14225.htm

CÍMSZÓ: Rubinstein

SZEMÉLYNÉV: Rubinstein Mátyás

SZÓCIKK: "R. Mátyás, rabbi, szül. Dunapentelén 1867 dec. 27. 1882-93-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1892-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1894. pedig rabbivá, 1895. Mindszent választotta meg rabbijának, 1897. Orosháza, 1902 óta szekszárdi főrabbi. Szaktárgya az ókereszténység története és több ily irányú szakdolgozata jelent meg. Munkái: A biblico-talmudikus higiéné (Budapest 1892); Háborús imák és beszédek (Szekszárd 1915). Cikkei az Egyenlőségben, a Bloch Emlékkönyvben, az Imit Évkönyveiben, a Blau Emlékönyvben, a Monatschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentumsban, a Revue des Etudes Juivesben és Magyar Zsidó Szemlében jelentek meg."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4225. címszó a lexikon => 758. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14225.htm

CÍMSZÓ: Rubinstein

SZEMÉLYNÉV: Rubinstein Mátyás

SZÓCIKK: R. Mátyás, rabbi, szül. Dunapentelén 1867 dec. 27. 1882-93-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1892-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1894. pedig rabbivá, 1895. Mindszent választotta meg rabbijának, 1897. Orosháza, 1902 óta szekszárdi főrabbi. Szaktárgya az ókereszténység története és több ily irányú szakdolgozata jelent meg. Munkái: A biblico-talmudikus higiéné Budapest 1892 ; Háborús imák és beszédek Szekszárd 1915 . Cikkei az Egyenlőségben, a Bloch Emlékkönyvben, az Imit Évkönyveiben, a Blau Emlékönyvben, a Monatschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentumsban, a Revue des Etudes Juivesben és Magyar Zsidó Szemlében jelentek meg.

14225.ht

CÍMSZÓ Rubinstei

SZEMÉLYNÉV Rubinstei Mátyá

SZÓCIKK R Mátyás rabbi szül Dunapentelé 186 dec 27 1882-93-i vol budapest Rabbiképz növendéke 1892-be avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1894 pedi rabbivá 1895 Mindszen választott me rabbijának 1897 Orosháza 190 ót szekszárd főrabbi Szaktárgy a ókereszténysé történet é töb il irány szakdolgozat jelen meg Munkái biblico-talmudiku higién Budapes 189 Háború imá é beszéde Szekszár 191 Cikke a Egyenlőségben Bloc Emlékkönyvben a Imi Évkönyveiben Bla Emlékönyvben Monatschrif fü Geschicht un Wissenschaf de Judentumsban Revu de Etude Juivesbe é Magya Zsid Szemlébe jelente meg

14225.h

CÍMSZ Rubinste

SZEMÉLYNÉ Rubinste Máty

SZÓCIK Mátyá rabb szü Dunapentel 18 de 2 1882-93- vo budapes Rabbikép növendék 1892-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 189 ped rabbiv 189 Mindsze választot m rabbijána 189 Orosház 19 ó szekszár főrabb Szaktárg ókereszténys történe tö i irán szakdolgoza jele me Munká biblico-talmudik higié Budape 18 Hábor im beszéd Szekszá 19 Cikk Egyenlőségbe Blo Emlékkönyvbe Im Évkönyveibe Bl Emlékönyvbe Monatschri f Geschich u Wissenscha d Judentumsba Rev d Etud Juivesb Magy Zsi Szemléb jelent me

14225.

CÍMS Rubinst

SZEMÉLYN Rubinst Mát

SZÓCI Máty rab sz Dunapente 1 d 1882-93 v budape Rabbiké növendé 1892- avat bölcsészdokto Budapest 18 pe rabbi 18 Mindsz választo rabbiján 18 Oroshá 1 szekszá főrab Szaktár ókeresztény történ t irá szakdolgoz jel m Munk biblico-talmudi higi Budap 1 Hábo i beszé Szeksz 1 Cik Egyenlőségb Bl Emlékkönyvb I Évkönyveib B Emlékönyvb Monatschr Geschic Wissensch Judentumsb Re Etu Juives Mag Zs Szemlé jelen m

14225

CÍM Rubins

SZEMÉLY Rubins Má

SZÓC Mát ra s Dunapent 1882-9 budap Rabbik növend 1892 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb 1 Minds választ rabbijá 1 Orosh szeksz főra Szaktá ókeresztén törté ir szakdolgo je Mun biblico-talmud hig Buda Háb besz Szeks Ci Egyenlőség B Emlékkönyv Évkönyvei Emlékönyv Monatsch Geschi Wissensc Judentums R Et Juive Ma Z Szeml jele

1422

CÍ Rubin

SZEMÉL Rubin M

SZÓ Má r Dunapen 1882- buda Rabbi növen 189 av bölcsészdok Budape rab Mind válasz rabbij Oros szeks főr Szakt ókereszté tört i szakdolg j Mu biblico-talmu hi Bud Há bes Szek C Egyenlősé Emlékköny Évkönyve Emléköny Monatsc Gesch Wissens Judentum E Juiv M Szem jel