14112.htm

CÍMSZÓ: Révai

SZEMÉLYNÉV: Révai Mór

SZÓCIKK: "R. Mór János*, a legnagyobb magyar könyvkiadó, szül. Eperjesen 1860 febr. 24., megh. Budapesten 1926 júl. 7. R. Sámuel (1. o.) fia. A budapesti és lipcsei egyetemen és az ottani világhírű könyvkiadóknál tanult, majd 1880. belépett az atyja által alapított Révai Testvérek könyv kiadóvállalatba, melyet ő fejlesztett mai szín vonalára. 1880-85 közt szerkesztette a Regényvilág c. szépirodalmi folyóiratot, majd résztvett Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben c. gyűjtemény szervezésében, 1893. pedig Jókai ötvenéves írói jubileuma alkalmából műveinek százkötetes nemzeti díszkiadását ő szervezte oly módon, hogy a költő százezer forint tiszteletdíjat kapott. 1895-ben a cégátalakulásakor annak vezérigazgatója lett és maradt haláláig. Megszerezte a Pallas Nagy Lexikona tulajdonát és 1910. megindította saját főszerkesztéseben a Révai Nagy Lexikona c. húszkötetes legnagyobb terjedelmű és legmodernebb magyar lexikont. Emellett igen sokat írt magyar és külföldi lapokba, munkatársa volt a Magazin für die Literatur d. Auslandes c. folyóiratnak, a háború alatt és után pedig élénk publicisztikai tevékenységet fejtett ki. Ilyirányú művei: A világháború végcélja; Anglia kiválása Európából (1915); A béke útja (1917); A magyarság ügye a külföldön (1917); Magyar demokrácia, magyarválasztójog (1917); Egy magyar ember nyílt levele Wilsonhoz (1918); Földet a népnek, pénzt az országnak (1918); Magyarország integritása és a wilsoni elvek (1920); Jókai és a magyar ügy a külföldön (franciául is); Jogeset a szerzői jog köréből; A Révai Nagy Lexikonának története. Ezek közül a legtöbb megjelent német és francia nyelven is. Ezenkívül: Die Deutsche Sprache in Ungarn; Briefwechsel mit Prof. Eucken (1916); La doctrine de Monroe appliquée a l'Europe (1916); Le militarisme allemand (1916); La voix de la paix (1917); L'idéal démocratique de l'entenfe et la Hongrie (1918). Fontosabbak azonban ezeknél azok a sorozatok, amelyeket az Ő szerkesztésében adott ki a vállalat. Ezek: a Világkönyvtár, Mesterművek, Politika és Társadalom, Olcsó Jókai c. gyűjtemények, melyekkel a magyar kultúra terjesztésére igen sokat tett."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4112. címszó a lexikon => 744. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14112.htm

CÍMSZÓ: Révai

SZEMÉLYNÉV: Révai Mór

SZÓCIKK: R. Mór János*, a legnagyobb magyar könyvkiadó, szül. Eperjesen 1860 febr. 24., megh. Budapesten 1926 júl. 7. R. Sámuel 1. o. fia. A budapesti és lipcsei egyetemen és az ottani világhírű könyvkiadóknál tanult, majd 1880. belépett az atyja által alapított Révai Testvérek könyv kiadóvállalatba, melyet ő fejlesztett mai szín vonalára. 1880-85 közt szerkesztette a Regényvilág c. szépirodalmi folyóiratot, majd résztvett Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben c. gyűjtemény szervezésében, 1893. pedig Jókai ötvenéves írói jubileuma alkalmából műveinek százkötetes nemzeti díszkiadását ő szervezte oly módon, hogy a költő százezer forint tiszteletdíjat kapott. 1895-ben a cégátalakulásakor annak vezérigazgatója lett és maradt haláláig. Megszerezte a Pallas Nagy Lexikona tulajdonát és 1910. megindította saját főszerkesztéseben a Révai Nagy Lexikona c. húszkötetes legnagyobb terjedelmű és legmodernebb magyar lexikont. Emellett igen sokat írt magyar és külföldi lapokba, munkatársa volt a Magazin für die Literatur d. Auslandes c. folyóiratnak, a háború alatt és után pedig élénk publicisztikai tevékenységet fejtett ki. Ilyirányú művei: A világháború végcélja; Anglia kiválása Európából 1915 ; A béke útja 1917 ; A magyarság ügye a külföldön 1917 ; Magyar demokrácia, magyarválasztójog 1917 ; Egy magyar ember nyílt levele Wilsonhoz 1918 ; Földet a népnek, pénzt az országnak 1918 ; Magyarország integritása és a wilsoni elvek 1920 ; Jókai és a magyar ügy a külföldön franciául is ; Jogeset a szerzői jog köréből; A Révai Nagy Lexikonának története. Ezek közül a legtöbb megjelent német és francia nyelven is. Ezenkívül: Die Deutsche Sprache in Ungarn; Briefwechsel mit Prof. Eucken 1916 ; La doctrine de Monroe appliquée a l'Europe 1916 ; Le militarisme allemand 1916 ; La voix de la paix 1917 ; L'idéal démocratique de l'entenfe et la Hongrie 1918 . Fontosabbak azonban ezeknél azok a sorozatok, amelyeket az Ő szerkesztésében adott ki a vállalat. Ezek: a Világkönyvtár, Mesterművek, Politika és Társadalom, Olcsó Jókai c. gyűjtemények, melyekkel a magyar kultúra terjesztésére igen sokat tett.

