14166.htm

CÍMSZÓ: Rosenberger

SZEMÉLYNÉV: Rosenberg Gyula

SZÓCIKK: Rosenberg, 1. Gyula, képviselő, szül. Kis-Cellben 1856 szept. 12. A budapesti egyetemen tanult jogot és 1880. ügyvéd lett. Különösen a tengeri jog tanulmányozásával foglalkozott. Előbb Vas vármegye tb. aljegyzője, majd fővárosi ügyvéd és az Adria tengerhajózási r.-t. jogtanácsosa lett. Nagy feltűnést keltett gróf Batthyány Istvánnal vívott halálos kimenetelű párbaja, melyért 9 havi államfogházra ítélték, de királyi kegyelem 3 hóra szállította azt le. 1891-ben az Adria vezérigazgatója lett és ebben az állásában, melyet haláláig töltöttbe, sokat tett a magyar biztosítási ügy fejlődéséért. 1892-ben szabadelvű programmal képviselői mandátumot kapott és ezt több cikluson át viselte


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4166. címszó a lexikon => 752. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14166.htm

CÍMSZÓ: Rosenberger

SZEMÉLYNÉV: Rosenberg Gyula

SZÓCIKK: Rosenberg, 1. Gyula, képviselő, szül. Kis-Cellben 1856 szept. 12. A budapesti egyetemen tanult jogot és 1880. ügyvéd lett. Különösen a tengeri jog tanulmányozásával foglalkozott. Előbb Vas vármegye tb. aljegyzője, majd fővárosi ügyvéd és az Adria tengerhajózási r.-t. jogtanácsosa lett. Nagy feltűnést keltett gróf Batthyány Istvánnal vívott halálos kimenetelű párbaja, melyért 9 havi államfogházra ítélték, de királyi kegyelem 3 hóra szállította azt le. 1891-ben az Adria vezérigazgatója lett és ebben az állásában, melyet haláláig töltöttbe, sokat tett a magyar biztosítási ügy fejlődéséért. 1892-ben szabadelvű programmal képviselői mandátumot kapott és ezt több cikluson át viselte

14166.ht

CÍMSZÓ Rosenberge

SZEMÉLYNÉV Rosenber Gyul

SZÓCIKK Rosenberg 1 Gyula képviselő szül Kis-Cellbe 185 szept 12 budapest egyeteme tanul jogo é 1880 ügyvé lett Különöse tenger jo tanulmányozásáva foglalkozott Előb Va vármegy tb aljegyzője maj főváros ügyvé é a Adri tengerhajózás r.-t jogtanácsos lett Nag feltűnés keltet gró Batthyán Istvánna vívot halálo kimenetel párbaja melyér hav államfogházr ítélték d király kegyele hór szállított az le 1891-be a Adri vezérigazgatój let é ebbe a állásában melye halálái töltöttbe soka tet magya biztosítás üg fejlődéséért 1892-be szabadelv programma képviselő mandátumo kapot é ez töb cikluso á viselt

14166.h

CÍMSZ Rosenberg

SZEMÉLYNÉ Rosenbe Gyu

SZÓCIK Rosenber Gyul képvisel szü Kis-Cellb 18 szep 1 budapes egyetem tanu jog 188 ügyv let Különös tenge j tanulmányozásáv foglalkozot Elő V vármeg t aljegyzőj ma főváro ügyv Adr tengerhajózá r.- jogtanácso let Na feltűné kelte gr Batthyá Istvánn vívo halál kimenete párbaj melyé ha államfogház ítélté királ kegyel hó szállítot a l 1891-b Adr vezérigazgató le ebb állásába mely halálá töltöttb sok te magy biztosítá ü fejlődéséér 1892-b szabadel programm képvisel mandátum kapo e tö ciklus visel

14166.

CÍMS Rosenber

SZEMÉLYN Rosenb Gy

SZÓCI Rosenbe Gyu képvise sz Kis-Cell 1 sze budape egyete tan jo 18 ügy le Különö teng tanulmányozásá foglalkozo El várme aljegyző m fővár ügy Ad tengerhajóz r. jogtanács le N feltűn kelt g Batthy István vív halá kimenet párba mely h államfoghá ítélt kirá kegye h szállíto 1891- Ad vezérigazgat l eb állásáb mel halál töltött so t mag biztosít fejlődéséé 1892- szabade program képvise mandátu kap t ciklu vise

14166

CÍM Rosenbe

SZEMÉLY Rosen G

SZÓC Rosenb Gy képvis s Kis-Cel sz budap egyet ta j 1 üg l Külön ten tanulmányozás foglalkoz E várm aljegyz fővá üg A tengerhajó r jogtanác l feltű kel Batth Istvá ví hal kimene párb mel államfogh ítél kir kegy szállít 1891 A vezérigazga e állásá me halá töltöt s ma biztosí fejlődésé 1892 szabad progra képvis mandát ka cikl vis

1416

CÍ Rosenb

SZEMÉL Rose

SZÓ Rosen G képvi Kis-Ce s buda egye t ü Külö te tanulmányozá foglalko vár aljegy főv ü tengerhaj jogtaná felt ke Batt Istv v ha kimen pár me államfog íté ki keg szállí 189 vezérigazg állás m hal töltö m biztos fejlődés 189 szaba progr képvi mandá k cik vi