14096.htm

CÍMSZÓ: Rendészeti törvények

SZÓCIKK: "21 levita látta el a rendőri funkciókat s ezek közül felváltva három éjjelenként is őrködött. Az őrség kapitánya éjjelenként lámpással végignézte hogy az őrök helyeiken vannak-e s ha valamelyik elaludt, jogában állt azt megfenyíteni s tüzet vinni közelébe (Middót 1. 12). A Nagy Templom kapuinak kinyitása, amelyhez Josephus szerint legalább húsz ember volt szükséges, a kapusok (soórim) kötelessége volt s a felügyeletet külön hivatalnok látta el. A Misna (Ketubot 13a és 105a) magasabb rangú rendőrtisztviselőket említ, akik a Templom területén kihágási ügyekben bírói funkciót is végeztek és a templom-kincstárból kapták fizetésüket (Sekálim 4. 2 és 7). Babiloni a és Palesztina zsidó községeiben a város vezetősége alá tartoztak. Kötelességük volt: a mérték és súly felülvizsgálása (Szifra Kedósim 8. 8; Bábá Batra 89a), a piaci áruk árának szabályozása (B. B. u. o.) földmérés és felügyelés, hogy senki a szomszéd birtok határát meg ne sértse (u. o. és Rasbam u. ahhoz, Bábá Mecia 107b), őrködés a városokban (B. B. u. o.), fegyveres-lovas szolgálat a külvárosokban (Bábá Batra 8a, v. ö. Jebámót 121b). Fizetésüket a várostól a lakók adóiból, kinevezésüket pedig az exilarchától (l. o.) kapták. A Biblia és Talmud rendészeti törvényei igen nagyszámúak. A Biblia elrendeli a korlátok kötelező építését a háztetőkre, nehogy vért hozz házadra azáltal, hogy valaki leesik onnan (Deuter. 22. 8). A Talmud a barlangok, pincék, kutak befedését követeli (Szifré Deuter. 229) és a törött létrák eltávolítását (Bába Káma 15b); a kutyákat láncon kellett tartani s csupán este oldhatták el a láncról, de csakis ott, ahol az ellenségtől való félelem jogos volt (Bábá Káma 83a). Szelídítetlen állatokat, főkép vadmacskát nem volt szabad tartani s ha valaki ilyet talált bárki házában is, joga volt megölni az állatot (u. o. 80b; v. ö. Chullin 7b). Leomlott falat vagy fát a tulajdonosnak harminc napon belül el kellett takarítani, de ha veszélyes volt, akkor azonnal (Bábá Mecia 117b; Chósen Mispát 416, 1). Tilos volt az utcára követ dobni (Bábá Káma 50b) vagy a közutak alatt alagutat fúrni (Bábá Batra 60a), ezt csak a városvezetőség külön engedélyével, a rendészeti felügyelő ellenőrzése mellett lehetett. (Chósen Mispát 417, 1). Fegyvert nem volt szabad gyanús egyénnek eladni (Abóda Zárá 15b; (Jore Dea. 151, 5). A helyi bíróságoknak kötelességük volt intézkedni a veszedelmesebb utak biztonságáról, hogy az utasokat baj ne érje. A bíróságok szabályozták a közlekedést és postaszolgáltatást, tartoztak gondoskodni arról is, hogy az azilumjogot senki meg ne sérthesse. Számos R.-et hagyományozott a Talmud a kereskedelem és forgalom zavartalan lebonyolításának biztosítására. Meghatározták az utak szélességét, hogy a szemben jövő kocsik akadálytalanul kitérhessenek (Bábá Batra 100a, b). Gondoskodás történt arról is, hogy a házak balkonja és a házak előtti fák ágai a kocsin, lovon vagy teveháton járókat ne sérthessék (u. o. 27b, 60a). A folyók vagy tavak kikötőinél a bozótokat és vadon növő fákat bárki kivághatta, miután azok a fuvarosok munkásságát megnehezítették (Bábá Mecia 107b). Az építőanyagot nem volt szabad nyílt