14151.htm

CÍMSZÓ: Rósa

SZEMÉLYNÉV: Rósa Izsó

SZÓCIKK: "Rósa Izsó (várhelyi), ügyvéd, szül. Szegeden 1848 jan. 6., megh. u. o. 1918. A gimnáziumot a piaristáknál, az egyetemet Bécsben és Budapesten végezte. Már ügyvédjelölt korában résztvett az emancipációs mozgalmakban, a Magyar Izraelita c. lap alapításában is Mezeivel, Tenczerrel és Ágaival együtt s a lap egyik főmunkatársa lett. Sok értékes cikket írt a lapba, de a legnagyobb feltűnést az oroszországi zsidókról írt cikksorozatával érte el. A zsidó kongresszusnak egyik legfiatalabb képviselője és jegyzője volt. A kiegyezés után Szegedre költözött, ahol rövid idő alatt vezető pozícióba jutott. A város közéletében rendkívüli befolyása és a törvényhatósági közgyűlésen döntő szava volt. A legfőbb és legfontosabb bizottságok elnöke volt. A szabadelvű pártot, később a munkapártot, mint elnök, szintén ő vezette. Az Árpád páholy nagymestere és 1886 óta haláláig az ügyvédi kamara elnöke volt. Igen értékes munkásságot fejtett ki az árvíz utáni rekonstrukcióban, mint a kir. biztosságnak első tanácsosa. Nagy odaadással foglalkozott a hitközség ügyeivel is és 1882. a hitközség elnökének választották meg. Az egyetemes magyar zsidóság érdekében kifejtett munkássága pedig úgy talált elismerést, hogy a XII. községkerület elnöki székébe került. Haláláig tartó tisztsége alatt megerősítette a régi intézményeket és több újat is létesített. A nagyhírűvé vált új templom építése is részben az ő nevéhez fűződik. A közügyek terén kifejtett munkásságáért a király magyar nemességgel tüntette ki."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4151. címszó a lexikon => 750. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14151.htm

CÍMSZÓ: Rósa

SZEMÉLYNÉV: Rósa Izsó

SZÓCIKK: Rósa Izsó várhelyi , ügyvéd, szül. Szegeden 1848 jan. 6., megh. u. o. 1918. A gimnáziumot a piaristáknál, az egyetemet Bécsben és Budapesten végezte. Már ügyvédjelölt korában résztvett az emancipációs mozgalmakban, a Magyar Izraelita c. lap alapításában is Mezeivel, Tenczerrel és Ágaival együtt s a lap egyik főmunkatársa lett. Sok értékes cikket írt a lapba, de a legnagyobb feltűnést az oroszországi zsidókról írt cikksorozatával érte el. A zsidó kongresszusnak egyik legfiatalabb képviselője és jegyzője volt. A kiegyezés után Szegedre költözött, ahol rövid idő alatt vezető pozícióba jutott. A város közéletében rendkívüli befolyása és a törvényhatósági közgyűlésen döntő szava volt. A legfőbb és legfontosabb bizottságok elnöke volt. A szabadelvű pártot, később a munkapártot, mint elnök, szintén ő vezette. Az Árpád páholy nagymestere és 1886 óta haláláig az ügyvédi kamara elnöke volt. Igen értékes munkásságot fejtett ki az árvíz utáni rekonstrukcióban, mint a kir. biztosságnak első tanácsosa. Nagy odaadással foglalkozott a hitközség ügyeivel is és 1882. a hitközség elnökének választották meg. Az egyetemes magyar zsidóság érdekében kifejtett munkássága pedig úgy talált elismerést, hogy a XII. községkerület elnöki székébe került. Haláláig tartó tisztsége alatt megerősítette a régi intézményeket és több újat is létesített. A nagyhírűvé vált új templom építése is részben az ő nevéhez fűződik. A közügyek terén kifejtett munkásságáért a király magyar nemességgel tüntette ki.

14151.ht

CÍMSZÓ Rós

SZEMÉLYNÉV Rós Izs

SZÓCIKK Rós Izs várhely ügyvéd szül Szegede 184 jan 6. megh u o 1918 gimnáziumo piaristáknál a egyeteme Bécsbe é Budapeste végezte Má ügyvédjelöl korába résztvet a emancipáció mozgalmakban Magya Izraelit c la alapításába i Mezeivel Tenczerre é Ágaiva együt la egyi főmunkatárs lett So értéke cikke ír lapba d legnagyob feltűnés a oroszország zsidókró ír cikksorozatáva ért el zsid kongresszusna egyi legfiatalab képviselőj é jegyzőj volt kiegyezé utá Szegedr költözött aho rövi id alat vezet pozíciób jutott váro közéletébe rendkívül befolyás é törvényhatóság közgyűlése dönt szav volt legfőb é legfontosab bizottságo elnök volt szabadelv pártot későb munkapártot min elnök szinté vezette A Árpá páhol nagymester é 188 ót halálái a ügyvéd kamar elnök volt Ige értéke munkásságo fejtet k a árví után rekonstrukcióban min kir biztosságna els tanácsosa Nag odaadássa foglalkozot hitközsé ügyeive i é 1882 hitközsé elnökéne választottá meg A egyeteme magya zsidósá érdekébe kifejtet munkásság pedi úg talál elismerést hog XII községkerüle elnök székéb került Halálái tart tisztség alat megerősített rég intézményeke é töb úja i létesített nagyhírűv vál ú templo építés i részbe a nevéhe fűződik közügye teré kifejtet munkásságáér királ magya nemességge tüntett ki

