Eisenbahnwesen Österreich Ungarns (1881); International-rechtliche StreitFragen der österr. Eisenbahnen (1883); Expropriationsrecht der Eisenbahnen(1883); Rechtsverthaltnisse zwischen Staat und Eisenbahn (1884); Rücklösung und Heimfall der österreichischen Eisenbahnen (1904); Das österreichische Staatseisenbahnwesen von seinem An- fang bis zur Jetztzeit (1913). Számos jogi és közgazdaságtani nagyobb folyóirat állandó munkatársa volt."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4085. címszó a lexikon => 739. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14085.htm

CÍMSZÓ: Reinitz

SZEMÉLYNÉV: Reinitz Max

SZÓCIKK: R. Max, osztrák közgazdász, szül. Pápán 1851 aug. 18. A bécsi egyetemen jogot tanult és ügyvéd lett. 1878-1910 közt az Österr. Zentralbodenkreditbank jogtanácsosa, előzőleg pedig a Presse közgazdasági szerkesztője és a Frankfurter Zeitung pénzügyi levelezője volt. Jelentékeny tanulmányokat írt az Österreichisches Rechtslexikonba és aVierteljahrsschrift f. Volks- wirtschaft, Politik u. Kulturgeschichte c. folyóiratba. Művei: Eisenbahnwesen Österreich Ungarns 1881 ; International-rechtliche StreitFragen der österr. Eisenbahnen 1883 ; Expropriationsrecht der Eisenbahnen 1883 ; Rechtsverthaltnisse zwischen Staat und Eisenbahn 1884 ; Rücklösung und Heimfall der österreichischen Eisenbahnen 1904 ; Das österreichische Staatseisenbahnwesen von seinem An- fang bis zur Jetztzeit 1913 . Számos jogi és közgazdaságtani nagyobb folyóirat állandó munkatársa volt.

14085.ht

CÍMSZÓ Reinit

SZEMÉLYNÉV Reinit Ma

SZÓCIKK R Max osztrá közgazdász szül Pápá 185 aug 18 bécs egyeteme jogo tanul é ügyvé lett 1878-191 köz a Österr Zentralbodenkreditban jogtanácsosa előzőle pedi Press közgazdaság szerkesztőj é Frankfurte Zeitun pénzügy levelezőj volt Jelentéken tanulmányoka ír a Österreichische Rechtslexikonb é aVierteljahrsschrif f Volks wirtschaft Politi u Kulturgeschicht c folyóiratba Művei Eisenbahnwese Österreic Ungarn 188 International-rechtlich StreitFrage de österr Eisenbahne 188 Expropriationsrech de Eisenbahne 188 Rechtsverthaltniss zwische Staa un Eisenbah 188 Rücklösun un Heimfal de österreichische Eisenbahne 190 Da österreichisch Staatseisenbahnwese vo seine An fan bi zu Jetztzei 191 Számo jog é közgazdaságtan nagyob folyóira álland munkatárs volt

14085.h

CÍMSZ Reini

SZEMÉLYNÉ Reini M

SZÓCIK Ma osztr közgazdás szü Páp 18 au 1 béc egyetem jog tanu ügyv let 1878-19 kö Öster Zentralbodenkreditba jogtanácsos előzől ped Pres közgazdasá szerkesztő Frankfurt Zeitu pénzüg levelező vol Jelentéke tanulmányok í Österreichisch Rechtslexikon aVierteljahrsschri Volk wirtschaf Polit Kulturgeschich folyóiratb Műve Eisenbahnwes Österrei Ungar 18 International-rechtlic StreitFrag d öster Eisenbahn 18 Expropriationsrec d Eisenbahn 18 Rechtsverthaltnis zwisch Sta u Eisenba 18 Rücklösu u Heimfa d österreichisch Eisenbahn 19 D österreichisc Staatseisenbahnwes v sein A fa b z Jetztze 19 Szám jo közgazdaságta nagyo folyóir állan munkatár vol

14085.

CÍMS Rein

SZEMÉLYN Rein

SZÓCI M oszt közgazdá sz Pá 1 a bé egyete jo tan ügy le 1878-1 k Öste Zentralbodenkreditb jogtanácso előző pe Pre közgazdas szerkeszt Frankfur Zeit pénzü levelez vo Jelenték tanulmányo Österreichisc Rechtslexiko aVierteljahrsschr Vol wirtscha Poli Kulturgeschic folyóirat Műv Eisenbahnwe Österre Unga 1 International-rechtli StreitFra öste Eisenbah 1 Expropriationsre Eisenbah 1 Rechtsverthaltni zwisc St Eisenb 1 Rücklös Heimf österreichisc Eisenbah 1 österreichis Staatseisenbahnwe sei f Jetztz 1 Szá j közgazdaságt nagy folyói álla munkatá vo

14085

CÍM Rei

SZEMÉLY Rei

SZÓC osz közgazd s P b egyet j ta üg l 1878- Öst Zentralbodenkredit jogtanács előz p Pr közgazda szerkesz Frankfu Zei pénz levele v Jelenté tanulmány Österreichis Rechtslexik aVierteljahrssch Vo wirtsch Pol Kulturgeschi folyóira Mű Eisenbahnw Österr Ung International-rechtl StreitFr öst Eisenba Expropriationsr Eisenba Rechtsverthaltn zwis S Eisen Rücklö Heim österreichis Eisenba österreichi Staatseisenbahnw se Jetzt Sz közgazdaság nag folyó áll munkat v

1408

CÍ Re

SZEMÉL Re

SZÓ os közgaz egye t ü 1878 Ös Zentralbodenkredi jogtanác elő P közgazd szerkes Frankf Ze pén level Jelent tanulmán Österreichi Rechtslexi aVierteljahrssc V wirtsc Po Kulturgesch folyóir M Eisenbahn Öster Un International-recht StreitF ös Eisenb Expropriations Eisenb Rechtsverthalt zwi Eise Rückl Hei österreichi Eisenb österreich Staatseisenbahn s Jetz S közgazdasá na foly ál munka