14095.htm

CÍMSZÓ: Rendészeti törvények

SZÓCIKK: Rendészeti törvényeit, a polgárok békéjére, biztonságára, egészségére, jólétére és erkölcsére vonatkozó törvények, melyeknek az a főcéljuk, hogy megakadályozzák a bűnözést. A zsidó állam már a legrégibb időben gyakorolta az ezirányú törvényhozást. A Deuteronomium (16. 18) soterim-ról, hivatalnokokról, a Targum peranin-ról beszél, amelyet majdnem valamennyi zsidó kommentátor, rendőrhivatalnoknak értelmez, akinek feladata volt a bíróság határozatait végrehajtani (Peszikta Rabbati 149b ; Jad Hachazaka; Szanhedrin la, továbbá Rasi és Ibn Ezra). A bibliai szövegek szerint a soterim kötelessége volt a rendelkezések kihirdetése, főkép háború idején (Deuter. 20. 5, 8, 9; Jósua 1. 10, 3. 2); a király személyére való őrködés (Krón. 1. 27. 1); a közmunkákra való felügyelet (Krón. II 34. 13). Josephus (Antiquitates IV. 8, § 14) azt állítja, hogy minden bíró két Lévi törzséből való rendőrközeggel rendelkezett. A bibliai iratokból is kitűnik, hogy valóban levitákat alkalmaztak rendőri szolgálatra (Krón. I. 23. 4; 26. 29; Krón. II 36 13). Minden városnak és minden kerületnek külön rendőrsége volt; (Deuter. 1. 15; Szifré Deut. 141; Szanhedrin 16b). Jehosafat király alatt az egész rendészet a legfőbb bíró joghatósága alá tartozott (Krón. II. 19. 11, v. ö. u. o. 26. 11). Említést találunk őrökről is, akik éjjelenként a városban cirkáltak s a gyanús személyeket letartóztatták (Énekek Én. 3. 3 ; 5. 7). A jeruzsálemi Nagy Templom udvarában 21 levita látta el a rendőri funkciókat s ezek közül felváltva három éjjelenként is őrködött. Az őrség kapitánya éjjelenként lámpással végignézte hogy az őrök helyeiken vannak-e s ha valamelyik elaludt, jogában állt azt megfenyíteni s tüzet vinni közelébe (Middót 1. 12). A Nagy Templom kapuinak kinyitása, amelyhez Josephus szerint legalább húsz ember volt szükséges, a kapusok (soórim) kötelessége volt s a felügyeletet külön hivatalnok látta el. A Misna (Ketubot 13a és 105a) magasabb rangú rendőrtisztviselőket említ, akik a Templom területén kihágási ügyekben bírói funkciót is végeztek és a templom-kincstárból kapták fizetésüket (Sekálim 4. 2 és 7). Babiloni a és Palesztina zsidó községeiben a város vezetősége alá tartoztak. Kötelességük volt: a mérték és súly felülvizsgálása (Szifra Kedósim 8. 8; Bábá Batra 89a), a piaci áruk árának szabályozása (B. B. u. o.) földmérés és felügyelés, hogy senki a szomszéd birtok határát meg ne sértse (u. o. és Rasbam u. ahhoz, Bábá Mecia 107b), őrködés a városokban (B. B. u. o.), fegyveres-lovas szolgálat a külvárosokban (Bábá Batra 8a, v. ö. Jebámót 121b). Fizetésüket a várostól a lakók adóiból, kinevezésüket pedig az exilarchától (l. o.) kapták. A Biblia és Talmud rendészeti törvényei igen nagyszámúak. A Biblia elrendeli a korlátok kötelező építését a háztetőkre, nehogy vért hozz házadra azáltal, hogy valaki leesik onnan (Deuter. 22. 8). A Talmud a barlangok, pincék, kutak befedését követeli (Szifré Deuter. 229) és a törött létrák eltávolítását (Bába Káma 15b); a kutyákat láncon kellett tartani s csupán este oldhatták el a láncról, de csakis ott, ahol az ellenségtől való félelem jogos volt (Bábá Káma 83a). Szelídítetlen állatokat, főkép vadmacskát nem volt szabad tartani s ha valaki ilyet talált bárki házában is, joga volt megölni az állatot (u. o. 80b; v. ö. Chullin 7b). Leomlott falat vagy fát a tulajdonosnak harminc napon belül el kellett takarítani, de ha veszélyes volt, akkor azonnal (Bábá Mecia 117b; Chósen Mispát 416, 1). Tilos volt az utcára követ dobni (Bábá Káma 50b) vagy a közutak alatt alagutat fúrni (Bábá Batra 60a), ezt csak a városvezetőség külön engedélyével, a rendészeti felügyelő ellenőrzése mellett lehetett. (Chósen Mispát 417, 1). Fegyvert nem volt szabad gyanús egyénnek eladni (Abóda Zárá 15b; (Jore Dea. 151, 5). A helyi bíróságoknak kötelességük volt intézkedni a veszedelmesebb utak biztonságáról, hogy az utasokat baj ne érje. A bíróságok szabályozták a közlekedést és postaszolgáltatást, tartoztak gondoskodni arról is, hogy az azilumjogot senki meg ne sérthesse. Számos R.-et hagyományozott a Talmud a kereskedelem és forgalom zavartalan lebonyolításának biztosítására. Meghatározták az utak szélességét, hogy a szemben jövő kocsik akadálytalanul kitérhessenek (Bábá Batra 100a, b). Gondoskodás történt arról is, hogy a házak balkonja és a házak előtti fák ágai a kocsin, lovon vagy teveháton járókat ne sérthessék (u. o. 27b, 60a). A folyók vagy tavak kikötőinél a bozótokat és vadon növő fákat bárki kivághatta, miután azok a fuvarosok munkásságát megnehezítették (Bábá Mecia 107b). Az építőanyagot nem volt szabad nyílt utcán hagyni, csupán a téglát és cserepet, de a tulajdonos ez esetben is felelősséggel tartozott az esetleges károkért (u. o. 118b). A vizet nem volt szabad az utcára kiönteni a nyári évszakban s ha esőzés idején meg is engedték, aki kiöntötte, felelősséggel tartozott (Bábá Káma 6a, 30a). A chásszideus-esszéusok (l. o.) meghonosították azt a szokást, hogy az üvegdarabokat mélyen a földbe ásták el a szántóföldeken, nehogy valakit megsértsenek, mások elégették vagy folyó mentén szórták szót a törött tárgyakat (u. o. 30a). A Jeruzsálemben érvényes R. eltiltották az elhasznált holmiknak az utcára való szórását, az agyagból való építkezést, a felesleges kertek ültetését (kivéve a rózsaligeteket), az apró jószág tartását s a trágya felhalmozását a város határain belül (Bábá Káma 82b). A R. fontos része az, amely a polgárok személyes szabadságára és tisztességére ügyelt. Aki valakit ellopott és rabszolgának eladott, azt a mózesi törvények értelmében (Exod. 21.16) halállal büntették. Az Én (Isten) szolgáim ők, nem a szolgák szolgái , gyakran hangoztatott elv volt a rabbiknál (Bábá Mecia 10a ; Kiddusin 22b; mindkettő a Levit. 