utcán hagyni, csupán a téglát és cserepet, de a tulajdonos ez esetben is felelősséggel tartozott az esetleges károkért (u. o. 118b). A vizet nem volt szabad az utcára kiönteni a nyári évszakban s ha esőzés idején meg is engedték, aki kiöntötte, felelősséggel tartozott (Bábá Káma 6a, 30a). A chásszideus-esszéusok (l. o.) meghonosították azt a szokást, hogy az üvegdarabokat mélyen a földbe ásták el a szántóföldeken, nehogy valakit megsértsenek, mások elégették vagy folyó mentén szórták szót a törött tárgyakat (u. o. 30a). A Jeruzsálemben érvényes R. eltiltották az elhasznált holmiknak az utcára való szórását, az agyagból való építkezést, a felesleges kertek ültetését (kivéve a rózsaligeteket), az apró jószág tartását s a trágya felhalmozását a város határain belül (Bábá Káma 82b). A R. fontos része az, amely a polgárok személyes szabadságára és tisztességére ügyelt. Aki valakit ellopott és rabszolgának eladott, azt a mózesi törvények értelmében (Exod. 21.16) halállal büntették. Az Én (Isten) szolgáim ők, nem a szolgák szolgái , gyakran hangoztatott elv volt a rabbiknál (Bábá Mecia 10a ; Kiddusin 22b; mindkettő a Levit. 25. 42 alapján). A börtönbüntetés nem szerepel a Bibliában, de később alkalmazták azt. A kártalanításról törvények gondoskodtak oly esetben, mikor az igényjogosultságot bíróság állapította meg. A testi fenyítést a szigorúan megállapított mértékben alkalmazták. A halálra ítélt megbecstelenítése tiltva volt s a kivégzettet nem volt szabad éjnek idején a bitón hagyni (Deuter. 21. 23). A közmorálról a rabbik a legrészletesebben intézkednek. A játékost a társadalom kitaszítottjának tekintették, tanúzását bíróság előtt nem fogadták el, sem esküjének nem adtak hitelt. Az egyéni tulajdonjogról részletes intézkedések és fejtegetések vannak a Talmudban. A földbirtok határát szigorúan megállapították s aki szomszédja földjére jogtalanul áthatolt, szigorúan megbüntették (Deuter. 19. 14; 27. 17). Erre külön mezei rendőri intézmény felügyelt. Nem volt szabad a mezőkön sem olyan állatot tartani, amelyik a másik szántóföldjén a vetést pusztította (Bábá Káma 79b) s még a galambdúcokat is ötven öl távolságra kellett felállítani a szomszéd birtokától, nehogy az utóbbi vetésében kárt okozzon (Bábá Batra 23a). Tilos volt a szomszéd birtok közvetlen közelében kutakat, gödröket és barlangokat fúrni (u. o. 17a), kemencéket pedig saját házban is csupán akkor volt szabad építeni, ha megállapították, hogy tűzveszély nem forog fenn (u. o. 20b). Az orgazdaságot büntették s ha gyanús volt egy tárgy eredete, tilos volt azt eladni. A juhásztól nem volt szabad juhot, gyapjút, tejet vagy borjút vásárolni (Bábá Káma 118b), sem pedig a kertésztől fát vagy gyümölcsöt (u. o. 119a). Asszonyoktól, akiknek nem volt magántulajdonuk, valamint szolgáktól szintén nem volt szabad vásárolni, kivévén olyan tárgyakat, amelyekre nem forgott fenn gyanú, de nem volt szabad ugyanezektől megőrzésre sem átvenni tárgyakat (Bábá Batra 51b). A csalás az üzletkötésnél szigorúan tiltva volt (Levit. 25. 14, 17), úgyszintén a "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4096. címszó a lexikon => 741. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14096.htm

