14220.htm

CÍMSZÓ: Rózsay

SZEMÉLYNÉV: Rózsay József

SZÓCIKK: "Rózsay József, orvos, szül. Lakompakon 1815., megh. Balatonfüreden 1885 máj. 20. Atyja (Rosenfeld) Festetich gróf uradalmi orvosa volt. Bécsben tanult s ott volt eleinte kórházi orvos és miután a legkitűnőbb német egyetemeket bejárta, Pestre jött. A szabadságharc alatt tábori kórházi orvos volt, majd a Szegényház, később a főváros és Pestmegye főorvosa lett s ezeket az állásokat egész életén át megtartotta. 1864 a M. Tud. Akadémia tagjául választotta, a királytól pedig muraközi előnévvel magyar nemességet kapott. Nagy érdemei vannak a zsidók megma-gyarosításában s a negyvenes években a Magyarító Egyletnek egyik kezdeményezője volt. Élete végéig a zsidó közélet vezető tagja és egyidőben a hitközség elnöke is volt. Számos tanulmánya jelent meg magyar és német szakfolyóiratokban. Önálló munkái: A gyógyászat a hébereknél és a zsidó orvosok a középkorban (1863); A peklenicai hegy kátránya (1863) A véredényrendszer és a légzőszervek aggkori változásai (1864); Észleletek az aggkor élettani és kór tani változatai köréből (1365): Adatok a járványok oktani viszonyaihoz (1868); Adatok a hagymáz oktanához (1868); A hullák elégetéséről (1874); Börtönügy (1879); Tanulmány a régi zsidók orvostanához (1875)"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4220. címszó a lexikon => 757. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14220.htm

CÍMSZÓ: Rózsay

SZEMÉLYNÉV: Rózsay József

SZÓCIKK: Rózsay József, orvos, szül. Lakompakon 1815., megh. Balatonfüreden 1885 máj. 20. Atyja Rosenfeld Festetich gróf uradalmi orvosa volt. Bécsben tanult s ott volt eleinte kórházi orvos és miután a legkitűnőbb német egyetemeket bejárta, Pestre jött. A szabadságharc alatt tábori kórházi orvos volt, majd a Szegényház, később a főváros és Pestmegye főorvosa lett s ezeket az állásokat egész életén át megtartotta. 1864 a M. Tud. Akadémia tagjául választotta, a királytól pedig muraközi előnévvel magyar nemességet kapott. Nagy érdemei vannak a zsidók megma-gyarosításában s a negyvenes években a Magyarító Egyletnek egyik kezdeményezője volt. Élete végéig a zsidó közélet vezető tagja és egyidőben a hitközség elnöke is volt. Számos tanulmánya jelent meg magyar és német szakfolyóiratokban. Önálló munkái: A gyógyászat a hébereknél és a zsidó orvosok a középkorban 1863 ; A peklenicai hegy kátránya 1863 A véredényrendszer és a légzőszervek aggkori változásai 1864 ; Észleletek az aggkor élettani és kór tani változatai köréből 1365 : Adatok a járványok oktani viszonyaihoz 1868 ; Adatok a hagymáz oktanához 1868 ; A hullák elégetéséről 1874 ; Börtönügy 1879 ; Tanulmány a régi zsidók orvostanához 1875

14220.ht

CÍMSZÓ Rózsa

SZEMÉLYNÉV Rózsa Józse

SZÓCIKK Rózsa József orvos szül Lakompako 1815. megh Balatonfürede 188 máj 20 Atyj Rosenfel Festetic gró uradalm orvos volt Bécsbe tanul ot vol eleint kórház orvo é miutá legkitűnőb néme egyetemeke bejárta Pestr jött szabadsághar alat tábor kórház orvo volt maj Szegényház későb főváro é Pestmegy főorvos let ezeke a állásoka egés életé á megtartotta 186 M Tud Akadémi tagjáu választotta királytó pedi muraköz előnévve magya nemessége kapott Nag érdeme vanna zsidó megma-gyarosításába negyvene évekbe Magyarít Egyletne egyi kezdeményezőj volt Élet végéi zsid közéle vezet tagj é egyidőbe hitközsé elnök i volt Számo tanulmány jelen me magya é néme szakfolyóiratokban Önáll munkái gyógyásza héberekné é zsid orvoso középkorba 186 peklenica heg kátrány 186 véredényrendsze é légzőszerve aggkor változása 186 Észlelete a aggko élettan é kó tan változata körébő 136 Adato járványo oktan viszonyaiho 186 Adato hagymá oktanáho 186 hullá elégetésérő 187 Börtönüg 187 Tanulmán rég zsidó orvostanáho 187

