14094.htm

CÍMSZÓ: Reményi

SZEMÉLYNÉV: Reményi Ede

SZÓCIKK: "R. Ede*, hegedűművész és zenei iró, szül. Egerben 1829., megh. New-Yorkban 1898 máj. 15., a Vaudeville színházban rendezett koncertje alkalmával, előadás közben. R. rendkívüli zenei tehetsége már gyermekkorában feltűnt és Bécsbe küldték tanulni. A negyvenes évek elején már Pesten koncertezett, a szabadságharc alatt pedig Görgey segédtisztje és - mint nevezték - Görgey hegedüse volt. A szabadságharc, leveretése után ő is emigrált; több évig Parisban és Londonban aratott művészetével és a magyar zenével nagy sikert. Viktória királynő udvari virtuóz címmel tüntette ki. 1860-ban amnesztiában részesült; hazatért, beutazta Magyarországot és mindenütt nagy sikerrel hangversenyezett. Az európai metropolisokba ugyan ezután is ellátogatott, de a hetvenes évek közepéig Pesten volt állandó lakása. R. kezdte koncertjeivel Petőfi szobrára a gyűjtést s úgy ezt, mint a Széchenyi szoboralapot is ő hegedülte össze országszerte e célból rendezett koncertjein, amelyeken 67,000 forintnyi összeget gyűjtött. 1870-ben Orczy Bódog báró, a Nemzeti Színház intendánsa versenymesternek szerződtette, de egy év múlva megvált ettől az állásától. Nőül vette Fáy Antal leányát, Gizellát és Parisba költözött, ahonnan a hetvenes évek végén Amerikába utazott. Tíz esztendei amerikai tartózkodás után családjával együtt visszatért Magyarországba, s itt a kilenc venes évek elején rendkívül sok hangversenyt adott. Nagy sikerei ismét külföldre vonzották, Parisba, majd az Egyesült-Államokba ment s itt érte utól a halál. R. nemcsak hegedűvirtuóz, ha nem jelentékeny zeneíró is volt. Magyar stílusú művein kívül írt vonósnégyest, hegedűábrándokat és énekmüveket, ezek mellett pedig zeneesztétikai cikkeket magyar és külföldi lapokba, sőt igen szellemes olasz- és törökországi leveleket is. A Hölgyfutár, a Pesti Napló, a Figyelő stb. lapok hozták időnként érdekes közleményeit. Zene művei : Eredeti magyar népdalok és csárdások (zongorára, év nélkül); Eredeti magyar nép- és táncdal (zongorára, 1859); Repülj fecském ablakára és Ezt a kerek erdőt járom én (zongorára, 1860); Nagy hallgató (hegedűre, zongorakíséret tel, év nélkül); Hulladoz a hársfavirág (1862); Gyilkos fenék malom volna (1863); Nouvelle école du violin c. alatt kiadta Chopin keringőit, mazurkáit és Bach transscriptióit."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4094. címszó a lexikon => 740. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14094.htm

CÍMSZÓ: Reményi

SZEMÉLYNÉV: Reményi Ede

SZÓCIKK: R. Ede*, hegedűművész és zenei iró, szül. Egerben 1829., megh. New-Yorkban 1898 máj. 15., a Vaudeville színházban rendezett koncertje alkalmával, előadás közben. R. rendkívüli zenei tehetsége már gyermekkorában feltűnt és Bécsbe küldték tanulni. A negyvenes évek elején már Pesten koncertezett, a szabadságharc alatt pedig Görgey segédtisztje és - mint nevezték - Görgey hegedüse volt. A szabadságharc, leveretése után ő is emigrált; több évig Parisban és Londonban aratott művészetével és a magyar zenével nagy sikert. Viktória királynő udvari virtuóz címmel tüntette ki. 1860-ban amnesztiában részesült; hazatért, beutazta Magyarországot és mindenütt nagy sikerrel hangversenyezett. Az európai metropolisokba ugyan ezután is ellátogatott, de a hetvenes évek közepéig Pesten volt állandó lakása. R. kezdte koncertjeivel Petőfi szobrára a gyűjtést s úgy ezt, mint a Széchenyi szoboralapot is ő hegedülte össze országszerte e célból rendezett koncertjein, amelyeken 67,000 forintnyi összeget gyűjtött. 1870-ben Orczy Bódog báró, a Nemzeti Színház intendánsa versenymesternek szerződtette, de egy év múlva megvált ettől az állásától. Nőül vette Fáy Antal leányát, Gizellát és Parisba költözött, ahonnan a hetvenes évek végén Amerikába utazott. Tíz esztendei amerikai tartózkodás után családjával együtt visszatért Magyarországba, s itt a kilenc venes évek elején rendkívül sok hangversenyt adott. Nagy sikerei ismét külföldre vonzották, Parisba, majd az Egyesült-Államokba ment s itt érte utól a halál. R. nemcsak hegedűvirtuóz, ha nem jelentékeny zeneíró is volt. Magyar stílusú művein kívül írt vonósnégyest, hegedűábrándokat és énekmüveket, ezek mellett pedig zeneesztétikai cikkeket magyar és külföldi lapokba, sőt igen szellemes olasz- és törökországi leveleket is. A Hölgyfutár, a Pesti Napló, a Figyelő stb. lapok hozták időnként érdekes közleményeit. Zene művei : Eredeti magyar népdalok és csárdások zongorára, év nélkül ; Eredeti magyar nép- és táncdal zongorára, 1859 ; Repülj fecském ablakára és Ezt a kerek erdőt járom én zongorára, 1860 ; Nagy hallgató hegedűre, zongorakíséret tel, év nélkül ; Hulladoz a hársfavirág 1862 ; Gyilkos fenék malom volna 1863 ; Nouvelle école du violin c. alatt kiadta Chopin keringőit, mazurkáit és Bach transscriptióit.

