14090.htm

CÍMSZÓ: Remény

SZÓCIKK: "Remény (héberül tikva), valamely kívánság elvárása. A R. valamennyi vallás jellegzetes alkateleme, főleg azonban a bibliai zsidó vallásnak. A próféták és a Zsoltárok telítve vannak azzal a gondolattal, hogy az embernek várnia és remélnie kell s hogy a R. egyetlen forrása az Isten. Ez a R. abból a mélységes hitből táplálkozik, hogy Isten a világ teremtője s az emberek sorsának intézője, de azonkívül Izrael megváltója is (Exod. 6. 6-8; Deuter. 7. 6; Jesája 43. 4, 65. 19-25 ; Zsolt. 103.13); Izrael a választott nép és Isten az ő őrzője (Jes. 41.8; 48. 20), aki a múltban megszabadította s a jövőre ígéretet tett a patriarcháknak, Izrael egész népének reménysége Ő, mint Jeremiás próféta nevezi: Izráel reménysége és megváltója a bajok idején (Jer. 14. 8 ; 17. 13, Zsolt. 46. 5; 119. 11.). A legsötétebb időkben is a R. tartotta meg a zsidóságot. Már a próféták ezzel élesztik fel a kétségbeesetteket s amikor az első jeruzsálemi Templom lerombolásakor a zsidókat fogolykép hurcolták el, a próféták a R.-nyel vigasztalták a népet s a múltból bizonyították, hogy az isteni gondviselés őrködik Izrael felett. Ezért a szebb jövőbe vetett R. sohasem szunnyadt a zsidóságban s különösen nőtt az a Makkabeusok alatti felkelés idején. Amidőn Antiochus Epiphanes (175-163 időszám. előtt) megtámadta és meggyalázta a zsidó vallást, ugyanakkor Dániel próféta az Ég Királyságába vetett R.-ről álmodozott. A R. a zsidó vallásban még azon a meggyőződésen is alapszik, hogy Isten a világ kormányzója és bírája. Az igazságos ember reménye boldogság, de a gonosztevő várakozása romba fog dőlni (Példab. 10. 28. Zsolt. 9. 19 ; 33. 5 ; 97.); Isten a mi erősségünk és menekvésünk, jelenvaló segítség a bajnak idején*. (Zsolt. 16. l.) Az apokrif irodalomban is visszhangzik a R.-be vetett hit: Bízz Benne és meg fog segíteni téged, járj a helyes úton és helyezd reményed Ő belé (Szirach 2. 6) stb. A Talmudban a következők olvashatók a R.-ről: Annak, aki reménységét Istenbe helyezi, Isten védelmet nyújt ezen és a jövendő világon (Men. 29b); Azok, akiknek reményük Istenben van, nem töprengenek a következő nap felett (Szóta 48b.); Az embernek meg kell szoknia, hogy magában igy szóljon: Mindent, ami történik, Isten a javunkra akarja (Jóma 76a); Egész Izráel örököse lesz a jövendő világnak (Szanhedrin 10a.). A szebb jövőben való hit és az a R., mely Isten igazságosságára és a kiválasztottság tudatára van alapítva, állandó gondolata és vigasza volt a zsidóságnak a legszörnyübb és leggonoszabb üldözések, mészárlások, kútmérgezések és eretnekégetések idején is s ez a gondolat van hivatva arra, hogy Izrael népét a jelen korszakon is átsegítse."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4090. címszó a lexikon => 739. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14090.htm

