14133.htm

CÍMSZÓ: Rituális Fürdő

SZÓCIKK: Rituális fürdő, a Talmudban messzemenő részletességgel szabályozott fürdő, nők tisztulására. Eredetileg a Tóra írja elő a tisztulást nem csak nők, hanem férfiak számára is különféle tisztátlanodás eseteire. Ez utóbbiak számára szóló előírás azonban a vallásgyakorlatban a szentföldi vonatkozású törvények alá foglaltatott, melyek érvényüket vesztették. A fürdőzés rituális fontossága mégis mind nagyobb jelentőségre emelkedett a zsidóságban és a férfiak is vallásos cselekedetnek tartják a rendszeres tisztálkodást. A chásszideusok valóságos kultuszt űznek a fürdőzésből. Minden reggel imádkozás előtt megfürödnek, sokan a zárt fürdőnél előnyben részesítik a szabad fürdőt, s még télen is meglékelik a folyó jegét és megmerülnek a hideg vízben. Fontos szerepe van a R.-nek a Tóra-írásnál is. A Tóra-író (szőfer) mielőtt hozzáfogna a Tóra másolásához, megfürdik. Nélkülözhetlen a R. a háztartás számára is, mert új edény használatba vétele csak abban az esetben van megengedve, ha előbb a fürdőben megmerítik. Mindezeknél fogva a R. a hitélet egyik legfontosabb tartozéka és minden hitközséget már a kodifikált törvények köteleznek arra, hogy R. tartson fenn.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4133. címszó a lexikon => 747. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14133.htm

CÍMSZÓ: Rituális Fürdő

SZÓCIKK: Rituális fürdő, a Talmudban messzemenő részletességgel szabályozott fürdő, nők tisztulására. Eredetileg a Tóra írja elő a tisztulást nem csak nők, hanem férfiak számára is különféle tisztátlanodás eseteire. Ez utóbbiak számára szóló előírás azonban a vallásgyakorlatban a szentföldi vonatkozású törvények alá foglaltatott, melyek érvényüket vesztették. A fürdőzés rituális fontossága mégis mind nagyobb jelentőségre emelkedett a zsidóságban és a férfiak is vallásos cselekedetnek tartják a rendszeres tisztálkodást. A chásszideusok valóságos kultuszt űznek a fürdőzésből. Minden reggel imádkozás előtt megfürödnek, sokan a zárt fürdőnél előnyben részesítik a szabad fürdőt, s még télen is meglékelik a folyó jegét és megmerülnek a hideg vízben. Fontos szerepe van a R.-nek a Tóra-írásnál is. A Tóra-író szőfer mielőtt hozzáfogna a Tóra másolásához, megfürdik. Nélkülözhetlen a R. a háztartás számára is, mert új edény használatba vétele csak abban az esetben van megengedve, ha előbb a fürdőben megmerítik. Mindezeknél fogva a R. a hitélet egyik legfontosabb tartozéka és minden hitközséget már a kodifikált törvények köteleznek arra, hogy R. tartson fenn.

14133.ht

CÍMSZÓ Rituáli Fürd

SZÓCIKK Rituáli fürdő Talmudba messzemen részletességge szabályozot fürdő nő tisztulására Eredetile Tór írj el tisztulás ne csa nők hane férfia számár i különfél tisztátlanodá eseteire E utóbbia számár szól előírá azonba vallásgyakorlatba szentföld vonatkozás törvénye al foglaltatott melye érvényüke vesztették fürdőzé rituáli fontosság mégi min nagyob jelentőségr emelkedet zsidóságba é férfia i valláso cselekedetne tartjá rendszere tisztálkodást chásszideuso valóságo kultusz űzne fürdőzésből Minde regge imádkozá előt megfürödnek soka zár fürdőné előnybe részesíti szaba fürdőt mé téle i meglékeli foly jegé é megmerülne hide vízben Fonto szerep va R.-ne Tóra-írásná is Tóra-ír szőfe mielőt hozzáfogn Tór másolásához megfürdik Nélkülözhetle R háztartá számár is mer ú edén használatb vétel csa abba a esetbe va megengedve h előb fürdőbe megmerítik Mindezekné fogv R hitéle egyi legfontosab tartozék é minde hitközsége má kodifikál törvénye kötelezne arra hog R tartso fenn

14133.h

CÍMSZ Rituál Für

SZÓCIK Rituál fürd Talmudb messzeme részletességg szabályozo fürd n tisztulásár Eredetil Tó ír e tisztulá n cs nő han férfi számá különfé tisztátlanod eseteir utóbbi számá szó előír azonb vallásgyakorlatb szentföl vonatkozá törvény a foglaltatot mely érvényük vesztetté fürdőz rituál fontossá még mi nagyo jelentőség emelkede zsidóságb férfi vallás cselekedetn tartj rendszer tisztálkodás chásszideus valóság kultus űzn fürdőzésbő Mind regg imádkoz elő megfürödne sok zá fürdőn előnyb részesít szab fürdő m tél meglékel fol jeg megmerüln hid vízbe Font szere v R.-n Tóra-írásn i Tóra-í szőf mielő hozzáfog Tó másolásáho megfürdi Nélkülözhetl háztart számá i me edé használat véte cs abb esetb v megengedv elő fürdőb megmeríti Mindezekn fog hitél egy legfontosa tartozé mind hitközség m kodifiká törvény kötelezn arr ho tarts fen

14133.

CÍMS Rituá Fü

SZÓCI Rituá für Talmud messzem részletesség szabályoz für tisztulásá Eredeti T í tisztul c n ha férf szám különf tisztátlano esetei utóbb szám sz előí azon vallásgyakorlat szentfö vonatkoz törvén foglaltato mel érvényü vesztett fürdő rituá fontoss mé m nagy jelentősé emelked zsidóság férf vallá cselekedet tart rendsze tisztálkodá chásszideu valósá kultu űz fürdőzésb Min reg imádko el megfürödn so z fürdő előny részesí sza fürd té megléke fo je megmerül hi vízb Fon szer R.- Tóra-írás Tóra- sző miel hozzáfo T másolásáh megfürd Nélkülözhet háztar szám m ed használa vét c ab eset megenged el fürdő megmerít Mindezek fo hité eg legfontos tartoz min hitközsé kodifik törvén kötelez ar h tart fe

14133

CÍM Ritu F

SZÓC Ritu fü Talmu messze részletessé szabályo fü tisztulás Eredet tisztu h fér szá külön tisztátlan esete utób szá s elő azo vallásgyakorla szentf vonatko törvé foglaltat me érvény vesztet fürd ritu fontos m nag jelentős emelke zsidósá fér vall cselekede tar rendsz tisztálkod chásszide valós kult ű fürdőzés Mi re imádk e megfüröd s fürd előn részes sz für t meglék f j megmerü h víz Fo sze R. Tóra-írá Tóra sz mie hozzáf másolásá megfür Nélkülözhe házta szá e használ vé a ese megenge e fürd megmerí Mindeze f hit e legfonto tarto mi hitközs kodifi törvé kötele a tar f

1413

CÍ Rit

SZÓ Rit f Talm messz részletess szabály f tisztulá Erede tiszt fé sz külö tisztátla eset utó sz el az vallásgyakorl szent vonatk törv foglalta m érvén veszte für rit fonto na jelentő emelk zsidós fé val cseleked ta rends tisztálko chásszid való kul fürdőzé M r imád megfürö für elő része s fü meglé megmer ví F sz R Tóra-ír Tór s mi hozzá másolás megfü Nélkülözh házt sz haszná v es megeng für megmer Mindez hi legfont tart m hitköz kodif törv kötel ta