14151.h

CÍMSZ Ró

SZEMÉLYNÉ Ró Iz

SZÓCIK Ró Iz várhel ügyvé szü Szeged 18 ja 6 meg 191 gimnázium piaristákná egyetem Bécsb Budapest végezt M ügyvédjelö koráb résztve emancipáci mozgalmakba Magy Izraeli l alapításáb Mezeive Tenczerr Ágaiv együ l egy főmunkatár let S érték cikk í lapb legnagyo feltűné oroszorszá zsidókr í cikksorozatáv ér e zsi kongresszusn egy legfiatala képviselő jegyző vol kiegyez ut Szeged költözöt ah röv i ala veze pozíció jutot vár közéletéb rendkívü befolyá törvényhatósá közgyűlés dön sza vol legfő legfontosa bizottság elnö vol szabadel párto késő munkapárto mi elnö szint vezett Árp páho nagymeste 18 ó halálá ügyvé kama elnö vol Ig érték munkásság fejte árv utá rekonstrukcióba mi ki biztosságn el tanácsos Na odaadáss foglalkozo hitközs ügyeiv 188 hitközs elnökén választott me egyetem magy zsidós érdekéb kifejte munkássá ped ú talá elismerés ho XI községkerül elnö széké kerül Halálá tar tisztsé ala megerősítet ré intézmények tö új létesítet nagyhírű vá templ építé részb nevéh fűződi közügy ter kifejte munkásságáé kirá magy nemességg tüntet k

14151.

CÍMS R

SZEMÉLYN R I

SZÓCI R I várhe ügyv sz Szege 1 j me 19 gimnáziu piaristákn egyete Bécs Budapes végez ügyvédjel korá résztv emancipác mozgalmakb Mag Izrael alapításá Mezeiv Tenczer Ágai egy eg főmunkatá le érté cik lap legnagy feltűn oroszorsz zsidók cikksorozatá é zs kongresszus eg legfiatal képvisel jegyz vo kiegye u Szege költözö a rö al vez pozíci juto vá közéleté rendkív befoly törvényhatós közgyűlé dö sz vo legf legfontos bizottsá eln vo szabade párt kés munkapárt m eln szin vezet Ár páh nagymest 1 halál ügyv kam eln vo I érté munkássá fejt ár ut rekonstrukciób m k biztosság e tanácso N odaadás foglalkoz hitköz ügyei 18 hitköz elnöké választot m egyete mag zsidó érdeké kifejt munkáss pe tal elismeré h X községkerü eln szék kerü Halál ta tiszts al megerősíte r intézménye t ú létesíte nagyhír v temp épít rész nevé fűződ közüg te kifejt munkásságá kir mag nemesség tünte

14151

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC várh ügy s Szeg m 1 gimnázi piaristák egyet Béc Budape vége ügyvédje kor részt emancipá mozgalmak Ma Izrae alapítás Mezei Tencze Ága eg e főmunkat l ért ci la legnag feltű oroszors zsidó cikksorozat z kongresszu e legfiata képvise jegy v kiegy Szeg költöz r a ve pozíc jut v közélet rendkí befol törvényható közgyűl d s v leg legfonto bizotts el v szabad pár ké munkapár el szi veze Á pá nagymes halá ügy ka el v ért munkáss fej á u rekonstrukció biztossá tanács odaadá foglalko hitkö ügye 1 hitkö elnök választo egyet ma zsid érdek kifej munkás p ta elismer községker el szé ker Halá t tiszt a megerősít intézmény létesít nagyhí tem épí rés nev fűző közü t kifej munkásság ki ma nemessé tünt

1415SZEMÉL

SZÓ vár üg Sze gimnáz piaristá egye Bé Budap vég ügyvédj ko rész emancip mozgalma M Izra alapítá Meze Tencz Ág e főmunka ér c l legna felt oroszor zsid cikksoroza kongressz legfiat képvis jeg kieg Sze költö v pozí ju közéle rendk befo törvényhat közgyű le legfont bizott e szaba pá k munkapá e sz vez p nagyme hal üg k e ér munkás fe rekonstrukci biztoss tanác odaad foglalk hitk ügy hitk elnö választ egye m zsi érde kife munká t elisme községke e sz ke Hal tisz megerősí intézmén létesí nagyh te ép ré ne fűz köz kife munkássá k m nemess tün