14138.htm

CÍMSZÓ: Roder

SZEMÉLYNÉV: Roder Adolf

SZÓCIKK: Roder Adolf, pedagógus, hittudományi iró, Radó Antal atyja, szül. Ecsényen 1833., megh. Ba-latonvörsön 1899. Több vidéki városban tanított, majd a szombathelyi zsidó elemi iskola igazgatója lett. 42 évig működött s megkapta az arany érdemkeresztet. Cikkei a Magyar Izraelita, Ben Chananja, Jüdische Volksschule, Néptanítók Lapja és a Vasmegyei Lapok hasábjain jelentek meg. Számos tankönyvet írt és szerkesztette a Vasmegyei Figyelőt az Eisenburger Nachrichtent, Jenseits der Donaut és a Magyar Honpolgárt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4138. címszó a lexikon => 748. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14138.htm

CÍMSZÓ: Roder

SZEMÉLYNÉV: Roder Adolf

SZÓCIKK: Roder Adolf, pedagógus, hittudományi iró, Radó Antal atyja, szül. Ecsényen 1833., megh. Ba-latonvörsön 1899. Több vidéki városban tanított, majd a szombathelyi zsidó elemi iskola igazgatója lett. 42 évig működött s megkapta az arany érdemkeresztet. Cikkei a Magyar Izraelita, Ben Chananja, Jüdische Volksschule, Néptanítók Lapja és a Vasmegyei Lapok hasábjain jelentek meg. Számos tankönyvet írt és szerkesztette a Vasmegyei Figyelőt az Eisenburger Nachrichtent, Jenseits der Donaut és a Magyar Honpolgárt.

14138.ht

CÍMSZÓ Rode

SZEMÉLYNÉV Rode Adol

SZÓCIKK Rode Adolf pedagógus hittudomány iró Rad Anta atyja szül Ecsénye 1833. megh Ba-latonvörsö 1899 Töb vidék városba tanított maj szombathely zsid elem iskol igazgatój lett 4 évi működöt megkapt a aran érdemkeresztet Cikke Magya Izraelita Be Chananja Jüdisch Volksschule Néptanító Lapj é Vasmegye Lapo hasábjai jelente meg Számo tankönyve ír é szerkesztett Vasmegye Figyelő a Eisenburge Nachrichtent Jenseit de Donau é Magya Honpolgárt

14138.h

CÍMSZ Rod

SZEMÉLYNÉ Rod Ado

SZÓCIK Rod Adol pedagógu hittudomán ir Ra Ant atyj szü Ecsény 1833 meg Ba-latonvörs 189 Tö vidé városb tanítot ma szombathel zsi ele isko igazgató let év működö megkap ara érdemkereszte Cikk Magy Izraelit B Chananj Jüdisc Volksschul Néptanít Lap Vasmegy Lap hasábja jelent me Szám tankönyv í szerkesztet Vasmegy Figyel Eisenburg Nachrichten Jensei d Dona Magy Honpolgár

14138.

CÍMS Ro

SZEMÉLYN Ro Ad

SZÓCI Ro Ado pedagóg hittudomá i R An aty sz Ecsén 183 me Ba-latonvör 18 T vid város taníto m szombathe zs el isk igazgat le é működ megka ar érdemkereszt Cik Mag Izraeli Chanan Jüdis Volksschu Néptaní La Vasmeg La hasábj jelen m Szá tanköny szerkeszte Vasmeg Figye Eisenbur Nachrichte Jense Don Mag Honpolgá

14138

CÍM R

SZEMÉLY R A

SZÓC R Ad pedagó hittudom A at s Ecsé 18 m Ba-latonvö 1 vi váro tanít szombath z e is igazga l műkö megk a érdemkeresz Ci Ma Izrael Chana Jüdi Volkssch Néptan L Vasme L hasáb jele Sz tankön szerkeszt Vasme Figy Eisenbu Nachricht Jens Do Ma Honpolg

1413SZEMÉL

SZÓ A pedag hittudo a Ecs 1 Ba-latonv v vár taní szombat i igazg műk meg érdemkeres C M Izrae Chan Jüd Volkssc Népta Vasm hasá jel S tankö szerkesz Vasm Fig Eisenb Nachrich Jen D M Honpol