14222.htm

CÍMSZÓ: Ruách hakódes

SZÓCIKK: "Ruách hakódes (h.). Szent Lélek, szent Szellem. A bibliai irodalomban sugallatot, de igaz-lelkűséget, lelkiismeretességet, buzgalmat is jelent. Tiszta szívet teremts nekem, Isten és szilárd szellemet újíts fel bennem; ne vess el magadtól és szent szellemedet ne vedd el tőlünk (Zsolt. 51. 12, 13). Rendszerint a próféták érezték magukon Isten szellemét és ezt a talmudi irodalom szintén R.-nek mondja. De van a kabbalisztikus tudományban olyan használata is e szónak, amely közelebb áll már ahhoz a Szentlélekhez, amely az Újtestamentom szerint Istent helyettesíti és isteni része a Szentháromságnak. A zsidó felfogás természetesen kizárja az isteni egység felosztását és ennélfogva a Szentlélek nem mint Isten mellett való isten él a képzeletében, hanem mint isteni princípium csupán és mint cselekvő erő oly esetekben, mikor a cselekvés nem volna Istenhez elég méltó. A Midrás és az ókori aram bibliafordítások (Targum, l. o.) olykor a való tényekkel meg nem egyező jelenségek áthidalására, vagy a bibliai személyek ajkán természetellenesnek hangzó kijelentések naturizálására jelentetik meg a R.-t, vagyis egy-egy szót vagy kifejezést, amit ember nem mondhatott, vagy azért, mert azt, amiről beszél, akkor még nem tudhatta, vagy azért, mert azzal amit mond, véthetne az igazság ellen, a R.-nek tulajdonítanak. A R.-t ilyen esetben mindig védelmező géniusz, a Szentlélek, amely Isten szentjeitől elhárítja a hazugságot és megszólal az ajkukon, mikor olyat kell mondaniok, amiről ők még nem tudhatnak, de tudhatja a R. A R. tehát éppen az ellenkező szerepet játsza, mint Sátán, aki gáncsot vet az ember elé, hogy megvádolhassa. L. Szent és szentség. F.M."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4222. címszó a lexikon => 757. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14222.htm

CÍMSZÓ: Ruách hakódes

SZÓCIKK: Ruách hakódes h. . Szent Lélek, szent Szellem. A bibliai irodalomban sugallatot, de igaz-lelkűséget, lelkiismeretességet, buzgalmat is jelent. Tiszta szívet teremts nekem, Isten és szilárd szellemet újíts fel bennem; ne vess el magadtól és szent szellemedet ne vedd el tőlünk Zsolt. 51. 12, 13 . Rendszerint a próféták érezték magukon Isten szellemét és ezt a talmudi irodalom szintén R.-nek mondja. De van a kabbalisztikus tudományban olyan használata is e szónak, amely közelebb áll már ahhoz a Szentlélekhez, amely az Újtestamentom szerint Istent helyettesíti és isteni része a Szentháromságnak. A zsidó felfogás természetesen kizárja az isteni egység felosztását és ennélfogva a Szentlélek nem mint Isten mellett való isten él a képzeletében, hanem mint isteni princípium csupán és mint cselekvő erő oly esetekben, mikor a cselekvés nem volna Istenhez elég méltó. A Midrás és az ókori aram bibliafordítások Targum, l. o. olykor a való tényekkel meg nem egyező jelenségek áthidalására, vagy a bibliai személyek ajkán természetellenesnek hangzó kijelentések naturizálására jelentetik meg a R.-t, vagyis egy-egy szót vagy kifejezést, amit ember nem mondhatott, vagy azért, mert azt, amiről beszél, akkor még nem tudhatta, vagy azért, mert azzal amit mond, véthetne az igazság ellen, a R.-nek tulajdonítanak. A R.-t ilyen esetben mindig védelmező géniusz, a Szentlélek, amely Isten szentjeitől elhárítja a hazugságot és megszólal az ajkukon, mikor olyat kell mondaniok, amiről ők még nem tudhatnak, de tudhatja a R. A R. tehát éppen az ellenkező szerepet játsza, mint Sátán, aki gáncsot vet az ember elé, hogy megvádolhassa. L. Szent és szentség. F.M.

14222.ht

CÍMSZÓ Ruác hakóde

SZÓCIKK Ruác hakóde h Szen Lélek szen Szellem biblia irodalomba sugallatot d igaz-lelkűséget lelkiismeretességet buzgalma i jelent Tiszt szíve teremt nekem Iste é szilár szelleme újít fe bennem n ves e magadtó é szen szellemede n ved e tőlün Zsolt 51 12 1 Rendszerin prófétá érezté maguko Iste szellemé é ez talmud irodalo szinté R.-ne mondja D va kabbalisztiku tudományba olya használat i szónak amel közeleb ál má ahho Szentlélekhez amel a Újtestamento szerin Isten helyettesít é isten rész Szentháromságnak zsid felfogá természetese kizárj a isten egysé felosztásá é ennélfogv Szentléle ne min Iste mellet val iste é képzeletében hane min isten princípiu csupá é min cselekv er ol esetekben miko cselekvé ne voln Istenhe elé méltó Midrá é a ókor ara bibliafordításo Targum l o olyko val tényekke me ne egyez jelensége áthidalására vag biblia személye ajká természetellenesne hangz kijelentése naturizálásár jelenteti me R.-t vagyi egy-eg szó vag kifejezést ami embe ne mondhatott vag azért mer azt amirő beszél akko mé ne tudhatta vag azért mer azza ami mond véthetn a igazsá ellen R.-ne tulajdonítanak R.- ilye esetbe mindi védelmez géniusz Szentlélek amel Iste szentjeitő elhárítj hazugságo é megszóla a ajkukon miko olya kel mondaniok amirő ő mé ne tudhatnak d tudhatj R R tehá éppe a ellenkez szerepe játsza min Sátán ak gáncso ve a embe elé hog megvádolhassa L Szen é szentség F.M

