14152.htm

CÍMSZÓ: Ros Chódes

SZÓCIKK: "Ros Chódes, az újhold héber neve. A hónap első napja a zsinagógái évben ünnepnap számba megy. Munkaszüneti jelentősége nincsen, de a liturgiája ünnepi jellegű. Van egy- és van kétnapos R. A kétnapos R. esetében az első nap az előző hónap 30. napjának számít (1. Luach). A Tisri újholdját külön nem ünneplik meg, mert az ros hasonóval esik össze. A R.-sal járó liturgiái változások a nap sorrendjében a következők: A sacharísz áldozati részébe beiktatják a vonatkozó szakaszt (IV. Mózes 28.11-15). A tefilóban jaále vejóvót (l. o.) mondanak és abba beiktatják a nap nevét. A tefiló után a tachanun elmarad. A tefilót közvetlenül fél-hallél követi, kivéve tévész havát, mikor chanukka 7. napja is van - egész hallélt mondanak. Tóraolvasás van (l. o.), melynek anyaga: IV. Mózes 28. fejezet 1-15. versek. Ha R. szombatra esik (de más különleges nappal nem esik össze. 1. Négy szombat, Chanukka), akkor megváltozik a haftóra szövege is. Maftirnak nem a hetiszakasz végét ismétlik, hanem a fenti áldozati szakasz szombati és újholdi részeit. A maftir ilyenkor Jesája könyvének 66. fejezete, amely a prófétának az újholdkor és szombaton szentélyben való megjelenéséről szól. Ha történetesen újhold vasárnapra esik, a prófétai szakasz: Sámuel első könyve 20. fejezet 18-42. versek, amely rész elején holnap újhold vagyon kifejezés fordul elő. Muszáfot is mondanak, külön erre az alkalomra szóló 7 áldásos tefilót. Szombat-R.-kor a két tefilót összevonják az átó jócarló kezdetű részbe. A napi Zsoltár után reggel a 104. zsoltárt mondják, mely a természet szépségét írja le. A minchó ima tefillójába beiktatják jaále vejóvó szakaszt. A tachanun elmarad. A maariv ima tefilójába beiktatják a jaále vejóvó szakaszt. Az újholdat a Jom-Kippur-Kótón előzi meg s a birchasz levónó követi."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4152. címszó a lexikon => 751. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14152.htm

CÍMSZÓ: Ros Chódes

SZÓCIKK: Ros Chódes, az újhold héber neve. A hónap első napja a zsinagógái évben ünnepnap számba megy. Munkaszüneti jelentősége nincsen, de a liturgiája ünnepi jellegű. Van egy- és van kétnapos R. A kétnapos R. esetében az első nap az előző hónap 30. napjának számít 1. Luach . A Tisri újholdját külön nem ünneplik meg, mert az ros hasonóval esik össze. A R.-sal járó liturgiái változások a nap sorrendjében a következők: A sacharísz áldozati részébe beiktatják a vonatkozó szakaszt IV. Mózes 28.11-15 . A tefilóban jaále vejóvót l. o. mondanak és abba beiktatják a nap nevét. A tefiló után a tachanun elmarad. A tefilót közvetlenül fél-hallél követi, kivéve tévész havát, mikor chanukka 7. napja is van - egész hallélt mondanak. Tóraolvasás van l. o. , melynek anyaga: IV. Mózes 28. fejezet 1-15. versek. Ha R. szombatra esik de más különleges nappal nem esik össze. 1. Négy szombat, Chanukka , akkor megváltozik a haftóra szövege is. Maftirnak nem a hetiszakasz végét ismétlik, hanem a fenti áldozati szakasz szombati és újholdi részeit. A maftir ilyenkor Jesája könyvének 66. fejezete, amely a prófétának az újholdkor és szombaton szentélyben való megjelenéséről szól. Ha történetesen újhold vasárnapra esik, a prófétai szakasz: Sámuel első könyve 20. fejezet 18-42. versek, amely rész elején holnap újhold vagyon kifejezés fordul elő. Muszáfot is mondanak, külön erre az alkalomra szóló 7 áldásos tefilót. Szombat-R.-kor a két tefilót összevonják az átó jócarló kezdetű részbe. A napi Zsoltár után reggel a 104. zsoltárt mondják, mely a természet szépségét írja le. A minchó ima tefillójába beiktatják jaále vejóvó szakaszt. A tachanun elmarad. A maariv ima tefilójába beiktatják a jaále vejóvó szakaszt. Az újholdat a Jom-Kippur-Kótón előzi meg s a birchasz levónó követi.

14152.ht

CÍMSZÓ Ro Chóde

SZÓCIKK Ro Chódes a újhol hébe neve hóna els napj zsinagógá évbe ünnepna számb megy Munkaszünet jelentőség nincsen d liturgiáj ünnep jellegű Va egy é va kétnapo R kétnapo R esetébe a els na a előz hóna 30 napjána számí 1 Luac Tisr újholdjá külö ne ünnepli meg mer a ro hasonóva esi össze R.-sa jár liturgiá változáso na sorrendjébe következők sacharís áldozat részéb beiktatjá vonatkoz szakasz IV Móze 28.11-1 tefilóba jaál vejóvó l o mondana é abb beiktatjá na nevét tefil utá tachanu elmarad tefiló közvetlenü fél-hallé követi kivév tévés havát miko chanukk 7 napj i va egés hallél mondanak Tóraolvasá va l o melyne anyaga IV Móze 28 fejeze 1-15 versek H R szombatr esi d má különlege nappa ne esi össze 1 Nég szombat Chanukk akko megváltozi haftór szöveg is Maftirna ne hetiszakas végé ismétlik hane fent áldozat szakas szombat é újhold részeit mafti ilyenko Jesáj könyvéne 66 fejezete amel prófétána a újholdko é szombato szentélybe val megjelenésérő szól H történetese újhol vasárnapr esik próféta szakasz Sámue els könyv 20 fejeze 18-42 versek amel rés elejé holna újhol vagyo kifejezé fordu elő Muszáfo i mondanak külö err a alkalomr szól áldáso tefilót Szombat-R.-ko ké tefiló összevonjá a át jócarl kezdet részbe nap Zsoltá utá regge 104 zsoltár mondják mel természe szépségé írj le minch im tefillójáb beiktatjá jaál vejóv szakaszt tachanu elmarad maari im tefilójáb beiktatjá jaál vejóv szakaszt A újholda Jom-Kippur-Kótó előz me birchas levón követi