25. 42 alapján). A börtönbüntetés nem szerepel a Bibliában, de később alkalmazták azt. A kártalanításról törvények gondoskodtak oly esetben, mikor az igényjogosultságot bíróság állapította meg. A testi fenyítést a szigorúan megállapított mértékben alkalmazták. A halálra ítélt megbecstelenítése tiltva volt s a kivégzettet nem volt szabad éjnek idején a bitón hagyni (Deuter. 21. 23). A közmorálról a rabbik a legrészletesebben intézkednek. A játékost a társadalom kitaszítottjának tekintették, tanúzását bíróság előtt nem fogadták el, sem esküjének nem adtak hitelt. Az egyéni tulajdonjogról részletes intézkedések és fejtegetések vannak a Talmudban. A földbirtok határát szigorúan megállapították s aki szomszédja földjére jogtalanul áthatolt, szigorúan megbüntették (Deuter. 19. 14; 27. 17). Erre külön mezei rendőri intézmény felügyelt. Nem volt szabad a mezőkön sem olyan állatot tartani, amelyik a másik szántóföldjén a vetést pusztította (Bábá Káma 79b) s még a galambdúcokat is ötven öl távolságra kellett felállítani a szomszéd birtokától, nehogy az utóbbi vetésében kárt okozzon (Bábá Batra 23a). Tilos volt a szomszéd birtok közvetlen közelében kutakat, gödröket és barlangokat fúrni (u. o. 17a), kemencéket pedig saját házban is csupán akkor volt szabad építeni, ha megállapították, hogy tűzveszély nem forog fenn (u. o. 20b). Az orgazdaságot büntették s ha gyanús volt egy tárgy eredete, tilos volt azt eladni. A juhásztól nem volt szabad juhot, gyapjút, tejet vagy borjút vásárolni (Bábá Káma 118b), sem pedig a kertésztől fát vagy gyümölcsöt (u. o. 119a). Asszonyoktól, akiknek nem volt magántulajdonuk, valamint szolgáktól szintén nem volt szabad vásárolni, kivévén olyan tárgyakat, amelyekre nem forgott fenn gyanú, de nem volt szabad ugyanezektől megőrzésre sem átvenni tárgyakat (Bábá Batra 51b). A csalás az üzletkötésnél szigorúan tiltva volt (Levit. 25. 14, 17), úgyszintén a félrevezetésre szolgáló kétértelmű beszéd is. (Bábá Mecia 58b), amely parancs a nem-zsidóval való üzletkötésre is ugyanúgy vonatkozott (Chullin 94a). El volt tiltva a tárgyak olyan értékesítése, amely értéküket meghaladó árra törekedett, úgyszintén az ilyen áruk kirakatozása is (Bábá Mecia 60a, b). Ha a bort vízzel keverték, azt addig nem adhatták el, amíg a vásárlóval a keverést nem tudatták (u, o.). A keverés rendőrtisztek jelenlétében történt (Toszefta Kelim; Baba Káma VI. 10; v. ö. Abóda Zárá 58a és Rasi). Érdekes és jellemző rendészeti intézkedés, hogy az előírt módon levágott állat vérének a főütéren való kifolyását a hentes azért, hogy a barom súlyosabb legyen, nem állíthatta meg mesterségesen (Chullin 113a). Különösen körülményesek voltak a mérték és a súly ellenőrzésére szolgáló R., amelyek a Biblia törvényein alapultak (Levitic. 19. 35, 36). A hamis súly és mérték használata a szoros értelemben vett magánlakásban is szigorúan el volt tiltva (Deuter. 25, 13-16; Bábá Batra 89b). R. Levi kijelenti, hogy a hamis súly és mérték használata nagyobb bűn, mint a-szexuális tisztasági törvények megszegése, mert ez utóbbit őszinte bűnbánattal le lehet vezekelni, de az előbbi által okozott kárt nem lehet, hacsak a csaló valamennyi vásárlójának kárát meg nem téríti (Bábá Batra 88b). A súlymérőt csupán kőből és üvegből volt szabad előállítani, de sem bádogból, sem vasból, sem más durva ércből, amelyen a piszok felhalmozódik (u. o. 89b). A súlymérőt nem volt szabad sóba tenni, mert ez növelte súlyát (u. o.). A szabad lengésre tágas helyet kellett hagyni (u. o. 89a), hetente legalább egyszer a tulajdonos köteles volt azt kitisztítani, míg a serpenyőket minden egyes mérés után (u. o. 88a). A piaci árak spekuláció útján történő felemelését a rabbik különösen elítélték s aki mégis ezt tette, azt az uzsorással s a mérték- és súlycsalókkal egyformának minősítették (Bábá Batra 90b). Tápanyagokat, amelyekre Palesztinának szüksége volt, nem volt szabad még a szomszédos Szíriába sem szállítani (u. o.). Éhség idején tiltva volt az élelem felhalmozása, még az őstermelő is köteles volt azt piacra vinni. Normális viszonyok között felhalmozás meg volt engedve a tulajdonosnak, de nem a közvetítő spekulálónak (u. o.). A gabonaközvetítés általában csak a pékeknek volt megengedve, olyan feltétel alatt, hogy kizáróan sütés céljára használták fel azt (u. o, 91a). A városi piacon a város lakói és eladói előnyben részesültek, jóllehet az idegen kereskedővel is igen liberálisan bánt a hatóság (u. o. 21b, 22a). Nőknek kozmetikai cikkeket idegenek is árulhattak s a tradíció ezt az intézkedést Ezrára vezeti vissza (Bábá Káma 82a, b). A tulajdonjog védelmére még a következő R. voltak: kiskorúak részére gyámot rendeltek ki (Ketubot 18b, 20a); beszámíthatatlanok vagyonát a hatóság kezelte (Chaggiga 3b ; Jore Dea I. 5); ha az alperes távol volt, akkor a bíróság gondnokot nevezett ki részére s ha idegenben halt meg az illető, a bíróság beavatkozott a birtokfelosztásnál (Bábá Mecia 38b, 39a). Okmányokat csupán olyan anyagon lehetett írni, amely minden vakarást és változtatást láthatóan feltüntetett (Gittin 23a; Chósen Mispot 42, 1).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4095. címszó a lexikon => 740. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14095.htm