14220.h

CÍMSZ Rózs

SZEMÉLYNÉ Rózs Józs

SZÓCIK Rózs Józse orvo szü Lakompak 1815 meg Balatonfüred 18 má 2 Aty Rosenfe Festeti gr uradal orvo vol Bécsb tanu o vo elein kórhá orv miut legkitűnő ném egyetemek bejárt Pest jöt szabadságha ala tábo kórhá orv vol ma Szegényhá késő fővár Pestmeg főorvo le ezek állások egé élet megtartott 18 Tu Akadém tagjá választott királyt ped murakö előnévv magy nemesség kapot Na érdem vann zsid megma-gyarosításáb negyven évekb Magyarí Egyletn egy kezdeményező vol Éle végé zsi közél veze tag egyidőb hitközs elnö vol Szám tanulmán jele m magy ném szakfolyóiratokba Önál munká gyógyász héberekn zsi orvos középkorb 18 peklenic he kátrán 18 véredényrendsz légzőszerv aggko változás 18 Észlelet aggk életta k ta változat köréb 13 Adat járvány okta viszonyaih 18 Adat hagym oktanáh 18 hull elégetésér 18 Börtönü 18 Tanulmá ré zsid orvostanáh 18

14220.

CÍMS Róz

SZEMÉLYN Róz Józ

SZÓCI Róz Józs orv sz Lakompa 181 me Balatonfüre 1 m At Rosenf Festet g urada orv vo Bécs tan v elei kórh or miu legkitűn né egyeteme bejár Pes jö szabadságh al táb kórh or vo m Szegényh kés fővá Pestme főorv l eze álláso eg éle megtartot 1 T Akadé tagj választot király pe murak előnév mag nemessé kapo N érde van zsi megma-gyarosításá negyve évek Magyar Egylet eg kezdeményez vo Él vég zs közé vez ta egyidő hitköz eln vo Szá tanulmá jel mag né szakfolyóiratokb Öná munk gyógyás héberek zs orvo középkor 1 pekleni h kátrá 1 véredényrends légzőszer aggk változá 1 Észlele agg élett t változa köré 1 Ada járván okt viszonyai 1 Ada hagy oktaná 1 hul elégetésé 1 Börtön 1 Tanulm r zsi orvostaná 1

14220

CÍM Ró

SZEMÉLY Ró Jó

SZÓC Ró Józ or s Lakomp 18 m Balatonfür A Rosen Feste urad or v Béc ta ele kór o mi legkitű n egyetem bejá Pe j szabadság a tá kór o v Szegény ké főv Pestm főor ez állás e él megtarto Akad tag választo királ p mura előné ma nemess kap érd va zs megma-gyarosítás negyv éve Magya Egyle e kezdeménye v É vé z köz ve t egyid hitkö el v Sz tanulm je ma n szakfolyóiratok Ön mun gyógyá hébere z orv középko peklen kátr véredényrend légzősze agg változ Észlel ag élet változ kör Ad járvá ok viszonya Ad hag oktan hu elégetés Börtö Tanul zs orvostan

1422

CÍ R

SZEMÉL R J

SZÓ R Jó o Lakom 1 Balatonfü Rose Fest ura o Bé t el kó m legkit egyete bej P szabadsá t kó Szegén k fő Pest főo e állá é megtart Aka ta választ kirá mur előn m nemes ka ér v z megma-gyarosítá negy év Magy Egyl kezdemény v kö v egyi hitk e S tanul j m szakfolyóirato Ö mu gyógy héber or középk pekle kát véredényren légzősz ag válto Észle a éle válto kö A járv o viszony A ha okta h elégeté Bört Tanu z orvosta