14141.htm

CÍMSZÓ: Rokeach

SZEMÉLYNÉV: Rokeach Eleázár

SZÓCIKK: "Rokeach Eleázár, rabbi, szül. 1758., megh. Abaujszántón 1837. Korának egyik legkiválóbb talmudtudósa. Már 16 esztendős korában szerezte meg rabbi-oklevelét. 17 esztendős korában rabbiállást kapott és két évtizedes morvaországi működés után került Liptószentmiklósra, innen Abaujaszántóra. Általában főműve után nevezték őt magát is Semen Rokéachnak. E responsum- gyüjteménynek első kötete 1786. jelent meg, majd a homiliák következtek: Számó dichájé c. alatt Varsóban 1796. Tórász Gheszed (a talmudi szabályokról) Wien 1800; A responsum-gyüjtemény második kötete, Prága 1802; Zér zohov, kommentár Háj gáón egyik művéhez, Wien 1802; Saaré chochmó, glosszák és homiliák, Prága 1807; Zér zohov, kommentárok Prága 1810; Semen rokéach c. megjegyzések a Talmudhoz, Prága 1812; Jovin Semuó, kommentár a Tórához, Prága 1815; Sááré Déó, kommentár a kódexekhez, Zolkiew 1827; Zichrón Akarón Lemberg 1834; Hagóhósz, decizórikus mű, Lemberg 1835. Halála után is több kéziratát adták ki tanítványai saját műveikben."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4141. címszó a lexikon => 749. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14141.htm

CÍMSZÓ: Rokeach

SZEMÉLYNÉV: Rokeach Eleázár

SZÓCIKK: Rokeach Eleázár, rabbi, szül. 1758., megh. Abaujszántón 1837. Korának egyik legkiválóbb talmudtudósa. Már 16 esztendős korában szerezte meg rabbi-oklevelét. 17 esztendős korában rabbiállást kapott és két évtizedes morvaországi működés után került Liptószentmiklósra, innen Abaujaszántóra. Általában főműve után nevezték őt magát is Semen Rokéachnak. E responsum- gyüjteménynek első kötete 1786. jelent meg, majd a homiliák következtek: Számó dichájé c. alatt Varsóban 1796. Tórász Gheszed a talmudi szabályokról Wien 1800; A responsum-gyüjtemény második kötete, Prága 1802; Zér zohov, kommentár Háj gáón egyik művéhez, Wien 1802; Saaré chochmó, glosszák és homiliák, Prága 1807; Zér zohov, kommentárok Prága 1810; Semen rokéach c. megjegyzések a Talmudhoz, Prága 1812; Jovin Semuó, kommentár a Tórához, Prága 1815; Sááré Déó, kommentár a kódexekhez, Zolkiew 1827; Zichrón Akarón Lemberg 1834; Hagóhósz, decizórikus mű, Lemberg 1835. Halála után is több kéziratát adták ki tanítványai saját műveikben.

14141.ht

CÍMSZÓ Rokeac

SZEMÉLYNÉV Rokeac Eleázá

SZÓCIKK Rokeac Eleázár rabbi szül 1758. megh Abaujszántó 1837 Korána egyi legkiválób talmudtudósa Má 1 esztendő korába szerezt me rabbi-oklevelét 1 esztendő korába rabbiállás kapot é ké évtizede morvaország működé utá kerül Liptószentmiklósra inne Abaujaszántóra Általába főműv utá nevezté ő magá i Seme Rokéachnak responsum gyüjteményne els kötet 1786 jelen meg maj homiliá következtek Szám dicháj c alat Varsóba 1796 Tórás Ghesze talmud szabályokró Wie 1800 responsum-gyüjtemén másodi kötete Prág 1802 Zé zohov kommentá Há gáó egyi művéhez Wie 1802 Saar chochmó glosszá é homiliák Prág 1807 Zé zohov kommentáro Prág 1810 Seme rokéac c megjegyzése Talmudhoz Prág 1812 Jovi Semuó kommentá Tórához Prág 1815 Sáár Déó kommentá kódexekhez Zolkie 1827 Zichró Akaró Lember 1834 Hagóhósz decizóriku mű Lember 1835 Halál utá i töb kéziratá adtá k tanítványa sajá műveikben

14141.h

CÍMSZ Rokea

SZEMÉLYNÉ Rokea Eleáz

SZÓCIK Rokea Eleázá rabb szü 1758 meg Abaujszánt 183 Korán egy legkiváló talmudtudós M esztend koráb szerez m rabbi-oklevelé esztend koráb rabbiállá kapo k évtized morvaorszá működ ut kerü Liptószentmiklósr inn Abaujaszántór Általáb főmű ut nevezt mag Sem Rokéachna responsu gyüjteményn el köte 178 jele me ma homili következte Szá dichá ala Varsób 179 Tórá Ghesz talmu szabályokr Wi 180 responsum-gyüjtemé másod kötet Prá 180 Z zoho komment H gá egy művéhe Wi 180 Saa chochm glossz homiliá Prá 180 Z zoho kommentár Prá 181 Sem rokéa megjegyzés Talmudho Prá 181 Jov Semu komment Tóráho Prá 181 Sáá Dé komment kódexekhe Zolki 182 Zichr Akar Lembe 183 Hagóhós decizórik m Lembe 183 Halá ut tö kézirat adt tanítvány saj műveikbe

14141.

CÍMS Roke

SZEMÉLYN Roke Eleá

SZÓCI Roke Eleáz rab sz 175 me Abaujszán 18 Korá eg legkivál talmudtudó eszten korá szere rabbi-oklevel eszten korá rabbiáll kap évtize morvaorsz műkö u ker Liptószentmiklós in Abaujaszántó Általá főm u nevez ma Se Rokéachn respons gyüjtemény e köt 17 jel m m homil következt Sz dich al Varsó 17 Tór Ghes talm szabályok W 18 responsum-gyüjtem máso köte Pr 18 zoh kommen g eg művéh W 18 Sa choch gloss homili Pr 18 zoh kommentá Pr 18 Se roké megjegyzé Talmudh Pr 18 Jo Sem kommen Tóráh Pr 18 Sá D kommen kódexekh Zolk 18 Zich Aka Lemb 18 Hagóhó decizóri Lemb 18 Hal u t kézira ad tanítván sa műveikb

14141

CÍM Rok

SZEMÉLY Rok Ele

SZÓC Rok Eleá ra s 17 m Abaujszá 1 Kor e legkivá talmudtud eszte kor szer rabbi-okleve eszte kor rabbiál ka évtiz morvaors műk ke Liptószentmikló i Abaujaszánt Által fő neve m S Rokéach respon gyüjtemén kö 1 je homi következ S dic a Vars 1 Tó Ghe tal szabályo 1 responsum-gyüjte más köt P 1 zo komme e művé 1 S choc glos homil P 1 zo komment P 1 S rok megjegyz Talmud P 1 J Se komme Tórá P 1 S komme kódexek Zol 1 Zic Ak Lem 1 Hagóh decizór Lem 1 Ha kézir a tanítvá s műveik

1414

CÍ Ro

SZEMÉL Ro El

SZÓ Ro Ele r 1 Abaujsz Ko legkiv talmudtu eszt ko sze rabbi-oklev eszt ko rabbiá k évti morvaor mű k Liptószentmikl Abaujaszán Álta f nev Rokéac respo gyüjtemé k j hom követke di Var T Gh ta szabály responsum-gyüjt má kö z komm műv cho glo homi z kommen ro megjegy Talmu S komm Tór komm kódexe Zo Zi A Le Hagó decizó Le H kézi tanítv művei