14153.htm

CÍMSZÓ: Ros Chódes-bencsolás

SZÓCIKK: Rós Chódes-bencsolás, szóval jelzi a közönség azt a zsinagógái szertartást, melynek keretében a közeledő hónapot kihirdetik és megáldják. Az újholdat megelőző szombati muszaf istentiszteleten a jekum urkon és mi sebérach szakaszok után mondják a jěhi rócón kezdetű imát, melyben a hónapnak sikeréért, benne tartalmas életért imádkoznak. Az ima szövege a közönséges időszámítás III. sz.-ából való, Ráv mondotta el naponta, imájának befejezése után. Majd az újhold kihirdetése következik, amit az előimádkozó végez a közönség felé fordulva a Tórával kezében, kihirdetvén, hogy a következő hét hányadik napján köszönt be az új hónap. Ez a szertartás elül hónap végén tisri hónapra vonatkoztatva elmarad, miután a tisri első napjaira eső ros hasónó ünnepekről úgyis tudomást szerez a közönség,


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4153. címszó a lexikon => 751. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14153.htm

CÍMSZÓ: Ros Chódes-bencsolás

SZÓCIKK: Rós Chódes-bencsolás, szóval jelzi a közönség azt a zsinagógái szertartást, melynek keretében a közeledő hónapot kihirdetik és megáldják. Az újholdat megelőző szombati muszaf istentiszteleten a jekum urkon és mi sebérach szakaszok után mondják a jěhi rócón kezdetű imát, melyben a hónapnak sikeréért, benne tartalmas életért imádkoznak. Az ima szövege a közönséges időszámítás III. sz.-ából való, Ráv mondotta el naponta, imájának befejezése után. Majd az újhold kihirdetése következik, amit az előimádkozó végez a közönség felé fordulva a Tórával kezében, kihirdetvén, hogy a következő hét hányadik napján köszönt be az új hónap. Ez a szertartás elül hónap végén tisri hónapra vonatkoztatva elmarad, miután a tisri első napjaira eső ros hasónó ünnepekről úgyis tudomást szerez a közönség,

14153.ht

CÍMSZÓ Ro Chódes-bencsolá

SZÓCIKK Ró Chódes-bencsolás szóva jelz közönsé az zsinagógá szertartást melyne keretébe közeled hónapo kihirdeti é megáldják A újholda megelőz szombat musza istentisztelete jeku urko é m sebérac szakaszo utá mondjá jěh rócó kezdet imát melybe hónapna sikeréért benn tartalma életér imádkoznak A im szöveg közönsége időszámítá III sz.-ábó való Rá mondott e naponta imájána befejezés után Maj a újhol kihirdetés következik ami a előimádkoz vége közönsé fel fordulv Tóráva kezében kihirdetvén hog következ hé hányadi napjá köszön b a ú hónap E szertartá elü hóna végé tisr hónapr vonatkoztatv elmarad miutá tisr els napjair es ro hasón ünnepekrő úgyi tudomás szere közönség

14153.h

CÍMSZ R Chódes-bencsol

SZÓCIK R Chódes-bencsolá szóv jel közöns a zsinagóg szertartás melyn keretéb közele hónap kihirdet megáldjá újhold megelő szomba musz istentisztelet jek urk sebéra szakasz ut mondj jě róc kezde imá melyb hónapn sikeréér ben tartalm életé imádkozna i szöve közönség időszámít II sz.-áb val R mondot napont imáján befejezé utá Ma újho kihirdeté következi am előimádko vég közöns fe fordul Tóráv kezébe kihirdetvé ho követke h hányad napj köszö hóna szertart el hón vég tis hónap vonatkoztat elmara miut tis el napjai e r hasó ünnepekr úgy tudomá szer közönsé

14153.

CÍMS Chódes-bencso

SZÓCI Chódes-bencsol szó je közön zsinagó szertartá mely kereté közel hóna kihirde megáldj újhol megel szomb mus istentisztele je ur sebér szakas u mond j ró kezd im mely hónap sikeréé be tartal élet imádkozn szöv közönsé időszámí I sz.-á va mondo napon imájá befejez ut M újh kihirdet következ a előimádk vé közön f fordu Tórá kezéb kihirdetv h követk hánya nap kösz hón szertar e hó vé ti hóna vonatkozta elmar miu ti e napja has ünnepek úg tudom sze közöns

14153

CÍM Chódes-bencs

SZÓC Chódes-bencso sz j közö zsinag szertart mel keret köze hón kihird megáld újho mege szom mu istentisztel j u sebé szaka mon r kez i mel hóna sikeré b tarta éle imádkoz szö közöns időszám sz.- v mond napo imáj befeje u új kihirde követke előimád v közö ford Tór kezé kihirdet követ hány na kös hó szerta h v t hón vonatkozt elma mi t napj ha ünnepe ú tudo sz közön

1415

CÍ Chódes-benc

SZÓ Chódes-bencs s köz zsina szertar me kere köz hó kihir megál újh meg szo m istentiszte seb szak mo ke me hón siker tart él imádko sz közön időszá sz. mon nap imá befej ú kihird követk előimá köz for Tó kez kihirde köve hán n kö h szert hó vonatkoz elm m nap h ünnep tud s közö