14126.htm

CÍMSZÓ: Richtmann

SZEMÉLYNÉV: Richtmann Mózes

SZÓCIKK: "Richtmann Mózes, rabbi, szül. Homonnán (Zemplén vm.) 1880 szept. 22. 1895-1905-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke, közben egy félévig a breslaui Jüdisch-theologisches Seminarban tanult. 1904-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1906. pedig rabbivá. Azóta a Pesti Izr. Hitközség segédrabbija. 1907-ben az Országos Izr. Tanítóképző Intézet tanárává nevezték ki, ahol a héber tárgyakat adja elő. Eredménnyel művelte a magyar zsidó történetet és több e tárgykörbe vágó monográfiát tett közzé. Munkái: Az arab zsidó újplatonikusok (Budapest 1904); Landau Ezékiel és a magyar zsidóság (Budapest); A régi Magyarország zsidósága (Budapest); Ortodoxia és cionismus (Budapest). Cikkei a Magyar Zsidó Szemlében, az Imit év könyveiben, a Jewish Encyclopediában,a Goldziher Emlékkönyvben, a Bacher Emlékkönyvben, a Zsidó Szemlében jelentek meg."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4126. címszó a lexikon => 746. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14126.htm

CÍMSZÓ: Richtmann

SZEMÉLYNÉV: Richtmann Mózes

SZÓCIKK: Richtmann Mózes, rabbi, szül. Homonnán Zemplén vm. 1880 szept. 22. 1895-1905-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke, közben egy félévig a breslaui Jüdisch-theologisches Seminarban tanult. 1904-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1906. pedig rabbivá. Azóta a Pesti Izr. Hitközség segédrabbija. 1907-ben az Országos Izr. Tanítóképző Intézet tanárává nevezték ki, ahol a héber tárgyakat adja elő. Eredménnyel művelte a magyar zsidó történetet és több e tárgykörbe vágó monográfiát tett közzé. Munkái: Az arab zsidó újplatonikusok Budapest 1904 ; Landau Ezékiel és a magyar zsidóság Budapest ; A régi Magyarország zsidósága Budapest ; Ortodoxia és cionismus Budapest . Cikkei a Magyar Zsidó Szemlében, az Imit év könyveiben, a Jewish Encyclopediában,a Goldziher Emlékkönyvben, a Bacher Emlékkönyvben, a Zsidó Szemlében jelentek meg.

14126.ht

CÍMSZÓ Richtman

SZEMÉLYNÉV Richtman Móze

SZÓCIKK Richtman Mózes rabbi szül Homonná Zemplé vm 188 szept 22 1895-1905-i vol budapest Rabbiképz növendéke közbe eg félévi breslau Jüdisch-theologische Seminarba tanult 1904-be avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1906 pedi rabbivá Azót Pest Izr Hitközsé segédrabbija 1907-be a Országo Izr Tanítóképz Intéze tanáráv nevezté ki aho hébe tárgyaka adj elő Eredménnye művelt magya zsid története é töb tárgykörb vág monográfiá tet közzé Munkái A ara zsid újplatonikuso Budapes 190 Landa Ezékie é magya zsidósá Budapes rég Magyarorszá zsidóság Budapes Ortodoxi é cionismu Budapes Cikke Magya Zsid Szemlében a Imi é könyveiben Jewis Encyclopediában, Goldzihe Emlékkönyvben Bache Emlékkönyvben Zsid Szemlébe jelente meg

14126.h

CÍMSZ Richtma

SZEMÉLYNÉ Richtma Móz

SZÓCIK Richtma Móze rabb szü Homonn Zempl v 18 szep 2 1895-1905- vo budapes Rabbikép növendék közb e félév bresla Jüdisch-theologisch Seminarb tanul 1904-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 190 ped rabbiv Azó Pes Iz Hitközs segédrabbij 1907-b Ország Iz Tanítókép Intéz tanárá nevezt k ah héb tárgyak ad el Eredménny művel magy zsi történet tö tárgykör vá monográfi te közz Munká ar zsi újplatonikus Budape 19 Land Ezéki magy zsidós Budape ré Magyarorsz zsidósá Budape Ortodox cionism Budape Cikk Magy Zsi Szemlébe Im könyveibe Jewi Encyclopediában Goldzih Emlékkönyvbe Bach Emlékkönyvbe Zsi Szemléb jelent me

14126.

CÍMS Richtm

SZEMÉLYN Richtm Mó

SZÓCI Richtm Móz rab sz Homon Zemp 1 sze 1895-1905 v budape Rabbiké növendé köz félé bresl Jüdisch-theologisc Seminar tanu 1904- avat bölcsészdokto Budapest 19 pe rabbi Az Pe I Hitköz segédrabbi 1907- Orszá I Tanítóké Inté tanár nevez a hé tárgya a e Eredménn műve mag zs történe t tárgykö v monográf t köz Munk a zs újplatoniku Budap 1 Lan Ezék mag zsidó Budap r Magyarors zsidós Budap Ortodo cionis Budap Cik Mag Zs Szemléb I könyveib Jew Encyclopediába Goldzi Emlékkönyvb Bac Emlékkönyvb Zs Szemlé jelen m

14126

CÍM Richt

SZEMÉLY Richt M

SZÓC Richt Mó ra s Homo Zem sz 1895-190 budap Rabbik növend kö fél bres Jüdisch-theologis Semina tan 1904 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb A P Hitkö segédrabb 1907 Orsz Tanítók Int taná neve h tárgy Eredmén műv ma z történ tárgyk monográ kö Mun z újplatonik Buda La Ezé ma zsid Buda Magyaror zsidó Buda Ortod cioni Buda Ci Ma Z Szemlé könyvei Je Encyclopediáb Goldz Emlékkönyv Ba Emlékkönyv Z Szeml jele

1412

CÍ Rich

SZEMÉL Rich

SZÓ Rich M r Hom Ze s 1895-19 buda Rabbi növen k fé bre Jüdisch-theologi Semin ta 190 av bölcsészdok Budape rab Hitk segédrab 190 Ors Tanító In tan nev tárg Eredmé mű m törté tárgy monogr k Mu újplatoni Bud L Ez m zsi Bud Magyaro zsid Bud Orto cion Bud C M Szeml könyve J Encyclopediá Gold Emlékköny B Emlékköny Szem jel