CÍMSZÓ: Rendészeti törvények

SZÓCIKK: 21 levita látta el a rendőri funkciókat s ezek közül felváltva három éjjelenként is őrködött. Az őrség kapitánya éjjelenként lámpással végignézte hogy az őrök helyeiken vannak-e s ha valamelyik elaludt, jogában állt azt megfenyíteni s tüzet vinni közelébe Middót 1. 12 . A Nagy Templom kapuinak kinyitása, amelyhez Josephus szerint legalább húsz ember volt szükséges, a kapusok soórim kötelessége volt s a felügyeletet külön hivatalnok látta el. A Misna Ketubot 13a és 105a magasabb rangú rendőrtisztviselőket említ, akik a Templom területén kihágási ügyekben bírói funkciót is végeztek és a templom-kincstárból kapták fizetésüket Sekálim 4. 2 és 7 . Babiloni a és Palesztina zsidó községeiben a város vezetősége alá tartoztak. Kötelességük volt: a mérték és súly felülvizsgálása Szifra Kedósim 8. 8; Bábá Batra 89a , a piaci áruk árának szabályozása B. B. u. o. földmérés és felügyelés, hogy senki a szomszéd birtok határát meg ne sértse u. o. és Rasbam u. ahhoz, Bábá Mecia 107b , őrködés a városokban B. B. u. o. , fegyveres-lovas szolgálat a külvárosokban Bábá Batra 8a, v. ö. Jebámót 121b . Fizetésüket a várostól a lakók adóiból, kinevezésüket pedig az exilarchától l. o. kapták. A Biblia és Talmud rendészeti törvényei igen nagyszámúak. A Biblia elrendeli a korlátok kötelező építését a háztetőkre, nehogy vért hozz házadra azáltal, hogy valaki leesik onnan Deuter. 22. 8 . A Talmud a barlangok, pincék, kutak befedését követeli Szifré Deuter. 229 és a törött létrák eltávolítását Bába Káma 15b ; a kutyákat láncon kellett tartani s csupán este oldhatták el a láncról, de csakis ott, ahol az ellenségtől való félelem jogos volt Bábá Káma 83a . Szelídítetlen állatokat, főkép vadmacskát nem volt szabad tartani s ha valaki ilyet talált bárki házában is, joga volt megölni az állatot u. o. 80b; v. ö. Chullin 7b . Leomlott falat vagy fát a tulajdonosnak harminc napon belül el kellett takarítani, de ha veszélyes volt, akkor azonnal Bábá Mecia 117b; Chósen Mispát 416, 1 . Tilos volt az utcára követ dobni Bábá Káma 50b vagy a közutak alatt alagutat fúrni Bábá Batra 60a , ezt csak a városvezetőség külön engedélyével, a rendészeti felügyelő ellenőrzése mellett lehetett. Chósen Mispát 417, 1 . Fegyvert nem volt szabad gyanús egyénnek eladni Abóda Zárá 15b; Jore Dea. 151, 5 . A helyi bíróságoknak kötelességük volt intézkedni a veszedelmesebb utak biztonságáról, hogy az utasokat baj ne érje. A bíróságok szabályozták a közlekedést és postaszolgáltatást, tartoztak gondoskodni arról is, hogy az azilumjogot senki meg ne sérthesse. Számos R.-et hagyományozott a Talmud a kereskedelem és forgalom zavartalan lebonyolításának biztosítására. Meghatározták az utak szélességét, hogy a szemben jövő kocsik akadálytalanul kitérhessenek Bábá Batra 100a, b . Gondoskodás történt arról is, hogy a házak balkonja és a házak előtti fák ágai a kocsin, lovon vagy teveháton járókat ne sérthessék u. o. 27b, 60a . A folyók vagy tavak kikötőinél a bozótokat és vadon növő fákat bárki kivághatta, miután azok a fuvarosok munkásságát megnehezítették