CÍMSZÓ: Rendészeti törvények

SZÓCIKK: Rendészeti törvényeit, a polgárok békéjére, biztonságára, egészségére, jólétére és erkölcsére vonatkozó törvények, melyeknek az a főcéljuk, hogy megakadályozzák a bűnözést. A zsidó állam már a legrégibb időben gyakorolta az ezirányú törvényhozást. A Deuteronomium 16. 18 soterim-ról, hivatalnokokról, a Targum peranin-ról beszél, amelyet majdnem valamennyi zsidó kommentátor, rendőrhivatalnoknak értelmez, akinek feladata volt a bíróság határozatait végrehajtani Peszikta Rabbati 149b ; Jad Hachazaka; Szanhedrin la, továbbá Rasi és Ibn Ezra . A bibliai szövegek szerint a soterim kötelessége volt a rendelkezések kihirdetése, főkép háború idején Deuter. 20. 5, 8, 9; Jósua 1. 10, 3. 2 ; a király személyére való őrködés Krón. 1. 27. 1 ; a közmunkákra való felügyelet Krón. II 34. 13 . Josephus Antiquitates IV. 8, § 14 azt állítja, hogy minden bíró két Lévi törzséből való rendőrközeggel rendelkezett. A bibliai iratokból is kitűnik, hogy valóban levitákat alkalmaztak rendőri szolgálatra Krón. I. 23. 4; 26. 29; Krón. II 36 13 . Minden városnak és minden kerületnek külön rendőrsége volt; Deuter. 1. 15; Szifré Deut. 141; Szanhedrin 16b . Jehosafat király alatt az egész rendészet a legfőbb bíró joghatósága alá tartozott Krón. II. 19. 11, v. ö. u. o. 26. 11 . Említést találunk őrökről is, akik éjjelenként a városban cirkáltak s a gyanús személyeket letartóztatták Énekek Én. 3. 3 ; 5. 7 . A jeruzsálemi Nagy Templom udvarában 21 levita látta el a rendőri funkciókat s ezek közül felváltva három éjjelenként is őrködött. Az őrség kapitánya éjjelenként lámpással végignézte hogy az őrök helyeiken vannak-e s ha valamelyik elaludt, jogában állt azt megfenyíteni s tüzet vinni közelébe Middót 1. 12 . A Nagy Templom kapuinak kinyitása, amelyhez Josephus szerint legalább húsz ember volt szükséges, a kapusok soórim kötelessége volt s a felügyeletet külön hivatalnok látta el. A Misna Ketubot 13a és 105a magasabb rangú rendőrtisztviselőket említ, akik a Templom területén kihágási ügyekben bírói funkciót is végeztek és a templom-kincstárból kapták fizetésüket Sekálim 4. 2 és 7 . Babiloni a és Palesztina zsidó községeiben a város vezetősége alá tartoztak. Kötelességük volt: a mérték és súly felülvizsgálása Szifra Kedósim 8. 8; Bábá Batra 89a , a piaci áruk árának szabályozása B. B. u. o. földmérés és felügyelés, hogy senki a szomszéd birtok határát meg ne sértse u. o. és Rasbam u. ahhoz, Bábá Mecia 107b , őrködés a városokban B. B. u. o. , fegyveres-lovas szolgálat a külvárosokban Bábá Batra 8a, v. ö. Jebámót 121b . Fizetésüket a várostól a lakók adóiból, kinevezésüket pedig az exilarchától l. o. kapták. A Biblia és Talmud rendészeti törvényei igen nagyszámúak. A Biblia elrendeli a korlátok kötelező építését a háztetőkre, nehogy vért hozz házadra azáltal, hogy valaki leesik onnan Deuter. 22. 8 . A Talmud a barlangok, pincék, kutak befedését követeli Szifré Deuter. 229 és a törött létrák eltávolítását Bába Káma 15b ; a kutyákat láncon kellett tartani s csupán este oldhatták el a láncról, de csakis ott, ahol az ellenségtől való félelem jogos volt Bábá Káma 83a . Szelídítetlen állatokat, főkép vadmacskát nem volt szabad tartani s ha valaki ilyet talált bárki házában is, joga volt megölni az állatot u. o. 80b; v. ö. Chullin 7b . Leomlott falat vagy fát a tulajdonosnak harminc napon belül el kellett takarítani, de ha veszélyes volt, akkor azonnal Bábá Mecia 117b; Chósen Mispát 416, 1 . Tilos volt az utcára követ dobni Bábá Káma 50b vagy a közutak alatt alagutat fúrni Bábá Batra 60a , ezt csak a városvezetőség külön engedélyével, a rendészeti felügyelő ellenőrzése mellett lehetett. Chósen Mispát 417, 1 . Fegyvert nem volt szabad gyanús egyénnek eladni Abóda Zárá 15b; Jore Dea. 151, 5 . A helyi bíróságoknak kötelességük volt intézkedni a veszedelmesebb utak biztonságáról, hogy az utasokat baj ne érje. A bíróságok szabályozták a közlekedést és postaszolgáltatást, tartoztak gondoskodni arról is, hogy az azilumjogot senki meg ne sérthesse. Számos R.-et hagyományozott a Talmud a kereskedelem és forgalom zavartalan lebonyolításának biztosítására. Meghatározták az utak szélességét, hogy a szemben jövő kocsik akadálytalanul kitérhessenek Bábá Batra 100a, b . Gondoskodás történt arról is, hogy a házak balkonja és a házak előtti fák ágai a kocsin, lovon vagy teveháton járókat ne sérthessék u. o. 27b, 60a . A folyók vagy tavak kikötőinél a bozótokat és vadon növő fákat bárki kivághatta, miután azok a fuvarosok munkásságát megnehezítették Bábá Mecia 107b . Az építőanyagot nem volt szabad nyílt utcán hagyni, csupán a téglát és cserepet, de a tulajdonos ez esetben is felelősséggel tartozott az esetleges károkért u. o. 118b . A vizet nem volt szabad az utcára kiönteni a nyári évszakban s ha esőzés idején meg is engedték, aki kiöntötte, felelősséggel tartozott Bábá Káma 6a, 30a . A chásszideus-esszéusok l. o. meghonosították azt a szokást, hogy az üvegdarabokat mélyen a földbe ásták el a szántóföldeken, nehogy valakit megsértsenek, mások elégették vagy folyó mentén szórták szót a törött tárgyakat u. o. 30a . A Jeruzsálemben érvényes R. eltiltották az elhasznált holmiknak az utcára való szórását, az agyagból való építkezést, a felesleges kertek ültetését kivéve a rózsaligeteket , az apró jószág tartását s a trágya felhalmozását a város határain belül Bábá Káma 82b . A R. fontos része az, amely a polgárok személyes szabadságára és tisztességére ügyelt. Aki valakit ellopott és rabszolgának eladott, azt a mózesi törvények értelmében Exod. 21.16 halállal büntették. Az Én Isten szolgáim ők, nem a szolgák szolgái , gyakran hangoztatott elv volt a rabbiknál Bábá Mecia 10a ; Kiddusin 22b; mindkettő a Levit. 