14231.htm

CÍMSZÓ: Ruszinkó zsidósága

SZÓCIKK: "Ruszinszkó zsidósága. Ruszinszkóban a legutolsó népszámlálás szerint (1921) 93,023 zsidó él. Az összlakossághoz (604,745) viszonyítva 15.28%-nak felel meg. Az impérium változása óta Ruszinszkóban 5642 zsidóval több lakik, mint azelőtt. Ez a növekedés 6.46%-ot tesz ki. Ezen a területen kétféle hitközség van: orthodox. és kongresszusi. Kongresszusi hitközség azonban egész Ruszinszkóban csak egy van, Ungváron, a többi orthodox. Az orth. hitközségek egyelőre a pöstyéni Jüdische Kanzleihoz tartoznak. Több ízben történtek kísérletek egy önálló ruszinszkói zsidó iroda felállítására, de siker nélkül, a törvényes előírások miatt, amelyek úgy intézkedtek, hogy önálló irodát csak akkor állíthatnak fel a ruszinszkói hitközségek, ha annak felállítására a hitközségeknek több mint 60%-a szavazott; a megtartott szavazáskor azonban csak 30% szavazott az önálló iroda mellett. A zsidóság mostoha gazdasági körülmények között él. Az ország gazdaságilag meglehetősen zárt terület, sok kopár és terméketlen vidékkel és a lakosság csak a legnagyobb nehézségek árán tud boldogulni. Ez alól a zsidók sem lehetnek kivételek. R.-nak 80%-a nyomorog, 15%-a a létminimumot szerzi meg és 5%-a rendelkezik csak vagyonnal. A zsidóság elég tekintélyes része foglalkozik földmíveléssel és általában őstermeléssel (25%). Kis- és nagykereskedéssel (ideértve a kereskedelmi alkalmazottakat is) 38% foglalkozik, a többi napszámos és ipari munkás, vagy fuvarozó (16%). R.-nak foglalkoztatási aránya pl. Szlovenszkóhoz viszonyítva sokkal kedvezőbb, mert itt kevesebb a foglalkozás nélküli családtag, ami arra vezethető vissza, hogy a rossz gazdasági viszonyok mindenkit munkára kényszerítenek. A rossz gazdasági helyzet miatt nagy szerep jut a zsidó jótékonykodásnak. A nőegyleteken kívül, különösen a Joint Distribution Comitee végez e tekintetben hatalmas munkát. A Joint központi irodája Munkácson van, ahonnan szisztematikusan irányítják a jótékonykodás munkáját. A Joint árvagyámolító intézetében több mint 300 zsidó árva talál otthonra. Ezenkívül nagy mechanikai és elektrotechnikai műhelyt rendezett be, ahol e szakmában tanoncokat és segédeket képeznek ki és ahol állandóan 80-40 zsidó munkás keresi meg kenyerét. A Joint segítségével létesült Munkácson 1926. a Nekuda könyvnyomda és könyvkiadó vállalat. Huszton nagyarányú kosár-szalmafonó műhelyt, Jasinán pedig talisz-gyárat állított fel a Joint. Hozzávetőleges számítás szerint 1919 óta az amerikai Joint Ruszinszkóban több mint 700,000 dollárt invesztált. Minden nagyobb ruszinszkói zsidó centrumban zsidó hitelszövetkezeteket állított fel. Így Beregszászon (Beregsas), Bilkén, Huszton, Jasinán, Munkácson (Mukačevo), Solotvinán, Ternovon, Técsön, Ungváron (Užhorod), Volovojén és Nagyszőllősön (Sevlius). Ez a 11 zsidó hitelszövetkezet igen értékes gazdasági munkát végez és hasznos működése révén különösen a kiskereskedők és iparosok helyzetén lendít sokat. A 11 hitelszövetkezetnek közel 5000 tagja van és az 1926. év végéig kihelyezett kölcsönök összege meghaladja a 5.000,000 čk.