14117.htm

CÍMSZÓ: Révész

SZEMÉLYNÉV: Révész Béla

SZÓCIKK: "R. Béla, író, szül. Esztergomban 1876. Mint hírlapíró a Népszavánál kezdte el pályáját és legelső irodalmi írásain is már erősen érződött az a szociális tendencia, amely későbbi munkásságában is megnyilatkozik. De míg a fiatalkori, realisztikus stílusú novelláiban ez a szociális érzés nyersen és kiélezetten jut kifejezésre, a megállapodott és kiforrott R.-nél a pro letársorsnak és az emberi szenvedéseknek lírai költőjére találunk rá, akinek humanizmusa mélyen érző emberszeretetéből fakad. Számos novellájában zsidó vonatkozású témákkal is foglalkozott. Valósággal költészetté csiszolódik a prózája, mint ahogy egész írói pályáján a stílusnak teljesen egyéni ötvözésére törekszik és ez a stíluskifejlődése egyre egyenletesebben viszi közel ahoz az írásmódhoz, amelyben a R.-i egyéniség erős lírával átfütötten, heves és nyugtalan ritmusban je lentkezik a maga szimbolikus és nehézdíszítésü képeivel. Mondatvezetését merész gondolatkapcsolások, a szavaknak és kifejezéseknek expresszív lüktetése jellemzi. Munkái: Emberek arca ; Forgatagban ; Új novellák ; A nagy börtön ; Találkozás Hamupipőkével; Velük - értük; Nyomor; Egyedül mindenkivel; Miniatűrök; Beethoven stb. Ady Endréről három kötetet írt: visszaemlékezéseit Ady Endre életéről, verseiről, jelleméről, és a két kötetes Ady tragédiáját. R. huszonötéves írói jubileumakor 1928. az Athenaeum kiadta munkáinak gyűjteményes kiadását."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4117. címszó a lexikon => 745. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14117.htm

CÍMSZÓ: Révész

SZEMÉLYNÉV: Révész Béla

SZÓCIKK: R. Béla, író, szül. Esztergomban 1876. Mint hírlapíró a Népszavánál kezdte el pályáját és legelső irodalmi írásain is már erősen érződött az a szociális tendencia, amely későbbi munkásságában is megnyilatkozik. De míg a fiatalkori, realisztikus stílusú novelláiban ez a szociális érzés nyersen és kiélezetten jut kifejezésre, a megállapodott és kiforrott R.-nél a pro letársorsnak és az emberi szenvedéseknek lírai költőjére találunk rá, akinek humanizmusa mélyen érző emberszeretetéből fakad. Számos novellájában zsidó vonatkozású témákkal is foglalkozott. Valósággal költészetté csiszolódik a prózája, mint ahogy egész írói pályáján a stílusnak teljesen egyéni ötvözésére törekszik és ez a stíluskifejlődése egyre egyenletesebben viszi közel ahoz az írásmódhoz, amelyben a R.-i egyéniség erős lírával átfütötten, heves és nyugtalan ritmusban je lentkezik a maga szimbolikus és nehézdíszítésü képeivel. Mondatvezetését merész gondolatkapcsolások, a szavaknak és kifejezéseknek expresszív lüktetése jellemzi. Munkái: Emberek arca ; Forgatagban ; Új novellák ; A nagy börtön ; Találkozás Hamupipőkével; Velük - értük; Nyomor; Egyedül mindenkivel; Miniatűrök; Beethoven stb. Ady Endréről három kötetet írt: visszaemlékezéseit Ady Endre életéről, verseiről, jelleméről, és a két kötetes Ady tragédiáját. R. huszonötéves írói jubileumakor 1928. az Athenaeum kiadta munkáinak gyűjteményes kiadását.

14117.ht

CÍMSZÓ Révés

SZEMÉLYNÉV Révés Bél

SZÓCIKK R Béla író szül Esztergomba 1876 Min hírlapír Népszaváná kezdt e pályájá é legels irodalm írásai i má erőse érződöt a szociáli tendencia amel később munkásságába i megnyilatkozik D mí fiatalkori realisztiku stílus novelláiba e szociáli érzé nyerse é kiélezette ju kifejezésre megállapodot é kiforrot R.-né pr letársorsna é a ember szenvedésekne líra költőjér találun rá akine humanizmus mélye érz emberszeretetébő fakad Számo novellájába zsid vonatkozás témákka i foglalkozott Valóságga költészett csiszolódi prózája min ahog egés író pályájá stílusna teljese egyén ötvözésér törekszi é e stíluskifejlődés egyr egyenletesebbe visz köze aho a írásmódhoz amelybe R.- egyénisé erő líráva átfütötten heve é nyugtala ritmusba j lentkezi mag szimboliku é nehézdíszítés képeivel Mondatvezetésé merés gondolatkapcsolások szavakna é kifejezésekne expresszí lüktetés jellemzi Munkái Embere arc Forgatagba Ú novellá nag börtö Találkozá Hamupipőkével Velü értük Nyomor Egyedü mindenkivel Miniatűrök Beethove stb Ad Endrérő háro kötete írt visszaemlékezései Ad Endr életéről verseiről jelleméről é ké kötete Ad tragédiáját R huszonötéve író jubileumako 1928 a Athenaeu kiadt munkáina gyűjteménye kiadását

