14207.htm

CÍMSZÓ: Rózsa

SZEMÉLYNÉV: Rózsa Dezső

SZÓCIKK: "Rózsa, 1. Dezső, tanár, irodalomtörténetíró, szül. Budapesten 1885 márc. 19. A budapesti, párisi és oxfordi egyetemeken tanult s miután Budapesten tanári és bölcsészetdoktori oklevelet nyert, a fővárosi kereskedelmi iskolák angol nyelvtanára s az egyetemen az angol nyelv lektora lett, újabban pedig a zsidó gimnáziumokban is tanár. Shakespeare tanulmányai a Magyar Shakespeare-tárban jelentek meg; tagja a Kisfaludy-Társaság Shakespeare-bizottságának, a Műveltség Könyvtárának Világirodalom c. kötetében pedig ő írta meg az angol irodalom és az angol dráma történetéről szóló részt. Számos magyar és külföldi folyóirat munkatársa. Marlowe-fordításai a Kisfaludy-Társaság kiadásában jelent meg, az Ál-Shakespearei drámák pedig az Akadémia kiadásában. Ezenkívül számos angol müvet fordított le magyarra és több tanulmánya jelent meg az angol-magyar és német-magyar szellemi vonatkozásokról. Nagyobb önállóan megjelent müvei: A francia irodalom klasszikusai; Angol költőkből; Emerson; Thomson és a természetérzék Shakespeare előzői. I. Marlowe. II. Greene. III. Peele. IV. Lyly."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4207. címszó a lexikon => 755. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14207.htm

CÍMSZÓ: Rózsa

SZEMÉLYNÉV: Rózsa Dezső

SZÓCIKK: Rózsa, 1. Dezső, tanár, irodalomtörténetíró, szül. Budapesten 1885 márc. 19. A budapesti, párisi és oxfordi egyetemeken tanult s miután Budapesten tanári és bölcsészetdoktori oklevelet nyert, a fővárosi kereskedelmi iskolák angol nyelvtanára s az egyetemen az angol nyelv lektora lett, újabban pedig a zsidó gimnáziumokban is tanár. Shakespeare tanulmányai a Magyar Shakespeare-tárban jelentek meg; tagja a Kisfaludy-Társaság Shakespeare-bizottságának, a Műveltség Könyvtárának Világirodalom c. kötetében pedig ő írta meg az angol irodalom és az angol dráma történetéről szóló részt. Számos magyar és külföldi folyóirat munkatársa. Marlowe-fordításai a Kisfaludy-Társaság kiadásában jelent meg, az Ál-Shakespearei drámák pedig az Akadémia kiadásában. Ezenkívül számos angol müvet fordított le magyarra és több tanulmánya jelent meg az angol-magyar és német-magyar szellemi vonatkozásokról. Nagyobb önállóan megjelent müvei: A francia irodalom klasszikusai; Angol költőkből; Emerson; Thomson és a természetérzék Shakespeare előzői. I. Marlowe. II. Greene. III. Peele. IV. Lyly.

14207.ht

CÍMSZÓ Rózs

SZEMÉLYNÉV Rózs Dezs

SZÓCIKK Rózsa 1 Dezső tanár irodalomtörténetíró szül Budapeste 188 márc 19 budapesti páris é oxford egyetemeke tanul miutá Budapeste tanár é bölcsészetdoktor oklevele nyert főváros kereskedelm iskolá ango nyelvtanár a egyeteme a ango nyel lektor lett újabba pedi zsid gimnáziumokba i tanár Shakespear tanulmánya Magya Shakespeare-tárba jelente meg tagj Kisfaludy-Társasá Shakespeare-bizottságának Műveltsé Könyvtárána Világirodalo c kötetébe pedi írt me a ango irodalo é a ango drám történetérő szól részt Számo magya é külföld folyóira munkatársa Marlowe-fordítása Kisfaludy-Társasá kiadásába jelen meg a Ál-Shakespeare drámá pedi a Akadémi kiadásában Ezenkívü számo ango müve fordítot l magyarr é töb tanulmány jelen me a angol-magya é német-magya szellem vonatkozásokról Nagyob önállóa megjelen müvei franci irodalo klasszikusai Ango költőkből Emerson Thomso é természetérzé Shakespear előzői I Marlowe II Greene III Peele IV Lyly