25. 42 alapján . A börtönbüntetés nem szerepel a Bibliában, de később alkalmazták azt. A kártalanításról törvények gondoskodtak oly esetben, mikor az igényjogosultságot bíróság állapította meg. A testi fenyítést a szigorúan megállapított mértékben alkalmazták. A halálra ítélt megbecstelenítése tiltva volt s a kivégzettet nem volt szabad éjnek idején a bitón hagyni Deuter. 21. 23 . A közmorálról a rabbik a legrészletesebben intézkednek. A játékost a társadalom kitaszítottjának tekintették, tanúzását bíróság előtt nem fogadták el, sem esküjének nem adtak hitelt. Az egyéni tulajdonjogról részletes intézkedések és fejtegetések vannak a Talmudban. A földbirtok határát szigorúan megállapították s aki szomszédja földjére jogtalanul áthatolt, szigorúan megbüntették Deuter. 19. 14; 27. 17 . Erre külön mezei rendőri intézmény felügyelt. Nem volt szabad a mezőkön sem olyan állatot tartani, amelyik a másik szántóföldjén a vetést pusztította Bábá Káma 79b s még a galambdúcokat is ötven öl távolságra kellett felállítani a szomszéd birtokától, nehogy az utóbbi vetésében kárt okozzon Bábá Batra 23a . Tilos volt a szomszéd birtok közvetlen közelében kutakat, gödröket és barlangokat fúrni u. o. 17a , kemencéket pedig saját házban is csupán akkor volt szabad építeni, ha megállapították, hogy tűzveszély nem forog fenn u. o. 20b . Az orgazdaságot büntették s ha gyanús volt egy tárgy eredete, tilos volt azt eladni. A juhásztól nem volt szabad juhot, gyapjút, tejet vagy borjút vásárolni Bábá Káma 118b , sem pedig a kertésztől fát vagy gyümölcsöt u. o. 119a . Asszonyoktól, akiknek nem volt magántulajdonuk, valamint szolgáktól szintén nem volt szabad vásárolni, kivévén olyan tárgyakat, amelyekre nem forgott fenn gyanú, de nem volt szabad ugyanezektől megőrzésre sem átvenni tárgyakat Bábá Batra 51b . A csalás az üzletkötésnél szigorúan tiltva volt Levit. 25. 14, 17 , úgyszintén a félrevezetésre szolgáló kétértelmű beszéd is. Bábá Mecia 58b , amely parancs a nem-zsidóval való üzletkötésre is ugyanúgy vonatkozott Chullin 94a . El volt tiltva a tárgyak olyan értékesítése, amely értéküket meghaladó árra törekedett, úgyszintén az ilyen áruk kirakatozása is Bábá Mecia 60a, b . Ha a bort vízzel keverték, azt addig nem adhatták el, amíg a vásárlóval a keverést nem tudatták u, o. . A keverés rendőrtisztek jelenlétében történt Toszefta Kelim; Baba Káma VI. 10; v. ö. Abóda Zárá 58a és Rasi . Érdekes és jellemző rendészeti intézkedés, hogy az előírt módon levágott állat vérének a főütéren való kifolyását a hentes azért, hogy a barom súlyosabb legyen, nem állíthatta meg mesterségesen Chullin 113a . Különösen körülményesek voltak a mérték és a súly ellenőrzésére szolgáló R., amelyek a Biblia törvényein alapultak Levitic. 19. 35, 36 . A hamis súly és mérték használata a szoros értelemben vett magánlakásban is szigorúan el volt tiltva Deuter. 25, 13-16; Bábá Batra 89b . R. Levi kijelenti, hogy a hamis súly és mérték használata nagyobb bűn, mint a-szexuális tisztasági törvények megszegése, mert ez utóbbit őszinte bűnbánattal le lehet vezekelni, de az előbbi által okozott kárt nem lehet, hacsak a csaló valamennyi vásárlójának kárát meg nem téríti Bábá Batra 88b . A súlymérőt csupán kőből és üvegből volt szabad előállítani, de sem bádogból, sem vasból, sem más durva ércből, amelyen a piszok felhalmozódik u. o. 89b . A súlymérőt nem volt szabad sóba tenni, mert ez növelte súlyát u. o. . A szabad lengésre tágas helyet kellett hagyni u. o. 89a , hetente legalább egyszer a tulajdonos köteles volt azt kitisztítani, míg a serpenyőket minden egyes mérés után u. o. 88a . A piaci árak spekuláció útján történő felemelését a rabbik különösen elítélték s aki mégis ezt tette, azt az uzsorással s a mérték- és súlycsalókkal egyformának minősítették Bábá Batra 90b . Tápanyagokat, amelyekre Palesztinának szüksége volt, nem volt szabad még a szomszédos Szíriába sem szállítani u. o. . Éhség idején tiltva volt az élelem felhalmozása, még az őstermelő is köteles volt azt piacra vinni. Normális viszonyok között felhalmozás meg volt engedve a tulajdonosnak, de nem a közvetítő spekulálónak u. o. . A gabonaközvetítés általában csak a pékeknek volt megengedve, olyan feltétel alatt, hogy kizáróan sütés céljára használták fel azt u. o, 91a . A városi piacon a város lakói és eladói előnyben részesültek, jóllehet az idegen kereskedővel is igen liberálisan bánt a hatóság u. o. 21b, 22a . Nőknek kozmetikai cikkeket idegenek is árulhattak s a tradíció ezt az intézkedést Ezrára vezeti vissza Bábá Káma 82a, b . A tulajdonjog védelmére még a következő R. voltak: kiskorúak részére gyámot rendeltek ki Ketubot 18b, 20a ; beszámíthatatlanok vagyonát a hatóság kezelte Chaggiga 3b ; Jore Dea I. 5 ; ha az alperes távol volt, akkor a bíróság gondnokot nevezett ki részére s ha idegenben halt meg az illető, a bíróság beavatkozott a birtokfelosztásnál Bábá Mecia 38b, 39a . Okmányokat csupán olyan anyagon lehetett írni, amely minden vakarást és változtatást láthatóan feltüntetett Gittin 23a; Chósen Mispot 42, 1 .

