14131.htm

CÍMSZÓ: Rimaszombat

SZÓCIKK: Rimaszombat (Bimavská Sobota, Cs.-Szl.), rend. tan. város, Gömör vm. 7000 lakossal. R.-on a szabadságharc előtt zsidók nem lakhattak. A szabadságharc után többen költöztek be R.-ba s ezek közül Böhm Izsák, Hegedüs Lipót, Kohn Adolf, Binét József, Glauser Mózes és Felsenburg József 1851. megalapították a hitközséget. Első rabbiul Friedmann M. Ábrahámot választották, aki még megyei rabbi volt. Az első elöljárók Kohn Adolf, Böhm Izsák és Felsenburg József voltak. A hitközség 1868. építette fel templomát a magyar izr. vallásalap és a hitközségi tagok támogatásával. Népiskolát nem tart fenn a hitközség, csupán egy Talmud Tórát létesített, mely kéttanerős és 70 növendéke van. A hitközség intézményei: Chevra Kadisa (al. 1851), elnöke Szalwendy Gyula, Talmud Tóra egyesület (1923) vezetője Singer Rezső főrabbi, a Nőegylet (1886), mely Bleier Leóné elnöklete alatt áll, az Ozer Dalim egylet, melyet (1883) néhai Singer S. Leó főrabbi alapított, a Salom Jehuda ifjúsági egylet (1926), melyet Singer Rezső főrabbi irányít, a Mirjam Leányegylet (1928) elnöknője Sándor Józsefné és a Cion egylet (1928), melynek Székely Imre az elnöke. Az alapítási évszámokból is látható, hogy a R.-i orthodox hitközség keretén belül pár év óta lelkes és céltudatos zsidó munka folyik, ami Singer Rezső főrabbi agilitásának köszönhető. A hitközségnek, illetve Talmud Tórájának pár száz kötetet kitevő könyvtára van. A hitközségben néhai Singer S. Leó főrabbi munkái jelentek meg (A hitágazatok, Bibliai történet és Kötelességtan). A hitközség területén lakók és az onnan elszármazottak között többen vannak olyanok, akik előkelő társadalmi pozíciót töltenek be. így Hazay Samu ny. honvédelmi miniszter (l. o.), Lichtschein Adolf kir. tanácsos, vármegyei tisztifőorvos, vasúti egészségügyi főtanácsos, néh. Bleier Leó tb. megyei tisztifőorvos. Heinrich Béla állami gyermekmenhelyi igazgató és néhai Kármán Aladár megyei kórházigazgató. A hitközség évi 120,000 č. koronás költségvetéssel dolgozik s 25,000 č. koronát költ szociális és filantrópikus célokra. A hitközség anyakönyvi területéhez Rimakokova, Klenocz, Osgyán, Rimabánya és Tiszolc községek tartoznak. Lélekszáma 940, a családok száma 250, adót 240-en fizetnek. Foglalkozás szerint a hitközségi tagok túlnyomórészt kereskedők és iparosok, de sok közöttük az orvos, ügyvéd, tisztviselő stb. A világháborúban a hitközség 85 tagja vett részt, akik közül 5-en estek el. A hitközség mai vezetősége: Singer Rezső főrabbi, Lichtschein Adolf díszelnök, Lusztig Menyhért elnök, Braun Soma alelnök, Radó Ármin pénztárnok, Kardos József ellenőr, Kozma Ármin és Bernát Dezső gondnokok, Schlosz Lajos titkár.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4131. címszó a lexikon => 747. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14131.htm