14117.h

CÍMSZ Révé

SZEMÉLYNÉ Révé Bé

SZÓCIK Bél ír szü Esztergomb 187 Mi hírlapí Népszaván kezd pályáj legel irodal írása m erős érződö szociál tendenci ame későb munkásságáb megnyilatkozi m fiatalkor realisztik stílu novelláib szociál érz nyers kiélezett j kifejezésr megállapodo kiforro R.-n p letársorsn embe szenvedésekn lír költőjé találu r akin humanizmu mély ér emberszeretetéb faka Szám novellájáb zsi vonatkozá témákk foglalkozot Valóságg költészet csiszolód prózáj mi aho egé ír pályáj stílusn teljes egyé ötvözésé töreksz stíluskifejlődé egy egyenletesebb vis köz ah írásmódho amelyb R. egyénis er líráv átfütötte hev nyugtal ritmusb lentkez ma szimbolik nehézdíszíté képeive Mondatvezetés meré gondolatkapcsoláso szavakn kifejezésekn expressz lükteté jellemz Munká Ember ar Forgatagb novell na bört Találkoz Hamupipőkéve Vel értü Nyomo Egyed mindenkive Miniatűrö Beethov st A Endrér hár kötet ír visszaemlékezése A End életérő verseirő jellemérő k kötet A tragédiájá huszonötév ír jubileumak 192 Athenae kiad munkáin gyűjtemény kiadásá

14117.

CÍMS Rév

SZEMÉLYN Rév B

SZÓCI Bé í sz Esztergom 18 M hírlap Népszavá kez pályá lege iroda írás erő érződ szociá tendenc am késő munkásságá megnyilatkoz fiatalko realiszti stíl novellái szociá ér nyer kiélezet kifejezés megállapod kiforr R.- letársors emb szenvedések lí költőj talál aki humanizm mél é emberszereteté fak Szá novellájá zs vonatkoz témák foglalkozo Valóság költésze csiszoló prózá m ah eg í pályá stílus telje egy ötvözés töreks stíluskifejlőd eg egyenleteseb vi kö a írásmódh amely R egyéni e lírá átfütött he nyugta ritmus lentke m szimboli nehézdíszít képeiv Mondatvezeté mer gondolatkapcsolás szavak kifejezések express lüktet jellem Munk Embe a Forgatag novel n bör Találko Hamupipőkév Ve ért Nyom Egye mindenkiv Miniatűr Beetho s Endré há köte í visszaemlékezés En életér verseir jellemér köte tragédiáj huszonöté í jubileuma 19 Athena kia munkái gyűjtemén kiadás

14117

CÍM Ré

SZEMÉLY Ré

SZÓC B s Esztergo 1 hírla Népszav ke pály leg irod írá er érző szoci tenden a kés munkásság megnyilatko fiatalk realiszt stí novellá szoci é nye kiéleze kifejezé megállapo kifor R. letársor em szenvedése l költő talá ak humaniz mé emberszeretet fa Sz novelláj z vonatko témá foglalkoz Valósá költész csiszol próz a e pály stílu telj eg ötvözé törek stíluskifejlő e egyenletese v k írásmód amel egyén lír átfütöt h nyugt ritmu lentk szimbol nehézdíszí képei Mondatvezet me gondolatkapcsolá szava kifejezése expres lükte jelle Mun Emb Forgata nove bö Találk Hamupipőké V ér Nyo Egy mindenki Miniatű Beeth Endr h köt visszaemlékezé E életé versei jellemé köt tragédiá huszonöt jubileum 1 Athen ki munká gyűjtemé kiadá

1411

CÍ R

SZEMÉL R

SZÓ Eszterg hírl Népsza k pál le iro ír e érz szoc tende ké munkássá megnyilatk fiatal realisz st novell szoc ny kiélez kifejez megállap kifo R letárso e szenvedés költ tal a humani m emberszerete f S novellá vonatk tém foglalko Valós költés csiszo pró pál stíl tel e ötvöz töre stíluskifejl egyenletes írásmó ame egyé lí átfütö nyug ritm lent szimbo nehézdísz képe Mondatveze m gondolatkapcsol szav kifejezés expre lükt jell Mu Em Forgat nov b Talál Hamupipők é Ny Eg mindenk Miniat Beet End kö visszaemlékez élet verse jellem kö tragédi huszonö jubileu Athe k munk gyűjtem kiad