14105.htm

CÍMSZÓ: Részegség

SZÓCIKK: "Részegség. A R.-ből eredhető szörnyű bűnt a Biblia Lot esetének elmondása kapcsán mutatja be. A Talmud a R.-et nem tekinti olyan állapotnak, amely megszünteti a jogi felelősséget. Erubintrakt. 65a ezeket állapítja meg: A részeg ember adásvétele adásvételnek számít; ha a részeg ember főbenjáró bűnt követ el, halálra ítélik, ha olyan vétséget követ el, amiért megvesszőzés jár, megverik. Egyszóval ugyanúgy ítélik meg mindenben, mint az épelméjűt, csupán imádkozása nem számít. Ezt a felfogást akceptálta Maimonides és a Sulchan Áruch (Chósen Hámispot 222, 22) is, de ugyanezen princípiumok az angol-amerikai jogban máig is irányadók."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4105. címszó a lexikon => 744. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14105.htm

CÍMSZÓ: Részegség

SZÓCIKK: Részegség. A R.-ből eredhető szörnyű bűnt a Biblia Lot esetének elmondása kapcsán mutatja be. A Talmud a R.-et nem tekinti olyan állapotnak, amely megszünteti a jogi felelősséget. Erubintrakt. 65a ezeket állapítja meg: A részeg ember adásvétele adásvételnek számít; ha a részeg ember főbenjáró bűnt követ el, halálra ítélik, ha olyan vétséget követ el, amiért megvesszőzés jár, megverik. Egyszóval ugyanúgy ítélik meg mindenben, mint az épelméjűt, csupán imádkozása nem számít. Ezt a felfogást akceptálta Maimonides és a Sulchan Áruch Chósen Hámispot 222, 22 is, de ugyanezen princípiumok az angol-amerikai jogban máig is irányadók.

14105.ht

CÍMSZÓ Részegsé

SZÓCIKK Részegség R.-bő eredhet szörny bűn Bibli Lo eseténe elmondás kapcsá mutatj be Talmu R.-e ne tekint olya állapotnak amel megszüntet jog felelősséget Erubintrakt 65 ezeke állapítj meg része embe adásvétel adásvételne számít h része embe főbenjár bűn köve el halálr ítélik h olya vétsége köve el amiér megvesszőzé jár megverik Egyszóva ugyanúg ítéli me mindenben min a épelméjűt csupá imádkozás ne számít Ez felfogás akceptált Maimonide é Sulcha Áruc Chóse Hámispo 222 2 is d ugyaneze princípiumo a angol-amerika jogba mái i irányadók

14105.h

CÍMSZ Részegs

SZÓCIK Részegsé R.-b eredhe szörn bű Bibl L esetén elmondá kapcs mutat b Talm R.- n tekin oly állapotna ame megszünte jo felelőssége Erubintrak 6 ezek állapít me rész emb adásvéte adásvételn számí rész emb főbenjá bű köv e halál ítéli oly vétség köv e amié megvesszőz já megveri Egyszóv ugyanú ítél m mindenbe mi épelméjű csup imádkozá n számí E felfogá akceptál Maimonid Sulch Áru Chós Hámisp 22 i ugyanez princípium angol-amerik jogb má irányadó

14105.

CÍMS Részeg

SZÓCI Részegs R.- eredh ször b Bib eseté elmond kapc muta Tal R. teki ol állapotn am megszünt j felelősség Erubintra eze állapí m rés em adásvét adásvétel szám rés em főbenj b kö halá ítél ol vétsé kö ami megvessző j megver Egyszó ugyan íté mindenb m épelméj csu imádkoz szám felfog akceptá Maimoni Sulc Ár Chó Hámis 2 ugyane princípiu angol-ameri jog m irányad

14105

CÍM Része

SZÓC Részeg R. ered szö Bi eset elmon kap mut Ta R tek o állapot a megszün felelőssé Erubintr ez állap ré e adásvé adásvéte szá ré e főben k hal íté o véts k am megvessz megve Egysz ugya ít minden épelmé cs imádko szá felfo akcept Maimon Sul Á Ch Hámi ugyan princípi angol-amer jo iránya

1410

CÍ Rész

SZÓ Része R ere sz B ese elmo ka mu T te állapo megszü felelőss Erubint e álla r adásv adásvét sz r főbe ha ít vét a megvess megv Egys ugy í minde épelm c imádk sz felf akcep Maimo Su C Hám ugya princíp angol-ame j irány