Bábá Mecia 107b . Az építőanyagot nem volt szabad nyílt utcán hagyni, csupán a téglát és cserepet, de a tulajdonos ez esetben is felelősséggel tartozott az esetleges károkért u. o. 118b . A vizet nem volt szabad az utcára kiönteni a nyári évszakban s ha esőzés idején meg is engedték, aki kiöntötte, felelősséggel tartozott Bábá Káma 6a, 30a . A chásszideus-esszéusok l. o. meghonosították azt a szokást, hogy az üvegdarabokat mélyen a földbe ásták el a szántóföldeken, nehogy valakit megsértsenek, mások elégették vagy folyó mentén szórták szót a törött tárgyakat u. o. 30a . A Jeruzsálemben érvényes R. eltiltották az elhasznált holmiknak az utcára való szórását, az agyagból való építkezést, a felesleges kertek ültetését kivéve a rózsaligeteket , az apró jószág tartását s a trágya felhalmozását a város határain belül Bábá Káma 82b . A R. fontos része az, amely a polgárok személyes szabadságára és tisztességére ügyelt. Aki valakit ellopott és rabszolgának eladott, azt a mózesi törvények értelmében Exod. 21.16 halállal büntették. Az Én Isten szolgáim ők, nem a szolgák szolgái , gyakran hangoztatott elv volt a rabbiknál Bábá Mecia 10a ; Kiddusin 22b; mindkettő a Levit. 25. 42 alapján . A börtönbüntetés nem szerepel a Bibliában, de később alkalmazták azt. A kártalanításról törvények gondoskodtak oly esetben, mikor az igényjogosultságot bíróság állapította meg. A testi fenyítést a szigorúan megállapított mértékben alkalmazták. A halálra ítélt megbecstelenítése tiltva volt s a kivégzettet nem volt szabad éjnek idején a bitón hagyni Deuter. 21. 23 . A közmorálról a rabbik a legrészletesebben intézkednek. A játékost a társadalom kitaszítottjának tekintették, tanúzását bíróság előtt nem fogadták el, sem esküjének nem adtak hitelt. Az egyéni tulajdonjogról részletes intézkedések és fejtegetések vannak a Talmudban. A földbirtok határát szigorúan megállapították s aki szomszédja földjére jogtalanul áthatolt, szigorúan megbüntették Deuter. 19. 14; 27. 17 . Erre külön mezei rendőri intézmény felügyelt. Nem volt szabad a mezőkön sem olyan állatot tartani, amelyik a másik szántóföldjén a vetést pusztította Bábá Káma 79b s még a galambdúcokat is ötven öl távolságra kellett felállítani a szomszéd birtokától, nehogy az utóbbi vetésében kárt okozzon Bábá Batra 23a . Tilos volt a szomszéd birtok közvetlen közelében kutakat, gödröket és barlangokat fúrni u. o. 17a , kemencéket pedig saját házban is csupán akkor volt szabad építeni, ha megállapították, hogy tűzveszély nem forog fenn u. o. 20b . Az orgazdaságot büntették s ha gyanús volt egy tárgy eredete, tilos volt azt eladni. A juhásztól nem volt szabad juhot, gyapjút, tejet vagy borjút vásárolni Bábá Káma 118b , sem pedig a kertésztől fát vagy gyümölcsöt u. o. 119a . Asszonyoktól, akiknek nem volt magántulajdonuk, valamint szolgáktól szintén nem volt szabad vásárolni, kivévén olyan tárgyakat, amelyekre nem forgott fenn gyanú, de nem volt szabad ugyanezektől megőrzésre sem átvenni tárgyakat Bábá Batra 51b . A csalás az üzletkötésnél szigorúan tiltva volt Levit. 25. 14, 17 , úgyszintén a

