14188.htm

CÍMSZÓ: Rosenzweig

SZEMÉLYNÉV: Rosenzweig Adolf

SZÓCIKK: "Rosenzweig Adolf, berlini rabbi, szül. Turdossinban 1850 okt. 20. A gimnáziumot Budapesten végezte, előzőleg és közben pedig a pozsonyi Jesiva növendéke volt, majd a berlini egyetemen és a rabbiszemináriumban folytatta tanulmányait s miután Lipcsében filozófiai doktorátust tett, 1874. rabbivá választották Passewalkban, később Birnbaumban, majd Posenben. 1879-ben Teplitzben, 1887. pedig Berlinben lett rabbi és ismert hitszónok. R. a tudományos irodalomban is számottevő működést fejtett ki. Főbb művei, amelyek önállóan jelentek meg: Zur Einleitung in die Bücher Esra und Nehemia (Berlin 1875); Zum hundertsten Geburtstage des Nathan der Weise (Posen 1878): Das Jahrhundert nach dem babylonischen Exile mit besonderer Rücksicht auf die religiöse Entwicklung des Judentums (Berlin 1885); Künstler und Jugendbilder (Neuhaus 1886); Der politische und religiöse Charakter des Josephus Flavius (Berlin 1889): Jerusalem und Caesarea (u. o. 1890); Das Auge im Bibel und Talmud (1892) ; Geselligkeit und Geselligkeitsfreuden in Bibel und Talmud (u. o. 1895); Kleidung und Schmuck im Biblischen und talmudiscliem Schrifttum (u. o. 1905). Ezeken kívül tudományos folyóiratokban számos értekezése jelent meg."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4188. címszó a lexikon => 754. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14188.htm

CÍMSZÓ: Rosenzweig

SZEMÉLYNÉV: Rosenzweig Adolf

SZÓCIKK: Rosenzweig Adolf, berlini rabbi, szül. Turdossinban 1850 okt. 20. A gimnáziumot Budapesten végezte, előzőleg és közben pedig a pozsonyi Jesiva növendéke volt, majd a berlini egyetemen és a rabbiszemináriumban folytatta tanulmányait s miután Lipcsében filozófiai doktorátust tett, 1874. rabbivá választották Passewalkban, később Birnbaumban, majd Posenben. 1879-ben Teplitzben, 1887. pedig Berlinben lett rabbi és ismert hitszónok. R. a tudományos irodalomban is számottevő működést fejtett ki. Főbb művei, amelyek önállóan jelentek meg: Zur Einleitung in die Bücher Esra und Nehemia Berlin 1875 ; Zum hundertsten Geburtstage des Nathan der Weise Posen 1878 : Das Jahrhundert nach dem babylonischen Exile mit besonderer Rücksicht auf die religiöse Entwicklung des Judentums Berlin 1885 ; Künstler und Jugendbilder Neuhaus 1886 ; Der politische und religiöse Charakter des Josephus Flavius Berlin 1889 : Jerusalem und Caesarea u. o. 1890 ; Das Auge im Bibel und Talmud 1892 ; Geselligkeit und Geselligkeitsfreuden in Bibel und Talmud u. o. 1895 ; Kleidung und Schmuck im Biblischen und talmudiscliem Schrifttum u. o. 1905 . Ezeken kívül tudományos folyóiratokban számos értekezése jelent meg.

14188.ht

CÍMSZÓ Rosenzwei

SZEMÉLYNÉV Rosenzwei Adol

SZÓCIKK Rosenzwei Adolf berlin rabbi szül Turdossinba 185 okt 20 gimnáziumo Budapeste végezte előzőle é közbe pedi pozsony Jesiv növendék volt maj berlin egyeteme é rabbiszemináriumba folytatt tanulmányai miutá Lipcsébe filozófia doktorátus tett 1874 rabbiv választottá Passewalkban későb Birnbaumban maj Posenben 1879-be Teplitzben 1887 pedi Berlinbe let rabb é ismer hitszónok R tudományo irodalomba i számottev működés fejtet ki Főb művei amelye önállóa jelente meg Zu Einleitun i di Büche Esr un Nehemi Berli 187 Zu hundertste Geburtstag de Natha de Weis Pose 187 Da Jahrhunder nac de babylonische Exil mi besondere Rücksich au di religiös Entwicklun de Judentum Berli 188 Künstle un Jugendbilde Neuhau 188 De politisch un religiös Charakte de Josephu Flaviu Berli 188 Jerusale un Caesare u o 189 Da Aug i Bibe un Talmu 189 Geselligkei un Geselligkeitsfreude i Bibe un Talmu u o 189 Kleidun un Schmuc i Biblische un talmudisclie Schrifttu u o 190 Ezeke kívü tudományo folyóiratokba számo értekezés jelen meg