14094.ht

CÍMSZÓ Remény

SZEMÉLYNÉV Remény Ed

SZÓCIKK R Ede* hegedűművés é zene iró szül Egerbe 1829. megh New-Yorkba 189 máj 15. Vaudevill színházba rendezet koncertj alkalmával előadá közben R rendkívül zene tehetség má gyermekkorába feltűn é Bécsb küldté tanulni negyvene éve elejé má Peste koncertezett szabadsághar alat pedi Görge segédtisztj é min nevezté Görge hegedüs volt szabadságharc leveretés utá i emigrált töb évi Parisba é Londonba aratot művészetéve é magya zenéve nag sikert Viktóri királyn udvar virtuó címme tüntett ki 1860-ba amnesztiába részesült hazatért beutazt Magyarországo é mindenüt nag sikerre hangversenyezett A európa metropolisokb ugya ezutá i ellátogatott d hetvene éve közepéi Peste vol álland lakása R kezdt koncertjeive Petőf szobrár gyűjtés úg ezt min Szécheny szoboralapo i hegedült össz országszert célbó rendezet koncertjein amelyeke 67,00 forintny összege gyűjtött 1870-be Orcz Bódo báró Nemzet Színhá intendáns versenymesterne szerződtette d eg é múlv megvál ettő a állásától Nőü vett Fá Anta leányát Gizellá é Parisb költözött ahonna hetvene éve végé Amerikáb utazott Tí esztende amerika tartózkodá utá családjáva együt visszatér Magyarországba it kilen vene éve elejé rendkívü so hangverseny adott Nag sikere ismé külföldr vonzották Parisba maj a Egyesült-Államokb men it ért utó halál R nemcsa hegedűvirtuóz h ne jelentéken zeneír i volt Magya stílus művei kívü ír vonósnégyest hegedűábrándoka é énekmüveket eze mellet pedi zeneesztétika cikkeke magya é külföld lapokba ső ige szelleme olasz é törökország leveleke is Hölgyfutár Pest Napló Figyel stb lapo hoztá időnkén érdeke közleményeit Zen műve Eredet magya népdalo é csárdáso zongorára é nélkü Eredet magya nép é táncda zongorára 185 Repül fecské ablakár é Ez kere erdő járo é zongorára 186 Nag hallgat hegedűre zongorakísére tel é nélkü Hullado hársfavirá 186 Gyilko fené malo voln 186 Nouvell écol d violi c alat kiadt Chopi keringőit mazurkái é Bac transscriptióit

14094.h

CÍMSZ Remén

SZEMÉLYNÉ Remén E

SZÓCIK Ede hegedűművé zen ir szü Egerb 1829 meg New-Yorkb 18 má 15 Vaudevil színházb rendeze koncert alkalmáva előad közbe rendkívü zen tehetsé m gyermekkoráb feltű Bécs küldt tanuln negyven év elej m Pest koncertezet szabadságha ala ped Görg segédtiszt mi nevezt Görg hegedü vol szabadsághar levereté ut emigrál tö év Parisb Londonb arato művészetév magy zenév na siker Viktór király udva virtu címm tüntet k 1860-b amnesztiáb részesül hazatér beutaz Magyarország mindenü na sikerr hangversenyezet európ metropolisok ugy ezut ellátogatot hetven év közepé Pest vo állan lakás kezd koncertjeiv Pető szobrá gyűjté ú ez mi Széchen szoboralap hegedül öss országszer célb rendeze koncertjei amelyek 67,0 forintn összeg gyűjtöt 1870-b Orc Bód bár Nemze Szính intendán versenymestern szerződtett e múl megvá ett állásátó Nő vet F Ant leányá Gizell Paris költözöt ahonn hetven év vég Ameriká utazot T esztend amerik tartózkod ut családjáv együ visszaté Magyarországb i kile ven év elej rendkív s hangversen adot Na siker ism külföld vonzottá Parisb ma Egyesült-Államok me i ér ut halá nemcs hegedűvirtuó n jelentéke zeneí vol Magy stílu műve kív í vonósnégyes hegedűábrándok énekmüveke ez melle ped zeneesztétik cikkek magy külföl lapokb s ig szellem olas törökorszá levelek i Hölgyfutá Pes Napl Figye st lap hozt időnké érdek közleményei Ze műv Erede magy népdal csárdás zongorár nélk Erede magy né táncd zongorár 18 Repü fecsk ablaká E ker erd jár zongorár 18 Na hallga hegedűr zongorakísér te nélk Hullad hársfavir 18 Gyilk fen mal vol 18 Nouvel éco viol ala kiad Chop keringői mazurká Ba transscriptiói

14094.