14207.h

CÍMSZ Róz

SZEMÉLYNÉ Róz Dez

SZÓCIK Rózs Dezs taná irodalomtörténetír szü Budapest 18 már 1 budapest pári oxfor egyetemek tanu miut Budapest taná bölcsészetdokto oklevel nyer főváro kereskedel iskol ang nyelvtaná egyetem ang nye lekto let újabb ped zsi gimnáziumokb taná Shakespea tanulmány Magy Shakespeare-tárb jelent me tag Kisfaludy-Társas Shakespeare-bizottságána Művelts Könyvtárán Világirodal kötetéb ped ír m ang irodal ang drá történetér szó rész Szám magy külföl folyóir munkatárs Marlowe-fordítás Kisfaludy-Társas kiadásáb jele me Ál-Shakespear drám ped Akadém kiadásába Ezenkív szám ang müv fordíto magyar tö tanulmán jele m angol-magy német-magy szelle vonatkozásokró Nagyo önálló megjele müve franc irodal klasszikusa Ang költőkbő Emerso Thoms természetérz Shakespea előző Marlow I Green II Peel I Lyl

14207.

CÍMS Ró

SZEMÉLYN Ró De

SZÓCI Róz Dez tan irodalomtörténetí sz Budapes 1 má budapes pár oxfo egyeteme tan miu Budapes tan bölcsészetdokt okleve nye fővár kereskede isko an nyelvtan egyete an ny lekt le újab pe zs gimnáziumok tan Shakespe tanulmán Mag Shakespeare-tár jelen m ta Kisfaludy-Társa Shakespeare-bizottságán Művelt Könyvtárá Világiroda köteté pe í an iroda an dr történeté sz rés Szá mag külfö folyói munkatár Marlowe-fordítá Kisfaludy-Társa kiadásá jel m Ál-Shakespea drá pe Akadé kiadásáb Ezenkí szá an mü fordít magya t tanulmá jel angol-mag német-mag szell vonatkozásokr Nagy önáll megjel müv fran iroda klasszikus An költőkb Emers Thom természetér Shakespe előz Marlo Gree I Pee Ly

14207

CÍM R

SZEMÉLY R D

SZÓC Ró De ta irodalomtörténet s Budape m budape pá oxf egyetem ta mi Budape ta bölcsészetdok oklev ny fővá keresked isk a nyelvta egyet a n lek l úja p z gimnáziumo ta Shakesp tanulmá Ma Shakespeare-tá jele t Kisfaludy-Társ Shakespeare-bizottságá Művel Könyvtár Világirod kötet p a irod a d történet s ré Sz ma külf folyó munkatá Marlowe-fordít Kisfaludy-Társ kiadás je Ál-Shakespe dr p Akad kiadásá Ezenk sz a m fordí magy tanulm je angol-ma német-ma szel vonatkozások Nag önál megje mü fra irod klassziku A költők Emer Tho természeté Shakesp elő Marl Gre Pe L

1420SZEMÉL

SZÓ R D t irodalomtörténe Budap budap p ox egyete t m Budap t bölcsészetdo okle n főv kereske is nyelvt egye le új gimnázium t Shakes tanulm M Shakespeare-t jel Kisfaludy-Tár Shakespeare-bizottság Műve Könyvtá Világiro köte iro történe r S m kül foly munkat Marlowe-fordí Kisfaludy-Tár kiadá j Ál-Shakesp d Aka kiadás Ezen s ford mag tanul j angol-m német-m sze vonatkozáso Na öná megj m fr iro klasszik költő Eme Th természet Shakes el Mar Gr P