14095.ht

CÍMSZÓ Rendészet törvénye

SZÓCIKK Rendészet törvényeit polgáro békéjére biztonságára egészségére jólétér é erkölcsér vonatkoz törvények melyekne a főcéljuk hog megakadályozzá bűnözést zsid álla má legrégib időbe gyakorolt a ezirány törvényhozást Deuteronomiu 16 1 soterim-ról hivatalnokokról Targu peranin-ró beszél amelye majdne valamenny zsid kommentátor rendőrhivatalnokna értelmez akine feladat vol bírósá határozatai végrehajtan Peszikt Rabbat 149 Ja Hachazaka Szanhedri la tovább Ras é Ib Ezr biblia szövege szerin soteri kötelesség vol rendelkezése kihirdetése főké hábor idejé Deuter 20 5 8 9 Jósu 1 10 3 királ személyér val őrködé Krón 1 27 közmunkákr val felügyele Krón I 34 1 Josephu Antiquitate IV 8 1 az állítja hog minde bír ké Lév törzsébő val rendőrközegge rendelkezett biblia iratokbó i kitűnik hog valóba levitáka alkalmazta rendőr szolgálatr Krón I 23 4 26 29 Krón I 3 1 Minde városna é minde kerületne külö rendőrség volt Deuter 1 15 Szifr Deut 141 Szanhedri 16 Jehosafa királ alat a egés rendésze legfőb bír joghatóság al tartozot Krón II 19 11 v ö u o 26 1 Említés találun őrökrő is aki éjjelenkén városba cirkálta gyanú személyeke letartóztattá Éneke Én 3 5 jeruzsálem Nag Templo udvarába 2 levit látt e rendőr funkcióka eze közü felváltv háro éjjelenkén i őrködött A őrsé kapitány éjjelenkén lámpássa végignézt hog a őrö helyeike vannak- h valamelyi elaludt jogába áll az megfenyíten tüze vinn közeléb Middó 1 1 Nag Templo kapuina kinyitása amelyhe Josephu szerin legaláb hús embe vol szükséges kapuso soóri kötelesség vol felügyelete külö hivatalno látt el Misn Ketubo 13 é 105 magasab rang rendőrtisztviselőke említ aki Templo területé kihágás ügyekbe bíró funkció i végezte é templom-kincstárbó kaptá fizetésüke Sekáli 4 é Babilon é Palesztin zsid községeibe váro vezetőség al tartoztak Kötelességü volt mérté é súl felülvizsgálás Szifr Kedósi 8 8 Báb Batr 89 piac áru árána szabályozás B B u o földméré é felügyelés hog senk szomszé birto határá me n sérts u o é Rasba u ahhoz Báb Meci 107 őrködé városokba B B u o fegyveres-lova szolgála külvárosokba Báb Batr 8a v ö Jebámó 121 Fizetésüke várostó lakó adóiból kinevezésüke pedi a exilarchátó l o kapták Bibli é Talmu rendészet törvénye ige nagyszámúak Bibli elrendel korláto kötelez építésé háztetőkre nehog vér hoz házadr azáltal hog valak leesi onna Deuter 22 Talmu barlangok pincék kuta befedésé követel Szifr Deuter 22 é töröt létrá eltávolításá Báb Kám 15 kutyáka lánco kellet tartan csupá est oldhattá e láncról d csaki ott aho a ellenségtő val félele jogo vol Báb Kám 83 Szelídítetle állatokat főké vadmacská ne vol szaba tartan h valak ilye talál bárk házába is jog vol megöln a állato u o 80b v ö Chulli 7 Leomlot fala vag fá tulajdonosna harmin napo belü e kellet takarítani d h veszélye volt akko azonna Báb Meci 117b Chóse Mispá 416 Tilo vol a utcár köve dobn Báb Kám 50 vag közuta alat alaguta fúrn Báb Batr 60 ez csa városvezetősé külö engedélyével rendészet felügyel ellenőrzés mellet lehetett Chóse Mispá 417 Fegyver ne vol szaba gyanú egyénne eladn Abód Zár 15b Jor Dea 151 hely bíróságokna kötelességü vol intézkedn veszedelmeseb uta biztonságáról hog a utasoka ba n érje bíróságo szabályoztá közlekedés é postaszolgáltatást tartozta gondoskodn arró is hog a azilumjogo senk me n sérthesse Számo R.-e hagyományozot Talmu kereskedele é forgalo zavartala lebonyolításána biztosítására Meghatároztá a uta szélességét hog szembe jöv kocsi akadálytalanu kitérhessene Báb Batr 100a Gondoskodá történ arró is hog háza balkonj é háza előtt fá ága kocsin lovo vag teveháto járóka n sérthessé u o 27b 60 folyó vag tava kikötőiné bozótoka é vado növ fáka bárk kivághatta miutá azo fuvaroso munkásságá megnehezítetté Báb Meci 107 A építőanyago ne vol szaba nyíl utcá hagyni csupá téglá é cserepet d tulajdono e esetbe i felelősségge tartozot a esetlege károkér u o 118 vize ne vol szaba a utcár kiönten nyár évszakba h esőzé idejé me i engedték ak kiöntötte felelősségge tartozot Báb Kám 6a 30 chásszideus-esszéuso l o meghonosítottá az szokást hog a üvegdaraboka mélye földb ástá e szántóföldeken nehog valaki megsértsenek máso elégetté vag foly menté szórtá szó töröt tárgyaka u o 30 Jeruzsálembe érvénye R eltiltottá a elhasznál holmikna a utcár val szórását a agyagbó val építkezést feleslege kerte ültetésé kivév rózsaligeteke a apr jószá tartásá trágy felhalmozásá váro határai belü Báb Kám 82 R fonto rész az amel polgáro személye szabadságár é tisztességér ügyelt Ak valaki ellopot é rabszolgána eladott az mózes törvénye értelmébe Exod 21.1 halálla büntették A É Iste szolgái ők ne szolgá szolgá gyakra hangoztatot el vol rabbikná Báb Meci 10 Kiddusi 22b mindkett Levit 25 4 alapjá börtönbünteté ne szerepe Bibliában d későb alkalmaztá azt kártalanításró törvénye gondoskodta ol esetben miko a igényjogosultságo bírósá állapított meg test fenyítés szigorúa megállapítot mértékbe alkalmazták halálr ítél megbecstelenítés tiltv vol kivégzette ne vol szaba éjne idejé bitó hagyn Deuter 21 2 közmorálró rabbi legrészletesebbe intézkednek játékos társadalo kitaszítottjána tekintették tanúzásá bírósá előt ne fogadtá el se esküjéne ne adta hitelt A egyén tulajdonjogró részlete intézkedése é fejtegetése vanna Talmudban földbirto határá szigorúa megállapítottá ak szomszédj földjér jogtalanu áthatolt szigorúa megbüntetté Deuter 19 14 27 1 Err külö meze rendőr intézmén felügyelt Ne vol szaba mezőkö se olya állato tartani amelyi mási szántóföldjé vetés pusztított Báb Kám 79 mé galambdúcoka i ötve ö távolságr kellet felállítan szomszé birtokától nehog a utóbb vetésébe kár okozzo Báb Batr 23 Tilo vol szomszé birto közvetle közelébe kutakat gödröke é barlangoka fúrn u o 17 kemencéke pedi sajá házba i csupá akko vol szaba építeni h megállapították hog tűzveszél ne foro fen u o 20 A orgazdaságo büntetté h gyanú vol eg tárg eredete tilo vol az eladni juhásztó ne vol szaba juhot gyapjút teje vag borjú vásároln Báb Kám 118 se pedi kertésztő fá vag gyümölcsö u o 119 Asszonyoktól akikne ne vol magántulajdonuk valamin szolgáktó szinté ne vol szaba vásárolni kivévé olya tárgyakat amelyekr ne forgot fen gyanú d ne vol szaba ugyanezektő megőrzésr se átvenn tárgyaka Báb Batr 51 csalá a üzletkötésné szigorúa tiltv vol Levit 25 14 1 úgyszinté félrevezetésr szolgál kétértelm beszé is Báb Meci 58 amel paranc nem-zsidóva val üzletkötésr i ugyanúg vonatkozot Chulli 94 E vol tiltv tárgya olya értékesítése amel értéküke meghalad árr törekedett úgyszinté a ilye áru kirakatozás i Báb Meci 60a H bor vízze keverték az addi ne adhattá el amí vásárlóva keverés ne tudattá u o keveré rendőrtiszte jelenlétébe történ Toszeft Kelim Bab Kám VI 10 v ö Abód Zár 58 é Ras Érdeke é jellemz rendészet intézkedés hog a előír módo levágot álla véréne főütére val kifolyásá hente azért hog baro súlyosab legyen ne állíthatt me mesterségese Chulli 113 Különöse körülményese volta mérté é súl ellenőrzésér szolgál R. amelye Bibli törvényei alapulta Levitic 19 35 3 hami súl é mérté használat szoro értelembe vet magánlakásba i szigorúa e vol tiltv Deuter 25 13-16 Báb Batr 89 R Lev kijelenti hog hami súl é mérté használat nagyob bűn min a-szexuáli tisztaság törvénye megszegése mer e utóbbi őszint bűnbánatta l lehe vezekelni d a előbb álta okozot kár ne lehet hacsa csal valamenny vásárlójána kárá me ne térít Báb Batr 88 súlymérő csupá kőbő é üvegbő vol szaba előállítani d se bádogból se vasból se má durv ércből amelye piszo felhalmozódi u o 89 súlymérő ne vol szaba sób tenni mer e növelt súlyá u o szaba lengésr tága helye kellet hagyn u o 89 hetent legaláb egysze tulajdono kötele vol az kitisztítani mí serpenyőke minde egye méré utá u o 88 piac ára spekuláci útjá történ felemelésé rabbi különöse elítélté ak mégi ez tette az a uzsorássa mérték é súlycsalókka egyformána minősítetté Báb Batr 90 Tápanyagokat amelyekr Palesztinána szükség volt ne vol szaba mé szomszédo Szíriáb se szállítan u o Éhsé idejé tiltv vol a élele felhalmozása mé a őstermel i kötele vol az piacr vinni Normáli viszonyo közöt felhalmozá me vol engedv tulajdonosnak d ne közvetít spekulálóna u o gabonaközvetíté általába csa pékekne vol megengedve olya feltéte alatt hog kizáróa süté céljár használtá fe az u o 91 város piaco váro lakó é eladó előnybe részesültek jóllehe a idege kereskedőve i ige liberálisa bán hatósá u o 21b 22 Nőkne kozmetika cikkeke idegene i árulhatta tradíci ez a intézkedés Ezrár vezet vissz Báb Kám 82a tulajdonjo védelmér mé következ R voltak kiskorúa részér gyámo rendelte k Ketubo 18b 20 beszámíthatatlano vagyoná hatósá kezelt Chaggig 3 Jor De I h a alpere távo volt akko bírósá gondnoko nevezet k részér h idegenbe hal me a illető bírósá beavatkozot birtokfelosztásná Báb Meci 38b 39 Okmányoka csupá olya anyago lehetet írni amel minde vakarás é változtatás láthatóa feltüntetet Gitti 23a Chóse Mispo 42