CÍMSZÓ: Remény

SZÓCIKK: Remény héberül tikva , valamely kívánság elvárása. A R. valamennyi vallás jellegzetes alkateleme, főleg azonban a bibliai zsidó vallásnak. A próféták és a Zsoltárok telítve vannak azzal a gondolattal, hogy az embernek várnia és remélnie kell s hogy a R. egyetlen forrása az Isten. Ez a R. abból a mélységes hitből táplálkozik, hogy Isten a világ teremtője s az emberek sorsának intézője, de azonkívül Izrael megváltója is Exod. 6. 6-8; Deuter. 7. 6; Jesája 43. 4, 65. 19-25 ; Zsolt. 103.13 ; Izrael a választott nép és Isten az ő őrzője Jes. 41.8; 48. 20 , aki a múltban megszabadította s a jövőre ígéretet tett a patriarcháknak, Izrael egész népének reménysége Ő, mint Jeremiás próféta nevezi: Izráel reménysége és megváltója a bajok idején Jer. 14. 8 ; 17. 13, Zsolt. 46. 5; 119. 11. . A legsötétebb időkben is a R. tartotta meg a zsidóságot. Már a próféták ezzel élesztik fel a kétségbeesetteket s amikor az első jeruzsálemi Templom lerombolásakor a zsidókat fogolykép hurcolták el, a próféták a R.-nyel vigasztalták a népet s a múltból bizonyították, hogy az isteni gondviselés őrködik Izrael felett. Ezért a szebb jövőbe vetett R. sohasem szunnyadt a zsidóságban s különösen nőtt az a Makkabeusok alatti felkelés idején. Amidőn Antiochus Epiphanes 175-163 időszám. előtt megtámadta és meggyalázta a zsidó vallást, ugyanakkor Dániel próféta az Ég Királyságába vetett R.-ről álmodozott. A R. a zsidó vallásban még azon a meggyőződésen is alapszik, hogy Isten a világ kormányzója és bírája. Az igazságos ember reménye boldogság, de a gonosztevő várakozása romba fog dőlni Példab. 10. 28. Zsolt. 9. 19 ; 33. 5 ; 97. ; Isten a mi erősségünk és menekvésünk, jelenvaló segítség a bajnak idején*. Zsolt. 16. l. Az apokrif irodalomban is visszhangzik a R.-be vetett hit: Bízz Benne és meg fog segíteni téged, járj a helyes úton és helyezd reményed Ő belé Szirach 2. 6 stb. A Talmudban a következők olvashatók a R.-ről: Annak, aki reménységét Istenbe helyezi, Isten védelmet nyújt ezen és a jövendő világon Men. 29b ; Azok, akiknek reményük Istenben van, nem töprengenek a következő nap felett Szóta 48b. ; Az embernek meg kell szoknia, hogy magában igy szóljon: Mindent, ami történik, Isten a javunkra akarja Jóma 76a ; Egész Izráel örököse lesz a jövendő világnak Szanhedrin 10a. . A szebb jövőben való hit és az a R., mely Isten igazságosságára és a kiválasztottság tudatára van alapítva, állandó gondolata és vigasza volt a zsidóságnak a legszörnyübb és leggonoszabb üldözések, mészárlások, kútmérgezések és eretnekégetések idején is s ez a gondolat van hivatva arra, hogy Izrael népét a jelen korszakon is átsegítse.

