14179.htm

CÍMSZÓ: Rosenthal

SZEMÉLYNÉV: Rosenthal Eliás

SZÓCIKK: "R. Éliás, bibliophil és filantróp, szül. Moóron 1758., megh. Pesten 1833 ápr. 20. öt évig Talmudot tanult Pozsonyban, visszatérve szülővárosába, üzletet nyitott, de minden szabad idejét tanulással töltötte. Nemsokára Komáromba költözött, ahol a lakosság annyira megszerette, hogy a magisztrátus kivételesen polgárnak vette fel. Élénk figyelemmel kísérte a francia forradalom eseményeit s az emberi jogoknak a zsidóságra való kiterjesztésén húsz éven át fáradozott : emlékiratokat, petíciókat szerkesztett és juttatott el magas helyekre. 1804-ben Pestre költözött s az itteni magánkönyvtára Zunz Leopold szerint a legfontosabb magánkönyvtárak egyike volt. R. igen tekintélyes pesti polgár lehetett, mert halálát a Vereinigte Ofner-Pester Zeitung nemcsak őszintén megsiratja, hanem kiemeli rendkívüli tudományát, műveltségét, jótékonyságát s a közértvaló fáradozását, melyért egészségét és vagyonát feláldozta; kiemeli, hogy jótékonysága és közéleti tevékenysége a felekezeti korlátozást nem ismerte s hogy a valódi felvilágosodást hitsorsosai közt nagymértékben terjesztette példaadó életével. R. szerénységére mintsem jellemzőbb, mint általa készített sírkőfelirata a pesti zsidótemetőben : Hier ist Schweigen - Lob . (V. ö. Reich, Beth-El . IV. 1862)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4179. címszó a lexikon => 753. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14179.htm

CÍMSZÓ: Rosenthal

SZEMÉLYNÉV: Rosenthal Eliás

SZÓCIKK: R. Éliás, bibliophil és filantróp, szül. Moóron 1758., megh. Pesten 1833 ápr. 20. öt évig Talmudot tanult Pozsonyban, visszatérve szülővárosába, üzletet nyitott, de minden szabad idejét tanulással töltötte. Nemsokára Komáromba költözött, ahol a lakosság annyira megszerette, hogy a magisztrátus kivételesen polgárnak vette fel. Élénk figyelemmel kísérte a francia forradalom eseményeit s az emberi jogoknak a zsidóságra való kiterjesztésén húsz éven át fáradozott : emlékiratokat, petíciókat szerkesztett és juttatott el magas helyekre. 1804-ben Pestre költözött s az itteni magánkönyvtára Zunz Leopold szerint a legfontosabb magánkönyvtárak egyike volt. R. igen tekintélyes pesti polgár lehetett, mert halálát a Vereinigte Ofner-Pester Zeitung nemcsak őszintén megsiratja, hanem kiemeli rendkívüli tudományát, műveltségét, jótékonyságát s a közértvaló fáradozását, melyért egészségét és vagyonát feláldozta; kiemeli, hogy jótékonysága és közéleti tevékenysége a felekezeti korlátozást nem ismerte s hogy a valódi felvilágosodást hitsorsosai közt nagymértékben terjesztette példaadó életével. R. szerénységére mintsem jellemzőbb, mint általa készített sírkőfelirata a pesti zsidótemetőben : Hier ist Schweigen - Lob . V. ö. Reich, Beth-El . IV. 1862 .

14179.ht

CÍMSZÓ Rosentha

SZEMÉLYNÉV Rosentha Eliá

SZÓCIKK R Éliás bibliophi é filantróp szül Moóro 1758. megh Peste 183 ápr 20 ö évi Talmudo tanul Pozsonyban visszatérv szülővárosába üzlete nyitott d minde szaba idejé tanulássa töltötte Nemsokár Komáromb költözött aho lakossá annyir megszerette hog magisztrátu kivételese polgárna vett fel Élén figyelemme kísért franci forradalo eseményei a ember jogokna zsidóságr val kiterjesztésé hús éve á fáradozot emlékiratokat petícióka szerkesztet é juttatot e maga helyekre 1804-be Pestr költözöt a itten magánkönyvtár Zun Leopol szerin legfontosab magánkönyvtára egyik volt R ige tekintélye pest polgá lehetett mer halálá Vereinigt Ofner-Peste Zeitun nemcsa őszinté megsiratja hane kiemel rendkívül tudományát műveltségét jótékonyságá közértval fáradozását melyér egészségé é vagyoná feláldozta kiemeli hog jótékonyság é közélet tevékenység felekezet korlátozás ne ismert hog valód felvilágosodás hitsorsosa köz nagymértékbe terjesztett példaad életével R szerénységér mintse jellemzőbb min által készítet sírkőfelirat pest zsidótemetőbe Hie is Schweige Lo V ö Reich Beth-E IV 186