14096.ht

CÍMSZÓ Rendészet törvénye

SZÓCIKK 2 levit látt e rendőr funkcióka eze közü felváltv háro éjjelenkén i őrködött A őrsé kapitány éjjelenkén lámpássa végignézt hog a őrö helyeike vannak- h valamelyi elaludt jogába áll az megfenyíten tüze vinn közeléb Middó 1 1 Nag Templo kapuina kinyitása amelyhe Josephu szerin legaláb hús embe vol szükséges kapuso soóri kötelesség vol felügyelete külö hivatalno látt el Misn Ketubo 13 é 105 magasab rang rendőrtisztviselőke említ aki Templo területé kihágás ügyekbe bíró funkció i végezte é templom-kincstárbó kaptá fizetésüke Sekáli 4 é Babilon é Palesztin zsid községeibe váro vezetőség al tartoztak Kötelességü volt mérté é súl felülvizsgálás Szifr Kedósi 8 8 Báb Batr 89 piac áru árána szabályozás B B u o földméré é felügyelés hog senk szomszé birto határá me n sérts u o é Rasba u ahhoz Báb Meci 107 őrködé városokba B B u o fegyveres-lova szolgála külvárosokba Báb Batr 8a v ö Jebámó 121 Fizetésüke várostó lakó adóiból kinevezésüke pedi a exilarchátó l o kapták Bibli é Talmu rendészet törvénye ige nagyszámúak Bibli elrendel korláto kötelez építésé háztetőkre nehog vér hoz házadr azáltal hog valak leesi onna Deuter 22 Talmu barlangok pincék kuta befedésé követel Szifr Deuter 22 é töröt létrá eltávolításá Báb Kám 15 kutyáka lánco kellet tartan csupá est oldhattá e láncról d csaki ott aho a ellenségtő val félele jogo vol Báb Kám 83 Szelídítetle állatokat főké vadmacská ne vol szaba tartan h valak ilye talál bárk házába is jog vol megöln a állato u o 80b v ö Chulli 7 Leomlot fala vag fá tulajdonosna harmin napo belü e kellet takarítani d h veszélye volt akko azonna Báb Meci 117b Chóse Mispá 416 Tilo vol a utcár köve dobn Báb Kám 50 vag közuta alat alaguta fúrn Báb Batr 60 ez csa városvezetősé külö engedélyével rendészet felügyel ellenőrzés mellet lehetett Chóse Mispá 417 Fegyver ne vol szaba gyanú egyénne eladn Abód Zár 15b Jor Dea 151 hely bíróságokna kötelességü vol intézkedn veszedelmeseb uta biztonságáról hog a utasoka ba n érje bíróságo szabályoztá közlekedés é postaszolgáltatást tartozta gondoskodn arró is hog a azilumjogo senk me n sérthesse Számo R.-e hagyományozot Talmu kereskedele é forgalo zavartala lebonyolításána biztosítására Meghatároztá a uta szélességét hog szembe jöv kocsi akadálytalanu kitérhessene Báb Batr 100a Gondoskodá történ arró is hog háza balkonj é háza előtt fá ága kocsin lovo vag teveháto járóka n sérthessé u o 27b 60 folyó vag tava kikötőiné bozótoka é vado növ fáka bárk kivághatta miutá azo fuvaroso munkásságá megnehezítetté Báb Meci 107 A építőanyago ne vol szaba nyíl utcá hagyni csupá téglá é cserepet d tulajdono e esetbe i felelősségge tartozot a esetlege károkér u o 118 vize ne vol szaba a utcár kiönten nyár évszakba h esőzé idejé me i engedték ak kiöntötte felelősségge tartozot Báb Kám 6a 30 chásszideus-esszéuso l o meghonosítottá az szokást hog a üvegdaraboka mélye földb ástá e szántóföldeken nehog valaki megsértsenek máso elégetté vag foly menté szórtá szó töröt tárgyaka u o 30 Jeruzsálembe érvénye R eltiltottá a elhasznál holmikna a utcár val szórását a agyagbó val építkezést feleslege kerte ültetésé kivév rózsaligeteke a apr jószá tartásá trágy felhalmozásá váro határai belü Báb Kám 82 R fonto rész az amel polgáro személye szabadságár é tisztességér ügyelt Ak valaki ellopot é rabszolgána eladott az mózes törvénye értelmébe Exod 21.1 halálla büntették A É Iste szolgái ők ne szolgá szolgá gyakra hangoztatot el vol rabbikná Báb Meci 10 Kiddusi 22b mindkett Levit 25 4 alapjá börtönbünteté ne szerepe Bibliában d későb alkalmaztá azt kártalanításró törvénye gondoskodta ol esetben miko a igényjogosultságo bírósá állapított meg test fenyítés szigorúa megállapítot mértékbe alkalmazták halálr ítél megbecstelenítés tiltv vol kivégzette ne vol szaba éjne idejé bitó hagyn Deuter 21 2 közmorálró rabbi legrészletesebbe intézkednek játékos társadalo kitaszítottjána tekintették tanúzásá bírósá előt ne fogadtá el se esküjéne ne adta hitelt A egyén tulajdonjogró részlete intézkedése é fejtegetése vanna Talmudban földbirto határá szigorúa megállapítottá ak szomszédj földjér jogtalanu áthatolt szigorúa megbüntetté Deuter 19 14 27 1 Err külö meze rendőr intézmén felügyelt Ne vol szaba mezőkö se olya állato tartani amelyi mási szántóföldjé vetés pusztított Báb Kám 79 mé galambdúcoka i ötve ö távolságr kellet felállítan szomszé birtokától nehog a utóbb vetésébe kár okozzo Báb Batr 23 Tilo vol szomszé birto közvetle közelébe kutakat gödröke é barlangoka fúrn u o 17 kemencéke pedi sajá házba i csupá akko vol szaba építeni h megállapították hog tűzveszél ne foro fen u o 20 A orgazdaságo büntetté h gyanú vol eg tárg eredete tilo vol az eladni juhásztó ne vol szaba juhot gyapjút teje vag borjú vásároln Báb Kám 118 se pedi kertésztő fá vag gyümölcsö u o 119 Asszonyoktól akikne ne vol magántulajdonuk valamin szolgáktó szinté ne vol szaba vásárolni kivévé olya tárgyakat amelyekr ne forgot fen gyanú d ne vol szaba ugyanezektő megőrzésr se átvenn tárgyaka Báb Batr 51 csalá a üzletkötésné szigorúa tiltv vol Levit 25 14 1 úgyszinté

