14157.htm

CÍMSZÓ: Rosenák

SZEMÉLYNÉV: Rosenák Lipót

SZÓCIKK: R. Lipót, rabbi, szül. Pozsonynádason 1869 okt. Tízéves kora óta tanult a leghíresebb jesivákban s a berni egyetemen lett bölcsészeti doktor. 1896-ban Bréma hitközsége főrabbijául választotta. Itt nem csak a hitéletet lendítette fel, de nemes, meleg szívével sokat tett különösen a világháború alatt az üldözött lengyel és orosz zsidók érdekében. Több jótékonysági és kulturális intézményt létesített (népkonyhákat, betegrendelőket és kulturegyleteket). Az ő kezdeményezésére vezette be a Norddeutscher Lloyd óceán járó hajóin a rituális, konyhát. 1924-ben Amerikába ment, hogy a brémai új zsinagóga és a nevét viselő menház számára támogatást eszközöljön ki, ami sikerült is neki. Visszautaztában a hajón halt meg. Számos filozófiai cikket írt. Megjelent egy nagyobb, értékes tanulmánya a héber nyelv fejlődéséről, Der Fortschritt der hebraischen Sprachwissenschaft vom 10-ten bis zum 13-ten Jahrliundert, 1898, mely orientalisták számára ma is forrásmunkául szolgál. Egy kötetbe gyűjtve kiadta halachikus munkáit, Maamar Mordechai, talmudische Erklarungen zu dem 8-ten Traktat cím alatt. Ezt a művet talmudi körökben nagy elismeréssel fogadták. Megjelent még egykötetnyi beszéde: Reden, 1901. Hagyatéka, melyben sok tudományos munka maradt, sajtó alatt van.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4157. címszó a lexikon => 751. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14157.htm

CÍMSZÓ: Rosenák

SZEMÉLYNÉV: Rosenák Lipót

SZÓCIKK: R. Lipót, rabbi, szül. Pozsonynádason 1869 okt. Tízéves kora óta tanult a leghíresebb jesivákban s a berni egyetemen lett bölcsészeti doktor. 1896-ban Bréma hitközsége főrabbijául választotta. Itt nem csak a hitéletet lendítette fel, de nemes, meleg szívével sokat tett különösen a világháború alatt az üldözött lengyel és orosz zsidók érdekében. Több jótékonysági és kulturális intézményt létesített népkonyhákat, betegrendelőket és kulturegyleteket . Az ő kezdeményezésére vezette be a Norddeutscher Lloyd óceán járó hajóin a rituális, konyhát. 1924-ben Amerikába ment, hogy a brémai új zsinagóga és a nevét viselő menház számára támogatást eszközöljön ki, ami sikerült is neki. Visszautaztában a hajón halt meg. Számos filozófiai cikket írt. Megjelent egy nagyobb, értékes tanulmánya a héber nyelv fejlődéséről, Der Fortschritt der hebraischen Sprachwissenschaft vom 10-ten bis zum 13-ten Jahrliundert, 1898, mely orientalisták számára ma is forrásmunkául szolgál. Egy kötetbe gyűjtve kiadta halachikus munkáit, Maamar Mordechai, talmudische Erklarungen zu dem 8-ten Traktat cím alatt. Ezt a művet talmudi körökben nagy elismeréssel fogadták. Megjelent még egykötetnyi beszéde: Reden, 1901. Hagyatéka, melyben sok tudományos munka maradt, sajtó alatt van.

14157.ht

CÍMSZÓ Rosená

SZEMÉLYNÉV Rosená Lipó

SZÓCIKK R Lipót rabbi szül Pozsonynádaso 186 okt Tízéve kor ót tanul leghíreseb jesivákba bern egyeteme let bölcsészet doktor 1896-ba Brém hitközség főrabbijáu választotta It ne csa hitélete lendített fel d nemes mele szívéve soka tet különöse világhábor alat a üldözöt lengye é oros zsidó érdekében Töb jótékonyság é kulturáli intézmény létesítet népkonyhákat betegrendelőke é kulturegyleteke A kezdeményezésér vezett b Norddeutsche Lloy óceá jár hajói rituális konyhát 1924-be Amerikáb ment hog bréma ú zsinagóg é nevé visel menhá számár támogatás eszközöljö ki am sikerül i neki Visszautaztába hajó hal meg Számo filozófia cikke írt Megjelen eg nagyobb értéke tanulmány hébe nyel fejlődéséről De Fortschrit de hebraische Sprachwissenschaf vo 10-te bi zu 13-te Jahrliundert 1898 mel orientalistá számár m i forrásmunkáu szolgál Eg kötetb gyűjtv kiadt halachiku munkáit Maama Mordechai talmudisch Erklarunge z de 8-te Trakta cí alatt Ez műve talmud körökbe nag elismerésse fogadták Megjelen mé egykötetny beszéde Reden 1901 Hagyatéka melybe so tudományo munk maradt sajt alat van

