14119.htm

CÍMSZÓ: Révész

SZEMÉLYNÉV: Révész Géza

SZÓCIKK: " R. Géza*, pszichológus, szül. Siófokon 1878 dec. 9. A budapesti egyetem jogi fakultását végezte és miután doktorátust tett, kísérleti pszichológiával és filozófiával kezdett foglalkozni. E célból a berlini, müncheni és göttingeni egyetemeken folytatta tanulmányait, majd hazajövet a budapesti egyetemen a kísérleti pszichológia magántanára, később nyilvános rendkívüli tanára lett, egyszersmind megszervezte a főváros pedagógiai szemináriumának lélektani laboratóriumát, melynek vezetője volt 1919 közepéig. A forradalmak alatt a pszichológia nyilvános rendes tanárává nevezték ki, de azután külföldre távozott s 1920-tól kezdve az amsterdami pszichológiai- pedagógiai intézet igazgatója lett. Főbb müvei: Zur Grundlegung der Tonpsychologie(1912); Ervin Nyíregyházy, Psychologische Analyse eines musikalisch hervorragenden Kindes (1916); A tehetség korai felismerése (1918); Das frühzeitige Auftreten der Begabung und ihre Erkennung (1921): Experimenlel Study in Abstration in Monkeys (1925); Musikgenuss bei Gehörlosen (1926). Ezeken kivül külön lenyomatként megjelent tőle: Abhangigkeit der Farbenschwellen von der achromatischen Erregung ; Experimentellpsychologische Untersuchungen an Hühnern; Leichtsinn der Nachtvögel; Orthosymphonie, melyek a Zeitschr. für Psyohologieban jelentek meg. A Zeitschr. für angewandte Psychologieban irott nagyobb tanulmányai: Selbstbeobachtung bei Kindern; Über audition colorée stb. Felesége Alexander Magda*, esztétikus, Alexander Bernát, egyetemi tanár leánya, szül. 1885 szept. 13. A budapesti egyetemen tanári és bölcsészetdoktori oklevelet szerzett s több tanulmánya jelent meg a Budapesti Szemlében és az Athenaeumban. Önálló műve: A relief (1909), igen értékes esztétikai tanulmány."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4119. címszó a lexikon => 746. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14119.htm

CÍMSZÓ: Révész

SZEMÉLYNÉV: Révész Géza

SZÓCIKK: R. Géza*, pszichológus, szül. Siófokon 1878 dec. 9. A budapesti egyetem jogi fakultását végezte és miután doktorátust tett, kísérleti pszichológiával és filozófiával kezdett foglalkozni. E célból a berlini, müncheni és göttingeni egyetemeken folytatta tanulmányait, majd hazajövet a budapesti egyetemen a kísérleti pszichológia magántanára, később nyilvános rendkívüli tanára lett, egyszersmind megszervezte a főváros pedagógiai szemináriumának lélektani laboratóriumát, melynek vezetője volt 1919 közepéig. A forradalmak alatt a pszichológia nyilvános rendes tanárává nevezték ki, de azután külföldre távozott s 1920-tól kezdve az amsterdami pszichológiai- pedagógiai intézet igazgatója lett. Főbb müvei: Zur Grundlegung der Tonpsychologie 1912 ; Ervin Nyíregyházy, Psychologische Analyse eines musikalisch hervorragenden Kindes 1916 ; A tehetség korai felismerése 1918 ; Das frühzeitige Auftreten der Begabung und ihre Erkennung 1921 : Experimenlel Study in Abstration in Monkeys 1925 ; Musikgenuss bei Gehörlosen 1926 . Ezeken kivül külön lenyomatként megjelent tőle: Abhangigkeit der Farbenschwellen von der achromatischen Erregung ; Experimentellpsychologische Untersuchungen an Hühnern; Leichtsinn der Nachtvögel; Orthosymphonie, melyek a Zeitschr. für Psyohologieban jelentek meg. A Zeitschr. für angewandte Psychologieban irott nagyobb tanulmányai: Selbstbeobachtung bei Kindern; Über audition colorée stb. Felesége Alexander Magda*, esztétikus, Alexander Bernát, egyetemi tanár leánya, szül. 1885 szept. 13. A budapesti egyetemen tanári és bölcsészetdoktori oklevelet szerzett s több tanulmánya jelent meg a Budapesti Szemlében és az Athenaeumban. Önálló műve: A relief 1909 , igen értékes esztétikai tanulmány.

