14146.htm

CÍMSZÓ: Róna

SZEMÉLYNÉV: Róna Sámuel

SZÓCIKK: "R. Sámuel, orvostanár, szül. Halason 1857 ápr. 1., megh. Budapesten 1910 febr. 14. A buda pesti egyetemen tanult, majd Bécsben lett Kaposi Móric (1. o.) hírneves dermatológus asszisztense. 1886-ban Budapesten nyilvános ambulatóriuinot alapított szegény bőrbetegek részére. 1889 ben egyetemi magántanár, 1899. nyilvános rendkívüli tanár s mint ilyen utóda lett tanárának, Sehwimmer Ernőnek (1. o.) úgy a katedrán, mint a Szt. István-kórház dermatológiai osztályán, melyet haláláig vezetett. Szakmájában világhírű specialista volt, aki külföldi, főleg angol és német szakfolyóiratokban állandóan dolgozott. Főbb önállóan megjelent munkái: Malleus humidus acutus hominis (1884); A buja v. nemi betegségek (1894 és több kiad.); Lupus erytheniatosus(1901); A rhinoscleroma kórtanához (1901); Az eczema kérdéséhez (1902); A gangraenák aetiologiája (1903); Venereás betegségek (1903); Nosocomiális gangraena (1904); A tuberculosisnak bőrön és nyálkahártyán való nyilvánulása (1904). Börgyógyászat-syphilidologiai kézikönyve németül is megjelent 1909."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4146. címszó a lexikon => 750. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14146.htm

CÍMSZÓ: Róna

SZEMÉLYNÉV: Róna Sámuel

SZÓCIKK: R. Sámuel, orvostanár, szül. Halason 1857 ápr. 1., megh. Budapesten 1910 febr. 14. A buda pesti egyetemen tanult, majd Bécsben lett Kaposi Móric 1. o. hírneves dermatológus asszisztense. 1886-ban Budapesten nyilvános ambulatóriuinot alapított szegény bőrbetegek részére. 1889 ben egyetemi magántanár, 1899. nyilvános rendkívüli tanár s mint ilyen utóda lett tanárának, Sehwimmer Ernőnek 1. o. úgy a katedrán, mint a Szt. István-kórház dermatológiai osztályán, melyet haláláig vezetett. Szakmájában világhírű specialista volt, aki külföldi, főleg angol és német szakfolyóiratokban állandóan dolgozott. Főbb önállóan megjelent munkái: Malleus humidus acutus hominis 1884 ; A buja v. nemi betegségek 1894 és több kiad. ; Lupus erytheniatosus 1901 ; A rhinoscleroma kórtanához 1901 ; Az eczema kérdéséhez 1902 ; A gangraenák aetiologiája 1903 ; Venereás betegségek 1903 ; Nosocomiális gangraena 1904 ; A tuberculosisnak bőrön és nyálkahártyán való nyilvánulása 1904 . Börgyógyászat-syphilidologiai kézikönyve németül is megjelent 1909.

14146.ht

CÍMSZÓ Rón

SZEMÉLYNÉV Rón Sámue

SZÓCIKK R Sámuel orvostanár szül Halaso 185 ápr 1. megh Budapeste 191 febr 14 bud pest egyeteme tanult maj Bécsbe let Kapos Móri 1 o hírneve dermatológu asszisztense 1886-ba Budapeste nyilváno ambulatóriuino alapítot szegén bőrbetege részére 188 be egyetem magántanár 1899 nyilváno rendkívül taná min ilye utód let tanárának Sehwimme Ernőne 1 o úg katedrán min Szt István-kórhá dermatológia osztályán melye halálái vezetett Szakmájába világhír specialist volt ak külföldi főle ango é néme szakfolyóiratokba állandóa dolgozott Főb önállóa megjelen munkái Malleu humidu acutu homini 188 buj v nem betegsége 189 é töb kiad Lupu erytheniatosu 190 rhinosclerom kórtanáho 190 A eczem kérdéséhe 190 gangraená aetiologiáj 190 Venereá betegsége 190 Nosocomiáli gangraen 190 tuberculosisna bőrö é nyálkahártyá val nyilvánulás 190 Börgyógyászat-syphilidologia kézikönyv németü i megjelen 1909

14146.h

CÍMSZ Ró

SZEMÉLYNÉ Ró Sámu

SZÓCIK Sámue orvostaná szü Halas 18 áp 1 meg Budapest 19 feb 1 bu pes egyetem tanul ma Bécsb le Kapo Mór hírnev dermatológ asszisztens 1886-b Budapest nyilván ambulatóriuin alapíto szegé bőrbeteg részér 18 b egyete magántaná 189 nyilván rendkívü tan mi ily utó le tanárána Sehwimm Ernőn ú katedrá mi Sz István-kórh dermatológi osztályá mely halálá vezetet Szakmájáb világhí specialis vol a külföld fől ang ném szakfolyóiratokb állandó dolgozot Fő önálló megjele munká Malle humid acut homin 18 bu ne betegség 18 tö kia Lup erytheniatos 19 rhinosclero kórtanáh 19 ecze kérdéséh 19 gangraen aetiologiá 19 Venere betegség 19 Nosocomiál gangrae 19 tuberculosisn bőr nyálkahárty va nyilvánulá 19 Börgyógyászat-syphilidologi kéziköny német megjele 190

14146.

CÍMS R

SZEMÉLYN R Sám

SZÓCI Sámu orvostan sz Hala 1 á me Budapes 1 fe b pe egyete tanu m Bécs l Kap Mó hírne dermatoló assziszten 1886- Budapes nyilvá ambulatóriui alapít szeg bőrbete részé 1 egyet magántan 18 nyilvá rendkív ta m il ut l tanárán Sehwim Ernő katedr m S István-kór dermatológ osztály mel halál vezete Szakmájá világh speciali vo külföl fő an né szakfolyóiratok álland dolgozo F önáll megjel munk Mall humi acu homi 1 b n betegsé 1 t ki Lu erytheniato 1 rhinoscler kórtaná 1 ecz kérdésé 1 gangrae aetiologi 1 Vener betegsé 1 Nosocomiá gangra 1 tuberculosis bő nyálkahárt v nyilvánul 1 Börgyógyászat-syphilidolog kézikön néme megjel 19

14146

CÍM

SZEMÉLY Sá

SZÓC Sám orvosta s Hal m Budape f p egyet tan Béc Ka M hírn dermatol assziszte 1886 Budape nyilv ambulatóriu alapí sze bőrbet rész egye magánta 1 nyilv rendkí t i u tanárá Sehwi Ern kated István-kó dermatoló osztál me halá vezet Szakmáj világ special v külfö f a n szakfolyóirato állan dolgoz önál megje mun Mal hum ac hom betegs k L erytheniat rhinoscle kórtan ec kérdés gangra aetiolog Vene betegs Nosocomi gangr tuberculosi b nyálkahár nyilvánu Börgyógyászat-syphilidolo kézikö ném megje 1

1414SZEMÉL S

SZÓ Sá orvost Ha Budap egye ta Bé K hír dermato assziszt 188 Budap nyil ambulatóri alap sz bőrbe rés egy magánt nyil rendk tanár Sehw Er kate István-k dermatol osztá m hal veze Szakmá vilá specia külf szakfolyóirat álla dolgo öná megj mu Ma hu a ho beteg erythenia rhinoscl kórta e kérdé gangr aetiolo Ven beteg Nosocom gang tuberculos nyálkahá nyilván Börgyógyászat-syphilidol kézik né megj