-t. A zsidóság 1918 után nemzeti alapon szervezkedett. Úgy a községi, mint a parlamenti választások alkalmából önálló pártként indult a választási küzdelembe és most már minden község választmányában zsidópárti képviselők is ülnek, Munkácson (Mukačevo), Nagyszőllősön (Sevlius) zsidó-párti alpolgármesterek vannak és egy zsidó képviselő a csehszlovák parlamentbe is bejutott kommunista programmal. Ruszinszkó 93,023 lélekszámú zsidóságából 79,722 vallotta magát zsidó nemzetiségűnek, ami 85,7%-nak felel meg. Anyanyelv szerint 70% magyar, a többi jiddis, szlovák és ruszin anyanyelvű. A mostoha gazdasági iszonyok miatt, melyek között a ruszinszkói zsidók élnek, nem fejthettek ki nagymérvű anyagi hozzájárulást Palesztina felépítéséhez. Évente körülbelül 6-700 sékelt árusítanak, 80-40,000 čk.-val járulnak a Nemzeti Alaphoz. Kulturális téren a Héber Iskola Egyesület fentartásával nagyszabású munkát fejtenek ki. Ruszinszkóban 47 cionista helyicsoport van. A cionista mozgalom két lappal rendelkezik, ezek: a jiddis nyelvű Dus JidischeFolksblatt (Munkács, 1923. Szerk. Sauber Simon. V. évfolyam) és a magyar nyelvű Zsidó Néplap (Ungvár, 1919. Szerk. Szerény Béla. IX. évfolyam). A mozgalom vezetői: Sternbach Vilmos, Spiegel Sándor, Guttmann Mózes, Steiger Náthán, Szerény Béla, Palkovics N., Juszkovics Mór, Weingarten A. Sajtóképviselete a nem cionista irányzatnak is van. 1927. megalakult Munkácson a Jidische Zeitung, amely Spira, munkácsi főrabbi szolgálatában a liberális, cionista-mizrachista zsidóság ellen harcol. A ruszinszkói zsidó sajtó érdemes munkásai az említetteken kívül: Bolgár Mózes (Zs. Néplap), Klein Mór (Zs. N.), Goldstein Mór (Zs. N.), Lövenkopf Kálmán (Zs. N.), Spiegel S. (Jid. Folksbl.). 1921-ben alakult meg Munkácson a Ruszinszkói Héber Iskola Egyesület, azzal a céllal, hogy elemi és középiskolák felállításával a héber nyelv reneszánszát mozdítsa elő. Már az első évben Munkácson, Huszton, Svaljaván. Torunban, Jasinán, Beregszászban héber elemi iskolákat, 1924. Ungváron és Beregszászon elemi iskolákat, 1925. Nagyszőllősön héber elemi iskolát létesítettek. 1923 okt. 1. nyilt meg Munkácson a Cs.-Sz. köztársaság első hébernyelvű reform reál-gimnáziuma, majd 1927. a gimnázium keretében a héber tanítóképző szeminárium. Jelenleg 7 elemi 9 tanerővel és 580 növendékkel, 1 gimnázium 9 tanerővel és 340 növendékkel, 1 tanítóképző szeminárium 12 növendékkel áll a héber kultúra terjesztésének szolgálatában. Az összes héber iskolák nyilvános jellegűek. A héber nyelv mellett intenzíven tanítják az állami, valamint a ruszin nyelvet is, míg a gimnáziumban az angol és német nyelv tanítása a rendes tantárgyak közé tartozik. A héber iskolák ügyeit a Munkácson székelő Héber Iskola Egyesület évről-évre megválasztott vezetősége intézi, a felügyeletet pedig a ruszinszkói állami iskola-inspektorátus végzi. Zsidó sportegyesületek közül a munkácsi Hagibor és a huszti Sámson működnek. Ezenkívül hatalmas cserkész-mozgalom van Ruszinszkóban. A zsidó cserkészek száma közel van az ezerhez."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4231. címszó a lexikon => 758. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14231.htm

