14221.htm

CÍMSZÓ: Rozsnyó

SZÓCIKK: Rozsnyó (Rožnava, Cs.-Szl.), rend. tan. város, Gömör vármegyében. 1850-ig nem lakhattak zsidók R.-n. Glatter Albert kereskedő kapott először letelepedési engedélyt 1850. Ettől kezdve gyors tempóban fejlődött a hitközség. 1857-ben már rabbit is választott Deutsch Izsák személyében, aki nagy talmudtudós volt s 1873. bekövetkezett halála után kéziratban számos munkát hagyott hátra. A hitközség első elöljárói Moskovits Zsigmond és Kohn Sámuel voltak. Az ő kezdeményezésükre emeletes házat vett a hitközség s itt rendezte be első imaházát. 1877-ben választott először elnököt, ugyanakkor létesült a Chevra Kadisa (jelenlegi vezetője Rosenblüth Jenő) és az elemi iskola, melyet 1894. az állam vett át. Az imaházat 1890 tűzvész pusztította el s három év múlva felépült a modern stílusú új templom. A hitközség intézményei: a Nőegylet, melynek Rosenblüth Jenőné az elnöknője és a Szociális Egyesület, mely Karsai Jenőné vezetése alatt áll. A hitközség évi költségvetése 90,025 čk., melyből kb. 10,000 čk.-t költ szociális és filantrópikus célokra. A hitközségnek - mely jelenleg egy szervezethez sem tartozik - lélekszáma 437, a családok száma 71, adót 124 fizet. Foglalkozás szerint: 8 nagykereskedő, 3 gazdálkodó, 6 szabad pályán Ievő, 60 kereskedő, 5 ügyvéd, 7 köztisztviselő, 6 orvos, 16 magántisztviselő, 8 iparos, 1 mérnök, 4 magánzó. A hitközség tagjai közül 84 vett részt a világháborúban és 15 esett el. Mai .vezetősége: Lemberger Izsó főrabbi, Lissauer József elnök, Grünwald Henrik alelnök, Kellner Mór és Schwarc Dezső gondnokok, Stempel Henrik pénztárnok, Demeter Gyula jegyző, Strausz Miksa ügyész, Kársai Jenő, Roth Henrik, ifj. Róth Sándor és Herz Géza választmányi tagok.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4221. címszó a lexikon => 757. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14221.htm

CÍMSZÓ: Rozsnyó

SZÓCIKK: Rozsnyó Rožnava, Cs.-Szl. , rend. tan. város, Gömör vármegyében. 1850-ig nem lakhattak zsidók R.-n. Glatter Albert kereskedő kapott először letelepedési engedélyt 1850. Ettől kezdve gyors tempóban fejlődött a hitközség. 1857-ben már rabbit is választott Deutsch Izsák személyében, aki nagy talmudtudós volt s 1873. bekövetkezett halála után kéziratban számos munkát hagyott hátra. A hitközség első elöljárói Moskovits Zsigmond és Kohn Sámuel voltak. Az ő kezdeményezésükre emeletes házat vett a hitközség s itt rendezte be első imaházát. 1877-ben választott először elnököt, ugyanakkor létesült a Chevra Kadisa jelenlegi vezetője Rosenblüth Jenő és az elemi iskola, melyet 1894. az állam vett át. Az imaházat 1890 tűzvész pusztította el s három év múlva felépült a modern stílusú új templom. A hitközség intézményei: a Nőegylet, melynek Rosenblüth Jenőné az elnöknője és a Szociális Egyesület, mely Karsai Jenőné vezetése alatt áll. A hitközség évi költségvetése 90,025 čk., melyből kb. 10,000 čk.-t költ szociális és filantrópikus célokra. A hitközségnek - mely jelenleg egy szervezethez sem tartozik - lélekszáma 437, a családok száma 71, adót 124 fizet. Foglalkozás szerint: 8 nagykereskedő, 3 gazdálkodó, 6 szabad pályán Ievő, 60 kereskedő, 5 ügyvéd, 7 köztisztviselő, 6 orvos, 16 magántisztviselő, 8 iparos, 1 mérnök, 4 magánzó. A hitközség tagjai közül 84 vett részt a világháborúban és 15 esett el. Mai .vezetősége: Lemberger Izsó főrabbi, Lissauer József elnök, Grünwald Henrik alelnök, Kellner Mór és Schwarc Dezső gondnokok, Stempel Henrik pénztárnok, Demeter Gyula jegyző, Strausz Miksa ügyész, Kársai Jenő, Roth Henrik, ifj. Róth Sándor és Herz Géza választmányi tagok.

14221.ht

CÍMSZÓ Rozsny

SZÓCIKK Rozsny Rožnava Cs.-Szl rend tan város Gömö vármegyében 1850-i ne lakhatta zsidó R.-n Glatte Alber keresked kapot előszö letelepedés engedély 1850 Ettő kezdv gyor tempóba fejlődöt hitközség 1857-be má rabbi i választot Deutsc Izsá személyében ak nag talmudtudó vol 1873 bekövetkezet halál utá kéziratba számo munká hagyot hátra hitközsé els elöljáró Moskovit Zsigmon é Koh Sámue voltak A kezdeményezésükr emelete háza vet hitközsé it rendezt b els imaházát 1877-be választot előszö elnököt ugyanakko létesül Chevr Kadis jelenleg vezetőj Rosenblüt Jen é a elem iskola melye 1894 a álla vet át A imaháza 189 tűzvés pusztított e háro é múlv felépül moder stílus ú templom hitközsé intézményei Nőegylet melyne Rosenblüt Jenőn a elnöknőj é Szociáli Egyesület mel Karsa Jenőn vezetés alat áll hitközsé év költségvetés 90,02 čk. melybő kb 10,00 čk.- köl szociáli é filantrópiku célokra hitközségne mel jelenle eg szervezethe se tartozi lélekszám 437 családo szám 71 adó 12 fizet Foglalkozá szerint nagykereskedő gazdálkodó szaba pályá Ievő 6 kereskedő ügyvéd köztisztviselő orvos 1 magántisztviselő iparos mérnök magánzó hitközsé tagja közü 8 vet rész világháborúba é 1 eset el Ma .vezetősége Lemberge Izs főrabbi Lissaue Józse elnök Grünwal Henri alelnök Kellne Mó é Schwar Dezs gondnokok Stempe Henri pénztárnok Demete Gyul jegyző Straus Miks ügyész Kársa Jenő Rot Henrik ifj Rót Sándo é Her Géz választmány tagok