CÍMSZÓ: Rimaszombat

SZÓCIKK: Rimaszombat Bimavská Sobota, Cs.-Szl. , rend. tan. város, Gömör vm. 7000 lakossal. R.-on a szabadságharc előtt zsidók nem lakhattak. A szabadságharc után többen költöztek be R.-ba s ezek közül Böhm Izsák, Hegedüs Lipót, Kohn Adolf, Binét József, Glauser Mózes és Felsenburg József 1851. megalapították a hitközséget. Első rabbiul Friedmann M. Ábrahámot választották, aki még megyei rabbi volt. Az első elöljárók Kohn Adolf, Böhm Izsák és Felsenburg József voltak. A hitközség 1868. építette fel templomát a magyar izr. vallásalap és a hitközségi tagok támogatásával. Népiskolát nem tart fenn a hitközség, csupán egy Talmud Tórát létesített, mely kéttanerős és 70 növendéke van. A hitközség intézményei: Chevra Kadisa al. 1851 , elnöke Szalwendy Gyula, Talmud Tóra egyesület 1923 vezetője Singer Rezső főrabbi, a Nőegylet 1886 , mely Bleier Leóné elnöklete alatt áll, az Ozer Dalim egylet, melyet 1883 néhai Singer S. Leó főrabbi alapított, a Salom Jehuda ifjúsági egylet 1926 , melyet Singer Rezső főrabbi irányít, a Mirjam Leányegylet 1928 elnöknője Sándor Józsefné és a Cion egylet 1928 , melynek Székely Imre az elnöke. Az alapítási évszámokból is látható, hogy a R.-i orthodox hitközség keretén belül pár év óta lelkes és céltudatos zsidó munka folyik, ami Singer Rezső főrabbi agilitásának köszönhető. A hitközségnek, illetve Talmud Tórájának pár száz kötetet kitevő könyvtára van. A hitközségben néhai Singer S. Leó főrabbi munkái jelentek meg A hitágazatok, Bibliai történet és Kötelességtan . A hitközség területén lakók és az onnan elszármazottak között többen vannak olyanok, akik előkelő társadalmi pozíciót töltenek be. így Hazay Samu ny. honvédelmi miniszter l. o. , Lichtschein Adolf kir. tanácsos, vármegyei tisztifőorvos, vasúti egészségügyi főtanácsos, néh. Bleier Leó tb. megyei tisztifőorvos. Heinrich Béla állami gyermekmenhelyi igazgató és néhai Kármán Aladár megyei kórházigazgató. A hitközség évi 120,000 č. koronás költségvetéssel dolgozik s 25,000 č. koronát költ szociális és filantrópikus célokra. A hitközség anyakönyvi területéhez Rimakokova, Klenocz, Osgyán, Rimabánya és Tiszolc községek tartoznak. Lélekszáma 940, a családok száma 250, adót 240-en fizetnek. Foglalkozás szerint a hitközségi tagok túlnyomórészt kereskedők és iparosok, de sok közöttük az orvos, ügyvéd, tisztviselő stb. A világháborúban a hitközség 85 tagja vett részt, akik közül 5-en estek el. A hitközség mai vezetősége: Singer Rezső főrabbi, Lichtschein Adolf díszelnök, Lusztig Menyhért elnök, Braun Soma alelnök, Radó Ármin pénztárnok, Kardos József ellenőr, Kozma Ármin és Bernát Dezső gondnokok, Schlosz Lajos titkár.

14131.ht

CÍMSZÓ Rimaszomba

SZÓCIKK Rimaszomba Bimavsk Sobota Cs.-Szl rend tan város Gömö vm 700 lakossal R.-o szabadsághar előt zsidó ne lakhattak szabadsághar utá többe költözte b R.-b eze közü Böh Izsák Hegedü Lipót Koh Adolf Biné József Glause Móze é Felsenbur Józse 1851 megalapítottá hitközséget Els rabbiu Friedman M Ábrahámo választották ak mé megye rabb volt A els elöljáró Koh Adolf Böh Izsá é Felsenbur Józse voltak hitközsé 1868 épített fe templomá magya izr vallásala é hitközség tago támogatásával Népiskolá ne tar fen hitközség csupá eg Talmu Tórá létesített mel kéttanerő é 7 növendék van hitközsé intézményei Chevr Kadis al 185 elnök Szalwend Gyula Talmu Tór egyesüle 192 vezetőj Singe Rezs főrabbi Nőegyle 188 mel Bleie León elnöklet alat áll a Oze Dali egylet melye 188 néha Singe S Le főrabb alapított Salo Jehud ifjúság egyle 192 melye Singe Rezs főrabb irányít Mirja Leányegyle 192 elnöknőj Sándo Józsefn é Cio egyle 192 melyne Székel Imr a elnöke A alapítás évszámokbó i látható hog R.- orthodo hitközsé kereté belü pá é ót lelke é céltudato zsid munk folyik am Singe Rezs főrabb agilitásána köszönhető hitközségnek illetv Talmu Tórájána pá szá kötete kitev könyvtár van hitközségbe néha Singe S Le főrabb munká jelente me hitágazatok Biblia történe é Kötelességta hitközsé területé lakó é a onna elszármazotta közöt többe vanna olyanok aki előkel társadalm pozíció töltene be íg Haza Sam ny honvédelm miniszte l o Lichtschei Adol kir tanácsos vármegye tisztifőorvos vasút egészségügy főtanácsos néh Bleie Le tb megye tisztifőorvos Heinric Bél állam gyermekmenhely igazgat é néha Kármá Aladá megye kórházigazgató hitközsé év 120,00 č koroná költségvetésse dolgozi 25,00 č koroná köl szociáli é filantrópiku célokra hitközsé anyakönyv területéhe Rimakokova Klenocz Osgyán Rimabány é Tiszol községe tartoznak Lélekszám 940 családo szám 250 adó 240-e fizetnek Foglalkozá szerin hitközség tago túlnyomórész kereskedő é iparosok d so közöttü a orvos ügyvéd tisztvisel stb világháborúba hitközsé 8 tagj vet részt aki közü 5-e este el hitközsé ma vezetősége Singe Rezs főrabbi Lichtschei Adol díszelnök Luszti Menyhér elnök Brau Som alelnök Rad Ármi pénztárnok Kardo Józse ellenőr Kozm Ármi é Berná Dezs gondnokok Schlos Lajo titkár