14119.ht

CÍMSZÓ Révés

SZEMÉLYNÉV Révés Géz

SZÓCIKK R Géza* pszichológus szül Siófoko 187 dec 9 budapest egyete jog fakultásá végezt é miutá doktorátus tett kísérlet pszichológiáva é filozófiáva kezdet foglalkozni célbó berlini münchen é göttingen egyetemeke folytatt tanulmányait maj hazajöve budapest egyeteme kísérlet pszichológi magántanára későb nyilváno rendkívül tanár lett egyszersmin megszervezt főváro pedagógia szemináriumána lélektan laboratóriumát melyne vezetőj vol 191 közepéig forradalma alat pszichológi nyilváno rende tanáráv nevezté ki d azutá külföldr távozot 1920-tó kezdv a amsterdam pszichológiai pedagógia intéze igazgatój lett Főb müvei Zu Grundlegun de Tonpsychologi 191 Ervi Nyíregyházy Psychologisch Analys eine musikalisc hervorragende Kinde 191 tehetsé kora felismerés 191 Da frühzeitig Auftrete de Begabun un ihr Erkennun 192 Experimenle Stud i Abstratio i Monkey 192 Musikgenus be Gehörlose 192 Ezeke kivü külö lenyomatkén megjelen tőle Abhangigkei de Farbenschwelle vo de achromatische Erregun Experimentellpsychologisch Untersuchunge a Hühnern Leichtsin de Nachtvögel Orthosymphonie melye Zeitschr fü Psyohologieba jelente meg Zeitschr fü angewandt Psychologieba irot nagyob tanulmányai Selbstbeobachtun be Kindern Übe auditio coloré stb Feleség Alexande Magda* esztétikus Alexande Bernát egyetem taná leánya szül 188 szept 13 budapest egyeteme tanár é bölcsészetdoktor oklevele szerzet töb tanulmány jelen me Budapest Szemlébe é a Athenaeumban Önáll műve relie 190 ige értéke esztétika tanulmány

14119.h

CÍMSZ Révé

SZEMÉLYNÉ Révé Gé

SZÓCIK Géza pszichológu szü Siófok 18 de budapes egyet jo fakultás végez miut doktorátu tet kísérle pszichológiáv filozófiáv kezde foglalkozn célb berlin münche göttinge egyetemek folytat tanulmányai ma hazajöv budapes egyetem kísérle pszichológ magántanár késő nyilván rendkívü taná let egyszersmi megszervez fővár pedagógi szemináriumán lélekta laboratóriumá melyn vezető vo 19 közepéi forradalm ala pszichológ nyilván rend tanárá nevezt k azut külföld távozo 1920-t kezd amsterda pszichológia pedagógi intéz igazgató let Fő müve Z Grundlegu d Tonpsycholog 19 Erv Nyíregyház Psychologisc Analy ein musikalis hervorragend Kind 19 tehets kor felismeré 19 D frühzeiti Auftret d Begabu u ih Erkennu 19 Experimenl Stu Abstrati Monke 19 Musikgenu b Gehörlos 19 Ezek kiv kül lenyomatké megjele től Abhangigke d Farbenschwell v d achromatisch Erregu Experimentellpsychologisc Untersuchung Hühner Leichtsi d Nachtvöge Orthosymphoni mely Zeitsch f Psyohologieb jelent me Zeitsch f angewand Psychologieb iro nagyo tanulmánya Selbstbeobachtu b Kinder Üb auditi color st Felesé Alexand Magda esztétiku Alexand Berná egyete tan leány szü 18 szep 1 budapes egyetem taná bölcsészetdokto oklevel szerze tö tanulmán jele m Budapes Szemléb Athenaeumba Önál műv reli 19 ig érték esztétik tanulmán

14119.