14221.h

CÍMSZ Rozsn

SZÓCIK Rozsn Rožnav Cs.-Sz ren ta váro Göm vármegyébe 1850- n lakhatt zsid R.- Glatt Albe kereske kapo elősz letelepedé engedél 185 Ett kezd gyo tempób fejlődö hitközsé 1857-b m rabb választo Deuts Izs személyébe a na talmudtud vo 187 bekövetkeze halá ut kéziratb szám munk hagyo hátr hitközs el elöljár Moskovi Zsigmo Ko Sámu volta kezdeményezésük emelet ház ve hitközs i rendez el imaházá 1877-b választo elősz elnökö ugyanakk létesü Chev Kadi jelenle vezető Rosenblü Je ele iskol mely 189 áll ve á imaház 18 tűzvé pusztítot hár múl felépü mode stílu templo hitközs intézménye Nőegyle melyn Rosenblü Jenő elnöknő Szociál Egyesüle me Kars Jenő vezeté ala ál hitközs é költségveté 90,0 čk melyb k 10,0 čk. kö szociál filantrópik célokr hitközségn me jelenl e szervezeth s tartoz lélekszá 43 család szá 7 ad 1 fize Foglalkoz szerin nagykeresked gazdálkod szab pály Iev keresked ügyvé köztisztvisel orvo magántisztvisel iparo mérnö magánz hitközs tagj köz ve rés világháborúb ese e M .vezetőség Lemberg Iz főrabb Lissau Józs elnö Grünwa Henr alelnö Kelln M Schwa Dez gondnoko Stemp Henr pénztárno Demet Gyu jegyz Strau Mik ügyés Kárs Jen Ro Henri if Ró Sánd He Gé választmán tago

14221.

CÍMS Rozs

SZÓCI Rozs Rožna Cs.-S re t vár Gö vármegyéb 1850 lakhat zsi R. Glat Alb keresk kap elős leteleped engedé 18 Et kez gy tempó fejlőd hitközs 1857- rab választ Deut Iz személyéb n talmudtu v 18 bekövetkez hal u kézirat szá mun hagy hát hitköz e elöljá Moskov Zsigm K Sám volt kezdeményezésü emele há v hitköz rende e imaház 1877- választ elős elnök ugyanak létes Che Kad jelenl vezet Rosenbl J el isko mel 18 ál v imahá 1 tűzv pusztíto há mú felép mod stíl templ hitköz intézmény Nőegyl mely Rosenbl Jen elnökn Szociá Egyesül m Kar Jen vezet al á hitköz költségvet 90, č mely 10, čk k szociá filantrópi célok hitközség m jelen szervezet tarto léleksz 4 csalá sz a fiz Foglalko szeri nagykereske gazdálko sza pál Ie kereske ügyv köztisztvise orv magántisztvise ipar mérn magán hitköz tag kö v ré világháború es .vezetősé Lember I főrab Lissa Józ eln Grünw Hen aleln Kell Schw De gondnok Stem Hen pénztárn Deme Gy jegy Stra Mi ügyé Kár Je R Henr i R Sán H G választmá tag

14221

CÍM Roz

SZÓC Roz Rožn Cs.- r vá G vármegyé 185 lakha zs R Gla Al keres ka elő letelepe enged 1 E ke g temp fejlő hitköz 1857 ra válasz Deu I személyé talmudt 1 bekövetke ha kézira sz mu hag há hitkö elölj Mosko Zsig Sá vol kezdeményezés emel h hitkö rend imahá 1877 válasz elő elnö ugyana léte Ch Ka jelen veze Rosenb e isk me 1 á imah tűz pusztít h m felé mo stí temp hitkö intézmén Nőegy mel Rosenb Je elnök Szoci Egyesü Ka Je veze a hitkö költségve 90 mel 10 č szoci filantróp célo hitközsé jele szerveze tart léleks csal s fi Foglalk szer nagykeresk gazdálk sz pá I keresk ügy köztisztvis or magántisztvis ipa mér magá hitkö ta k r világhábor e .vezetős Lembe főra Liss Jó el Grün He alel Kel Sch D gondno Ste He pénztár Dem G jeg Str M ügy Ká J Hen Sá választm ta

1422

CÍ Ro

SZÓ Ro Rož Cs. v vármegy 18 lakh z Gl A kere k el letelep enge k tem fejl hitkö 185 r válas De személy talmud bekövetk h kézir s m ha h hitk elöl Mosk Zsi S vo kezdeményezé eme hitk ren imah 187 válas el eln ugyan lét C K jele vez Rosen is m ima tű pusztí fel m st tem hitk intézmé Nőeg me Rosen J elnö Szoc Egyes K J vez hitk költségv 9 me 1 szoc filantró cél hitközs jel szervez tar lélek csa f Foglal sze nagykeres gazdál s p keres üg köztisztvi o magántisztvi ip mé mag hitk t világhábo .vezető Lemb főr Lis J e Grü H ale Ke Sc gondn St H pénztá De je St üg K He S választ t