14090.ht

CÍMSZÓ Remén

SZÓCIKK Remén héberü tikv valamel kívánsá elvárása R valamenny vallá jellegzete alkateleme főle azonba biblia zsid vallásnak prófétá é Zsoltáro telítv vanna azza gondolattal hog a emberne várni é remélni kel hog R egyetle forrás a Isten E R abbó mélysége hitbő táplálkozik hog Iste vilá teremtőj a embere sorsána intézője d azonkívü Izrae megváltój i Exod 6 6-8 Deuter 7 6 Jesáj 43 4 65 19-2 Zsolt 103.1 Izrae választot né é Iste a őrzőj Jes 41.8 48 2 ak múltba megszabadított jövőr ígérete tet patriarcháknak Izrae egés népéne reménység Ő min Jeremiá prófét nevezi Izráe reménység é megváltój bajo idejé Jer 14 17 13 Zsolt 46 5 119 11 legsötéteb időkbe i R tartott me zsidóságot Má prófétá ezze éleszti fe kétségbeesetteke amiko a els jeruzsálem Templo lerombolásako zsidóka fogolyké hurcoltá el prófétá R.-nye vigasztaltá népe múltbó bizonyították hog a isten gondviselé őrködi Izrae felett Ezér szeb jövőb vetet R sohase szunnyad zsidóságba különöse nőt a Makkabeuso alatt felkelé idején Amidő Antiochu Epiphane 175-16 időszám előt megtámadt é meggyalázt zsid vallást ugyanakko Dánie prófét a É Királyságáb vetet R.-rő álmodozott R zsid vallásba mé azo meggyőződése i alapszik hog Iste vilá kormányzój é bírája A igazságo embe remény boldogság d gonosztev várakozás romb fo dőln Példab 10 28 Zsolt 9 1 33 97 Iste m erősségün é menekvésünk jelenval segítsé bajna idején* Zsolt 16 l A apokri irodalomba i visszhangzi R.-b vetet hit Bíz Benn é me fo segíten téged jár helye úto é helyez reménye bel Szirac 2 stb Talmudba következő olvasható R.-ről Annak ak reménységé Istenb helyezi Iste védelme nyúj eze é jövend világo Men 29 Azok akikne reményü Istenbe van ne töprengene következ na felet Szót 48b A emberne me kel szoknia hog magába ig szóljon Mindent am történik Iste javunkr akarj Jóm 76 Egés Izráe örökös les jövend világna Szanhedri 10a szeb jövőbe val hi é a R. mel Iste igazságosságár é kiválasztottsá tudatár va alapítva álland gondolat é vigasz vol zsidóságna legszörnyüb é leggonoszab üldözések mészárlások kútmérgezése é eretnekégetése idejé i e gondola va hivatv arra hog Izrae népé jele korszako i átsegítse

14090.h

CÍMSZ Remé

SZÓCIK Remé héber tik valame kíváns elvárás valamenn vall jellegzet alkatelem fől azonb bibli zsi vallásna prófét Zsoltár telít vann azz gondolatta ho embern várn reméln ke ho egyetl forrá Iste abb mélység hitb táplálkozi ho Ist vil teremtő ember sorsán intézőj azonkív Izra megváltó Exo 6- Deute Jesá 4 6 19- Zsol 103. Izra választo n Ist őrző Je 41. 4 a múltb megszabadítot jövő ígéret te patriarchákna Izra egé népén reménysé mi Jeremi prófé nevez Izrá reménysé megváltó baj idej Je 1 1 1 Zsol 4 11 1 legsötéte időkb tartot m zsidóságo M prófét ezz éleszt f kétségbeesettek amik el jeruzsále Templ lerombolásak zsidók fogolyk hurcolt e prófét R.-ny vigasztalt nép múltb bizonyítottá ho iste gondvisel őrköd Izra felet Ezé sze jövő vete sohas szunnya zsidóságb különös nő Makkabeus alat felkel idejé Amid Antioch Epiphan 175-1 időszá elő megtámad meggyaláz zsi vallás ugyanakk Dáni prófé Királyságá vete R.-r álmodozot zsi vallásb m az meggyőződés alapszi ho Ist vil kormányzó bíráj igazság emb remén boldogsá gonoszte várakozá rom f dől Példa 1 2 Zsol 3 9 Ist erősségü menekvésün jelenva segíts bajn idején Zsol 1 apokr irodalomb visszhangz R.- vete hi Bí Ben m f segíte tége já hely út helye remény be Szira st Talmudb következ olvashat R.-rő Anna a reménység Isten helyez Ist védelm nyú ez jöven világ Me 2 Azo akikn remény Istenb va n töprengen követke n fele Szó 48 embern m ke szokni ho magáb i szóljo Minden a történi Ist javunk akar Jó 7 Egé Izrá örökö le jöven világn Szanhedr 10 sze jövőb va h R me Ist igazságosságá kiválasztotts tudatá v alapítv állan gondola vigas vo zsidóságn legszörnyü leggonosza üldözése mészárláso kútmérgezés eretnekégetés idej gondol v hivat arr ho Izra nép jel korszak átsegíts

14090.