CÍMSZÓ: Ruszinkó zsidósága

SZÓCIKK: Ruszinszkó zsidósága. Ruszinszkóban a legutolsó népszámlálás szerint 1921 93,023 zsidó él. Az összlakossághoz 604,745 viszonyítva 15.28%-nak felel meg. Az impérium változása óta Ruszinszkóban 5642 zsidóval több lakik, mint azelőtt. Ez a növekedés 6.46%-ot tesz ki. Ezen a területen kétféle hitközség van: orthodox. és kongresszusi. Kongresszusi hitközség azonban egész Ruszinszkóban csak egy van, Ungváron, a többi orthodox. Az orth. hitközségek egyelőre a pöstyéni Jüdische Kanzleihoz tartoznak. Több ízben történtek kísérletek egy önálló ruszinszkói zsidó iroda felállítására, de siker nélkül, a törvényes előírások miatt, amelyek úgy intézkedtek, hogy önálló irodát csak akkor állíthatnak fel a ruszinszkói hitközségek, ha annak felállítására a hitközségeknek több mint 60%-a szavazott; a megtartott szavazáskor azonban csak 30% szavazott az önálló iroda mellett. A zsidóság mostoha gazdasági körülmények között él. Az ország gazdaságilag meglehetősen zárt terület, sok kopár és terméketlen vidékkel és a lakosság csak a legnagyobb nehézségek árán tud boldogulni. Ez alól a zsidók sem lehetnek kivételek. R.-nak 80%-a nyomorog, 15%-a a létminimumot szerzi meg és 5%-a rendelkezik csak vagyonnal. A zsidóság elég tekintélyes része foglalkozik földmíveléssel és általában őstermeléssel 25% . Kis- és nagykereskedéssel ideértve a kereskedelmi alkalmazottakat is 38% foglalkozik, a többi napszámos és ipari munkás, vagy fuvarozó 16% . R.-nak foglalkoztatási aránya pl. Szlovenszkóhoz viszonyítva sokkal kedvezőbb, mert itt kevesebb a foglalkozás nélküli családtag, ami arra vezethető vissza, hogy a rossz gazdasági viszonyok mindenkit munkára kényszerítenek. A rossz gazdasági helyzet miatt nagy szerep jut a zsidó jótékonykodásnak. A nőegyleteken kívül, különösen a Joint Distribution Comitee végez e tekintetben hatalmas munkát. A Joint központi irodája Munkácson van, ahonnan szisztematikusan irányítják a jótékonykodás munkáját. A Joint árvagyámolító intézetében több mint 300 zsidó árva talál otthonra. Ezenkívül nagy mechanikai és elektrotechnikai műhelyt rendezett be, ahol e szakmában tanoncokat és segédeket képeznek ki és ahol állandóan 80-40 zsidó munkás keresi meg kenyerét. A Joint segítségével létesült Munkácson 1926. a Nekuda könyvnyomda és könyvkiadó vállalat. Huszton nagyarányú kosár-szalmafonó műhelyt, Jasinán pedig talisz-gyárat állított fel a Joint. Hozzávetőleges számítás szerint 1919 óta az amerikai Joint Ruszinszkóban több mint 700,000 dollárt invesztált. Minden nagyobb ruszinszkói zsidó centrumban zsidó hitelszövetkezeteket állított fel. Így Beregszászon Beregsas , Bilkén, Huszton, Jasinán, Munkácson Mukačevo , Solotvinán, Ternovon, Técsön, Ungváron Užhorod , Volovojén és Nagyszőllősön Sevlius . Ez a 11 zsidó hitelszövetkezet igen értékes gazdasági munkát végez és hasznos működése révén különösen a kiskereskedők és iparosok helyzetén lendít sokat. A 11 hitelszövetkezetnek közel 5000 tagja van és az 1926. év végéig kihelyezett kölcsönök összege meghaladja a 5.000,000 čk.