CÍMS Remé

SZEMÉLYN Remé

SZÓCI Ed hegedűműv ze i sz Eger 182 me New-York 1 m 1 Vaudevi színház rendez koncer alkalmáv előa közb rendkív ze tehets gyermekkorá felt Béc küld tanul negyve é ele Pes koncerteze szabadságh al pe Gör segédtisz m nevez Gör heged vo szabadságha leveret u emigrá t é Paris London arat művészeté mag zené n sike Viktó királ udv virt cím tünte 1860- amnesztiá részesü hazaté beuta Magyarorszá minden n siker hangversenyeze euró metropoliso ug ezu ellátogato hetve é közep Pes v álla laká kez koncertjei Pet szobr gyűjt e m Széche szoborala hegedü ös országsze cél rendez koncertje amelye 67, forint össze gyűjtö 1870- Or Bó bá Nemz Szín intendá versenymester szerződtet mú megv et állását N ve An leány Gizel Pari költözö ahon hetve é vé Amerik utazo eszten ameri tartózko u családjá egy visszat Magyarország kil ve é ele rendkí hangverse ado N sike is külföl vonzott Paris m Egyesült-Államo m é u hal nemc hegedűvirtu jelenték zene vo Mag stíl műv kí vonósnégye hegedűábrándo énekmüvek e mell pe zeneesztéti cikke mag külfö lapok i szelle ola törökorsz levele Hölgyfut Pe Nap Figy s la hoz időnk érde közleménye Z mű Ered mag népda csárdá zongorá nél Ered mag n tánc zongorá 1 Rep fecs ablak ke er já zongorá 1 N hallg hegedű zongorakísé t nél Hulla hársfavi 1 Gyil fe ma vo 1 Nouve éc vio al kia Cho keringő mazurk B transscriptió

14094

CÍM Rem

SZEMÉLY Rem

SZÓC E hegedűmű z s Ege 18 m New-Yor Vaudev színhá rende konce alkalmá elő köz rendkí z tehet gyermekkor fel Bé kül tanu negyv el Pe koncertez szabadság a p Gö segédtis neve Gö hege v szabadságh levere emigr Pari Londo ara művészet ma zen sik Vikt kirá ud vir cí tünt 1860 amneszti részes hazat beut Magyarorsz minde sike hangversenyez eur metropolis u ez ellátogat hetv köze Pe áll lak ke koncertje Pe szob gyűj Széch szoboral heged ö országsz cé rende koncertj amely 67 forin össz gyűjt 1870 O B b Nem Szí intend versenymeste szerződte m meg e állásá v A leán Gize Par költöz aho hetv v Ameri utaz eszte amer tartózk családj eg vissza Magyarorszá ki v el rendk hangvers ad sik i külfö vonzot Pari Egyesült-Állam ha nem hegedűvirt jelenté zen v Ma stí mű k vonósnégy hegedűábránd énekmüve mel p zeneesztét cikk ma külf lapo szell ol törökors level Hölgyfu P Na Fig l ho időn érd közlemény m Ere ma népd csárd zongor né Ere ma tán zongor Re fec abla k e j zongor hall heged zongorakís né Hull hársfav Gyi f m v Nouv é vi a ki Ch kering mazur transscripti

1409

CÍ Re

SZEMÉL Re

SZÓ hegedűm Eg 1 New-Yo Vaude szính rend konc alkalm el kö rendk tehe gyermekko fe B kü tan negy e P koncerte szabadsá G segédti nev G heg szabadság lever emig Par Lond ar művésze m ze si Vik kir u vi c tün 186 amneszt része haza beu Magyarors mind sik hangversenye eu metropoli e ellátoga het köz P ál la k koncertj P szo gyű Széc szobora hege országs c rend koncert amel 6 fori öss gyűj 187 Ne Sz inten versenymest szerződt me állás leá Giz Pa költö ah het Amer uta eszt ame tartóz család e vissz Magyarorsz k e rend hangver a si külf vonzo Par Egyesült-Álla h ne hegedűvir jelent ze M st m vonósnég hegedűábrán énekmüv me zeneeszté cik m kül lap szel o törökor leve Hölgyf N Fi h idő ér közlemén Er m nép csár zongo n Er m tá zongo R fe abl zongo hal hege zongorakí n Hul hársfa Gy Nou v k C kerin mazu transscript