CÍMS Rem

SZÓCI Rem hébe ti valam kíván elvárá valamen val jellegze alkatele fő azon bibl zs vallásn prófé Zsoltá telí van az gondolatt h ember vár remél k h egyet forr Ist ab mélysé hit táplálkoz h Is vi teremt embe sorsá intéző azonkí Izr megvált Ex 6 Deut Jes 19 Zso 103 Izr választ Is őrz J 41 múlt megszabadíto jöv ígére t patriarchákn Izr eg népé reménys m Jerem próf neve Izr reménys megvált ba ide J Zso 1 legsötét idők tarto zsidóság prófé ez élesz kétségbeesette ami e jeruzsál Temp lerombolása zsidó fogoly hurcol prófé R.-n vigasztal né múlt bizonyított h ist gondvise őrkö Izr fele Ez sz jöv vet soha szunny zsidóság különö n Makkabeu ala felke idej Ami Antioc Epipha 175- idősz el megtáma meggyalá zs vallá ugyanak Dán próf Királyság vet R.- álmodozo zs vallás a meggyőződé alapsz h Is vi kormányz bírá igazsá em remé boldogs gonoszt várakoz ro dő Péld Zso Is erősség menekvésü jelenv segít baj idejé Zso apok irodalom visszhang R. vet h B Be segít tég j hel ú hely remén b Szir s Talmud követke olvasha R.-r Ann reménysé Iste helye Is védel ny e jöve vilá M Az akik remén Isten v töprenge követk fel Sz 4 ember k szokn h magá szólj Minde történ Is javun aka J Eg Izr örök l jöve világ Szanhed 1 sz jövő v m Is igazságosság kiválasztott tudat alapít álla gondol viga v zsidóság legszörny leggonosz üldözés mészárlás kútmérgezé eretnekégeté ide gondo hiva ar h Izr né je korsza átsegít

14090

CÍM Re

SZÓC Re héb t vala kívá elvár valame va jellegz alkatel f azo bib z vallás próf Zsolt tel va a gondolat embe vá remé egye for Is a mélys hi táplálko I v terem emb sors intéz azonk Iz megvál E Deu Je 1 Zs 10 Iz válasz I őr 4 múl megszabadít jö ígér patriarchák Iz e nép remény Jere pró nev Iz remény megvál b id Zs legsöté idő tart zsidósá próf e éles kétségbeesett am jeruzsá Tem lerombolás zsid fogol hurco próf R.- vigaszta n múl bizonyítot is gondvis őrk Iz fel E s jö ve soh szunn zsidósá külön Makkabe al felk ide Am Antio Epiph 175 idős e megtám meggyal z vall ugyana Dá pró Királysá ve R. álmodoz z vallá meggyőződ alaps I v kormány bír igazs e rem boldog gonosz várako r d Pél Zs I erőssé menekvés jelen segí ba idej Zs apo irodalo visszhan R ve B segí té he hel remé Szi Talmu követk olvash R.- An reménys Ist hely I véde n jöv vil A aki remé Iste töpreng követ fe S embe szok mag szól Mind törté I javu ak E Iz örö jöv vilá Szanhe s jöv I igazságossá kiválasztot tuda alapí áll gondo vig zsidósá legszörn leggonos üldözé mészárlá kútmérgez eretnekéget id gond hiv a Iz n j korsz átsegí

1409

CÍ R

SZÓ R hé val kív elvá valam v jelleg alkate az bi vallá pró Zsol te v gondola emb v rem egy fo I mély h táplálk tere em sor inté azon I megvá De J Z 1 I válas ő mú megszabadí j ígé patriarchá I né remén Jer pr ne I remén megvá i Z legsöt id tar zsidós pró éle kétségbeeset a jeruzs Te lerombolá zsi fogo hurc pró R. vigaszt mú bizonyíto i gondvi őr I fe j v so szun zsidós külö Makkab a fel id A Anti Epip 17 idő megtá meggya val ugyan D pr Királys v R álmodo vall meggyőző alap kormán bí igaz re boldo gonos várak Pé Z erőss menekvé jele seg b ide Z ap irodal visszha v seg t h he rem Sz Talm követ olvas R. A remény Is hel véd jö vi ak rem Ist töpren köve f emb szo ma szó Min tört jav a I ör jö vil Szanh jö igazságoss kiválaszto tud alap ál gond vi zsidós legször leggono üldöz mészárl kútmérge eretnekége i gon hi I kors átseg