14201.htm

CÍMSZÓ: Rott

SZEMÉLYNÉV: Rott Sándor

SZÓCIKK: "Rott Sándor, színész, szül. Budapesten 1871. 1892-ben lépett fel először pesti színpadon, ahol humorával és karakterábrázoló erejével állandó sikereket aratott. Hosszú éveken át vezette a Kis komédia színházát Steinhardt társaságában. Később az Andrássy-úti színházban játszott. 1928. Bécsbe szerződött. Felesége Türk Berta ismert színésznő, a pesti német humor egyik népszerű képviselője; fia: R. Ferenc színész, szül. u. o. 1901. Gimnáziumi érettségi után színész lett. Elismert táncosszínész és komikus."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4201. címszó a lexikon => 755. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14201.htm

CÍMSZÓ: Rott

SZEMÉLYNÉV: Rott Sándor

SZÓCIKK: Rott Sándor, színész, szül. Budapesten 1871. 1892-ben lépett fel először pesti színpadon, ahol humorával és karakterábrázoló erejével állandó sikereket aratott. Hosszú éveken át vezette a Kis komédia színházát Steinhardt társaságában. Később az Andrássy-úti színházban játszott. 1928. Bécsbe szerződött. Felesége Türk Berta ismert színésznő, a pesti német humor egyik népszerű képviselője; fia: R. Ferenc színész, szül. u. o. 1901. Gimnáziumi érettségi után színész lett. Elismert táncosszínész és komikus.

14201.ht

CÍMSZÓ Rot

SZEMÉLYNÉV Rot Sándo

SZÓCIKK Rot Sándor színész szül Budapeste 1871 1892-be lépet fe előszö pest színpadon aho humoráva é karakterábrázol erejéve álland sikereke aratott Hossz éveke á vezett Ki komédi színházá Steinhard társaságában Későb a Andrássy-út színházba játszott 1928 Bécsb szerződött Feleség Tür Bert ismer színésznő pest néme humo egyi népszer képviselője fia R Feren színész szül u o 1901 Gimnázium érettség utá színés lett Elismer táncosszínés é komikus

14201.h

CÍMSZ Ro

SZEMÉLYNÉ Ro Sánd

SZÓCIK Ro Sándo színés szü Budapest 187 1892-b lépe f elősz pes színpado ah humoráv karakterábrázo erejév állan sikerek aratot Hoss évek vezet K koméd színház Steinhar társaságába Késő Andrássy-ú színházb játszot 192 Bécs szerződöt Felesé Tü Ber isme színészn pes ném hum egy népsze képviselőj fi Fere színés szü 190 Gimnáziu érettsé ut színé let Elisme táncosszíné komiku

14201.

CÍMS R

SZEMÉLYN R Sán

SZÓCI R Sánd színé sz Budapes 18 1892- lép elős pe színpad a humorá karakterábráz erejé álla sikere arato Hos éve veze komé színhá Steinha társaságáb Kés Andrássy- színház játszo 19 Béc szerződö Feles T Be ism színész pe né hu eg népsz képviselő f Fer színé sz 19 Gimnázi éretts u szín le Elism táncosszín komik

14201

CÍM

SZEMÉLY Sá

SZÓC Sán szín s Budape 1 1892 lé elő p színpa humor karakterábrá erej áll siker arat Ho év vez kom szính Steinh társaságá Ké Andrássy színhá játsz 1 Bé szerződ Fele B is színés p n h e néps képvisel Fe szín s 1 Gimnáz érett szí l Elis táncosszí komi

1420SZEMÉL S

SZÓ Sá szí Budap 189 l el színp humo karakterábr ere ál sike ara H é ve ko szín Stein társaság K Andráss szính játs B szerző Fel i színé nép képvise F szí Gimná éret sz Eli táncossz kom