14131.h

CÍMSZ Rimaszomb

SZÓCIK Rimaszomb Bimavs Sobot Cs.-Sz ren ta váro Göm v 70 lakossa R.- szabadságha elő zsid n lakhatta szabadságha ut több költözt R.- ez köz Bö Izsá Heged Lipó Ko Adol Bin Józse Glaus Móz Felsenbu Józs 185 megalapított hitközsége El rabbi Friedma Ábrahám választottá a m megy rab vol el elöljár Ko Adol Bö Izs Felsenbu Józs volta hitközs 186 építet f templom magy iz vallásal hitközsé tag támogatásáva Népiskol n ta fe hitközsé csup e Talm Tór létesítet me kéttaner növendé va hitközs intézménye Chev Kadi a 18 elnö Szalwen Gyul Talm Tó egyesül 19 vezető Sing Rez főrabb Nőegyl 18 me Blei Leó elnökle ala ál Oz Dal egyle mely 18 néh Sing L főrab alapítot Sal Jehu ifjúsá egyl 19 mely Sing Rez főrab irányí Mirj Leányegyl 19 elnöknő Sánd József Ci egyl 19 melyn Széke Im elnök alapítá évszámokb láthat ho R. orthod hitközs keret bel p ó lelk céltudat zsi mun folyi a Sing Rez főrab agilitásán köszönhet hitközségne illet Talm Tóráján p sz kötet kite könyvtá va hitközségb néh Sing L főrab munk jelent m hitágazato Bibli történ Kötelességt hitközs terület lak onn elszármazott közö több vann olyano ak előke társadal pozíci tölten b í Haz Sa n honvédel miniszt Lichtsche Ado ki tanácso vármegy tisztifőorvo vasú egészségüg főtanácso né Blei L t megy tisztifőorvo Heinri Bé álla gyermekmenhel igazga néh Kárm Alad megy kórházigazgat hitközs é 120,0 koron költségvetéss dolgoz 25,0 koron kö szociál filantrópik célokr hitközs anyaköny területéh Rimakokov Klenoc Osgyá Rimabán Tiszo község tartozna Lélekszá 94 család szá 25 ad 240- fizetne Foglalkoz szeri hitközsé tag túlnyomórés keresked iparoso s között orvo ügyvé tisztvise st világháborúb hitközs tag ve rész ak köz 5- est e hitközs m vezetőség Sing Rez főrabb Lichtsche Ado díszelnö Luszt Menyhé elnö Bra So alelnö Ra Árm pénztárno Kard Józs ellenő Koz Árm Bern Dez gondnoko Schlo Laj titká

14131.

