14215.htm

CÍMSZÓ: Rózsaági

SZEMÉLYNÉV: Rózsaági Antal

SZÓCIKK: "Rózsaági Antal*, novella-és regényíró, szül. Sajóládon 1829., megh. Aradon 1886. Mint honvéd végigküzdötte az 1848/49-iki szabadságharcot és a branyiszkói csatában súlyosan megsebesült. Három évi bujdosás után Bécsben egyetemi hallgató lett, majd Győrbe költözött és megalapította a Győri Közlöny c. napilapot. 1861-62-ig Pesten a Gombostű c. szépirodalmi és divatlap szerkesztője volt. Egyideig hivatalnokoskodott, azután letette a tanári vizsgát és előbb a kassai, majd az aradi főreáliskolában a francia nyelvet tanította. A napilapokba politikai és gazdasági cikkeket írt. Regényei és elbeszéléskötetei: Kisvárosi titkok (1859); Mintegy tíz év előtt (1860); Esti órák (1861); A fertálymágnások (1862); Tollrajzok(1864); Az életből (1876); Össze-vissza (1883); Hova lettek a milliók (1885)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4215. címszó a lexikon => 756. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14215.htm

CÍMSZÓ: Rózsaági

SZEMÉLYNÉV: Rózsaági Antal

SZÓCIKK: Rózsaági Antal*, novella-és regényíró, szül. Sajóládon 1829., megh. Aradon 1886. Mint honvéd végigküzdötte az 1848/49-iki szabadságharcot és a branyiszkói csatában súlyosan megsebesült. Három évi bujdosás után Bécsben egyetemi hallgató lett, majd Győrbe költözött és megalapította a Győri Közlöny c. napilapot. 1861-62-ig Pesten a Gombostű c. szépirodalmi és divatlap szerkesztője volt. Egyideig hivatalnokoskodott, azután letette a tanári vizsgát és előbb a kassai, majd az aradi főreáliskolában a francia nyelvet tanította. A napilapokba politikai és gazdasági cikkeket írt. Regényei és elbeszéléskötetei: Kisvárosi titkok 1859 ; Mintegy tíz év előtt 1860 ; Esti órák 1861 ; A fertálymágnások 1862 ; Tollrajzok 1864 ; Az életből 1876 ; Össze-vissza 1883 ; Hova lettek a milliók 1885 .

14215.ht

CÍMSZÓ Rózsaág

SZEMÉLYNÉV Rózsaág Anta

SZÓCIKK Rózsaág Antal* novella-é regényíró szül Sajóládo 1829. megh Arado 1886 Min honvé végigküzdött a 1848/49-ik szabadságharco é branyiszkó csatába súlyosa megsebesült Háro év bujdosá utá Bécsbe egyetem hallgat lett maj Győrb költözöt é megalapított Győr Közlön c napilapot 1861-62-i Peste Gombost c szépirodalm é divatla szerkesztőj volt Egyidei hivatalnokoskodott azutá letett tanár vizsgá é előb kassai maj a arad főreáliskolába franci nyelve tanította napilapokb politika é gazdaság cikkeke írt Regénye é elbeszéléskötetei Kisváros titko 185 Minteg tí é előt 186 Est órá 186 fertálymágnáso 186 Tollrajzo 186 A életbő 187 Össze-vissz 188 Hov lette millió 188

14215.h

CÍMSZ Rózsaá

SZEMÉLYNÉ Rózsaá Ant

SZÓCIK Rózsaá Antal novella- regényír szü Sajólád 1829 meg Arad 188 Mi honv végigküzdöt 1848/49-i szabadságharc branyiszk csatáb súlyos megsebesül Hár é bujdos ut Bécsb egyete hallga let ma Győr költözö megalapítot Győ Közlö napilapo 1861-62- Pest Gombos szépirodal divatl szerkesztő vol Egyide hivatalnokoskodot azut letet taná vizsg elő kassa ma ara főreáliskoláb franc nyelv tanított napilapok politik gazdasá cikkek ír Regény elbeszéléskötete Kisváro titk 18 Minte t elő 18 Es ór 18 fertálymágnás 18 Tollrajz 18 életb 18 Össze-viss 18 Ho lett milli 18

14215.

CÍMS Rózsa

SZEMÉLYN Rózsa An

SZÓCI Rózsa Anta novella regényí sz Sajólá 182 me Ara 18 M hon végigküzdö 1848/49- szabadsághar branyisz csatá súlyo megsebesü Há bujdo u Bécs egyet hallg le m Győ költöz megalapíto Gy Közl napilap 1861-62 Pes Gombo szépiroda divat szerkeszt vo Egyid hivatalnokoskodo azu lete tan vizs el kass m ar főreáliskolá fran nyel tanítot napilapo politi gazdas cikke í Regén elbeszéléskötet Kisvár tit 1 Mint el 1 E ó 1 fertálymágná 1 Tollraj 1 élet 1 Össze-vis 1 H let mill 1

14215

CÍM Rózs

SZEMÉLY Rózs A

SZÓC Rózs Ant novell regény s Sajól 18 m Ar 1 ho végigküzd 1848/49 szabadságha branyis csat súly megsebes H bujd Béc egye hall l Gy költö megalapít G Köz napila 1861-6 Pe Gomb szépirod diva szerkesz v Egyi hivatalnokoskod az let ta viz e kas a főreáliskol fra nye taníto napilap polit gazda cikk Regé elbeszélésköte Kisvá ti Min e fertálymágn Tollra éle Össze-vi le mil

1421

CÍ Róz

SZEMÉL Róz

SZÓ Róz An novel regén Sajó 1 A h végigküz 1848/4 szabadságh branyi csa súl megsebe buj Bé egy hal G költ megalapí Kö napil 1861- P Gom szépiro div szerkes Egy hivatalnokosko a le t vi ka főreálisko fr ny tanít napila poli gazd cik Reg elbeszélésköt Kisv t Mi fertálymág Tollr él Össze-v l mi