14188.h

CÍMSZ Rosenzwe

SZEMÉLYNÉ Rosenzwe Ado

SZÓCIK Rosenzwe Adol berli rabb szü Turdossinb 18 ok 2 gimnázium Budapest végezt előzől közb ped pozson Jesi növendé vol ma berli egyetem rabbiszemináriumb folytat tanulmánya miut Lipcséb filozófi doktorátu tet 187 rabbi választott Passewalkba késő Birnbaumba ma Posenbe 1879-b Teplitzbe 188 ped Berlinb le rab isme hitszóno tudomány irodalomb számotte működé fejte k Fő műve amely önálló jelent me Z Einleitu d Büch Es u Nehem Berl 18 Z hundertst Geburtsta d Nath d Wei Pos 18 D Jahrhunde na d babylonisch Exi m besonder Rücksic a d religiö Entwicklu d Judentu Berl 18 Künstl u Jugendbild Neuha 18 D politisc u religiö Charakt d Joseph Flavi Berl 18 Jerusal u Caesar 18 D Au Bib u Talm 18 Geselligke u Geselligkeitsfreud Bib u Talm 18 Kleidu u Schmu Biblisch u talmudiscli Schriftt 19 Ezek kív tudomány folyóiratokb szám értekezé jele me

14188.

CÍMS Rosenzw

SZEMÉLYN Rosenzw Ad

SZÓCI Rosenzw Ado berl rab sz Turdossin 1 o gimnáziu Budapes végez előző köz pe pozso Jes növend vo m berl egyete rabbiszeminárium folyta tanulmány miu Lipcsé filozóf doktorát te 18 rabb választot Passewalkb kés Birnbaumb m Posenb 1879- Teplitzb 18 pe Berlin l ra ism hitszón tudomán irodalom számott működ fejt F műv amel önáll jelen m Einleit Büc E Nehe Ber 1 hunderts Geburtst Nat We Po 1 Jahrhund n babylonisc Ex besonde Rücksi religi Entwickl Judent Ber 1 Künst Jugendbil Neuh 1 politis religi Charak Josep Flav Ber 1 Jerusa Caesa 1 A Bi Tal 1 Geselligk Geselligkeitsfreu Bi Tal 1 Kleid Schm Biblisc talmudiscl Schrift 1 Eze kí tudomán folyóiratok szá értekez jel m

14188

CÍM Rosenz

SZEMÉLY Rosenz A

SZÓC Rosenz Ad ber ra s Turdossi gimnázi Budape vége előz kö p pozs Je növen v ber egyet rabbiszemináriu folyt tanulmán mi Lipcs filozó doktorá t 1 rab választo Passewalk ké Birnbaum Posen 1879 Teplitz 1 p Berli r is hitszó tudomá irodalo számot műkö fej mű ame önál jele Einlei Bü Neh Be hundert Geburts Na W P Jahrhun babylonis E besond Rücks relig Entwick Juden Be Küns Jugendbi Neu politi relig Chara Jose Fla Be Jerus Caes B Ta Gesellig Geselligkeitsfre B Ta Klei Sch Biblis talmudisc Schrif Ez k tudomá folyóirato sz érteke je

1418

CÍ Rosen

SZEMÉL Rosen

SZÓ Rosen A be r Turdoss gimnáz Budap vég elő k poz J növe be egye rabbiszeminári foly tanulmá m Lipc filoz doktor ra választ Passewal k Birnbau Pose 187 Teplit Berl i hitsz tudom irodal számo műk fe m am öná jel Einle B Ne B hunder Geburt N Jahrhu babyloni beson Rück reli Entwic Jude B Kün Jugendb Ne polit reli Char Jos Fl B Jeru Cae T Geselli Geselligkeitsfr T Kle Sc Bibli talmudis Schri E tudom folyóirat s értek j