14125.htm

CÍMSZÓ: Richter

SZEMÉLYNÉV: Richter Hugó

SZÓCIKK: Richter Hugó, ideggyógyász, szül. Kőszegen (Vas vm.) A budapesti egyetem és külföldi tanulmányainak elvégzése után a Jendrassik klinikán gyakornokoskodott. Tíz évig volt a Schaffer professzor vezetése alatt álló agyszövettani intézet tanársegéde. 1922 óta a budapesti Zsidó kór ház idegosztályának vezető főorvosa. Tudományos munkássága főleg az agyvelő ép és kóros szövettanára vonatkozik. Külföldön leginkább a hátgerincsorvadás kórszövettan mivoltára vonatkozó vizsgálatai ismeretesek. R. fedezte fel a szifilisz kórokozóját a gerincvelő hátulsó gyökereiben. Más vonatkozású kutató munkássága a klinikai neurológia körébe tartozik. Tanulmányai túlnyomórészben külföldi szaklapokban és folyóiratokban jelentek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4125. címszó a lexikon => 746. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14125.htm

CÍMSZÓ: Richter

SZEMÉLYNÉV: Richter Hugó

SZÓCIKK: Richter Hugó, ideggyógyász, szül. Kőszegen Vas vm. A budapesti egyetem és külföldi tanulmányainak elvégzése után a Jendrassik klinikán gyakornokoskodott. Tíz évig volt a Schaffer professzor vezetése alatt álló agyszövettani intézet tanársegéde. 1922 óta a budapesti Zsidó kór ház idegosztályának vezető főorvosa. Tudományos munkássága főleg az agyvelő ép és kóros szövettanára vonatkozik. Külföldön leginkább a hátgerincsorvadás kórszövettan mivoltára vonatkozó vizsgálatai ismeretesek. R. fedezte fel a szifilisz kórokozóját a gerincvelő hátulsó gyökereiben. Más vonatkozású kutató munkássága a klinikai neurológia körébe tartozik. Tanulmányai túlnyomórészben külföldi szaklapokban és folyóiratokban jelentek meg.

14125.ht

CÍMSZÓ Richte

SZEMÉLYNÉV Richte Hug

SZÓCIKK Richte Hugó ideggyógyász szül Kőszege Va vm budapest egyete é külföld tanulmányaina elvégzés utá Jendrassi kliniká gyakornokoskodott Tí évi vol Schaffe professzo vezetés alat áll agyszövettan intéze tanársegéde 192 ót budapest Zsid kó há idegosztályána vezet főorvosa Tudományo munkásság főle a agyvel é é kóro szövettanár vonatkozik Külföldö leginkáb hátgerincsorvadá kórszövetta mivoltár vonatkoz vizsgálata ismeretesek R fedezt fe szifilis kórokozójá gerincvel hátuls gyökereiben Má vonatkozás kutat munkásság klinika neurológi köréb tartozik Tanulmánya túlnyomórészbe külföld szaklapokba é folyóiratokba jelente meg

14125.h

CÍMSZ Richt

SZEMÉLYNÉ Richt Hu

SZÓCIK Richt Hug ideggyógyás szü Kőszeg V v budapes egyet külföl tanulmányain elvégzé ut Jendrass klinik gyakornokoskodot T év vo Schaff professz vezeté ala ál agyszövetta intéz tanársegéd 19 ó budapes Zsi k h idegosztályán veze főorvos Tudomány munkássá fől agyve kór szövettaná vonatkozi Külföld leginká hátgerincsorvad kórszövett mivoltá vonatko vizsgálat ismeretese fedez f szifili kórokozój gerincve hátul gyökereibe M vonatkozá kuta munkássá klinik neurológ köré tartozi Tanulmány túlnyomórészb külföl szaklapokb folyóiratokb jelent me

14125.

CÍMS Rich

SZEMÉLYN Rich H

SZÓCI Rich Hu ideggyógyá sz Kősze budape egye külfö tanulmányai elvégz u Jendras klini gyakornokoskodo é v Schaf profess vezet al á agyszövett inté tanársegé 1 budape Zs idegosztályá vez főorvo Tudomán munkáss fő agyv kó szövettan vonatkoz Külföl legink hátgerincsorva kórszövet mivolt vonatk vizsgála ismeretes fede szifil kórokozó gerincv hátu gyökereib vonatkoz kut munkáss klini neuroló kör tartoz Tanulmán túlnyomórész külfö szaklapok folyóiratok jelen m

14125

CÍM Ric

SZEMÉLY Ric

SZÓC Ric H ideggyógy s Kősz budap egy külf tanulmánya elvég Jendra klin gyakornokoskod Scha profes veze a agyszövet int tanárseg budap Z idegosztály ve főorv Tudomá munkás f agy k szövetta vonatko Külfö legin hátgerincsorv kórszöve mivol vonat vizsgál ismerete fed szifi kórokoz gerinc hát gyökerei vonatko ku munkás klin neurol kö tarto Tanulmá túlnyomórés külf szaklapo folyóirato jele

1412

CÍ Ri

SZEMÉL Ri

SZÓ Ri ideggyóg Kős buda eg kül tanulmány elvé Jendr kli gyakornokosko Sch profe vez agyszöve in tanárse buda idegosztál v főor Tudom munká ag szövett vonatk Külf legi hátgerincsor kórszöv mivo vona vizsgá ismeret fe szif kóroko gerin há gyökere vonatk k munká kli neuro k tart Tanulm túlnyomóré kül szaklap folyóirat jel