CÍMS Rimaszom

SZÓCI Rimaszom Bimav Sobo Cs.-S re t vár Gö 7 lakoss R. szabadságh el zsi lakhatt szabadságh u töb költöz R. e kö B Izs Hege Lip K Ado Bi Józs Glau Mó Felsenb Józ 18 megalapítot hitközség E rabb Friedm Ábrahá választott meg ra vo e elöljá K Ado B Iz Felsenb Józ volt hitköz 18 építe templo mag i vallása hitközs ta támogatásáv Népisko t f hitközs csu Tal Tó létesíte m kéttane növend v hitköz intézmény Che Kad 1 eln Szalwe Gyu Tal T egyesü 1 vezet Sin Re főrab Nőegy 1 m Ble Le elnökl al á O Da egyl mel 1 né Sin főra alapíto Sa Jeh ifjús egy 1 mel Sin Re főra irány Mir Leányegy 1 elnökn Sán Józse C egy 1 mely Szék I elnö alapít évszámok látha h R ortho hitköz kere be lel céltuda zs mu foly Sin Re főra agilitásá köszönhe hitközségn ille Tal Tórájá s köte kit könyvt v hitközség né Sin főra mun jelen hitágazat Bibl törté Kötelesség hitköz terüle la on elszármazot köz töb van olyan a elők társada pozíc tölte Ha S honvéde minisz Lichtsch Ad k tanács vármeg tisztifőorv vas egészségü főtanács n Ble meg tisztifőorv Heinr B áll gyermekmenhe igazg né Kár Ala meg kórházigazga hitköz 120, koro költségvetés dolgo 25, koro k szociá filantrópi célok hitköz anyakön területé Rimakoko Kleno Osgy Rimabá Tisz közsé tartozn Léleksz 9 csalá sz 2 a 240 fizetn Foglalko szer hitközs ta túlnyomóré kereske iparos közöt orv ügyv tisztvis s világháború hitköz ta v rés a kö 5 es hitköz vezetősé Sin Re főrab Lichtsch Ad díszeln Lusz Menyh eln Br S aleln R Ár pénztárn Kar Józ ellen Ko Ár Ber De gondnok Schl La titk

14131

CÍM Rimaszo

SZÓC Rimaszo Bima Sob Cs.- r vá G lakos R szabadság e zs lakhat szabadság tö költö R k Iz Heg Li Ad B Józ Gla M Felsen Jó 1 megalapíto hitközsé rab Fried Ábrah választot me r v elölj Ad I Felsen Jó vol hitkö 1 épít templ ma vallás hitköz t támogatásá Népisk hitköz cs Ta T létesít kéttan növen hitkö intézmén Ch Ka el Szalw Gy Ta egyes veze Si R főra Nőeg Bl L elnök a D egy me n Si főr alapít S Je ifjú eg me Si R főr irán Mi Leányeg elnök Sá Józs eg mel Szé eln alapí évszámo láth orth hitkö ker b le céltud z m fol Si R főr agilitás köszönh hitközség ill Ta Tóráj köt ki könyv hitközsé n Si főr mu jele hitágaza Bib tört Kötelessé hitkö terül l o elszármazo kö tö va olya elő társad pozí tölt H honvéd minis Lichtsc A tanác várme tisztifőor va egészség főtanác Bl me tisztifőor Hein ál gyermekmenh igaz n Ká Al me kórházigazg hitkö 120 kor költségveté dolg 25 kor szoci filantróp célo hitkö anyakö terület Rimakok Klen Osg Rimab Tis közs tartoz Léleks csal s 24 fizet Foglalk sze hitköz t túlnyomór keresk iparo közö or ügy tisztvi világhábor hitkö t ré k e hitkö vezetős Si R főra Lichtsc A díszel Lus Meny el B alel Á pénztár Ka Jó elle K Á Be D gondno Sch L tit

1413

CÍ Rimasz

SZÓ Rimasz Bim So Cs. v lako szabadsá z lakha szabadsá t költ I He L A Jó Gl Felse J megalapít hitközs ra Frie Ábra választo m elöl A Felse J vo hitk épí temp m vallá hitkö támogatás Népis hitkö c T létesí kétta növe hitk intézmé C K e Szal G T egye vez S főr Nőe B elnö eg m S fő alapí J ifj e m S fő irá M Leánye elnö S Józ e me Sz el alap évszám lát ort hitk ke l céltu fo S fő agilitá köszön hitközsé il T Tórá kö k köny hitközs S fő m jel hitágaz Bi tör Köteless hitk terü elszármaz k t v oly el társa poz töl honvé mini Lichts taná várm tisztifőo v egészsé főtaná B m tisztifőo Hei á gyermekmen iga K A m kórházigaz hitk 12 ko költségvet dol 2 ko szoc filantró cél hitk anyak terüle Rimako Kle Os Rima Ti köz tarto Lélek csa 2 fize Foglal sz hitkö túlnyomó keres ipar köz o üg tisztv világhábo hitk r hitk vezető S főr Lichts dísze Lu Men e ale pénztá K J ell B gondn Sc ti