CÍMS Rév

SZEMÉLYN Rév G

SZÓCI Géz pszichológ sz Siófo 1 d budape egye j fakultá vége miu doktorát te kísérl pszichológiá filozófiá kezd foglalkoz cél berli münch götting egyeteme folyta tanulmánya m hazajö budape egyete kísérl pszicholó magántaná kés nyilvá rendkív tan le egyszersm megszerve fővá pedagóg szemináriumá lélekt laboratórium mely vezet v 1 közepé forradal al pszicholó nyilvá ren tanár nevez azu külföl távoz 1920- kez amsterd pszichológi pedagóg inté igazgat le F müv Grundleg Tonpsycholo 1 Er Nyíregyhá Psychologis Anal ei musikali hervorragen Kin 1 tehet ko felismer 1 frühzeit Auftre Begab i Erkenn 1 Experimen St Abstrat Monk 1 Musikgen Gehörlo 1 Eze ki kü lenyomatk megjel tő Abhangigk Farbenschwel achromatisc Erreg Experimentellpsychologis Untersuchun Hühne Leichts Nachtvög Orthosymphon mel Zeitsc Psyohologie jelen m Zeitsc angewan Psychologie ir nagy tanulmány Selbstbeobacht Kinde Ü audit colo s Feles Alexan Magd esztétik Alexan Bern egyet ta leán sz 1 sze budape egyete tan bölcsészetdokt okleve szerz t tanulmá jel Budape Szemlé Athenaeumb Öná mű rel 1 i érté esztéti tanulmá

14119

CÍM Ré

SZEMÉLY Ré

SZÓC Gé pszicholó s Sióf budap egy fakult vég mi doktorá t kísér pszichológi filozófi kez foglalko cé berl münc göttin egyetem folyt tanulmány hazaj budap egyet kísér pszichol magántan ké nyilv rendkí ta l egyszers megszerv főv pedagó szeminárium lélek laboratóriu mel veze közep forrada a pszichol nyilv re taná neve az külfö távo 1920 ke amster pszichológ pedagó int igazga l mü Grundle Tonpsychol E Nyíregyh Psychologi Ana e musikal hervorrage Ki tehe k felisme frühzei Auftr Bega Erken Experime S Abstra Mon Musikge Gehörl Ez k k lenyomat megje t Abhangig Farbenschwe achromatis Erre Experimentellpsychologi Untersuchu Hühn Leicht Nachtvö Orthosympho me Zeits Psyohologi jele Zeits angewa Psychologi i nag tanulmán Selbstbeobach Kind audi col Fele Alexa Mag esztéti Alexa Ber egye t leá s sz budap egyet ta bölcsészetdok oklev szer tanulm je Budap Szeml Athenaeum Ön m re ért esztét tanulm

1411

CÍ R

SZEMÉL R

SZÓ G pszichol Sió buda eg fakul vé m doktor kísé pszichológ filozóf ke foglalk c ber mün götti egyete foly tanulmán haza buda egye kísé pszicho magánta k nyil rendk t egyszer megszer fő pedag szemináriu léle laboratóri me vez köze forrad pszicho nyil r tan nev a külf táv 192 k amste pszicholó pedag in igazg m Grundl Tonpsycho Nyíregy Psycholog An musika hervorrag K teh felism frühze Auft Beg Erke Experim Abstr Mo Musikg Gehör E lenyoma megj Abhangi Farbenschw achromati Err Experimentellpsycholog Untersuch Hüh Leich Nachtv Orthosymph m Zeit Psyoholog jel Zeit angew Psycholog na tanulmá Selbstbeobac Kin aud co Fel Alex Ma esztét Alex Be egy le s buda egye t bölcsészetdo okle sze tanul j Buda Szem Athenaeu Ö r ér eszté tanul