14096.h

CÍMSZ Rendésze törvény

SZÓCIK levi lát rendő funkciók ez köz felvált hár éjjelenké őrködöt őrs kapitán éjjelenké lámpáss végignéz ho őr helyeik vannak valamely elalud jogáb ál a megfenyíte tüz vin közelé Midd Na Templ kapuin kinyitás amelyh Joseph szeri legalá hú emb vo szüksége kapus soór kötelessé vo felügyelet kül hivataln lát e Mis Ketub 1 10 magasa ran rendőrtisztviselők emlí ak Templ terület kihágá ügyekb bír funkci végezt templom-kincstárb kapt fizetésük Sekál Babilo Paleszti zsi községeib vár vezetősé a tartozta Kötelesség vol mért sú felülvizsgálá Szif Kedós Bá Bat 8 pia ár árán szabályozá földmér felügyelé ho sen szomsz birt határ m sért Rasb ahho Bá Mec 10 őrköd városokb fegyveres-lov szolgál külvárosokb Bá Bat 8 Jebám 12 Fizetésük várost lak adóibó kinevezésük ped exilarchát kaptá Bibl Talm rendésze törvény ig nagyszámúa Bibl elrende korlát kötele építés háztetőkr neho vé ho házad azálta ho vala lees onn Deute 2 Talm barlango pincé kut befedés követe Szif Deute 2 törö létr eltávolítás Bá Ká 1 kutyák lánc kelle tarta csup es oldhatt láncró csak ot ah ellenségt va félel jog vo Bá Ká 8 Szelídítetl állatoka fők vadmacsk n vo szab tarta vala ily talá bár házáb i jo vo megöl állat 80 Chull Leomlo fal va f tulajdonosn harmi nap bel kelle takarítan veszély vol akk azonn Bá Mec 117 Chós Misp 41 Til vo utcá köv dob Bá Ká 5 va közut ala alagut fúr Bá Bat 6 e cs városvezetős kül engedélyéve rendésze felügye ellenőrzé melle lehetet Chós Misp 41 Fegyve n vo szab gyan egyénn elad Abó Zá 15 Jo De 15 hel bíróságokn kötelesség vo intézked veszedelmese ut biztonságáró ho utasok b érj bíróság szabályozt közlekedé postaszolgáltatás tartozt gondoskod arr i ho azilumjog sen m sérthess Szám R.- hagyományozo Talm kereskedel forgal zavartal lebonyolításán biztosításár Meghatározt ut szélességé ho szemb jö kocs akadálytalan kitérhessen Bá Bat 100 Gondoskod törté arr i ho ház balkon ház előt f ág kocsi lov va tevehát járók sérthess 27 6 foly va tav kikötőin bozótok vad nö fák bár kivághatt miut az fuvaros munkásság megnehezített Bá Mec 10 építőanyag n vo szab nyí utc hagyn csup tégl cserepe tulajdon esetb felelősségg tartozo esetleg károké 11 viz n vo szab utcá kiönte nyá évszakb esőz idej m engedté a kiöntött felelősségg tartozo Bá Ká 6 3 chásszideus-esszéus meghonosított a szokás ho üvegdarabok mély föld ást szántóföldeke neho valak megsértsene más elégett va fol ment szórt sz törö tárgyak 3 Jeruzsálemb érvény eltiltott elhaszná holmikn utcá va szórásá agyagb va építkezés felesleg kert ültetés kivé rózsaligetek ap jósz tartás trág felhalmozás vár határa bel Bá Ká 8 font rés a ame polgár személy szabadságá tisztességé ügyel A valak ellopo rabszolgán eladot a móze törvény értelméb Exo 21. haláll büntetté Ist szolgá ő n szolg szolg gyakr hangoztato e vo rabbikn Bá Mec 1 Kiddus 22 mindket Levi 2 alapj börtönbüntet n szerep Bibliába késő alkalmazt az kártalanításr törvény gondoskodt o esetbe mik igényjogosultság bírós állapítot me tes fenyíté szigorú megállapíto mértékb alkalmaztá halál íté megbecsteleníté tilt vo kivégzett n vo szab éjn idej bit hagy Deute 2 közmorálr rabb legrészletesebb intézkedne játéko társadal kitaszítottján tekintetté tanúzás bírós elő n fogadt e s esküjén n adt hitel egyé tulajdonjogr részlet intézkedés fejtegetés vann Talmudba földbirt határ szigorú megállapított a szomszéd földjé jogtalan áthatol szigorú megbüntett Deute 1 1 2 Er kül mez rendő intézmé felügyel N vo szab mezők s oly állat tartan amely más szántóföldj veté pusztítot Bá Ká 7 m galambdúcok ötv távolság kelle felállíta szomsz birtokátó neho utób vetéséb ká okozz Bá Bat 2 Til vo szomsz birt közvetl közeléb kutaka gödrök barlangok fúr 1 kemencék ped saj házb csup akk vo szab építen megállapítottá ho tűzveszé n for fe 2 orgazdaság büntett gyan vo e tár eredet til vo a eladn juhászt n vo szab juho gyapjú tej va borj vásárol Bá Ká 11 s ped kertészt f va gyümölcs 11 Asszonyoktó akikn n vo magántulajdonu valami szolgákt szint n vo szab vásároln kivév oly tárgyaka amelyek n forgo fe gyan n vo szab ugyanezekt megőrzés s átven tárgyak Bá Bat 5 csal üzletkötésn szigorú tilt vo Levi 2 1 úgyszint

14096.