14112.ht

CÍMSZÓ Réva

SZEMÉLYNÉV Réva Mó

SZÓCIKK R Mó János* legnagyob magya könyvkiadó szül Eperjese 186 febr 24. megh Budapeste 192 júl 7 R Sámue 1 o fia budapest é lipcse egyeteme é a ottan világhír könyvkiadókná tanult maj 1880 belépet a atyj álta alapítot Réva Testvére köny kiadóvállalatba melye fejlesztet ma szí vonalára 1880-8 köz szerkesztett Regényvilá c szépirodalm folyóiratot maj résztvet A Osztrák-Magya Monarchi írásba é képbe c gyűjtemén szervezésében 1893 pedi Jóka ötvenéve író jubileum alkalmábó műveine százkötete nemzet díszkiadásá szervezt ol módon hog költ százeze forin tiszteletdíja kapott 1895-be cégátalakulásako anna vezérigazgatój let é marad haláláig Megszerezt Palla Nag Lexikon tulajdoná é 1910 megindított sajá főszerkesztésebe Réva Nag Lexikon c húszkötete legnagyob terjedelm é legmoderneb magya lexikont Emellet ige soka ír magya é külföld lapokba munkatárs vol Magazi fü di Literatu d Auslande c folyóiratnak hábor alat é utá pedi élén publicisztika tevékenysége fejtet ki Ilyirány művei világhábor végcélja Angli kiválás Európábó 191 bék útj 191 magyarsá ügy külföldö 191 Magya demokrácia magyarválasztójo 191 Eg magya embe nyíl level Wilsonho 191 Földe népnek pénz a országna 191 Magyarorszá integritás é wilson elve 192 Jóka é magya üg külföldö franciáu i Jogese szerző jo köréből Réva Nag Lexikonána története Eze közü legtöb megjelen néme é franci nyelve is Ezenkívül Di Deutsch Sprach i Ungarn Briefwechse mi Prof Eucke 191 L doctrin d Monro appliqué l'Europ 191 L militarism alleman 191 L voi d l pai 191 L'idéa démocratiqu d l'entenf e l Hongri 191 Fontosabba azonba ezekné azo sorozatok amelyeke a szerkesztésébe adot k vállalat Ezek Világkönyvtár Mesterművek Politik é Társadalom Olcs Jóka c gyűjtemények melyekke magya kultúr terjesztésér ige soka tett

14112.h

CÍMSZ Rév

SZEMÉLYNÉ Rév M

SZÓCIK M János legnagyo magy könyvkiad szü Eperjes 18 feb 24 meg Budapest 19 jú Sámu fi budapes lipcs egyetem otta világhí könyvkiadókn tanul ma 188 belépe aty ált alapíto Rév Testvér kön kiadóvállalatb mely fejleszte m sz vonalár 1880- kö szerkesztet Regényvil szépirodal folyóirato ma résztve Osztrák-Magy Monarch írásb képb gyűjtemé szervezésébe 189 ped Jók ötvenév ír jubileu alkalmáb művein százkötet nemze díszkiadás szervez o módo ho köl százez fori tiszteletdíj kapot 1895-b cégátalakulásak ann vezérigazgató le mara halálái Megszerez Pall Na Lexiko tulajdon 191 megindítot saj főszerkesztéseb Rév Na Lexiko húszkötet legnagyo terjedel legmoderne magy lexikon Emelle ig sok í magy külföl lapokb munkatár vo Magaz f d Literat Ausland folyóiratna hábo ala ut ped élé publicisztik tevékenység fejte k Ilyirán műve világhábo végcélj Angl kiválá Európáb 19 bé út 19 magyars üg külföld 19 Magy demokráci magyarválasztój 19 E magy emb nyí leve Wilsonh 19 Föld népne pén országn 19 Magyarorsz integritá wilso elv 19 Jók magy ü külföld franciá Joges szerz j körébő Rév Na Lexikonán történet Ez köz legtö megjele ném franc nyelv i Ezenkívü D Deutsc Sprac Ungar Briefwechs m Pro Euck 19 doctri Monr appliqu l'Euro 19 militaris allema 19 vo pa 19 L'idé démocratiq l'enten Hongr 19 Fontosabb azonb ezekn az sorozato amelyek szerkesztéséb ado vállala Eze Világkönyvtá Mesterműve Politi Társadalo Olc Jók gyűjteménye melyekk magy kultú terjesztésé ig sok tet

14112.

