14149.htm

CÍMSZÓ: Rónai

SZEMÉLYNÉV: Rónai János

SZÓCIKK: "R. János, ügyvéd, szül. Gyulafehérvárott 1849 szept. 25., megh. Budapesten 1919 aug. 29. Jogi tanulmányait a budapesti egyetemen végezte. Egy ideig közjegyzőhelyettes volt Győrött, majd Fogarason és Balázsfalván folytatott ügyvédi gyakorlatot. Hosszú ideig Alsó-Fehér-m. tb. főügyésze volt. Erdély több városában megszervezte a 48-as függetlenségi pártot. Résztvett 1897. az első cionista világkongresszuson Bázelben s onnan hazatérve többekkel együtt megvetette alapját a magyar cionista mozgalomnak. Herzl Tivadarral sűrűn levelezett a mozgalom ügyében. Első elnöke volt a Magyar Cionista Szövetségnek, majd mikor lemondott elnöki tisztéről, a szövet- ség örökös díszelnökévé választották. Főbb munkái: Nacionalizmus és kozmopolitizmtts különös tekintettel a zsidóság mai helyzetére (1875); Zionismus in Ungarn (1897)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4149. címszó a lexikon => 750. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14149.htm

CÍMSZÓ: Rónai

SZEMÉLYNÉV: Rónai János

SZÓCIKK: R. János, ügyvéd, szül. Gyulafehérvárott 1849 szept. 25., megh. Budapesten 1919 aug. 29. Jogi tanulmányait a budapesti egyetemen végezte. Egy ideig közjegyzőhelyettes volt Győrött, majd Fogarason és Balázsfalván folytatott ügyvédi gyakorlatot. Hosszú ideig Alsó-Fehér-m. tb. főügyésze volt. Erdély több városában megszervezte a 48-as függetlenségi pártot. Résztvett 1897. az első cionista világkongresszuson Bázelben s onnan hazatérve többekkel együtt megvetette alapját a magyar cionista mozgalomnak. Herzl Tivadarral sűrűn levelezett a mozgalom ügyében. Első elnöke volt a Magyar Cionista Szövetségnek, majd mikor lemondott elnöki tisztéről, a szövet- ség örökös díszelnökévé választották. Főbb munkái: Nacionalizmus és kozmopolitizmtts különös tekintettel a zsidóság mai helyzetére 1875 ; Zionismus in Ungarn 1897 .

14149.ht

CÍMSZÓ Róna

SZEMÉLYNÉV Róna Jáno

SZÓCIKK R János ügyvéd szül Gyulafehérvárot 184 szept 25. megh Budapeste 191 aug 29 Jog tanulmányai budapest egyeteme végezte Eg idei közjegyzőhelyette vol Győrött maj Fogaraso é Balázsfalvá folytatot ügyvéd gyakorlatot Hossz idei Alsó-Fehér-m tb főügyész volt Erdél töb városába megszervezt 48-a függetlenség pártot Résztvet 1897 a els cionist világkongresszuso Bázelbe onna hazatérv többekke együt megvetett alapjá magya cionist mozgalomnak Herz Tivadarra sűrű levelezet mozgalo ügyében Els elnök vol Magya Cionist Szövetségnek maj miko lemondot elnök tisztéről szövet sé örökö díszelnökév választották Főb munkái Nacionalizmu é kozmopolitizmtt különö tekintette zsidósá ma helyzetér 187 Zionismu i Ungar 189

14149.h

CÍMSZ Rón

SZEMÉLYNÉ Rón Ján

SZÓCIK Jáno ügyvé szü Gyulafehérváro 18 szep 25 meg Budapest 19 au 2 Jo tanulmánya budapes egyetem végezt E ide közjegyzőhelyett vo Győröt ma Fogaras Balázsfalv folytato ügyvé gyakorlato Hoss ide Alsó-Fehér- t főügyés vol Erdé tö városáb megszervez 48- függetlensé párto Résztve 189 el cionis világkongresszus Bázelb onn hazatér többekk együ megvetet alapj magy cionis mozgalomna Her Tivadarr sűr leveleze mozgal ügyébe El elnö vo Magy Cionis Szövetségne ma mik lemondo elnö tisztérő szöve s örök díszelnöké választottá Fő munká Nacionalizm kozmopolitizmt külön tekintett zsidós m helyzeté 18 Zionism Unga 18

14149.

CÍMS Ró

SZEMÉLYN Ró Já

SZÓCI Ján ügyv sz Gyulafehérvár 1 sze 2 me Budapes 1 a J tanulmány budape egyete végez id közjegyzőhelyet v Győrö m Fogara Balázsfal folytat ügyv gyakorlat Hos id Alsó-Fehér főügyé vo Erd t városá megszerve 48 függetlens párt Résztv 18 e cioni világkongresszu Bázel on hazaté többek egy megvete alap mag cioni mozgalomn He Tivadar sű levelez mozga ügyéb E eln v Mag Cioni Szövetségn m mi lemond eln tisztér szöv örö díszelnök választott F munk Nacionaliz kozmopolitizm külö tekintet zsidó helyzet 1 Zionis Ung 1

14149

CÍM R

SZEMÉLY R J

SZÓC Já ügy s Gyulafehérvá sz m Budape tanulmán budap egyet vége i közjegyzőhelye Győr Fogar Balázsfa folyta ügy gyakorla Ho i Alsó-Fehé főügy v Er város megszerv 4 független pár Részt 1 cion világkongressz Báze o hazat többe eg megvet ala ma cion mozgalom H Tivada s levele mozg ügyé el Ma Cion Szövetség m lemon el tiszté szö ör díszelnö választot mun Nacionali kozmopolitiz kül tekinte zsid helyze Zioni Un

1414SZEMÉL

SZÓ J üg Gyulafehérv s Budap tanulmá buda egye vég közjegyzőhely Győ Foga Balázsf folyt üg gyakorl H Alsó-Feh főüg E váro megszer függetle pá Rész cio világkongress Báz haza több e megve al m cio mozgalo Tivad level moz ügy e M Cio Szövetsé lemo e tiszt sz ö díszeln választo mu Nacional kozmopoliti kü tekint zsi helyz Zion U