-t. A zsidóság 1918 után nemzeti alapon szervezkedett. Úgy a községi, mint a parlamenti választások alkalmából önálló pártként indult a választási küzdelembe és most már minden község választmányában zsidópárti képviselők is ülnek, Munkácson Mukačevo , Nagyszőllősön Sevlius zsidó-párti alpolgármesterek vannak és egy zsidó képviselő a csehszlovák parlamentbe is bejutott kommunista programmal. Ruszinszkó 93,023 lélekszámú zsidóságából 79,722 vallotta magát zsidó nemzetiségűnek, ami 85,7%-nak felel meg. Anyanyelv szerint 70% magyar, a többi jiddis, szlovák és ruszin anyanyelvű. A mostoha gazdasági iszonyok miatt, melyek között a ruszinszkói zsidók élnek, nem fejthettek ki nagymérvű anyagi hozzájárulást Palesztina felépítéséhez. Évente körülbelül 6-700 sékelt árusítanak, 80-40,000 čk.-val járulnak a Nemzeti Alaphoz. Kulturális téren a Héber Iskola Egyesület fentartásával nagyszabású munkát fejtenek ki. Ruszinszkóban 47 cionista helyicsoport van. A cionista mozgalom két lappal rendelkezik, ezek: a jiddis nyelvű Dus JidischeFolksblatt Munkács, 1923. Szerk. Sauber Simon. V. évfolyam és a magyar nyelvű Zsidó Néplap Ungvár, 1919. Szerk. Szerény Béla. IX. évfolyam . A mozgalom vezetői: Sternbach Vilmos, Spiegel Sándor, Guttmann Mózes, Steiger Náthán, Szerény Béla, Palkovics N., Juszkovics Mór, Weingarten A. Sajtóképviselete a nem cionista irányzatnak is van. 1927. megalakult Munkácson a Jidische Zeitung, amely Spira, munkácsi főrabbi szolgálatában a liberális, cionista-mizrachista zsidóság ellen harcol. A ruszinszkói zsidó sajtó érdemes munkásai az említetteken kívül: Bolgár Mózes Zs. Néplap , Klein Mór Zs. N. , Goldstein Mór Zs. N. , Lövenkopf Kálmán Zs. N. , Spiegel S. Jid. Folksbl. . 1921-ben alakult meg Munkácson a Ruszinszkói Héber Iskola Egyesület, azzal a céllal, hogy elemi és középiskolák felállításával a héber nyelv reneszánszát mozdítsa elő. Már az első évben Munkácson, Huszton, Svaljaván. Torunban, Jasinán, Beregszászban héber elemi iskolákat, 1924. Ungváron és Beregszászon elemi iskolákat, 1925. Nagyszőllősön héber elemi iskolát létesítettek. 1923 okt. 1. nyilt meg Munkácson a Cs.-Sz. köztársaság első hébernyelvű reform reál-gimnáziuma, majd 1927. a gimnázium keretében a héber tanítóképző szeminárium. Jelenleg 7 elemi 9 tanerővel és 580 növendékkel, 1 gimnázium 9 tanerővel és 340 növendékkel, 1 tanítóképző szeminárium 12 növendékkel áll a héber kultúra terjesztésének szolgálatában. Az összes héber iskolák nyilvános jellegűek. A héber nyelv mellett intenzíven tanítják az állami, valamint a ruszin nyelvet is, míg a gimnáziumban az angol és német nyelv tanítása a rendes tantárgyak közé tartozik. A héber iskolák ügyeit a Munkácson székelő Héber Iskola Egyesület évről-évre megválasztott vezetősége intézi, a felügyeletet pedig a ruszinszkói állami iskola-inspektorátus végzi. Zsidó sportegyesületek közül a munkácsi Hagibor és a huszti Sámson működnek. Ezenkívül hatalmas cserkész-mozgalom van Ruszinszkóban. A zsidó cserkészek száma közel van az ezerhez.