CÍMS Ré

SZEMÉLYN Ré

SZÓCI Jáno legnagy mag könyvkia sz Eperje 1 fe 2 me Budapes 1 j Sám f budape lipc egyete ott világh könyvkiadók tanu m 18 belép at ál alapít Ré Testvé kö kiadóvállalat mel fejleszt s vonalá 1880 k szerkeszte Regényvi szépiroda folyóirat m résztv Osztrák-Mag Monarc írás kép gyűjtem szervezéséb 18 pe Jó ötvené í jubile alkalmá művei százköte nemz díszkiadá szerve mód h kö száze for tiszteletdí kapo 1895- cégátalakulása an vezérigazgat l mar halálá Megszere Pal N Lexik tulajdo 19 megindíto sa főszerkesztése Ré N Lexik húszköte legnagy terjede legmodern mag lexiko Emell i so mag külfö lapok munkatá v Maga Litera Auslan folyóiratn háb al u pe él publiciszti tevékenysé fejt Ilyirá műv világháb végcél Ang kivál Európá 1 b ú 1 magyar ü külföl 1 Mag demokrác magyarválasztó 1 mag em ny lev Wilson 1 Föl népn pé ország 1 Magyarors integrit wils el 1 Jó mag külföl franci Joge szer köréb Ré N Lexikoná történe E kö legt megjel né fran nyel Ezenkív Deuts Spra Unga Briefwech Pr Euc 1 doctr Mon appliq l'Eur 1 militari allem 1 v p 1 L'id démocrati l'ente Hong 1 Fontosab azon ezek a sorozat amelye szerkesztésé ad vállal Ez Világkönyvt Mesterműv Polit Társadal Ol Jó gyűjtemény melyek mag kult terjesztés i so te

14112

CÍM R

SZEMÉLY R

SZÓC Ján legnag ma könyvki s Eperj f m Budape Sá budap lip egyet ot világ könyvkiadó tan 1 belé a á alapí R Testv k kiadóvállala me fejlesz vonal 188 szerkeszt Regényv szépirod folyóira részt Osztrák-Ma Monar írá ké gyűjte szervezésé 1 p J ötven jubil alkalm műve százköt nem díszkiad szerv mó k száz fo tiszteletd kap 1895 cégátalakulás a vezérigazga ma halál Megszer Pa Lexi tulajd 1 megindít s főszerkesztés R Lexi húszköt legnag terjed legmoder ma lexik Emel s ma külf lapo munkat Mag Liter Ausla folyóirat há a p é publiciszt tevékenys fej Ilyir mű világhá végcé An kivá Európ magya külfö Ma demokrá magyarválaszt ma e n le Wilso Fö nép p orszá Magyaror integri wil e J ma külfö franc Jog sze köré R Lexikon történ k leg megje n fra nye Ezenkí Deut Spr Ung Briefwec P Eu doct Mo appli l'Eu militar alle L'i démocrat l'ent Hon Fontosa azo eze soroza amely szerkesztés a válla E Világkönyv Mestermű Poli Társada O J gyűjtemén melye ma kul terjeszté s t

1411SZEMÉL

SZÓ Já legna m könyvk Eper Budap S buda li egye o vilá könyvkiad ta bel alap Test kiadóvállal m fejles vona 18 szerkesz Regény szépiro folyóir rész Osztrák-M Mona ír k gyűjt szervezés ötve jubi alkal műv százkö ne díszkia szer m szá f tisztelet ka 189 cégátalakulá vezérigazg m halá Megsze P Lex tulaj megindí főszerkeszté Lex húszkö legna terje legmode m lexi Eme m kül lap munka Ma Lite Ausl folyóira h publicisz tevékeny fe Ilyi m világh végc A kiv Euró magy külf M demokr magyarválasz m l Wils F né orsz Magyaro integr wi m külf fran Jo sz kör Lexiko törté le megj fr ny Ezenk Deu Sp Un Briefwe E doc M appl l'E milita all L' démocra l'en Ho Fontos az ez soroz amel szerkeszté váll Világköny Mesterm Pol Társad gyűjtemé mely m ku terjeszt