14184.htm

CÍMSZÓ: Rosenthal

SZEMÉLYNÉV: Rosenthal Salamon

SZÓCIKK: "R. Salamon, hebraista, szül. Móron 1764 jún. 13., megh. Pesten 1845 ápr. 8. Atyja R. Naftali (1. o.), Mendelssohn Mózes személyes barátja volt fiatal korában. R. Banet Mordechai (l. o.) morvaországi és Barbi Méir (1. o.) pozsonyi főrabbiknál tanult, majd szülővárosában telepedett le mint kereskedő és magántudós. Ezidőben számos kitűnő tanulmánya jelent meg az akkor vezető folyóiratokban, a Ha-Measzef, az Orienti és a Zion c. folyóiratokban, azonkívül pedig tudományos levelezésben állott Wessely Wolfganggal, a híres prágai hebraistával és egyetemi tanárral. 1819. Pestre költözött. Itt írta Bész Ovén c. művét (Óbuda 1839), melyben megtámadja a frankfurti felvilágosodott zsidó tudóst, M. Creiznachot, továbbá Luzzattot és Reggiot, korának legjelentékenyebbnek számító hebraistait. R. kiadta, bevezetéssel és magyarázatokkal látta el Leo de Modena Ari Nohem c. kabbalisztikus müvét, azonkívül kéziratban hátrahagyta Mendelssohn Phádon-jának teljes héber fordítását. (V. ö. Büchler Sándor, A zsidók története Budapesten ; Reich, Beth-El II.)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4184. címszó a lexikon => 753. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14184.htm

CÍMSZÓ: Rosenthal

SZEMÉLYNÉV: Rosenthal Salamon

SZÓCIKK: R. Salamon, hebraista, szül. Móron 1764 jún. 13., megh. Pesten 1845 ápr. 8. Atyja R. Naftali 1. o. , Mendelssohn Mózes személyes barátja volt fiatal korában. R. Banet Mordechai l. o. morvaországi és Barbi Méir 1. o. pozsonyi főrabbiknál tanult, majd szülővárosában telepedett le mint kereskedő és magántudós. Ezidőben számos kitűnő tanulmánya jelent meg az akkor vezető folyóiratokban, a Ha-Measzef, az Orienti és a Zion c. folyóiratokban, azonkívül pedig tudományos levelezésben állott Wessely Wolfganggal, a híres prágai hebraistával és egyetemi tanárral. 1819. Pestre költözött. Itt írta Bész Ovén c. művét Óbuda 1839 , melyben megtámadja a frankfurti felvilágosodott zsidó tudóst, M. Creiznachot, továbbá Luzzattot és Reggiot, korának legjelentékenyebbnek számító hebraistait. R. kiadta, bevezetéssel és magyarázatokkal látta el Leo de Modena Ari Nohem c. kabbalisztikus müvét, azonkívül kéziratban hátrahagyta Mendelssohn Phádon-jának teljes héber fordítását. V. ö. Büchler Sándor, A zsidók története Budapesten ; Reich, Beth-El II. .

14184.ht

CÍMSZÓ Rosentha

SZEMÉLYNÉV Rosentha Salamo

SZÓCIKK R Salamon hebraista szül Móro 176 jún 13. megh Peste 184 ápr 8 Atyj R Naftal 1 o Mendelssoh Móze személye barátj vol fiata korában R Bane Mordecha l o morvaország é Barb Méi 1 o pozsony főrabbikná tanult maj szülővárosába telepedet l min keresked é magántudós Ezidőbe számo kitűn tanulmány jelen me a akko vezet folyóiratokban Ha-Measzef a Orient é Zio c folyóiratokban azonkívü pedi tudományo levelezésbe állot Wessel Wolfganggal híre prága hebraistáva é egyetem tanárral 1819 Pestr költözött It írt Bés Ové c művé Óbud 183 melybe megtámadj frankfurt felvilágosodot zsid tudóst M Creiznachot tovább Luzzatto é Reggiot korána legjelentékenyebbne számít hebraistait R kiadta bevezetésse é magyarázatokka látt e Le d Moden Ar Nohe c kabbalisztiku müvét azonkívü kéziratba hátrahagyt Mendelssoh Phádon-jána telje hébe fordítását V ö Büchle Sándor zsidó történet Budapeste Reich Beth-E II

14184.h

CÍMSZ Rosenth

SZEMÉLYNÉ Rosenth Salam

SZÓCIK Salamo hebraist szü Mór 17 jú 13 meg Pest 18 áp Aty Nafta Mendelsso Móz személy barát vo fiat korába Ban Mordech morvaorszá Bar Mé pozson főrabbikn tanul ma szülővárosáb telepede mi kereske magántudó Ezidőb szám kitű tanulmán jele m akk veze folyóiratokba Ha-Measze Orien Zi folyóiratokba azonkív ped tudomány levelezésb állo Wesse Wolfgangga hír prág hebraistáv egyete tanárra 181 Pest költözöt I ír Bé Ov műv Óbu 18 melyb megtámad frankfur felvilágosodo zsi tudós Creiznacho továb Luzzatt Reggio korán legjelentékenyebbn számí hebraistai kiadt bevezetéss magyarázatokk lát L Mode A Noh kabbalisztik müvé azonkív kéziratb hátrahagy Mendelsso Phádon-ján telj héb fordításá Büchl Sándo zsid történe Budapest Reic Beth- I

14184.

CÍMS Rosent

SZEMÉLYN Rosent Sala

SZÓCI Salam hebrais sz Mó 1 j 1 me Pes 1 á At Naft Mendelss Mó személ bará v fia koráb Ba Mordec morvaorsz Ba M pozso főrabbik tanu m szülővárosá teleped m keresk magántud Ezidő szá kit tanulmá jel ak vez folyóiratokb Ha-Measz Orie Z folyóiratokb azonkí pe tudomán levelezés áll Wess Wolfgangg hí prá hebraistá egyet tanárr 18 Pes költözö í B O mű Ób 1 mely megtáma frankfu felvilágosod zs tudó Creiznach tová Luzzat Reggi korá legjelentékenyebb szám hebraista kiad bevezetés magyarázatok lá Mod No kabbaliszti müv azonkí kézirat hátrahag Mendelss Phádon-já tel hé fordítás Büch Sánd zsi történ Budapes Rei Beth

14184

CÍM Rosen

SZEMÉLY Rosen Sal

SZÓC Sala hebrai s M m Pe A Naf Mendels M szemé bar fi korá B Morde morvaors B pozs főrabbi tan szülőváros telepe keres magántu Ezid sz ki tanulm je a ve folyóiratok Ha-Meas Ori folyóiratok azonk p tudomá levelezé ál Wes Wolfgang h pr hebraist egye tanár 1 Pe költöz m Ó mel megtám frankf felvilágoso z tud Creiznac tov Luzza Regg kor legjelentékenyeb szá hebraist kia bevezeté magyarázato l Mo N kabbaliszt mü azonk kézira hátraha Mendels Phádon-j te h fordítá Büc Sán zs törté Budape Re Bet

1418

CÍ Rose

SZEMÉL Rose Sa

SZÓ Sal hebra P Na Mendel szem ba f kor Mord morvaor poz főrabb ta szülőváro telep kere magánt Ezi s k tanul j v folyóirato Ha-Mea Or folyóirato azon tudom levelez á We Wolfgan p hebrais egy taná P költö me megtá frank felvilágos tu Creizna to Luzz Reg ko legjelentékenye sz hebrais ki bevezet magyarázat M kabbalisz m azon kézir hátrah Mendel Phádon- t fordít Bü Sá z tört Budap R Be