14231.ht

CÍMSZÓ Ruszink zsidóság

SZÓCIKK Ruszinszk zsidósága Ruszinszkóba legutols népszámlálá szerin 192 93,02 zsid él A összlakosságho 604,74 viszonyítv 15.28%-na fele meg A impériu változás ót Ruszinszkóba 564 zsidóva töb lakik min azelőtt E növekedé 6.46%-o tes ki Eze területe kétfél hitközsé van orthodox é kongresszusi Kongresszus hitközsé azonba egés Ruszinszkóba csa eg van Ungváron több orthodox A orth hitközsége egyelőr pöstyén Jüdisch Kanzleiho tartoznak Töb ízbe történte kísérlete eg önáll ruszinszkó zsid irod felállítására d sike nélkül törvénye előíráso miatt amelye úg intézkedtek hog önáll irodá csa akko állíthatna fe ruszinszkó hitközségek h anna felállításár hitközségekne töb min 60%- szavazott megtartot szavazásko azonba csa 30 szavazot a önáll irod mellett zsidósá mostoh gazdaság körülménye közöt él A orszá gazdaságila meglehetőse zár terület so kopá é terméketle vidékke é lakossá csa legnagyob nehézsége árá tu boldogulni E aló zsidó se lehetne kivételek R.-na 80%- nyomorog 15%- létminimumo szerz me é 5%- rendelkezi csa vagyonnal zsidósá elé tekintélye rész foglalkozi földmívelésse é általába őstermelésse 25 Kis é nagykereskedésse ideértv kereskedelm alkalmazottaka i 38 foglalkozik több napszámo é ipar munkás vag fuvaroz 16 R.-na foglalkoztatás arány pl Szlovenszkóho viszonyítv sokka kedvezőbb mer it keveseb foglalkozá nélkül családtag am arr vezethet vissza hog ross gazdaság viszonyo mindenki munkár kényszerítenek ross gazdaság helyze miat nag szere ju zsid jótékonykodásnak nőegyleteke kívül különöse Join Distributio Comite vége tekintetbe hatalma munkát Join központ irodáj Munkácso van ahonna szisztematikusa irányítjá jótékonykodá munkáját Join árvagyámolít intézetébe töb min 30 zsid árv talá otthonra Ezenkívü nag mechanika é elektrotechnika műhely rendezet be aho szakmába tanoncoka é segédeke képezne k é aho állandóa 80-4 zsid munká keres me kenyerét Join segítségéve létesül Munkácso 1926 Nekud könyvnyomd é könyvkiad vállalat Huszto nagyarány kosár-szalmafon műhelyt Jasiná pedi talisz-gyára állítot fe Joint Hozzávetőlege számítá szerin 191 ót a amerika Join Ruszinszkóba töb min 700,00 dollár invesztált Minde nagyob ruszinszkó zsid centrumba zsid hitelszövetkezeteke állítot fel Íg Beregszászo Beregsa Bilkén Huszton Jasinán Munkácso Mukačev Solotvinán Ternovon Técsön Ungváro Užhoro Volovojé é Nagyszőllősö Sevliu E 1 zsid hitelszövetkeze ige értéke gazdaság munká vége é haszno működés révé különöse kiskereskedő é iparoso helyzeté lendí sokat 1 hitelszövetkezetne köze 500 tagj va é a 1926 é végéi kihelyezet kölcsönö összeg meghaladj 5.000,00 čk.-t zsidósá 191 utá nemzet alapo szervezkedett Úg községi min parlament választáso alkalmábó önáll pártkén indul választás küzdelemb é mos má minde közsé választmányába zsidópárt képviselő i ülnek Munkácso Mukačev Nagyszőllősö Sevliu zsidó-párt alpolgármestere vanna é eg zsid képvisel csehszlová parlamentb i bejutot kommunist programmal Ruszinszk 93,02 lélekszám zsidóságábó 79,72 vallott magá zsid nemzetiségűnek am 85,7%-na fele meg Anyanyel szerin 70 magyar több jiddis szlová é ruszi anyanyelvű mostoh gazdaság iszonyo miatt melye közöt ruszinszkó zsidó élnek ne fejthette k nagymérv anyag hozzájárulás Palesztin felépítéséhez Évent körülbelü 6-70 sékel árusítanak 80-40,00 čk.-va járulna Nemzet Alaphoz Kulturáli tére Hébe Iskol Egyesüle fentartásáva nagyszabás munká fejtene ki Ruszinszkóba 4 cionist helyicsopor van cionist mozgalo ké lappa rendelkezik ezek jiddi nyelv Du JidischeFolksblat Munkács 1923 Szerk Saube Simon V évfolya é magya nyelv Zsid Népla Ungvár 1919 Szerk Szerén Béla IX évfolya mozgalo vezetői Sternbac Vilmos Spiege Sándor Guttman Mózes Steige Náthán Szerén Béla Palkovic N. Juszkovic Mór Weingarte A Sajtóképviselet ne cionist irányzatna i van 1927 megalakul Munkácso Jidisch Zeitung amel Spira munkács főrabb szolgálatába liberális cionista-mizrachist zsidósá elle harcol ruszinszkó zsid sajt érdeme munkása a említetteke kívül Bolgá Móze Zs Népla Klei Mó Zs N Goldstei Mó Zs N Lövenkop Kálmá Zs N Spiege S Jid Folksbl 1921-be alakul me Munkácso Ruszinszkó Hébe Iskol Egyesület azza céllal hog elem é középiskolá felállításáva hébe nyel reneszánszá mozdíts elő Má a els évbe Munkácson Huszton Svaljaván Torunban Jasinán Beregszászba hébe elem iskolákat 1924 Ungváro é Beregszászo elem iskolákat 1925 Nagyszőllősö hébe elem iskolá létesítettek 192 okt 1 nyil me Munkácso Cs.-Sz köztársasá els hébernyelv refor reál-gimnáziuma maj 1927 gimnáziu keretébe hébe tanítóképz szeminárium Jelenle elem tanerőve é 58 növendékkel gimnáziu tanerőve é 34 növendékkel tanítóképz szemináriu 1 növendékke ál hébe kultúr terjesztéséne szolgálatában A össze hébe iskolá nyilváno jellegűek hébe nyel mellet intenzíve tanítjá a állami valamin ruszi nyelve is mí gimnáziumba a ango é néme nyel tanítás rende tantárgya köz tartozik hébe iskolá ügyei Munkácso székel Hébe Iskol Egyesüle évről-évr megválasztot vezetőség intézi felügyelete pedi ruszinszkó állam iskola-inspektorátu végzi Zsid sportegyesülete közü munkács Hagibo é huszt Sámso működnek Ezenkívü hatalma cserkész-mozgalo va Ruszinszkóban zsid cserkésze szám köze va a ezerhez

