14104.htm

CÍMSZÓ: Responsumok

SZÓCIKK: Ugyancsak XVIII. sz.-beliek a híres R. Jakob Emden, akinek enemű műve Saálósz Jabéc (Lemberg 1884 I-II.) c. jelent meg, R. Ezekiel Landan, a Nóda bi-Jehudó és R. Me?r Eiaenstadt, a Pónim Meirósz szerzője. A XIX. sz.-ban azután végkép egyoldalú pilpullá süllyedt az egykor klasszikus R. irodalma. Tartalmuk a jogi döntéseken kívül leginkább a rítusra vonatkozik és élesen küzd a reformok ellen, a széles látókört, nagy műveltséget és világi ismereteket pedig teljesen nélkülözi. A legkiválóbb R. szerzői a század elejéről R. Eger Akiba (l. o.), Szófer Mózes és Sz. Ábrahám pozsonyi főrabbik (l. o.) és Elchanan Spector, a Beér Jichok szerzője, később pedig a Mahram Sik (l. o.). A R. irodalma a XV1I1. és XIX. sz.-okban Magyarországon rendkívül gazdagon van képviselve, de az említetteken kívül nincs köztük oly szerző, aki klasszikusnak számítana. Az egyes szerzőket l. az illető rabbik neve alatt. S.R.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4104. címszó a lexikon => 744. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14104.htm

CÍMSZÓ: Responsumok

SZÓCIKK: Ugyancsak XVIII. sz.-beliek a híres R. Jakob Emden, akinek enemű műve Saálósz Jabéc Lemberg 1884 I-II. c. jelent meg, R. Ezekiel Landan, a Nóda bi-Jehudó és R. Me?r Eiaenstadt, a Pónim Meirósz szerzője. A XIX. sz.-ban azután végkép egyoldalú pilpullá süllyedt az egykor klasszikus R. irodalma. Tartalmuk a jogi döntéseken kívül leginkább a rítusra vonatkozik és élesen küzd a reformok ellen, a széles látókört, nagy műveltséget és világi ismereteket pedig teljesen nélkülözi. A legkiválóbb R. szerzői a század elejéről R. Eger Akiba l. o. , Szófer Mózes és Sz. Ábrahám pozsonyi főrabbik l. o. és Elchanan Spector, a Beér Jichok szerzője, később pedig a Mahram Sik l. o. . A R. irodalma a XV1I1. és XIX. sz.-okban Magyarországon rendkívül gazdagon van képviselve, de az említetteken kívül nincs köztük oly szerző, aki klasszikusnak számítana. Az egyes szerzőket l. az illető rabbik neve alatt. S.R.

14104.ht

CÍMSZÓ Responsumo

SZÓCIKK Ugyancsa XVIII sz.-belie híre R Jako Emden akine enem műv Saálós Jabé Lember 188 I-II c jelen meg R Ezekie Landan Nód bi-Jehud é R Me? Eiaenstadt Póni Meirós szerzője XIX sz.-ba azutá végké egyoldal pilpull süllyed a egyko klassziku R irodalma Tartalmu jog döntéseke kívü leginkáb rítusr vonatkozi é élese küz reformo ellen széle látókört nag műveltsége é világ ismereteke pedi teljese nélkülözi legkiválób R szerző száza elejérő R Ege Akib l o Szófe Móze é Sz Ábrahá pozsony főrabbi l o é Elchana Spector Beé Jicho szerzője későb pedi Mahra Si l o R irodalm XV1I1 é XIX sz.-okba Magyarországo rendkívü gazdago va képviselve d a említetteke kívü ninc köztü ol szerző ak klasszikusna számítana A egye szerzőke l a illet rabbi nev alatt S.R

14104.h

CÍMSZ Responsum

SZÓCIK Ugyancs XVII sz.-beli hír Jak Emde akin ene mű Saáló Jab Lembe 18 I-I jele me Ezeki Landa Nó bi-Jehu Me Eiaenstad Pón Meiró szerzőj XI sz.-b azut végk egyolda pilpul süllye egyk klasszik irodalm Tartalm jo döntések kív leginká rítus vonatkoz éles kü reform elle szél látókör na műveltség vilá ismeretek ped teljes nélkülöz legkiváló szerz száz elejér Eg Aki Szóf Móz S Ábrah pozson főrabb Elchan Specto Be Jich szerzőj késő ped Mahr S irodal XV1I XI sz.-okb Magyarország rendkív gazdag v képviselv említettek kív nin közt o szerz a klasszikusn számítan egy szerzők ille rabb ne alat S.

14104.

CÍMS Responsu

SZÓCI Ugyanc XVI sz.-bel hí Ja Emd aki en m Saál Ja Lemb 1 I- jel m Ezek Land N bi-Jeh M Eiaensta Pó Meir szerző X sz.- azu vég egyold pilpu sülly egy klasszi irodal Tartal j döntése kí legink rítu vonatko éle k refor ell szé látókö n műveltsé vil ismerete pe telje nélkülö legkivál szer szá elejé E Ak Szó Mó Ábra pozso főrab Elcha Spect B Jic szerző kés pe Mah iroda XV1 X sz.-ok Magyarorszá rendkí gazda képvisel említette kí ni köz szer klasszikus számíta eg szerző ill rab n ala S

14104

CÍM Respons

SZÓC Ugyan XV sz.-be h J Em ak e Saá J Lem I je Eze Lan bi-Je Eiaenst P Mei szerz sz. az vé egyol pilp süll eg klassz iroda Tarta döntés k legin rít vonatk él refo el sz látók művelts vi ismeret p telj nélkül legkivá sze sz elej A Sz M Ábr pozs főra Elch Spec Ji szerz ké p Ma irod XV sz.-o Magyarorsz rendk gazd képvise említett k n kö sze klassziku számít e szerz il ra al

1410

CÍ Respon

SZÓ Ugya X sz.-b E a Sa Le j Ez La bi-J Eiaens Me szer sz a v egyo pil sül e klass irod Tart dönté legi rí vonat é ref e s látó művelt v ismere tel nélkü legkiv sz s ele S Áb poz főr Elc Spe J szer k M iro X sz.- Magyarors rend gaz képvis említet k sz klasszik számí szer i r a