14095.h

CÍMSZ Rendésze törvény

SZÓCIK Rendésze törvényei polgár békéjér biztonságár egészségér jólété erkölcsé vonatko törvénye melyekn főcélju ho megakadályozz bűnözés zsi áll m legrégi időb gyakorol ezirán törvényhozás Deuteronomi 1 soterim-ró hivatalnokokró Targ peranin-r beszé amely majdn valamenn zsi kommentáto rendőrhivatalnokn értelme akin felada vo bírós határozata végrehajta Peszik Rabba 14 J Hachazak Szanhedr l továb Ra I Ez bibli szöveg szeri soter kötelessé vo rendelkezés kihirdetés fők hábo idej Deute 2 Jós 1 kirá személyé va őrköd Kró 2 közmunkák va felügyel Kró 3 Joseph Antiquitat I a állítj ho mind bí k Lé törzséb va rendőrközegg rendelkezet bibli iratokb kitűni ho valób leviták alkalmazt rendő szolgálat Kró 2 2 2 Kró Mind városn mind kerületn kül rendőrsé vol Deute 1 Szif Deu 14 Szanhedr 1 Jehosaf kirá ala egé rendész legfő bí joghatósá a tartozo Kró I 1 1 2 Említé találu őrökr i ak éjjelenké városb cirkált gyan személyek letartóztatt Ének É jeruzsále Na Templ udvaráb levi lát rendő funkciók ez köz felvált hár éjjelenké őrködöt őrs kapitán éjjelenké lámpáss végignéz ho őr helyeik vannak valamely elalud jogáb ál a megfenyíte tüz vin közelé Midd Na Templ kapuin kinyitás amelyh Joseph szeri legalá hú emb vo szüksége kapus soór kötelessé vo felügyelet kül hivataln lát e Mis Ketub 1 10 magasa ran rendőrtisztviselők emlí ak Templ terület kihágá ügyekb bír funkci végezt templom-kincstárb kapt fizetésük Sekál Babilo Paleszti zsi községeib vár vezetősé a tartozta Kötelesség vol mért sú felülvizsgálá Szif Kedós Bá Bat 8 pia ár árán szabályozá földmér felügyelé ho sen szomsz birt határ m sért Rasb ahho Bá Mec 10 őrköd városokb fegyveres-lov szolgál külvárosokb Bá Bat 8 Jebám 12 Fizetésük várost lak adóibó kinevezésük ped exilarchát kaptá Bibl Talm rendésze törvény ig nagyszámúa Bibl elrende korlát kötele építés háztetőkr neho vé ho házad azálta ho vala lees onn Deute 2 Talm barlango pincé kut befedés követe Szif Deute 2 törö létr eltávolítás Bá Ká 1 kutyák lánc kelle tarta csup es oldhatt láncró csak ot ah ellenségt va félel jog vo Bá Ká 8 Szelídítetl állatoka fők vadmacsk n vo szab tarta vala ily talá bár házáb i jo vo megöl állat 80 Chull Leomlo fal va f tulajdonosn harmi nap bel kelle takarítan veszély vol akk azonn Bá Mec 117 Chós Misp 41 Til vo utcá köv dob Bá Ká 5 va közut ala alagut fúr Bá Bat 6 e cs városvezetős kül engedélyéve rendésze felügye ellenőrzé melle lehetet Chós Misp 41 Fegyve n vo szab gyan egyénn elad Abó Zá 15 Jo De 15 hel bíróságokn kötelesség vo intézked veszedelmese ut biztonságáró ho utasok b érj bíróság szabályozt közlekedé postaszolgáltatás tartozt gondoskod arr i ho azilumjog sen m sérthess Szám R.- hagyományozo Talm kereskedel forgal zavartal lebonyolításán biztosításár Meghatározt ut szélességé ho szemb jö kocs akadálytalan kitérhessen Bá Bat 100 Gondoskod törté arr i ho ház balkon ház előt f ág kocsi lov va tevehát járók sérthess 27 6 foly va tav kikötőin bozótok vad nö fák bár kivághatt miut az fuvaros munkásság megnehezített Bá Mec 10 építőanyag n vo szab nyí utc hagyn csup tégl cserepe tulajdon esetb felelősségg tartozo esetleg károké 11 viz n vo szab utcá kiönte nyá évszakb esőz idej m engedté a kiöntött felelősségg tartozo Bá Ká 6 3 chásszideus-esszéus meghonosított a szokás ho üvegdarabok mély föld ást szántóföldeke neho valak megsértsene más elégett va fol ment szórt sz törö tárgyak 3 Jeruzsálemb érvény eltiltott elhaszná holmikn utcá va szórásá agyagb va építkezés felesleg kert ültetés kivé rózsaligetek ap jósz tartás trág felhalmozás vár határa bel Bá Ká 8 font rés a ame polgár személy szabadságá tisztességé ügyel A valak ellopo rabszolgán eladot a móze törvény értelméb Exo 21. haláll büntetté Ist szolgá ő n szolg szolg gyakr hangoztato e vo rabbikn Bá Mec 1 Kiddus 22 mindket Levi 2 alapj börtönbüntet n szerep Bibliába késő alkalmazt az kártalanításr törvény gondoskodt o esetbe mik igényjogosultság bírós állapítot me tes fenyíté szigorú megállapíto mértékb alkalmaztá halál íté megbecsteleníté tilt vo kivégzett n vo szab éjn idej bit hagy Deute 2 közmorálr rabb legrészletesebb intézkedne játéko társadal kitaszítottján tekintetté tanúzás bírós elő n fogadt e s esküjén n adt hitel egyé tulajdonjogr részlet intézkedés fejtegetés vann Talmudba földbirt határ szigorú megállapított a szomszéd földjé jogtalan áthatol szigorú megbüntett Deute 1 1 2 Er kül mez rendő intézmé felügyel N vo szab mezők s oly állat tartan amely más szántóföldj veté pusztítot Bá Ká 7 m galambdúcok ötv távolság kelle felállíta szomsz birtokátó neho utób vetéséb ká okozz Bá Bat 2 Til vo szomsz birt közvetl közeléb kutaka gödrök barlangok fúr 1 kemencék ped saj házb csup akk vo szab építen megállapítottá ho tűzveszé n for fe 2 orgazdaság büntett gyan vo e tár eredet til vo a eladn juhászt n vo szab juho gyapjú tej va borj vásárol Bá Ká 11 s ped kertészt f va gyümölcs 11 Asszonyoktó akikn n vo magántulajdonu valami szolgákt szint n vo szab vásároln kivév oly tárgyaka amelyek n forgo fe gyan n vo szab ugyanezekt megőrzés s átven tárgyak Bá Bat 5 csal üzletkötésn szigorú tilt vo Levi 2 1 úgyszint félrevezetés szolgá kétértel besz i Bá Mec 5 ame paran nem-zsidóv va üzletkötés ugyanú vonatkozo Chull 9 vo tilt tárgy oly értékesítés ame értékük meghala ár törekedet úgyszint ily ár kirakatozá Bá Mec 60 bo vízz keverté a add n adhatt e am vásárlóv keveré n tudatt kever rendőrtiszt jelenlétéb törté Toszef Keli Ba Ká V 1 Abó Zá 5 Ra Érdek jellem rendésze intézkedé ho előí mód levágo áll vérén főütér va kifolyás hent azér ho bar súlyosa legye n állíthat m mesterséges Chull 11 Különös körülményes volt mért sú ellenőrzésé szolgá R amely Bibl törvénye alapult Leviti 1 3 ham sú mért használa szor értelemb ve magánlakásb szigorú vo tilt Deute 2 13-1 Bá Bat 8 Le kijelent ho ham sú mért használa nagyo bű mi a-szexuál tisztasá törvény megszegés me utóbb őszin bűnbánatt leh vezekeln előb ált okozo ká n lehe hacs csa valamenn vásárlóján kár m n térí Bá Bat 8 súlymér csup kőb üvegb vo szab előállítan s bádogbó s vasbó s m dur ércbő amely pisz felhalmozód 8 súlymér n vo szab só tenn me növel súly szab lengés tág hely kelle hagy 8 heten legalá egysz tulajdon kötel vo a kitisztítan m serpenyők mind egy mér ut 8 pia ár spekulác útj törté felemelés rabb különös elítélt a még e tett a uzsoráss mérté súlycsalókk egyformán minősített Bá Bat 9 Tápanyagoka amelyek Palesztinán szüksé vol n vo szab m szomszéd Szíriá s szállíta Éhs idej tilt vo élel felhalmozás m ősterme kötel vo a piac vinn Normál viszony közö felhalmoz m vo enged tulajdonosna n közvetí spekulálón gabonaközvetít általáb cs pékekn vo megengedv oly feltét alat ho kizáró süt céljá használt f a 9 váro piac vár lak elad előnyb részesülte jólleh ideg kereskedőv ig liberális bá hatós 21 2 Nőkn kozmetik cikkek idegen árulhatt tradíc e intézkedé Ezrá veze viss Bá Ká 82 tulajdonj védelmé m követke volta kiskorú részé gyám rendelt Ketub 18 2 beszámíthatatlan vagyon hatós kezel Chaggi Jo D alper táv vol akk bírós gondnok neveze részé idegenb ha m illet bírós beavatkozo birtokfelosztásn Bá Mec 38 3 Okmányok csup oly anyag lehete írn ame mind vakará változtatá látható feltüntete Gitt 23 Chós Misp 4

14095.