14231.h

CÍMSZ Ruszin zsidósá

SZÓCIK Ruszinsz zsidóság Ruszinszkób legutol népszámlál szeri 19 93,0 zsi é összlakosságh 604,7 viszonyít 15.28%-n fel me impéri változá ó Ruszinszkób 56 zsidóv tö laki mi azelőt növeked 6.46%- te k Ez terület kétfé hitközs va orthodo kongresszus Kongresszu hitközs azonb egé Ruszinszkób cs e va Ungváro töb orthodo ort hitközség egyelő pöstyé Jüdisc Kanzleih tartozna Tö ízb történt kísérlet e önál ruszinszk zsi iro felállításár sik nélkü törvény előírás miat amely ú intézkedte ho önál irod cs akk állíthatn f ruszinszk hitközsége ann felállításá hitközségekn tö mi 60% szavazot megtarto szavazásk azonb cs 3 szavazo önál iro mellet zsidós mosto gazdasá körülmény közö é orsz gazdaságil meglehetős zá terüle s kop terméketl vidékk lakoss cs legnagyo nehézség ár t boldoguln al zsid s lehetn kivétele R.-n 80% nyomoro 15% létminimum szer m 5% rendelkez cs vagyonna zsidós el tekintély rés foglalkoz földmíveléss általáb őstermeléss 2 Ki nagykereskedéss ideért kereskedel alkalmazottak 3 foglalkozi töb napszám ipa munká va fuvaro 1 R.-n foglalkoztatá arán p Szlovenszkóh viszonyít sokk kedvezőb me i kevese foglalkoz nélkü családta a ar vezethe vissz ho ros gazdasá viszony mindenk munká kényszerítene ros gazdasá helyz mia na szer j zsi jótékonykodásna nőegyletek kívü különös Joi Distributi Comit vég tekintetb hatalm munká Joi közpon irodá Munkács va ahonn szisztematikus irányítj jótékonykod munkájá Joi árvagyámolí intézetéb tö mi 3 zsi ár tal otthonr Ezenkív na mechanik elektrotechnik műhel rendeze b ah szakmáb tanoncok segédek képezn ah állandó 80- zsi munk kere m kenyeré Joi segítségév létesü Munkács 192 Neku könyvnyom könyvkia vállala Huszt nagyarán kosár-szalmafo műhely Jasin ped talisz-gyár állíto f Join Hozzávetőleg számít szeri 19 ó amerik Joi Ruszinszkób tö mi 700,0 dollá invesztál Mind nagyo ruszinszk zsi centrumb zsi hitelszövetkezetek állíto fe Í Beregszász Beregs Bilké Huszto Jasiná Munkács Mukače Solotviná Ternovo Técsö Ungvár Užhor Volovoj Nagyszőllős Sevli zsi hitelszövetkez ig érték gazdasá munk vég haszn működé rév különös kiskeresked iparos helyzet lend soka hitelszövetkezetn köz 50 tag v 192 végé kihelyeze kölcsön össze meghalad 5.000,0 čk.- zsidós 19 ut nemze alap szervezkedet Ú község mi parlamen választás alkalmáb önál pártké indu választá küzdelem mo m mind közs választmányáb zsidópár képvisel ülne Munkács Mukače Nagyszőllős Sevli zsidó-pár alpolgármester vann e zsi képvise csehszlov parlament bejuto kommunis programma Ruszinsz 93,0 lélekszá zsidóságáb 79,7 vallot mag zsi nemzetiségűne a 85,7%-n fel me Anyanye szeri 7 magya töb jiddi szlov rusz anyanyelv mosto gazdasá iszony miat mely közö ruszinszk zsid élne n fejthett nagymér anya hozzájárulá Paleszti felépítéséhe Éven körülbel 6-7 séke árusítana 80-40,0 čk.-v járuln Nemze Alapho Kulturál tér Héb Isko Egyesül fentartásáv nagyszabá munk fejten k Ruszinszkób cionis helyicsopo va cionis mozgal k lapp rendelkezi eze jidd nyel D JidischeFolksbla Munkác 192 Szer Saub Simo évfoly magy nyel Zsi Népl Ungvá 191 Szer Szeré Bél I évfoly mozgal vezető Sternba Vilmo Spieg Sándo Guttma Móze Steig Náthá Szeré Bél Palkovi N Juszkovi Mó Weingart Sajtóképvisele n cionis irányzatn va 192 megalaku Munkács Jidisc Zeitun ame Spir munkác főrab szolgálatáb liberáli cionista-mizrachis zsidós ell harco ruszinszk zsi saj érdem munkás említettek kívü Bolg Móz Z Népl Kle M Z Goldste M Z Lövenko Kálm Z Spieg Ji Folksb 1921-b alaku m Munkács Ruszinszk Héb Isko Egyesüle azz célla ho ele középiskol felállításáv héb nye reneszánsz mozdít el M el évb Munkácso Huszto Svaljavá Torunba Jasiná Beregszászb héb ele iskoláka 192 Ungvár Beregszász ele iskoláka 192 Nagyszőllős héb ele iskol létesítette 19 ok nyi m Munkács Cs.-S köztársas el hébernyel refo reál-gimnázium ma 192 gimnázi keretéb héb tanítókép szemináriu Jelenl ele tanerőv 5 növendékke gimnázi tanerőv 3 növendékke tanítókép szeminári növendékk á héb kultú terjesztésén szolgálatába össz héb iskol nyilván jellegűe héb nye melle intenzív tanítj állam valami rusz nyelv i m gimnáziumb ang ném nye tanítá rend tantárgy kö tartozi héb iskol ügye Munkács széke Héb Isko Egyesül évről-év megválaszto vezetősé intéz felügyelet ped ruszinszk álla iskola-inspektorát végz Zsi sportegyesület köz munkác Hagib husz Sáms működne Ezenkív hatalm cserkész-mozgal v Ruszinszkóba zsi cserkész szá köz v ezerhe

