14227.htm

CÍMSZÓ: Rubinyi

SZEMÉLYNÉV: Rubinyi Mózes

SZÓCIKK: "Rubinyi Mózes, tanár, nyelvészeti és irodalomtörténeti író, szül. Debrecenben 1881 ápr. 1. Az egyetemet Budapesten és Lipcsében végezte. A bölcsószetdoktori és tanári oklevél megszerzése után a M. Tud. Akadémia megbízásából a bukovinai és romániai csángóvidókeket tanulmányozta 1901-03 közt. Azután a fővárosnál lett középiskolai tanár. Számos nyelvészeti és irodalomtörténeti tanulmányt írt szaklapokba és folyóiratokba. Sajtó alá rendezte Mikszáth Kálmán irodalmi hagyatékát 17 kötetben és Mikszáth Kálmánné visszaemlékezéseit (1922), továbbá Mauks Kornélia A borzvári kastély titka c. müvét (1924). Munkái: Adalékok a moldvai csángók nyelvjárásához (1901); Újabb adalékok a moldvai csángók nyelvjárásához (1902); Két tanulmány a nyelvészet s a nyelvművelés történetéből (1903); Révai Miklós élete és nyelvészeti törekvései (1904); Tanulmányok a romániai csángókról (1906); Általános nyelvtudomány (1907); A világnyelv kérdése (1907 németül 1914); Nyelvesztétika (1908); Mikszáth Kálmán stílusa és nyelve (1910); Az erdélyi magyar nyelvművelő társaság története (1911); Révai Miklós magyar nyelvi és irodalmi kézikönyve (1912): A hangutánzás problémájának története (1912, németül 1913): Mikszáth Kálmán élete és művei (1917); Ibsen Henrik (1918); Vajda János (1922); Kiss József (1923); Herczeg Ferenc (1926); Kiss József élete és munkássága (1925)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4227. címszó a lexikon => 758. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14227.htm

CÍMSZÓ: Rubinyi

SZEMÉLYNÉV: Rubinyi Mózes

SZÓCIKK: Rubinyi Mózes, tanár, nyelvészeti és irodalomtörténeti író, szül. Debrecenben 1881 ápr. 1. Az egyetemet Budapesten és Lipcsében végezte. A bölcsószetdoktori és tanári oklevél megszerzése után a M. Tud. Akadémia megbízásából a bukovinai és romániai csángóvidókeket tanulmányozta 1901-03 közt. Azután a fővárosnál lett középiskolai tanár. Számos nyelvészeti és irodalomtörténeti tanulmányt írt szaklapokba és folyóiratokba. Sajtó alá rendezte Mikszáth Kálmán irodalmi hagyatékát 17 kötetben és Mikszáth Kálmánné visszaemlékezéseit 1922 , továbbá Mauks Kornélia A borzvári kastély titka c. müvét 1924 . Munkái: Adalékok a moldvai csángók nyelvjárásához 1901 ; Újabb adalékok a moldvai csángók nyelvjárásához 1902 ; Két tanulmány a nyelvészet s a nyelvművelés történetéből 1903 ; Révai Miklós élete és nyelvészeti törekvései 1904 ; Tanulmányok a romániai csángókról 1906 ; Általános nyelvtudomány 1907 ; A világnyelv kérdése 1907 németül 1914 ; Nyelvesztétika 1908 ; Mikszáth Kálmán stílusa és nyelve 1910 ; Az erdélyi magyar nyelvművelő társaság története 1911 ; Révai Miklós magyar nyelvi és irodalmi kézikönyve 1912 : A hangutánzás problémájának története 1912, németül 1913 : Mikszáth Kálmán élete és művei 1917 ; Ibsen Henrik 1918 ; Vajda János 1922 ; Kiss József 1923 ; Herczeg Ferenc 1926 ; Kiss József élete és munkássága 1925 .

14227.ht

CÍMSZÓ Rubiny

SZEMÉLYNÉV Rubiny Móze

SZÓCIKK Rubiny Mózes tanár nyelvészet é irodalomtörténet író szül Debrecenbe 188 ápr 1 A egyeteme Budapeste é Lipcsébe végezte bölcsószetdoktor é tanár oklevé megszerzés utá M Tud Akadémi megbízásábó bukovina é románia csángóvidókeke tanulmányozt 1901-0 közt Azutá fővárosná let középiskola tanár Számo nyelvészet é irodalomtörténet tanulmány ír szaklapokb é folyóiratokba Sajt al rendezt Mikszát Kálmá irodalm hagyatéká 1 kötetbe é Mikszát Kálmánn visszaemlékezései 192 tovább Mauk Kornéli borzvár kastél titk c müvé 192 Munkái Adaléko moldva csángó nyelvjárásáho 190 Újab adaléko moldva csángó nyelvjárásáho 190 Ké tanulmán nyelvésze nyelvművelé történetébő 190 Réva Mikló élet é nyelvészet törekvése 190 Tanulmányo románia csángókró 190 Általáno nyelvtudomán 190 világnyel kérdés 190 németü 191 Nyelvesztétik 190 Mikszát Kálmá stílus é nyelv 191 A erdély magya nyelvművel társasá történet 191 Réva Mikló magya nyelv é irodalm kézikönyv 191 hangutánzá problémájána történet 1912 németü 191 Mikszát Kálmá élet é műve 191 Ibse Henri 191 Vajd Jáno 192 Kis Józse 192 Hercze Feren 192 Kis Józse élet é munkásság 192