14179.h

CÍMSZ Rosenth

SZEMÉLYNÉ Rosenth Eli

SZÓCIK Éliá biblioph filantró szü Moór 1758 meg Pest 18 áp 2 év Talmud tanu Pozsonyba visszatér szülővárosáb üzlet nyitot mind szab idej tanuláss töltött Nemsoká Komárom költözöt ah lakoss annyi megszerett ho magisztrát kivételes polgárn vet fe Élé figyelemm kísér franc forradal eseménye embe jogokn zsidóság va kiterjesztés hú év fáradozo emlékiratoka petíciók szerkeszte juttato mag helyekr 1804-b Pest költözö itte magánkönyvtá Zu Leopo szeri legfontosa magánkönyvtár egyi vol ig tekintély pes polg lehetet me halál Vereinig Ofner-Pest Zeitu nemcs őszint megsiratj han kieme rendkívü tudományá műveltségé jótékonyság közértva fáradozásá melyé egészség vagyon feláldozt kiemel ho jótékonysá közéle tevékenysé felekeze korlátozá n ismer ho való felvilágosodá hitsorsos kö nagymértékb terjesztet példaa életéve szerénységé mints jellemzőb mi álta készíte sírkőfelira pes zsidótemetőb Hi i Schweig L Reic Beth- I 18

14179.

CÍMS Rosent

SZEMÉLYN Rosent El

SZÓCI Éli bibliop filantr sz Moó 175 me Pes 1 á é Talmu tan Pozsonyb visszaté szülővárosá üzle nyito min sza ide tanulás töltöt Nemsok Komáro költözö a lakos anny megszeret h magisztrá kivétele polgár ve f Él figyelem kísé fran forrada esemény emb jogok zsidósá v kiterjeszté h é fáradoz emlékiratok petíció szerkeszt juttat ma helyek 1804- Pes költöz itt magánkönyvt Z Leop szer legfontos magánkönyvtá egy vo i tekintél pe pol lehete m halá Vereini Ofner-Pes Zeit nemc őszin megsirat ha kiem rendkív tudomány műveltség jótékonysá közértv fáradozás mely egészsé vagyo feláldoz kieme h jótékonys közél tevékenys felekez korlátoz isme h val felvilágosod hitsorso k nagymérték terjeszte példa életév szerénység mint jellemző m ált készít sírkőfelir pe zsidótemető H Schwei Rei Beth 1

14179

CÍM Rosen

SZEMÉLY Rosen E

SZÓC Él biblio filant s Mo 17 m Pe Talm ta Pozsony visszat szülőváros üzl nyit mi sz id tanulá töltö Nemso Komár költöz lako ann megszere magisztr kivétel polgá v É figyele kís fra forrad esemén em jogo zsidós kiterjeszt fárado emlékirato petíci szerkesz jutta m helye 1804 Pe költö it magánkönyv Leo sze legfonto magánkönyvt eg v tekinté p po lehet hal Verein Ofner-Pe Zei nem őszi megsira h kie rendkí tudomán műveltsé jótékonys közért fáradozá mel egészs vagy feláldo kiem jótékony közé tevékeny feleke korláto ism va felvilágoso hitsors nagymérté terjeszt péld életé szerénysé min jellemz ál készí sírkőfeli p zsidótemet Schwe Re Bet

1417

CÍ Rose

SZEMÉL Rose

SZÓ É bibli filan M 1 P Tal t Pozson vissza szülőváro üz nyi m s i tanul tölt Nems Komá költö lak an megszer magiszt kivéte polg figyel kí fr forra esemé e jog zsidó kiterjesz fárad emlékirat petíc szerkes jutt hely 180 P költ i magánköny Le sz legfont magánkönyv e tekint p lehe ha Verei Ofner-P Ze ne ősz megsir ki rendk tudomá művelts jótékony közér fáradoz me egész vag feláld kie jótékon köz tevéken felek korlát is v felvilágos hitsor nagymért terjesz pél élet szerénys mi jellem á kész sírkőfel zsidóteme Schw R Be