14092.htm

CÍMSZÓ: Reményi

SZEMÉLYNÉV: Reményi Antal

SZÓCIKK: "Reményi, 1. Antal* R. Ede (1. o.), bátyja tengerészeti író, szül. Miskolcon 1825 ápr. 15., megh. Budapesten 1912 nov. 28. Iskoláit Egerben és Pesten járta s 1846. ügyvéd lett. A szabadságharcban önkéntes volt Lázár György parancsnoksága alatt és századosi rangig vitte. Majd Klapka mellett szolgált és vele együtt emigrált. 12 évet töltött Angliában és az Egyesült-Államokban. Részt vett az Egyesült-Államok által rendezett több expedícióban, így 1858. a Mississippi vidéki indián területen. 1861-ben visszatért Magyarországba a pestvidéki törvényszék bírája, majd törvényszéki főtanácsos lett. 1872-ben kinevezték az angol főkonzulátus jogi tanácsosának s ismét ügyvédi irodát nyitott. 1882 után a tengerészet érdekében fejtett ki élénk publicisztikai tevékenységet. Károly István főherceg 1892. kinevezte a yachtraj jogtanácsosának. Midőn R. Ede Amerikába ment, ő agitált tovább a Petőfi-szobor érdekében s az ő érdemének tulajdonították, hogy 1882. a szobrot felállították. Közleményei megjelentek a Sajtóban a Földrajzi Közleményekben, a BudapestiSzemlében a Vasárnapi Újságban, a Budapesti Hírlapban. Önállóan megjelent művei: Two addresses (1862); Zur Geschichte der Donau-Flottille von den Römerzeiten bis zur Schlacht bei Mohács (1888); Nelson életrajza (ford. 1902); A szentszövetség hadjárata II. Szelim szultán ellen (1903); Kolumbus származása és családja (Katol. Szemle 1903); Die Seeschlacht am Yalu, Vortrag (1904); Emlékkönyv a Petőfi-szobor leleplezése alkalmából (1882). - Fiai: 1. R. Ede ifi*, kir. kathol. főgimn. tanár, szül. Chicagóban 1861. A klasszikafilológia köréből számos kitűnő tanulmányt írt."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4092. címszó a lexikon => 740. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14092.htm

CÍMSZÓ: Reményi

SZEMÉLYNÉV: Reményi Antal

SZÓCIKK: Reményi, 1. Antal* R. Ede 1. o. , bátyja tengerészeti író, szül. Miskolcon 1825 ápr. 15., megh. Budapesten 1912 nov. 28. Iskoláit Egerben és Pesten járta s 1846. ügyvéd lett. A szabadságharcban önkéntes volt Lázár György parancsnoksága alatt és századosi rangig vitte. Majd Klapka mellett szolgált és vele együtt emigrált. 12 évet töltött Angliában és az Egyesült-Államokban. Részt vett az Egyesült-Államok által rendezett több expedícióban, így 1858. a Mississippi vidéki indián területen. 1861-ben visszatért Magyarországba a pestvidéki törvényszék bírája, majd törvényszéki főtanácsos lett. 1872-ben kinevezték az angol főkonzulátus jogi tanácsosának s ismét ügyvédi irodát nyitott. 1882 után a tengerészet érdekében fejtett ki élénk publicisztikai tevékenységet. Károly István főherceg 1892. kinevezte a yachtraj jogtanácsosának. Midőn R. Ede Amerikába ment, ő agitált tovább a Petőfi-szobor érdekében s az ő érdemének tulajdonították, hogy 1882. a szobrot felállították. Közleményei megjelentek a Sajtóban a Földrajzi Közleményekben, a BudapestiSzemlében a Vasárnapi Újságban, a Budapesti Hírlapban. Önállóan megjelent művei: Two addresses 1862 ; Zur Geschichte der Donau-Flottille von den Römerzeiten bis zur Schlacht bei Mohács 1888 ; Nelson életrajza ford. 1902 ; A szentszövetség hadjárata II. Szelim szultán ellen 1903 ; Kolumbus származása és családja Katol. Szemle 1903 ; Die Seeschlacht am Yalu, Vortrag 1904 ; Emlékkönyv a Petőfi-szobor leleplezése alkalmából 1882 . - Fiai: 1. R. Ede ifi*, kir. kathol. főgimn. tanár, szül. Chicagóban 1861. A klasszikafilológia köréből számos kitűnő tanulmányt írt.

14092.ht

CÍMSZÓ Remény

SZEMÉLYNÉV Remény Anta

SZÓCIKK Reményi 1 Antal R Ed 1 o bátyj tengerészet író szül Miskolco 182 ápr 15. megh Budapeste 191 nov 28 Iskolái Egerbe é Peste járt 1846 ügyvé lett szabadságharcba önkénte vol Lázá Györg parancsnokság alat é százados rangi vitte Maj Klapk mellet szolgál é vel együt emigrált 1 éve töltöt Angliába é a Egyesült-Államokban Rész vet a Egyesült-Államo álta rendezet töb expedícióban íg 1858 Mississipp vidék indiá területen 1861-be visszatér Magyarországb pestvidék törvényszé bírája maj törvényszék főtanácso lett 1872-be kinevezté a ango főkonzulátu jog tanácsosána ismé ügyvéd irodá nyitott 188 utá tengerésze érdekébe fejtet k élén publicisztika tevékenységet Károl Istvá főherce 1892 kinevezt yachtra jogtanácsosának Midő R Ed Amerikáb ment agitál továb Petőfi-szobo érdekébe a érdeméne tulajdonították hog 1882 szobro felállították Közleménye megjelente Sajtóba Földrajz Közleményekben BudapestiSzemlébe Vasárnap Újságban Budapest Hírlapban Önállóa megjelen művei Tw addresse 186 Zu Geschicht de Donau-Flottill vo de Römerzeite bi zu Schlach be Mohác 188 Nelso életrajz ford 190 szentszövetsé hadjárat II Szeli szultá elle 190 Kolumbu származás é családj Katol Szeml 190 Di Seeschlach a Yalu Vortra 190 Emlékköny Petőfi-szobo leleplezés alkalmábó 188 Fiai 1 R Ed ifi* kir kathol főgimn tanár szül Chicagóba 1861 klasszikafilológi körébő számo kitűn tanulmány írt

