14139.htm

CÍMSZÓ: Róheim

SZEMÉLYNÉV: Roheim Géza

SZÓCIKK: " Róheim Géza, ethnológus, szül. Budapesten 1891 szept. 12. Az egyetemen geográfiát tanult Budapesten, majd Lipcsében, Berlinben és Liverpoolban etnológiát hallgatott. Sokáig a Nemzeti Múzeum néprajzi osztályán volt alkalmazva, de 1920. állásától felfüggesztették. 1921-ben elnyerte a szellemi tudományokra alkalmazott pszichoanalízis köréből hirdetett legjobb munkára az első nemzetközi pályadíjat. 1928 elején a primitív népek tanulmányozására Ausztráliába ment. Számos kitűnő tanulmányt irt az Etnográfiába és a Freud-féle Imagóba. Önállóan megjelentek a következők: Sárkányok és sárkányölő hősök (1911)., németül: Drachen und Drachenkampfer (1912); Adalékok a magyar néphithez (1913); A varázserő fogalmának eredete (1914); A kazár nagy fejedelem és a turulmonda (1917); Spiegelzauber (1919); Adalékok a magyar néphithez (1920); Das Selbst (1921); Primitive man and enviroment (1921). Ez utóbbi munkájával korunk egyik jelentékeny és külföldön is nagyrabecsült ethnológusa lett."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4139. címszó a lexikon => 748. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14139.htm

CÍMSZÓ: Róheim

SZEMÉLYNÉV: Roheim Géza

SZÓCIKK: Róheim Géza, ethnológus, szül. Budapesten 1891 szept. 12. Az egyetemen geográfiát tanult Budapesten, majd Lipcsében, Berlinben és Liverpoolban etnológiát hallgatott. Sokáig a Nemzeti Múzeum néprajzi osztályán volt alkalmazva, de 1920. állásától felfüggesztették. 1921-ben elnyerte a szellemi tudományokra alkalmazott pszichoanalízis köréből hirdetett legjobb munkára az első nemzetközi pályadíjat. 1928 elején a primitív népek tanulmányozására Ausztráliába ment. Számos kitűnő tanulmányt irt az Etnográfiába és a Freud-féle Imagóba. Önállóan megjelentek a következők: Sárkányok és sárkányölő hősök 1911 ., németül: Drachen und Drachenkampfer 1912 ; Adalékok a magyar néphithez 1913 ; A varázserő fogalmának eredete 1914 ; A kazár nagy fejedelem és a turulmonda 1917 ; Spiegelzauber 1919 ; Adalékok a magyar néphithez 1920 ; Das Selbst 1921 ; Primitive man and enviroment 1921 . Ez utóbbi munkájával korunk egyik jelentékeny és külföldön is nagyrabecsült ethnológusa lett.

14139.ht

CÍMSZÓ Róhei

SZEMÉLYNÉV Rohei Géz

SZÓCIKK Róhei Géza ethnológus szül Budapeste 189 szept 12 A egyeteme geográfiá tanul Budapesten maj Lipcsében Berlinbe é Liverpoolba etnológiá hallgatott Sokái Nemzet Múzeu néprajz osztályá vol alkalmazva d 1920 állásátó felfüggesztették 1921-be elnyert szellem tudományokr alkalmazot pszichoanalízi körébő hirdetet legjob munkár a els nemzetköz pályadíjat 192 elejé primití népe tanulmányozásár Ausztráliáb ment Számo kitűn tanulmány ir a Etnográfiáb é Freud-fél Imagóba Önállóa megjelente következők Sárkányo é sárkányöl hősö 191 . németül Drache un Drachenkampfe 191 Adaléko magya néphithe 191 varázser fogalmána eredet 191 kazá nag fejedele é turulmond 191 Spiegelzaube 191 Adaléko magya néphithe 192 Da Selbs 192 Primitiv ma an enviromen 192 E utóbb munkájáva korun egyi jelentéken é külföldö i nagyrabecsül ethnológus lett

14139.h

CÍMSZ Róhe

SZEMÉLYNÉ Rohe Gé

SZÓCIK Róhe Géz ethnológu szü Budapest 18 szep 1 egyetem geográfi tanu Budapeste ma Lipcsébe Berlinb Liverpoolb etnológi hallgatot Soká Nemze Múze népraj osztály vo alkalmazv 192 állását felfüggesztetté 1921-b elnyer szelle tudományok alkalmazo pszichoanalíz köréb hirdete legjo munká el nemzetkö pályadíja 19 elej primit nép tanulmányozásá Ausztráliá men Szám kitű tanulmán i Etnográfiá Freud-fé Imagób Önálló megjelent következő Sárkány sárkányö hős 19 németü Drach u Drachenkampf 19 Adalék magy néphith 19 varázse fogalmán erede 19 kaz na fejedel turulmon 19 Spiegelzaub 19 Adalék magy néphith 19 D Selb 19 Primiti m a envirome 19 utób munkájáv koru egy jelentéke külföld nagyrabecsü ethnológu let

14139.

CÍMS Róh

SZEMÉLYN Roh G

SZÓCI Róh Gé ethnológ sz Budapes 1 sze egyete geográf tan Budapest m Lipcséb Berlin Liverpool etnológ hallgato Sok Nemz Múz népra osztál v alkalmaz 19 állásá felfüggesztett 1921- elnye szell tudományo alkalmaz pszichoanalí köré hirdet legj munk e nemzetk pályadíj 1 ele primi né tanulmányozás Ausztráli me Szá kit tanulmá Etnográfi Freud-f Imagó Önáll megjelen következ Sárkán sárkány hő 1 német Drac Drachenkamp 1 Adalé mag néphit 1 varázs fogalmá ered 1 ka n fejede turulmo 1 Spiegelzau 1 Adalé mag néphit 1 Sel 1 Primit envirom 1 utó munkájá kor eg jelenték külföl nagyrabecs ethnológ le

14139

CÍM Ró

SZEMÉLY Ro

SZÓC Ró G ethnoló s Budape sz egyet geográ ta Budapes Lipcsé Berli Liverpoo etnoló hallgat So Nem Mú népr osztá alkalma 1 állás felfüggesztet 1921 elny szel tudomány alkalma pszichoanal kör hirde leg mun nemzet pályadí el prim n tanulmányozá Ausztrál m Sz ki tanulm Etnográf Freud- Imag Önál megjele követke Sárká sárkán h néme Dra Drachenkam Adal ma néphi varáz fogalm ere k fejed turulm Spiegelza Adal ma néphi Se Primi enviro ut munkáj ko e jelenté külfö nagyrabec ethnoló l

1413

CÍ R

SZEMÉL R

SZÓ R ethnol Budap s egye geogr t Budape Lipcs Berl Liverpo etnol hallga S Ne M nép oszt alkalm állá felfüggeszte 192 eln sze tudomán alkalm pszichoana kö hird le mu nemze pályad e pri tanulmányoz Ausztrá S k tanul Etnográ Freud Ima Öná megjel követk Sárk sárká ném Dr Drachenka Ada m néph vará fogal er feje turul Spiegelz Ada m néph S Prim envir u munká k jelent külf nagyrabe ethnol