CÍMS Rendész törvén

SZÓCI lev lá rend funkció e kö felvál há éjjelenk őrködö őr kapitá éjjelenk lámpás végigné h ő helyei vanna valamel elalu jogá á megfenyít tü vi közel Mid N Temp kapui kinyitá amely Josep szer legal h em v szükség kapu soó köteless v felügyele kü hivatal lá Mi Ketu 1 magas ra rendőrtisztviselő eml a Temp terüle kihág ügyek bí funkc végez templom-kincstár kap fizetésü Seká Babil Paleszt zs községei vá vezetős tartozt Kötelessé vo mér s felülvizsgál Szi Kedó B Ba pi á árá szabályoz földmé felügyel h se szoms bir hatá sér Ras ahh B Me 1 őrkö városok fegyveres-lo szolgá külvárosok B Ba Jebá 1 Fizetésü város la adóib kinevezésü pe exilarchá kapt Bib Tal rendész törvén i nagyszámú Bib elrend korlá kötel építé háztetők neh v h háza azált h val lee on Deut Tal barlang pinc ku befedé követ Szi Deut tör lét eltávolítá B K kutyá lán kell tart csu e oldhat láncr csa o a ellenség v féle jo v B K Szelídítet állatok fő vadmacs v sza tart val il tal bá házá j v megö álla 8 Chul Leoml fa v tulajdonos harm na be kell takaríta veszél vo ak azon B Me 11 Chó Mis 4 Ti v utc kö do B K v közu al alagu fú B Ba c városvezető kü engedélyév rendész felügy ellenőrz mell lehete Chó Mis 4 Fegyv v sza gya egyén ela Ab Z 1 J D 1 he bíróságok kötelessé v intézke veszedelmes u biztonságár h utaso ér bírósá szabályoz közleked postaszolgáltatá tartoz gondosko ar h azilumjo se sérthes Szá R. hagyományoz Tal kereskede forga zavarta lebonyolításá biztosításá Meghatároz u szélesség h szem j koc akadálytala kitérhesse B Ba 10 Gondosko tört ar h há balko há elő á kocs lo v tevehá járó sérthes 2 fol v ta kikötői bozóto va n fá bá kivághat miu a fuvaro munkássá megnehezítet B Me 1 építőanya v sza ny ut hagy csu tég cserep tulajdo eset felelősség tartoz esetle károk 1 vi v sza utc kiönt ny évszak eső ide engedt kiöntöt felelősség tartoz B K chásszideus-esszéu meghonosítot szoká h üvegdarabo mél föl ás szántóföldek neh vala megsértsen má eléget v fo men szór s tör tárgya Jeruzsálem érvén eltiltot elhaszn holmik utc v szórás agyag v építkezé felesle ker ülteté kiv rózsaligete a jós tartá trá felhalmozá vá határ be B K fon ré am polgá személ szabadság tisztesség ügye vala ellop rabszolgá elado móz törvén értelmé Ex 21 halál büntett Is szolg szol szol gyak hangoztat v rabbik B Me Kiddu 2 mindke Lev alap börtönbünte szere Bibliáb kés alkalmaz a kártalanítás törvén gondoskod esetb mi igényjogosultsá bíró állapíto m te fenyít szigor megállapít mérték alkalmazt halá ít megbecstelenít til v kivégzet v sza éj ide bi hag Deut közmorál rab legrészleteseb intézkedn játék társada kitaszítottjá tekintett tanúzá bíró el fogad esküjé ad hite egy tulajdonjog részle intézkedé fejtegeté van Talmudb földbir hatá szigor megállapítot szomszé földj jogtala áthato szigor megbüntet Deut E kü me rend intézm felügye v sza mező ol álla tarta amel má szántóföld vet pusztíto B K galambdúco öt távolsá kell felállít szoms birtokát neh utó vetésé k okoz B Ba Ti v szoms bir közvet közelé kutak gödrö barlango fú kemencé pe sa ház csu ak v sza építe megállapított h tűzvesz fo f orgazdasá büntet gya v tá erede ti v elad juhász v sza juh gyapj te v bor vásáro B K 1 pe kertész v gyümölc 1 Asszonyokt akik v magántulajdon valam szolgák szin v sza vásárol kivé ol tárgyak amelye forg f gya v sza ugyanezek megőrzé átve tárgya B Ba csa üzletkötés szigor til v Lev úgyszin

