14176.htm

CÍMSZÓ: Rosenfeld

SZEMÉLYNÉV: Rosenfeld Mayer

SZÓCIKK: B. Mayer, miskolci főrabbi, szül. Brezován 1830 okt., megh. Miskolcon 1908.Baneth Ezékiel nyitrai főrabbi és Fleissig Jakab galgóci rabbi tanítványa. Rabbi-pályáját, mint a lipótvári fogház lelkésze kezdte, majd Nádudvaron működött 17 évig. Itt volt az ő tanítványa Vogel Simon későbbi gyalogsági tábornok. 1878-ban a miskolci hitközség választotta meg főrabbijává s itt fejtett ki áldásos papi működést haláláig. Felekezeti különbség nélkül rendkívüli tekintélynek örvendett. Fiai: B. József csernovici főrabbi, Bévai Miksa budapesti hittanár, vejei Marmorstein szenici rabbi és Jordán Sándor szatmári főrabbi, unokája Marmorstein Artúr londoni rabbiszemináriumi tanár.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4176. címszó a lexikon => 753. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14176.htm

CÍMSZÓ: Rosenfeld

SZEMÉLYNÉV: Rosenfeld Mayer

SZÓCIKK: B. Mayer, miskolci főrabbi, szül. Brezován 1830 okt., megh. Miskolcon 1908.Baneth Ezékiel nyitrai főrabbi és Fleissig Jakab galgóci rabbi tanítványa. Rabbi-pályáját, mint a lipótvári fogház lelkésze kezdte, majd Nádudvaron működött 17 évig. Itt volt az ő tanítványa Vogel Simon későbbi gyalogsági tábornok. 1878-ban a miskolci hitközség választotta meg főrabbijává s itt fejtett ki áldásos papi működést haláláig. Felekezeti különbség nélkül rendkívüli tekintélynek örvendett. Fiai: B. József csernovici főrabbi, Bévai Miksa budapesti hittanár, vejei Marmorstein szenici rabbi és Jordán Sándor szatmári főrabbi, unokája Marmorstein Artúr londoni rabbiszemináriumi tanár.

14176.ht

CÍMSZÓ Rosenfel

SZEMÉLYNÉV Rosenfel Maye

SZÓCIKK B Mayer miskolc főrabbi szül Brezová 183 okt. megh Miskolco 1908.Banet Ezékie nyitra főrabb é Fleissi Jaka galgóc rabb tanítványa Rabbi-pályáját min lipótvár foghá lelkész kezdte maj Nádudvaro működöt 1 évig It vol a tanítvány Voge Simo később gyalogság tábornok 1878-ba miskolc hitközsé választott me főrabbijáv it fejtet k áldáso pap működés haláláig Felekezet különbsé nélkü rendkívül tekintélyne örvendett Fiai B Józse csernovic főrabbi Béva Miks budapest hittanár veje Marmorstei szenic rabb é Jordá Sándo szatmár főrabbi unokáj Marmorstei Artú london rabbiszeminárium tanár

14176.h

CÍMSZ Rosenfe

SZEMÉLYNÉ Rosenfe May

SZÓCIK Maye miskol főrabb szü Brezov 18 okt meg Miskolc 1908.Bane Ezéki nyitr főrab Fleiss Jak galgó rab tanítvány Rabbi-pályájá mi lipótvá fogh lelkés kezdt ma Nádudvar működö évi I vo tanítván Vog Sim későb gyalogsá táborno 1878-b miskol hitközs választot m főrabbijá i fejte áldás pa működé halálái Felekeze különbs nélk rendkívü tekintélyn örvendet Fia Józs csernovi főrabb Bév Mik budapes hittaná vej Marmorste szeni rab Jord Sánd szatmá főrabb unoká Marmorste Art londo rabbiszemináriu taná

14176.

CÍMS Rosenf

SZEMÉLYN Rosenf Ma

SZÓCI May misko főrab sz Brezo 1 ok me Miskol 1908.Ban Ezék nyit főra Fleis Ja galg ra tanítván Rabbi-pályáj m lipótv fog lelké kezd m Nádudva működ év v tanítvá Vo Si késő gyalogs táborn 1878- misko hitköz választo főrabbij fejt áldá p működ halálá Felekez különb nél rendkív tekintély örvende Fi Józ csernov főrab Bé Mi budape hittan ve Marmorst szen ra Jor Sán szatm főrab unok Marmorst Ar lond rabbiszeminári tan

14176

CÍM Rosen

SZEMÉLY Rosen M

SZÓC Ma misk főra s Brez o m Misko 1908.Ba Ezé nyi főr Flei J gal r tanítvá Rabbi-pályá lipót fo lelk kez Nádudv műkö é tanítv V S kés gyalog tábor 1878 misk hitkö választ főrabbi fej áld műkö halál Feleke külön né rendkí tekintél örvend F Jó cserno főra B M budap hitta v Marmors sze r Jo Sá szat főra uno Marmors A lon rabbiszeminár ta

1417

CÍ Rose

SZEMÉL Rose

SZÓ M mis főr Bre Misk 1908.B Ez ny fő Fle ga tanítv Rabbi-pály lipó f lel ke Nádud műk tanít ké gyalo tábo 187 mis hitk válasz főrabb fe ál műk halá Felek külö n rendk tekinté örven J csern főr buda hitt Marmor sz J S sza főr un Marmor lo rabbiszeminá t