CÍMS Rendész törvén

SZÓCI Rendész törvénye polgá békéjé biztonságá egészségé jólét erkölcs vonatk törvény melyek főcélj h megakadályoz bűnözé zs ál legrég idő gyakoro ezirá törvényhozá Deuteronom soterim-r hivatalnokokr Tar peranin- besz amel majd valamen zs kommentát rendőrhivatalnok értelm aki felad v bíró határozat végrehajt Peszi Rabb 1 Hachaza Szanhed tová R E bibl szöve szer sote köteless v rendelkezé kihirdeté fő háb ide Deut Jó kir személy v őrkö Kr közmunká v felügye Kr Josep Antiquita állít h min b L törzsé v rendőrközeg rendelkeze bibl iratok kitűn h való levitá alkalmaz rend szolgála Kr Kr Min város min kerület kü rendőrs vo Deut Szi De 1 Szanhed Jehosa kir al eg rendés legf b joghatós tartoz Kr Említ talál őrök a éjjelenk város cirkál gya személye letartóztat Éne jeruzsál N Temp udvará lev lá rend funkció e kö felvál há éjjelenk őrködö őr kapitá éjjelenk lámpás végigné h ő helyei vanna valamel elalu jogá á megfenyít tü vi közel Mid N Temp kapui kinyitá amely Josep szer legal h em v szükség kapu soó köteless v felügyele kü hivatal lá Mi Ketu 1 magas ra rendőrtisztviselő eml a Temp terüle kihág ügyek bí funkc végez templom-kincstár kap fizetésü Seká Babil Paleszt zs községei vá vezetős tartozt Kötelessé vo mér s felülvizsgál Szi Kedó B Ba pi á árá szabályoz földmé felügyel h se szoms bir hatá sér Ras ahh B Me 1 őrkö városok fegyveres-lo szolgá külvárosok B Ba Jebá 1 Fizetésü város la adóib kinevezésü pe exilarchá kapt Bib Tal rendész törvén i nagyszámú Bib elrend korlá kötel építé háztetők neh v h háza azált h val lee on Deut Tal barlang pinc ku befedé követ Szi Deut tör lét eltávolítá B K kutyá lán kell tart csu e oldhat láncr csa o a ellenség v féle jo v B K Szelídítet állatok fő vadmacs v sza tart val il tal bá házá j v megö álla 8 Chul Leoml fa v tulajdonos harm na be kell takaríta veszél vo ak azon B Me 11 Chó Mis 4 Ti v utc kö do B K v közu al alagu fú B Ba c városvezető kü engedélyév rendész felügy ellenőrz mell lehete Chó Mis 4 Fegyv v sza gya egyén ela Ab Z 1 J D 1 he bíróságok kötelessé v intézke veszedelmes u biztonságár h utaso ér bírósá szabályoz közleked postaszolgáltatá tartoz gondosko ar h azilumjo se sérthes Szá R. hagyományoz Tal kereskede forga zavarta lebonyolításá biztosításá Meghatároz u szélesség h szem j koc akadálytala kitérhesse B Ba 10 Gondosko tört ar h há balko há elő á kocs lo v tevehá járó sérthes 2 fol v ta kikötői bozóto va n fá bá kivághat miu a fuvaro munkássá megnehezítet B Me 1 építőanya v sza ny ut hagy csu tég cserep tulajdo eset felelősség tartoz esetle károk 1 vi v sza utc kiönt ny évszak eső ide engedt kiöntöt felelősség tartoz B K chásszideus-esszéu meghonosítot szoká h üvegdarabo mél föl ás szántóföldek neh vala megsértsen má eléget v fo men szór s tör tárgya Jeruzsálem érvén eltiltot elhaszn holmik utc v szórás agyag v építkezé felesle ker ülteté kiv rózsaligete a jós tartá trá felhalmozá vá határ be B K fon ré am polgá személ szabadság tisztesség ügye vala ellop rabszolgá elado móz törvén értelmé Ex 21 halál büntett Is szolg szol szol gyak hangoztat v rabbik B Me Kiddu 2 mindke Lev alap börtönbünte szere Bibliáb kés alkalmaz a kártalanítás törvén gondoskod esetb mi igényjogosultsá bíró állapíto m te fenyít szigor megállapít mérték alkalmazt halá ít megbecstelenít til v kivégzet v sza éj ide bi hag Deut közmorál rab legrészleteseb intézkedn játék társada kitaszítottjá tekintett tanúzá bíró el fogad esküjé ad hite egy tulajdonjog részle intézkedé fejtegeté van Talmudb földbir hatá szigor megállapítot szomszé földj jogtala áthato szigor megbüntet Deut E kü me rend intézm felügye v sza mező ol álla tarta amel má szántóföld vet pusztíto B K galambdúco öt távolsá kell felállít szoms birtokát neh utó vetésé k okoz B Ba Ti v szoms bir közvet közelé kutak gödrö barlango fú kemencé pe sa ház csu ak v sza építe megállapított h tűzvesz fo f orgazdasá büntet gya v tá erede ti v elad juhász v sza juh gyapj te v bor vásáro B K 1 pe kertész v gyümölc 1 Asszonyokt akik v magántulajdon valam szolgák szin v sza vásárol kivé ol tárgyak amelye forg f gya v sza ugyanezek megőrzé átve tárgya B Ba csa üzletkötés szigor til v Lev úgyszin félrevezeté szolg kétérte bes B Me am para nem-zsidó v üzletköté ugyan vonatkoz Chul v til tárg ol értékesíté am értékü meghal á törekede úgyszin il á kirakatoz B Me 6 b víz kevert ad adhat a vásárló kever tudat keve rendőrtisz jelenlété tört Tosze Kel B K Ab Z R Érde jelle rendész intézked h elő mó levág ál véré főüté v kifolyá hen azé h ba súlyos legy állítha mestersége Chul 1 Különö körülménye vol mér s ellenőrzés szolg amel Bib törvény alapul Levit ha s mér használ szo értelem v magánlakás szigor v til Deut 13- B Ba L kijelen h ha s mér használ nagy b m a-szexuá tisztas törvén megszegé m utób őszi bűnbánat le vezekel elő ál okoz k leh hac cs valamen vásárlójá ká tér B Ba súlymé csu kő üveg v sza előállíta bádogb vasb du ércb amel pis felhalmozó súlymé v sza s ten m növe súl sza lengé tá hel kell hag hete legal egys tulajdo köte v kitisztíta serpenyő min eg mé u pi á spekulá út tört felemelé rab különö elítél mé tet uzsorás mért súlycsalók egyformá minősítet B Ba Tápanyagok amelye Palesztiná szüks vo v sza szomszé Szíri szállít Éh ide til v éle felhalmozá ősterm köte v pia vin Normá viszon köz felhalmo v enge tulajdonosn közvet spekuláló gabonaközvetí általá c pékek v megenged ol felté ala h kizár sü célj használ vár pia vá la ela előny részesült jólle ide kereskedő i liberáli b ható 2 Nők kozmeti cikke idege árulhat tradí intézked Ezr vez vis B K 8 tulajdon védelm követk volt kiskor rész gyá rendel Ketu 1 beszámíthatatla vagyo ható keze Chagg J alpe tá vo ak bíró gondno nevez rész idegen h ille bíró beavatkoz birtokfelosztás B Me 3 Okmányo csu ol anya lehet ír am min vakar változtat láthat feltüntet Git 2 Chó Mis