14231.

CÍMS Ruszi zsidós

SZÓCI Ruszins zsidósá Ruszinszkó leguto népszámlá szer 1 93, zs összlakosság 604, viszonyí 15.28%- fe m impér változ Ruszinszkó 5 zsidó t lak m azelő növeke 6.46% t E terüle kétf hitköz v orthod kongresszu Kongressz hitköz azon eg Ruszinszkó c v Ungvár tö orthod or hitközsé egyel pösty Jüdis Kanzlei tartozn T íz történ kísérle öná ruszinsz zs ir felállításá si nélk törvén előírá mia amel intézkedt h öná iro c ak állíthat ruszinsz hitközség an felállítás hitközségek t m 60 szavazo megtart szavazás azon c szavaz öná ir melle zsidó most gazdas körülmén köz ors gazdasági meglehető z terül ko terméket vidék lakos c legnagy nehézsé á boldogul a zsi lehet kivétel R.- 80 nyomor 15 létminimu sze 5 rendelke c vagyonn zsidó e tekintél ré foglalko földmívelés általá őstermelés K nagykereskedés ideér kereskede alkalmazotta foglalkoz tö napszá ip munk v fuvar R.- foglalkoztat ará Szlovenszkó viszonyí sok kedvező m keves foglalko nélk családt a vezeth viss h ro gazdas viszon minden munk kényszeríten ro gazdas hely mi n sze zs jótékonykodásn nőegylete kív különö Jo Distribut Comi vé tekintet hatal munk Jo közpo irod Munkác v ahon szisztematiku irányít jótékonyko munkáj Jo árvagyámol intézeté t m zs á ta otthon Ezenkí n mechani elektrotechni műhe rendez a szakmá tanonco segéde képez a álland 80 zs mun ker kenyer Jo segítségé létes Munkác 19 Nek könyvnyo könyvki vállal Husz nagyará kosár-szalmaf műhel Jasi pe talisz-gyá állít Joi Hozzávetőle számí szer 1 ameri Jo Ruszinszkó t m 700, doll invesztá Min nagy ruszinsz zs centrum zs hitelszövetkezete állít f Beregszás Bereg Bilk Huszt Jasin Munkác Mukač Solotvin Ternov Técs Ungvá Užho Volovo Nagyszőllő Sevl zs hitelszövetke i érté gazdas mun vé hasz működ ré különö kiskereske iparo helyze len sok hitelszövetkezet kö 5 ta 19 vég kihelyez kölcsö össz meghala 5.000, čk. zsidó 1 u nemz ala szervezkede közsé m parlame választá alkalmá öná pártk ind választ küzdele m min köz választmányá zsidópá képvise üln Munkác Mukač Nagyszőllő Sevl zsidó-pá alpolgármeste van zs képvis csehszlo parlamen bejut kommuni programm Ruszins 93, léleksz zsidóságá 79, vallo ma zs nemzetiségűn 85,7%- fe m Anyany szer magy tö jidd szlo rus anyanyel most gazdas iszon mia mel köz ruszinsz zsi éln fejthet nagymé any hozzájárul Paleszt felépítéséh Éve körülbe 6- sék árusítan 80-40, čk.- járul Nemz Alaph Kulturá té Hé Isk Egyesü fentartásá nagyszab mun fejte Ruszinszkó cioni helyicsop v cioni mozga lap rendelkez ez jid nye JidischeFolksbl Munká 19 Sze Sau Sim évfol mag nye Zs Nép Ungv 19 Sze Szer Bé évfol mozga vezet Sternb Vilm Spie Sánd Guttm Móz Stei Náth Szer Bé Palkov Juszkov M Weingar Sajtóképvisel cioni irányzat v 19 megalak Munkác Jidis Zeitu am Spi munká főra szolgálatá liberál cionista-mizrachi zsidó el harc ruszinsz zs sa érde munká említette kív Bol Mó Nép Kl Goldst Lövenk Kál Spie J Folks 1921- alak Munkác Ruszinsz Hé Isk Egyesül az céll h el középisko felállításá hé ny reneszáns mozdí e e év Munkács Huszt Svaljav Torunb Jasin Beregszász hé el iskolák 19 Ungvá Beregszás el iskolák 19 Nagyszőllő hé el isko létesített 1 o ny Munkác Cs.- köztársa e hébernye ref reál-gimnáziu m 19 gimnáz kereté hé tanítóké szeminári Jelen el tanerő növendékk gimnáz tanerő növendékk tanítóké szeminár növendék hé kult terjesztésé szolgálatáb öss hé isko nyilvá jellegű hé ny mell intenzí tanít álla valam rus nyel gimnázium an né ny tanít ren tantárg k tartoz hé isko ügy Munkác szék Hé Isk Egyesü évről-é megválaszt vezetős inté felügyele pe ruszinsz áll iskola-inspektorá vég Zs sportegyesüle kö munká Hagi hus Sám működn Ezenkí hatal cserkész-mozga Ruszinszkób zs cserkés sz kö ezerh