14227.h

CÍMSZ Rubin

SZEMÉLYNÉ Rubin Móz

SZÓCIK Rubin Móze taná nyelvésze irodalomtörténe ír szü Debrecenb 18 áp egyetem Budapest Lipcséb végezt bölcsószetdokto taná oklev megszerzé ut Tu Akadém megbízásáb bukovin románi csángóvidókek tanulmányoz 1901- köz Azut fővárosn le középiskol taná Szám nyelvésze irodalomtörténe tanulmán í szaklapok folyóiratokb Saj a rendez Mikszá Kálm irodal hagyaték kötetb Mikszá Kálmán visszaemlékezése 19 továb Mau Kornél borzvá kasté tit müv 19 Munká Adalék moldv csáng nyelvjárásáh 19 Úja adalék moldv csáng nyelvjárásáh 19 K tanulmá nyelvész nyelvművel történetéb 19 Rév Mikl éle nyelvésze törekvés 19 Tanulmány románi csángókr 19 Általán nyelvtudomá 19 világnye kérdé 19 német 19 Nyelvesztéti 19 Mikszá Kálm stílu nyel 19 erdél magy nyelvműve társas történe 19 Rév Mikl magy nyel irodal kéziköny 19 hangutánz problémáján történe 191 német 19 Mikszá Kálm éle műv 19 Ibs Henr 19 Vaj Ján 19 Ki Józs 19 Hercz Fere 19 Ki Józs éle munkássá 19

14227.

CÍMS Rubi

SZEMÉLYN Rubi Mó

SZÓCI Rubi Móz tan nyelvész irodalomtörtén í sz Debrecen 1 á egyete Budapes Lipcsé végez bölcsószetdokt tan okle megszerz u T Akadé megbízásá bukovi román csángóvidóke tanulmányo 1901 kö Azu főváros l középisko tan Szá nyelvész irodalomtörtén tanulmá szaklapo folyóiratok Sa rende Miksz Kál iroda hagyaté kötet Miksz Kálmá visszaemlékezés 1 tová Ma Korné borzv kast ti mü 1 Munk Adalé mold csán nyelvjárásá 1 Új adalé mold csán nyelvjárásá 1 tanulm nyelvés nyelvműve történeté 1 Ré Mik él nyelvész törekvé 1 Tanulmán román csángók 1 Általá nyelvtudom 1 világny kérd 1 néme 1 Nyelvesztét 1 Miksz Kál stíl nye 1 erdé mag nyelvműv társa történ 1 Ré Mik mag nye iroda kézikön 1 hangután problémájá történ 19 néme 1 Miksz Kál él mű 1 Ib Hen 1 Va Já 1 K Józ 1 Herc Fer 1 K Józ él munkáss 1

14227

CÍM Rub

SZEMÉLY Rub M

SZÓC Rub Mó ta nyelvés irodalomtörté s Debrece egyet Budape Lipcs vége bölcsószetdok ta okl megszer Akad megbízás bukov romá csángóvidók tanulmány 190 k Az főváro középisk ta Sz nyelvés irodalomtörté tanulm szaklap folyóirato S rend Miks Ká irod hagyat köte Miks Kálm visszaemlékezé tov M Korn borz kas t m Mun Adal mol csá nyelvjárás Ú adal mol csá nyelvjárás tanul nyelvé nyelvműv történet R Mi é nyelvés törekv Tanulmá romá csángó Által nyelvtudo világn kér ném Nyelveszté Miks Ká stí ny erd ma nyelvmű társ törté R Mi ma ny irod kézikö hangutá problémáj törté 1 ném Miks Ká é m I He V J Jó Her Fe Jó é munkás

1422

CÍ Ru

SZEMÉL Ru

SZÓ Ru M t nyelvé irodalomtört Debrec egye Budap Lipc vég bölcsószetdo t ok megsze Aka megbízá buko rom csángóvidó tanulmán 19 A fővár középis t S nyelvé irodalomtört tanul szakla folyóirat ren Mik K iro hagya köt Mik Kál visszaemlékez to Kor bor ka Mu Ada mo cs nyelvjárá ada mo cs nyelvjárá tanu nyelv nyelvmű történe M nyelvé törek Tanulm rom csáng Álta nyelvtud világ ké né Nyelveszt Mik K st n er m nyelvm tár tört M m n iro kézik hangut problémá tört né Mik K H J He F J munká