14096

CÍM Rendés törvé

SZÓC le l ren funkci k felvá h éjjelen őrköd ő kapit éjjelen lámpá végign helye vann valame elal jog megfenyí t v köze Mi Tem kapu kinyit amel Jose sze lega e szüksé kap so köteles felügyel k hivata l M Ket maga r rendőrtisztvisel em Tem terül kihá ügye b funk vége templom-kincstá ka fizetés Sek Babi Palesz z községe v vezető tartoz Köteless v mé felülvizsgá Sz Ked B p ár szabályo földm felügye s szom bi hat sé Ra ah M őrk városo fegyveres-l szolg külvároso B Jeb Fizetés váro l adói kinevezés p exilarch kap Bi Ta rendés törvé nagyszám Bi elren korl köte épít háztető ne ház azál va le o Deu Ta barlan pin k befed köve Sz Deu tö lé eltávolít kuty lá kel tar cs oldha lánc cs ellensé fél j Szelídíte állato f vadmac sz tar va i ta b ház meg áll Chu Leom f tulajdono har n b kel takarít veszé v a azo M 1 Ch Mi T ut k d köz a alag f B városvezet k engedélyé rendés felüg ellenőr mel lehet Ch Mi Fegy sz gy egyé el A h bíróságo köteless intézk veszedelme biztonságá utas é bírós szabályo közleke postaszolgáltat tarto gondosk a azilumj s sérthe Sz R hagyományo Ta keresked forg zavart lebonyolítás biztosítás Meghatáro szélessé sze ko akadálytal kitérhess B 1 Gondosk tör a h balk h el koc l teveh jár sérthe fo t kikötő bozót v f b kivágha mi fuvar munkáss megnehezíte M építőany sz n u hag cs té csere tulajd ese felelőssé tarto esetl káro v sz ut kiön n évsza es id enged kiöntö felelőssé tarto chásszideus-esszé meghonosíto szok üvegdarab mé fö á szántófölde ne val megsértse m elége f me szó tö tárgy Jeruzsále érvé eltilto elhasz holmi ut szórá agya építkez felesl ke ültet ki rózsaliget jó tart tr felhalmoz v hatá b fo r a polg szemé szabadsá tisztessé ügy val ello rabszolg elad mó törvé értelm E 2 halá büntet I szol szo szo gya hangozta rabbi M Kidd mindk Le ala börtönbünt szer Bibliá ké alkalma kártalanítá törvé gondosko eset m igényjogosults bír állapít t fenyí szigo megállapí mérté alkalmaz hal í megbecstelení ti kivégze sz é id b ha Deu közmorá ra legrészletese intézked játé társad kitaszítottj tekintet tanúz bír e foga esküj a hit eg tulajdonjo részl intézked fejteget va Talmud földbi hat szigo megállapíto szomsz föld jogtal áthat szigo megbünte Deu k m ren intéz felügy sz mez o áll tart ame m szántóföl ve pusztít galambdúc ö távols kel felállí szom birtoká ne ut vetés oko B T szom bi közve közel kuta gödr barlang f kemenc p s há cs a sz épít megállapítot tűzves f orgazdas bünte gy t ered t ela juhás sz ju gyap t bo vásár p kertés gyümöl Asszonyok aki magántulajdo vala szolgá szi sz vásáro kiv o tárgya amely for gy sz ugyaneze megőrz átv tárgy B cs üzletköté szigo ti Le úgyszi

1409

CÍ Rendé törv

SZÓ l re funkc felv éjjele őrkö kapi éjjele lámp végig hely van valam ela jo megfeny köz M Te kap kinyi ame Jos sz leg szüks ka s kötele felügye hivat Ke mag rendőrtisztvise e Te terü kih ügy fun vég templom-kincst k fizeté Se Bab Pales község vezet tarto Köteles m felülvizsg S Ke á szabály föld felügy szo b ha s R a őr város fegyveres- szol külváros Je Fizeté vár adó kinevezé exilarc ka B T rendé törv nagyszá B elre kor köt épí háztet n há azá v l De T barla pi befe köv S De t l eltávolí kut l ke ta c oldh lán c ellens fé Szelídít állat vadma s ta v t há me ál Ch Leo tulajdon ha ke takarí vesz az C M u kö ala városveze engedély rendé felü ellenő me lehe C M Feg s g egy e bíróság köteles intéz veszedelm biztonság uta bíró szabály közlek postaszolgálta tart gondos azilum sérth S hagyomány T kereske for zavar lebonyolítá biztosítá Meghatár széless sz k akadályta kitérhes Gondos tö bal e ko teve já sérth f kiköt bozó kivágh m fuva munkás megnehezít építőan s ha c t cser tulaj es felelőss tart eset kár s u kiö évsz e i enge kiönt felelőss tart chásszideus-essz meghonosít szo üvegdara m f szántóföld n va megsérts elég m sz t tárg Jeruzsál érv eltilt elhas holm u szór agy építke feles k ülte k rózsalige j tar t felhalmo hat f pol szem szabads tisztess üg va ell rabszol ela m törv értel hal bünte szo sz sz gy hangozt rabb Kid mind L al börtönbün sze Bibli k alkalm kártalanít törv gondosk ese igényjogosult bí állapí feny szig megállap mért alkalma ha megbecstelen t kivégz s i h De közmor r legrészletes intézke ját társa kitaszított tekinte tanú bí fog eskü hi e tulajdonj rész intézke fejtege v Talmu földb ha szig megállapít szoms föl jogta átha szig megbünt De re inté felüg s me ál tar am szántófö v pusztí galambdú távol ke feláll szo birtok n u veté ok szo b közv köze kut göd barlan kemen h c s épí megállapíto tűzve orgazda bünt g ere el juhá s j gya b vásá kerté gyümö Asszonyo ak magántulajd val szolg sz s vásár ki tárgy amel fo g s ugyanez megőr át tárg c üzletköt szig t L úgysz