14092.h

CÍMSZ Remén

SZEMÉLYNÉ Remén Ant

SZÓCIK Remény Anta E báty tengerésze ír szü Miskolc 18 áp 15 meg Budapest 19 no 2 Iskolá Egerb Pest jár 184 ügyv let szabadságharcb önként vo Láz Györ parancsnoksá ala százado rang vitt Ma Klap melle szolgá ve együ emigrál év töltö Angliáb Egyesült-Államokba Rés ve Egyesült-Állam ált rendeze tö expedícióba í 185 Mississip vidé indi területe 1861-b visszaté Magyarország pestvidé törvénysz bíráj ma törvényszé főtanács let 1872-b kinevezt ang főkonzulát jo tanácsosán ism ügyvé irod nyitot 18 ut tengerész érdekéb fejte élé publicisztik tevékenysége Káro Istv főherc 189 kinevez yachtr jogtanácsosána Mid E Ameriká men agitá tová Petőfi-szob érdekéb érdemén tulajdonítottá ho 188 szobr felállítottá Közlemény megjelent Sajtób Földraj Közleményekbe BudapestiSzemléb Vasárna Újságba Budapes Hírlapba Önálló megjele műve T address 18 Z Geschich d Donau-Flottil v d Römerzeit b z Schlac b Mohá 18 Nels életraj for 19 szentszövets hadjára I Szel szult ell 19 Kolumb származá család Kato Szem 19 D Seeschlac Yal Vortr 19 Emlékkön Petőfi-szob leleplezé alkalmáb 18 Fia E ifi ki katho főgim taná szü Chicagób 186 klasszikafilológ köréb szám kitű tanulmán ír

14092.

CÍMS Remé

SZEMÉLYN Remé An

SZÓCI Remén Ant bát tengerész í sz Miskol 1 á 1 me Budapes 1 n Iskol Eger Pes já 18 ügy le szabadságharc önkén v Lá Gyö parancsnoks al század ran vit M Kla mell szolg v egy emigrá é tölt Angliá Egyesült-Államokb Ré v Egyesült-Álla ál rendez t expedíciób 18 Mississi vid ind terület 1861- visszat Magyarorszá pestvid törvénys bírá m törvénysz főtanác le 1872- kinevez an főkonzulá j tanácsosá is ügyv iro nyito 1 u tengerés érdeké fejt él publiciszti tevékenység Kár Ist főher 18 kineve yacht jogtanácsosán Mi Amerik me agit tov Petőfi-szo érdeké érdemé tulajdonított h 18 szob felállított Közlemén megjelen Sajtó Földra Közleményekb BudapestiSzemlé Vasárn Újságb Budape Hírlapb Önáll megjel műv addres 1 Geschic Donau-Flotti Römerzei Schla Moh 1 Nel életra fo 1 szentszövet hadjár Sze szul el 1 Kolum származ csalá Kat Sze 1 Seeschla Ya Vort 1 Emlékkö Petőfi-szo leleplez alkalmá 1 Fi if k kath főgi tan sz Chicagó 18 klasszikafiloló köré szá kit tanulmá í

14092

CÍM Rem

SZEMÉLY Rem A

SZÓC Remé An bá tengerés s Misko m Budape Isko Ege Pe j 1 üg l szabadsághar önké L Gy parancsnok a száza ra vi Kl mel szol eg emigr töl Angli Egyesült-Államok R Egyesült-Áll á rende expedíció 1 Mississ vi in terüle 1861 vissza Magyarorsz pestvi törvény bír törvénys főtaná l 1872 kineve a főkonzul tanácsos i ügy ir nyit tengeré érdek fej é publiciszt tevékenysé Ká Is főhe 1 kinev yach jogtanácsosá M Ameri m agi to Petőfi-sz érdek érdem tulajdonítot 1 szo felállítot Közlemé megjele Sajt Földr Közlemények BudapestiSzeml Vasár Újság Budap Hírlap Önál megje mű addre Geschi Donau-Flott Römerze Schl Mo Ne életr f szentszöve hadjá Sz szu e Kolu szárma csal Ka Sz Seeschl Y Vor Emlékk Petőfi-sz leleple alkalm F i kat főg ta s Chicag 1 klasszikafilol kör sz ki tanulm

1409

CÍ Re

SZEMÉL Re

SZÓ Rem A b tengeré Misk Budap Isk Eg P ü szabadságha önk G parancsno száz r v K me szo e emig tö Angl Egyesült-Államo Egyesült-Ál rend expedíci Missis v i terül 186 vissz Magyarors pestv törvén bí törvény főtan 187 kinev főkonzu tanácso üg i nyi tenger érde fe publicisz tevékenys K I főh kine yac jogtanácsos Amer ag t Petőfi-s érde érde tulajdoníto sz felállíto Közlem megjel Saj Föld Közleménye BudapestiSzem Vasá Újsá Buda Hírla Öná megj m addr Gesch Donau-Flot Römerz Sch M N élet szentszöv hadj S sz Kol szárm csa K S Seesch Vo Emlék Petőfi-s lelepl alkal ka fő t Chica klasszikafilo kö s k tanul