14157.h

CÍMSZ Rosen

SZEMÉLYNÉ Rosen Lip

SZÓCIK Lipó rabb szü Pozsonynádas 18 ok Tízév ko ó tanu leghírese jesivákb ber egyetem le bölcsésze dokto 1896-b Bré hitközsé főrabbijá választott I n cs hitélet lendítet fe neme mel szívév sok te különös világhábo ala üldözö lengy oro zsid érdekébe Tö jótékonysá kulturál intézmén létesíte népkonyháka betegrendelők kulturegyletek kezdeményezésé vezet Norddeutsch Llo óce já hajó rituáli konyhá 1924-b Ameriká men ho brém zsinagó nev vise menh számá támogatá eszközölj k a sikerü nek Visszautaztáb haj ha me Szám filozófi cikk ír Megjele e nagyob érték tanulmán héb nye fejlődésérő D Fortschri d hebraisch Sprachwissenscha v 10-t b z 13-t Jahrliunder 189 me orientalist számá forrásmunká szolgá E kötet gyűjt kiad halachik munkái Maam Mordecha talmudisc Erklarung d 8-t Trakt c alat E műv talmu körökb na elismeréss fogadtá Megjele m egykötetn beszéd Rede 190 Hagyaték melyb s tudomány mun marad saj ala va

14157.

CÍMS Rose

SZEMÉLYN Rose Li

SZÓCI Lip rab sz Pozsonynáda 1 o Tízé k tan leghíres jesivák be egyete l bölcsész dokt 1896- Br hitközs főrabbij választot c hitéle lendíte f nem me szívé so t különö világháb al üldöz leng or zsi érdekéb T jótékonys kulturá intézmé létesít népkonyhák betegrendelő kulturegylete kezdeményezés veze Norddeutsc Ll óc j haj rituál konyh 1924- Amerik me h bré zsinag ne vis men szám támogat eszközöl siker ne Visszautaztá ha h m Szá filozóf cik í Megjel nagyo érté tanulmá hé ny fejlődésér Fortschr hebraisc Sprachwissensch 10- 13- Jahrliunde 18 m orientalis szám forrásmunk szolg köte gyűj kia halachi munká Maa Mordech talmudis Erklarun 8- Trak ala mű talm körök n elismerés fogadt Megjel egykötet beszé Red 19 Hagyaté mely tudomán mu mara sa al v

14157

CÍM Ros

SZEMÉLY Ros L

SZÓC Li ra s Pozsonynád Tíz ta leghíre jesivá b egyet bölcsés dok 1896 B hitköz főrabbi választo hitél lendít ne m szív s külön világhá a üldö len o zs érdeké jótékony kultur intézm létesí népkonyhá betegrendel kulturegylet kezdeményezé vez Norddeuts L ó ha rituá kony 1924 Ameri m br zsina n vi me szá támoga eszközö sike n Visszautazt h Sz filozó ci Megje nagy ért tanulm h n fejlődésé Fortsch hebrais Sprachwissensc 10 13 Jahrliund 1 orientali szá forrásmun szol köt gyű ki halach munk Ma Mordec talmudi Erklaru 8 Tra al m tal körö elismeré fogad Megje egyköte besz Re 1 Hagyat mel tudomá m mar s a

1415

CÍ Ro

SZEMÉL Ro

SZÓ L r Pozsonyná Tí t leghír jesiv egye bölcsé do 189 hitkö főrabb választ hité lendí n szí külö világh üld le z érdek jótékon kultu intéz létes népkonyh betegrende kulturegyle kezdeményez ve Norddeut h ritu kon 192 Amer b zsin v m sz támog eszköz sik Visszautaz S filoz c Megj nag ér tanul fejlődés Fortsc hebrai Sprachwissens 1 1 Jahrliun oriental sz forrásmu szo kö gy k halac mun M Morde talmud Erklar Tr a ta kör elismer foga Megj egyköt bes R Hagya me tudom ma