14115.htm

CÍMSZÓ: Révay

SZEMÉLYNÉV: Révay Bódog

SZÓCIKK: "Révay Bódog*, nyug. táblai bíró és jogtudományi író, szül. Budapesten 1872. Miután a budapesti tudományegyetem jogi karán befejezte tanulmányait, bírói pályára lépett. 1917-ben ítélőtáblái bíró. 1920-ban nyugalomba vonult, azóta gyakorló ügyvéd Budapesten. A szaklapokba sok kisebb tanulmányt irt a házassági jogköréből. Önálló munkái: A járásbírósági pervezetés ; A meghatalmazás be nem csatolásának következményei a járásbírósági eljárásban; A járásbírósági tömegnap ; Tanulmány a német járásbíróságokról ; Házassági eljárás a Bp. gyakorlatában ; Az elhagyásosper; A hűtlen elhagyás."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4115. címszó a lexikon => 745. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14115.htm

CÍMSZÓ: Révay

SZEMÉLYNÉV: Révay Bódog

SZÓCIKK: Révay Bódog*, nyug. táblai bíró és jogtudományi író, szül. Budapesten 1872. Miután a budapesti tudományegyetem jogi karán befejezte tanulmányait, bírói pályára lépett. 1917-ben ítélőtáblái bíró. 1920-ban nyugalomba vonult, azóta gyakorló ügyvéd Budapesten. A szaklapokba sok kisebb tanulmányt irt a házassági jogköréből. Önálló munkái: A járásbírósági pervezetés ; A meghatalmazás be nem csatolásának következményei a járásbírósági eljárásban; A járásbírósági tömegnap ; Tanulmány a német járásbíróságokról ; Házassági eljárás a Bp. gyakorlatában ; Az elhagyásosper; A hűtlen elhagyás.

14115.ht

CÍMSZÓ Réva

SZEMÉLYNÉV Réva Bódo

SZÓCIKK Réva Bódog* nyug tábla bír é jogtudomány író szül Budapeste 1872 Miutá budapest tudományegyete jog kará befejezt tanulmányait bíró pályár lépett 1917-be ítélőtáblá bíró 1920-ba nyugalomb vonult azót gyakorl ügyvé Budapesten szaklapokb so kiseb tanulmány ir házasság jogköréből Önáll munkái járásbíróság pervezeté meghatalmazá b ne csatolásána következménye járásbíróság eljárásban járásbíróság tömegna Tanulmán néme járásbíróságokró Házasság eljárá Bp gyakorlatába A elhagyásosper hűtle elhagyás

14115.h

CÍMSZ Rév

SZEMÉLYNÉ Rév Bód

SZÓCIK Rév Bódog nyu tábl bí jogtudomán ír szü Budapest 187 Miut budapes tudományegyet jo kar befejez tanulmányai bír pályá lépet 1917-b ítélőtábl bír 1920-b nyugalom vonul azó gyakor ügyv Budapeste szaklapok s kise tanulmán i házassá jogkörébő Önál munká járásbírósá pervezet meghatalmaz n csatolásán következmény járásbírósá eljárásba járásbírósá tömegn Tanulmá ném járásbíróságokr Házassá eljár B gyakorlatáb elhagyásospe hűtl elhagyá

14115.

CÍMS Ré

SZEMÉLYN Ré Bó

SZÓCI Ré Bódo ny táb b jogtudomá í sz Budapes 18 Miu budape tudományegye j ka befeje tanulmánya bí pály lépe 1917- ítélőtáb bí 1920- nyugalo vonu az gyako ügy Budapest szaklapo kis tanulmá házass jogköréb Öná munk járásbírós perveze meghatalma csatolásá következmén járásbírós eljárásb járásbírós tömeg Tanulm né járásbíróságok Házass eljá gyakorlatá elhagyásosp hűt elhagy

14115

CÍM R

SZEMÉLY R B

SZÓC R Bód n tá jogtudom s Budape 1 Mi budap tudományegy k befej tanulmány b pál lép 1917 ítélőtá b 1920 nyugal von a gyak üg Budapes szaklap ki tanulm házas jogköré Ön mun járásbíró pervez meghatalm csatolás következmé járásbíró eljárás járásbíró töme Tanul n járásbíróságo Házas elj gyakorlat elhagyásos hű elhag

1411SZEMÉL

SZÓ Bó t jogtudo Budap M buda tudományeg befe tanulmán pá lé 191 ítélőt 192 nyuga vo gya ü Budape szakla k tanul háza jogkör Ö mu járásbír perve meghatal csatolá következm járásbír eljárá járásbír töm Tanu járásbíróság Háza el gyakorla elhagyáso h elha