14152.h

CÍMSZ R Chód

SZÓCIK R Chóde újho héb nev hón el nap zsinagóg évb ünnepn szám meg Munkaszüne jelentősé nincse liturgiá ünne jelleg V eg v kétnap kétnap esetéb el n elő hón 3 napján szám Lua Tis újholdj kül n ünnepl me me r hasonóv es össz R.-s já liturgi változás n sorrendjéb következő sacharí áldoza részé beiktatj vonatko szakas I Móz 28.11- tefilób jaá vejóv mondan ab beiktatj n nevé tefi ut tachan elmara tefil közvetlen fél-hall követ kivé tévé havá mik chanuk nap v egé hallé mondana Tóraolvas v melyn anyag I Móz 2 fejez 1-1 verse szombat es m különleg napp n es össz Né szomba Chanuk akk megváltoz haftó szöve i Maftirn n hetiszaka vég ismétli han fen áldoza szaka szomba újhol részei maft ilyenk Jesá könyvén 6 fejezet ame prófétán újholdk szombat szentélyb va megjelenésér szó történetes újho vasárnap esi prófét szakas Sámu el köny 2 fejez 18-4 verse ame ré elej holn újho vagy kifejez ford el Muszáf mondana kül er alkalom szó áldás tefiló Szombat-R.-k k tefil összevonj á jócar kezde részb na Zsolt ut regg 10 zsoltá mondjá me termész szépség ír l minc i tefillójá beiktatj jaá vejó szakasz tachan elmara maar i tefilójá beiktatj jaá vejó szakasz újhold Jom-Kippur-Kót elő m bircha levó követ

14152.

CÍMS Chó

SZÓCI Chód újh hé ne hó e na zsinagó év ünnep szá me Munkaszün jelentős nincs liturgi ünn jelle e kétna kétna eseté e el hó napjá szá Lu Ti újhold kü ünnep m m hasonó e öss R.- j liturg változá sorrendjé következ sachar áldoz rész beiktat vonatk szaka Mó 28.11 tefiló ja vejó monda a beiktat nev tef u tacha elmar tefi közvetle fél-hal köve kiv tév hav mi chanu na eg hall mondan Tóraolva mely anya Mó feje 1- vers szomba e különle nap e öss N szomb Chanu ak megválto haft szöv Maftir hetiszak vé ismétl ha fe áldoz szak szomb újho része maf ilyen Jes könyvé fejeze am prófétá újhold szomba szentély v megjelenésé sz története újh vasárna es prófé szaka Sám e kön feje 18- vers am r ele hol újh vag kifeje for e Muszá mondan kü e alkalo sz áldá tefil Szombat-R.- tefi összevon jóca kezd rész n Zsol u reg 1 zsolt mondj m termés szépsé í min tefillój beiktat ja vej szakas tacha elmar maa tefilój beiktat ja vej szakas újhol Jom-Kippur-Kó el birch lev köve

14152

CÍM Ch

SZÓC Chó új h n h n zsinag é ünne sz m Munkaszü jelentő ninc liturg ün jell kétn kétn eset e h napj sz L T újhol k ünne hason ös R. litur változ sorrendj követke sacha áldo rés beikta vonat szak M 28.1 tefil j vej mond beikta ne te tach elma tef közvetl fél-ha köv ki té ha m chan n e hal monda Tóraolv mel any M fej 1 ver szomb különl na ös szom Chan a megvált haf szö Mafti hetisza v ismét h f áldo sza szom újh rész ma ilye Je könyv fejez a prófét újhol szomb szentél megjelenés s történet új vasárn e próf szak Sá kö fej 18 ver a el ho új va kifej fo Musz monda k alkal s áld tefi Szombat-R. tef összevo jóc kez rés Zso re zsol mond termé széps mi tefilló beikta j ve szaka tach elma ma tefiló beikta j ve szaka újho Jom-Kippur-K e birc le köv

1415

CÍ C

SZÓ Ch ú zsina ünn s Munkasz jelent nin litur ü jel két két ese nap s újho ünn haso ö R litu válto sorrend követk sach áld ré beikt vona sza 28. tefi ve mon beikt n t tac elm te közvet fél-h kö k t h cha ha mond Tóraol me an fe ve szom külön n ö szo Cha megvál ha sz Maft hetisz ismé áld sz szo új rés m ily J köny feje prófé újho szom szenté megjelené történe ú vasár pró sza S k fe 1 ve e h ú v kife f Mus mond alka ál tef Szombat-R te összev jó ke ré Zs r zso mon term szép m tefill beikt v szak tac elm m tefil beikt v szak újh Jom-Kippur- bir l kö