14095

CÍM Rendés törvé

SZÓC Rendés törvény polg békéj biztonság egészség jólé erkölc vonat törvén melye főcél megakadályo bűnöz z á legré id gyakor ezir törvényhoz Deuterono soterim- hivatalnokok Ta peranin bes ame maj valame z kommentá rendőrhivatalno értel ak fela bír határoza végrehaj Pesz Rab Hachaz Szanhe tov bib szöv sze sot köteles rendelkez kihirdet f há id Deu J ki személ őrk K közmunk felügy K Jose Antiquit állí mi törzs rendőrköze rendelkez bib irato kitű val levit alkalma ren szolgál K K Mi váro mi kerüle k rendőr v Deu Sz D Szanhe Jehos ki a e rendé leg jogható tarto K Emlí talá őrö éjjelen váro cirká gy személy letartózta Én jeruzsá Tem udvar le l ren funkci k felvá h éjjelen őrköd ő kapit éjjelen lámpá végign helye vann valame elal jog megfenyí t v köze Mi Tem kapu kinyit amel Jose sze lega e szüksé kap so köteles felügyel k hivata l M Ket maga r rendőrtisztvisel em Tem terül kihá ügye b funk vége templom-kincstá ka fizetés Sek Babi Palesz z községe v vezető tartoz Köteless v mé felülvizsgá Sz Ked B p ár szabályo földm felügye s szom bi hat sé Ra ah M őrk városo fegyveres-l szolg külvároso B Jeb Fizetés váro l adói kinevezés p exilarch kap Bi Ta rendés törvé nagyszám Bi elren korl köte épít háztető ne ház azál va le o Deu Ta barlan pin k befed köve Sz Deu tö lé eltávolít kuty lá kel tar cs oldha lánc cs ellensé fél j Szelídíte állato f vadmac sz tar va i ta b ház meg áll Chu Leom f tulajdono har n b kel takarít veszé v a azo M 1 Ch Mi T ut k d köz a alag f B városvezet k engedélyé rendés felüg ellenőr mel lehet Ch Mi Fegy sz gy egyé el A h bíróságo köteless intézk veszedelme biztonságá utas é bírós szabályo közleke postaszolgáltat tarto gondosk a azilumj s sérthe Sz R hagyományo Ta keresked forg zavart lebonyolítás biztosítás Meghatáro szélessé sze ko akadálytal kitérhess B 1 Gondosk tör a h balk h el koc l teveh jár sérthe fo t kikötő bozót v f b kivágha mi fuvar munkáss megnehezíte M építőany sz n u hag cs té csere tulajd ese felelőssé tarto esetl káro v sz ut kiön n évsza es id enged kiöntö felelőssé tarto chásszideus-esszé meghonosíto szok üvegdarab mé fö á szántófölde ne val megsértse m elége f me szó tö tárgy Jeruzsále érvé eltilto elhasz holmi ut szórá agya építkez felesl ke ültet ki rózsaliget jó tart tr felhalmoz v hatá b fo r a polg szemé szabadsá tisztessé ügy val ello rabszolg elad mó törvé értelm E 2 halá büntet I szol szo szo gya hangozta rabbi M Kidd mindk Le ala börtönbünt szer Bibliá ké alkalma kártalanítá törvé gondosko eset m igényjogosults bír állapít t fenyí szigo megállapí mérté alkalmaz hal í megbecstelení ti kivégze sz é id b ha Deu közmorá ra legrészletese intézked játé társad kitaszítottj tekintet tanúz bír e foga esküj a hit eg tulajdonjo részl intézked fejteget va Talmud földbi hat szigo megállapíto szomsz föld jogtal áthat szigo megbünte Deu k m ren intéz felügy sz mez o áll tart ame m szántóföl ve pusztít galambdúc ö távols kel felállí szom birtoká ne ut vetés oko B T szom bi közve közel kuta gödr barlang f kemenc p s há cs a sz épít megállapítot tűzves f orgazdas bünte gy t ered t ela juhás sz ju gyap t bo vásár p kertés gyümöl Asszonyok aki magántulajdo vala szolgá szi sz vásáro kiv o tárgya amely for gy sz ugyaneze megőrz átv tárgy B cs üzletköté szigo ti Le úgyszi félrevezet szol kétért be M a par nem-zsid üzletköt ugya vonatko Chu ti tár o értékesít a érték megha töreked úgyszi i kirakato M ví kever a adha vásárl keve tuda kev rendőrtis jelenlét tör Tosz Ke A Érd jell rendés intézke el m levá á vér főüt kifoly he az b súlyo leg állíth mesterség Chu Külön körülmény vo mé ellenőrzé szol ame Bi törvén alapu Levi h mé haszná sz értele magánlaká szigo ti Deu 13 B kijele h mé haszná nag a-szexu tiszta törvé megszeg utó ősz bűnbána l vezeke el á oko le ha c valame vásárlój k té B súlym cs k üve sz előállít bádog vas d érc ame pi felhalmoz súlym sz te növ sú sz leng t he kel ha het lega egy tulajd köt kitisztít serpeny mi e m p spekul ú tör felemel ra külön elíté m te uzsorá mér súlycsaló egyform minősíte B Tápanyago amely Palesztin szük v sz szomsz Szír szállí É id ti él felhalmoz őster köt pi vi Norm viszo kö felhalm eng tulajdonos közve spekulál gabonaközvet által péke megenge o felt al kizá s cél haszná vá pi v l el előn részesül jóll id keresked liberál hat Nő kozmet cikk ideg árulha trad intézke Ez ve vi tulajdo védel követ vol kisko rés gy rende Ket beszámíthatatl vagy hat kez Chag alp t v a bír gondn neve rés idege ill bír beavatko birtokfelosztá M Okmány cs o any lehe í a mi vaka változta látha feltünte Gi Ch Mi

1409

CÍ Rendé törv

SZÓ Rendé törvén pol béké biztonsá egészsé jól erköl vona törvé mely főcé megakadály bűnö legr i gyako ezi törvényho Deuteron soterim hivatalnoko T perani be am ma valam komment rendőrhivataln érte a fel bí határoz végreha Pes Ra Hacha Szanh to bi szö sz so kötele rendelke kihirde h i De k szemé őr közmun felüg Jos Antiqui áll m törz rendőrköz rendelke bi irat kit va levi alkalm re szolgá M vár m kerül rendő De S Szanh Jeho k rend le joghat tart Eml tal őr éjjele vár cirk g személ letartózt É jeruzs Te udva l re funkc felv éjjele őrkö kapi éjjele lámp végig hely van valam ela jo megfeny köz M Te kap kinyi ame Jos sz leg szüks ka s kötele felügye hivat Ke mag rendőrtisztvise e Te terü kih ügy fun vég templom-kincst k fizeté Se Bab Pales község vezet tarto Köteles m felülvizsg S Ke á szabály föld felügy szo b ha s R a őr város fegyveres- szol külváros Je Fizeté vár adó kinevezé exilarc ka B T rendé törv nagyszá B elre kor köt épí háztet n há azá v l De T barla pi befe köv S De t l eltávolí kut l ke ta c oldh lán c ellens fé Szelídít állat vadma s ta v t há me ál Ch Leo tulajdon ha ke takarí vesz az C M u kö ala városveze engedély rendé felü ellenő me lehe C M Feg s g egy e bíróság köteles intéz veszedelm biztonság uta bíró szabály közlek postaszolgálta tart gondos azilum sérth S hagyomány T kereske for zavar lebonyolítá biztosítá Meghatár széless sz k akadályta kitérhes Gondos tö bal e ko teve já sérth f kiköt bozó kivágh m fuva munkás megnehezít építőan s ha c t cser tulaj es felelőss tart eset kár s u kiö évsz e i enge kiönt felelőss tart chásszideus-essz meghonosít szo üvegdara m f szántóföld n va megsérts elég m sz t tárg Jeruzsál érv eltilt elhas holm u szór agy építke feles k ülte k rózsalige j tar t felhalmo hat f pol szem szabads tisztess üg va ell rabszol ela m törv értel hal bünte szo sz sz gy hangozt rabb Kid mind L al börtönbün sze Bibli k alkalm kártalanít törv gondosk ese igényjogosult bí állapí feny szig megállap mért alkalma ha megbecstelen t kivégz s i h De közmor r legrészletes intézke ját társa kitaszított tekinte tanú bí fog eskü hi e tulajdonj rész intézke fejtege v Talmu földb ha szig megállapít szoms föl jogta átha szig megbünt De re inté felüg s me ál tar am szántófö v pusztí galambdú távol ke feláll szo birtok n u veté ok szo b közv köze kut göd barlan kemen h c s épí megállapíto tűzve orgazda bünt g ere el juhá s j gya b vásá kerté gyümö Asszonyo ak magántulajd val szolg sz s vásár ki tárgy amel fo g s ugyanez megőr át tárg c üzletköt szig t L úgysz félreveze szo kétér b pa nem-zsi üzletkö ugy vonatk Ch t tá értékesí érté megh töreke úgysz kirakat v keve adh vásár kev tud ke rendőrti jelenlé tö Tos K Ér jel rendé intézk e lev vé főü kifol h a súly le állít mestersé Ch Külö körülmén v m ellenőrz szo am B törvé alap Lev m haszn s értel magánlak szig t De 1 kijel m haszn na a-szex tiszt törv megsze ut ős bűnbán vezek e ok l h valam vásárló t súly c üv s előállí bádo va ér am p felhalmo súly s t nö s s len h ke h he leg eg tulaj kö kitisztí serpen m speku tö feleme r külö elít t uzsor mé súlycsal egyfor minősít Tápanyag amel Paleszti szü s szoms Szí száll i t é felhalmo őste kö p v Nor visz k felhal en tulajdono közv spekulá gabonaközve álta pék megeng fel a kiz cé haszn v p e elő részesü jól i kereske liberá ha N kozme cik ide árulh tra intézk E v v tulajd véde köve vo kisk ré g rend Ke beszámíthatat vag ha ke Cha al bí gond nev ré ideg il bí beavatk birtokfeloszt Okmán c an leh m vak változt láth feltünt G C M