14114.htm

CÍMSZÓ: Révai

SZEMÉLYNÉV: Révai Sámuel

SZÓCIKK: "R. Sámuel, könyvkiadó és író, szül. Sebes-Kellemesen (Sáros vm.) 1833ápr. 13.,megh. Budapesten 1908 nov. 13. Eleinte könyvkötő inas volt es több nagy városban, így Bécsben is dolgozott, miközben nemcsak szakmájában képezte ki magát, hanem alapos és nagy műveltségre is szert tett. 1856-ban Eperjesen telepedett le, mint könyvkötő, de már pár év múlva megvásárolta a Benczur-féle könyvkereskedést, mellyel 1869. Buda pestre költözött, Leó öccsével megalapította a Révai Testvérek Rt.-t, mely sokáig személyes tulajdona volt, később pedig fiai R. Mór János és Ödön vezetésébe ment át és tett szert országos nagy hírre. Az ő érdeme a magyar könyvkereskedelem színvonalának emelése és a Magyar Könyvkereskedők Országos Egyletének megalapítása. Ez utóbbinak elnöke volt. R. nagyműveltségű és a tudományokban valóban járatos férfiú volt, aki magyar és német nyelven is értékes művet irt A társadalmi jólét feltételei címen (1901 németül Grundbedingungen der gesellschaftlichen Wohlfahrt, 1902). V. ö. Steinhofer, R. S. élet- és pályarajza 1910)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4114. címszó a lexikon => 745. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14114.htm

CÍMSZÓ: Révai

SZEMÉLYNÉV: Révai Sámuel

SZÓCIKK: R. Sámuel, könyvkiadó és író, szül. Sebes-Kellemesen Sáros vm. 1833ápr. 13.,megh. Budapesten 1908 nov. 13. Eleinte könyvkötő inas volt es több nagy városban, így Bécsben is dolgozott, miközben nemcsak szakmájában képezte ki magát, hanem alapos és nagy műveltségre is szert tett. 1856-ban Eperjesen telepedett le, mint könyvkötő, de már pár év múlva megvásárolta a Benczur-féle könyvkereskedést, mellyel 1869. Buda pestre költözött, Leó öccsével megalapította a Révai Testvérek Rt.-t, mely sokáig személyes tulajdona volt, később pedig fiai R. Mór János és Ödön vezetésébe ment át és tett szert országos nagy hírre. Az ő érdeme a magyar könyvkereskedelem színvonalának emelése és a Magyar Könyvkereskedők Országos Egyletének megalapítása. Ez utóbbinak elnöke volt. R. nagyműveltségű és a tudományokban valóban járatos férfiú volt, aki magyar és német nyelven is értékes művet irt A társadalmi jólét feltételei címen 1901 németül Grundbedingungen der gesellschaftlichen Wohlfahrt, 1902 . V. ö. Steinhofer, R. S. élet- és pályarajza 1910 .

14114.ht

CÍMSZÓ Réva

SZEMÉLYNÉV Réva Sámue

SZÓCIKK R Sámuel könyvkiad é író szül Sebes-Kellemese Sáro vm 1833ápr 13.,megh Budapeste 190 nov 13 Eleint könyvköt ina vol e töb nag városban íg Bécsbe i dolgozott miközbe nemcsa szakmájába képezt k magát hane alapo é nag műveltségr i szer tett 1856-ba Eperjese telepedet le min könyvkötő d má pá é múlv megvásárolt Benczur-fél könyvkereskedést mellye 1869 Bud pestr költözött Le öccséve megalapított Réva Testvére Rt.-t mel sokái személye tulajdon volt későb pedi fia R Mó Jáno é Ödö vezetéséb men á é tet szer országo nag hírre A érdem magya könyvkereskedele színvonalána emelés é Magya Könyvkereskedő Országo Egyleténe megalapítása E utóbbina elnök volt R nagyműveltség é tudományokba valóba járato férfi volt ak magya é néme nyelve i értéke műve ir társadalm jólé feltétele címe 190 németü Grundbedingunge de gesellschaftliche Wohlfahrt 190 V ö Steinhofer R S élet é pályarajz 191

14114.h

CÍMSZ Rév

SZEMÉLYNÉ Rév Sámu

SZÓCIK Sámue könyvkia ír szü Sebes-Kellemes Sár v 1833áp 13.,meg Budapest 19 no 1 Elein könyvkö in vo tö na városba í Bécsb dolgozot miközb nemcs szakmájáb képez magá han alap na műveltség sze tet 1856-b Eperjes telepede l mi könyvköt m p múl megvásárol Benczur-fé könyvkereskedés melly 186 Bu pest költözöt L öccsév megalapítot Rév Testvér Rt.- me soká személy tulajdo vol késő ped fi M Ján Öd vezetésé me te sze ország na hírr érde magy könyvkereskedel színvonalán emelé Magy Könyvkeresked Ország Egyletén megalapítás utóbbin elnö vol nagyműveltsé tudományokb valób járat férf vol a magy ném nyelv érték műv i társadal jól feltétel cím 19 német Grundbedingung d gesellschaftlich Wohlfahr 19 Steinhofe éle pályaraj 19

14114.

CÍMS Ré

SZEMÉLYN Ré Sám

SZÓCI Sámu könyvki í sz Sebes-Kelleme Sá 1833á 13.,me Budapes 1 n Elei könyvk i v t n városb Bécs dolgozo miköz nemc szakmájá képe mag ha ala n műveltsé sz te 1856- Eperje teleped m könyvkö mú megvásáro Benczur-f könyvkereskedé mell 18 B pes költözö öccsé megalapíto Ré Testvé Rt. m sok személ tulajd vo kés pe f Já Ö vezetés m t sz orszá n hír érd mag könyvkereskede színvonalá emel Mag Könyvkereske Orszá Egyleté megalapítá utóbbi eln vo nagyművelts tudományok való jára fér vo mag né nyel érté mű társada jó feltéte cí 1 néme Grundbedingun gesellschaftlic Wohlfah 1 Steinhof él pályara 1

14114

CÍM R

SZEMÉLY R Sá

SZÓC Sám könyvk s Sebes-Kellem S 1833 13.,m Budape Ele könyv város Béc dolgoz mikö nem szakmáj kép ma h al művelts s t 1856 Eperj telepe könyvk m megvásár Benczur- könyvkeresked mel 1 pe költöz öccs megalapít R Testv Rt so szemé tulaj v ké p J vezeté s orsz hí ér ma könyvkeresked színvonal eme Ma Könyvkeresk Orsz Egylet megalapít utóbb el v nagyművelt tudományo val jár fé v ma n nye ért m társad j feltét c ném Grundbedingu gesellschaftli Wohlfa Steinho é pályar

1411SZEMÉL S

SZÓ Sá könyv Sebes-Kelle 183 13., Budap El köny váro Bé dolgo mik ne szakmá ké m a művelt 185 Eper telep könyv megvásá Benczur könyvkereske me p költö öcc megalapí Test R s szem tula k vezet ors h é m könyvkereske színvona em M Könyvkeres Ors Egyle megalapí utób e nagyművel tudomány va já f m ny ér társa felté né Grundbeding gesellschaftl Wohlf Steinh pálya