14222.h

CÍMSZ Ruá hakód

SZÓCIK Ruá hakód Sze Léle sze Szelle bibli irodalomb sugallato igaz-lelkűsége lelkiismeretessége buzgalm jelen Tisz szív terem neke Ist szilá szellem újí f benne ve magadt sze szellemed ve tőlü Zsol 5 1 Rendszeri prófét érezt maguk Ist szellem e talmu irodal szint R.-n mondj v kabbalisztik tudományb oly használa szóna ame közele á m ahh Szentlélekhe ame Újtestament szeri Iste helyettesí iste rés Szentháromságna zsi felfog természetes kizár iste egys felosztás ennélfog Szentlél n mi Ist melle va ist képzeletébe han mi iste princípi csup mi cselek e o esetekbe mik cselekv n vol Istenh el mélt Midr óko ar bibliafordítás Targu olyk va tényekk m n egye jelenség áthidalásár va bibli személy ajk természetellenesn hang kijelentés naturizálásá jelentet m R.- vagy egy-e sz va kifejezés am emb n mondhatot va azér me az amir beszé akk m n tudhatt va azér me azz am mon véthet igazs elle R.-n tulajdonítana R. ily esetb mind védelme génius Szentléle ame Ist szentjeit elhárít hazugság megszól ajkuko mik oly ke mondanio amir m n tudhatna tudhat teh épp ellenke szerep játsz mi Sátá a gáncs v emb el ho megvádolhass Sze szentsé F.

14222.

CÍMS Ru hakó

SZÓCI Ru hakó Sz Lél sz Szell bibl irodalom sugallat igaz-lelkűség lelkiismeretesség buzgal jele Tis szí tere nek Is szil szelle új benn v magad sz szelleme v től Zso Rendszer prófé érez magu Is szelle talm iroda szin R.- mond kabbaliszti tudomány ol használ szón am közel ah Szentlélekh am Újtestamen szer Ist helyettes ist ré Szentháromságn zs felfo természete kizá ist egy felosztá ennélfo Szentlé m Is mell v is képzeletéb ha m ist princíp csu m csele esetekb mi cselek vo Isten e mél Mid ók a bibliafordítá Targ oly v tények egy jelensé áthidalásá v bibl személ aj természetellenes han kijelenté naturizálás jelente R. vag egy- s v kifejezé a em mondhato v azé m a ami besz ak tudhat v azé m az a mo véthe igaz ell R.- tulajdonítan R il eset min védelm géniu Szentlél am Is szentjei elhárí hazugsá megszó ajkuk mi ol k mondani ami tudhatn tudha te ép ellenk szere játs m Sát gánc em e h megvádolhas Sz szents F

14222

CÍM R hak

SZÓC R hak S Lé s Szel bib irodalo sugalla igaz-lelkűsé lelkiismeretessé buzga jel Ti sz ter ne I szi szell ú ben maga s szellem tő Zs Rendsze próf ére mag I szell tal irod szi R. mon kabbaliszt tudomán o haszná szó a köze a Szentlélek a Újtestame sze Is helyette is r Szentháromság z felf természet kiz is eg feloszt ennélf Szentl I mel i képzeleté h is princí cs csel esetek m csele v Iste mé Mi ó bibliafordít Tar ol ténye eg jelens áthidalás bib szemé a természetellene ha kijelent naturizálá jelent R va egy kifejez e mondhat az am bes a tudha az a m véth iga el R. tulajdoníta i ese mi védel géni Szentlé a I szentje elhár hazugs megsz ajku m o mondan am tudhat tudh t é ellen szer ját Sá gán e megvádolha S szent

1422

CÍ ha

SZÓ ha L Sze bi irodal sugall igaz-lelkűs lelkiismeretess buzg je T s te n sz szel be mag szelle t Z Rendsz pró ér ma szel ta iro sz R mo kabbalisz tudomá haszn sz köz Szentléle Újtestam sz I helyett i Szentháromsá fel természe ki i e felosz ennél Szent me képzelet i princ c cse esete csel Ist m M bibliafordí Ta o tény e jelen áthidalá bi szem természetellen h kijelen naturizál jelen v eg kifeje mondha a a be tudh a vét ig e R tulajdonít es m véde gén Szentl szentj elhá hazug megs ajk monda a tudha tud elle sze já S gá megvádolh szen