14231

CÍM Rusz zsidó

SZÓC Ruszin zsidós Ruszinszk legut népszáml sze 93 z összlakossá 604 viszony 15.28% f impé válto Ruszinszk zsid la azel növek 6.46 terül két hitkö ortho kongressz Kongress hitkö azo e Ruszinszk Ungvá t ortho o hitközs egye pöst Jüdi Kanzle tartoz í törté kísérl ön ruszins z i felállítás s nél törvé előír mi ame intézked ön ir a állítha ruszins hitközsé a felállítá hitközsége 6 szavaz megtar szavazá azo szava ön i mell zsid mos gazda körülmé kö or gazdaság meglehet terü k terméke vidé lako legnag nehézs boldogu zs lehe kivéte R. 8 nyomo 1 létminim sz rendelk vagyon zsid tekinté r foglalk földmívelé által őstermelé nagykereskedé ideé keresked alkalmazott foglalko t napsz i mun fuva R. foglalkozta ar Szlovenszk viszony so kedvez keve foglalk nél család vezet vis r gazda viszo minde mun kényszeríte r gazda hel m sz z jótékonykodás nőegylet kí külön J Distribu Com v tekinte hata mun J közp iro Munká aho szisztematik irányí jótékonyk munká J árvagyámo intézet z t ottho Ezenk mechan elektrotechn műh rende szakm tanonc segéd képe állan 8 z mu ke kenye J segítség léte Munká 1 Ne könyvny könyvk válla Hus nagyar kosár-szalma műhe Jas p talisz-gy állí Jo Hozzávetől szám sze amer J Ruszinszk 700 dol inveszt Mi nag ruszins z centru z hitelszövetkezet állí Beregszá Bere Bil Husz Jasi Munká Muka Solotvi Terno Téc Ungv Užh Volov Nagyszőll Sev z hitelszövetk ért gazda mu v has műkö r külön kiskeresk ipar helyz le so hitelszövetkeze k t 1 vé kihelye kölcs öss meghal 5.000 čk zsid nem al szervezked közs parlam választ alkalm ön párt in válasz küzdel mi kö választmány zsidóp képvis ül Munká Muka Nagyszőll Sev zsidó-p alpolgármest va z képvi csehszl parlame beju kommun program Ruszin 93 léleks zsidóság 79 vall m z nemzetiségű 85,7% f Anyan sze mag t jid szl ru anyanye mos gazda iszo mi me kö ruszins zs él fejthe nagym an hozzájáru Palesz felépítésé Év körülb 6 sé árusíta 80-40 čk. járu Nem Alap Kultur t H Is Egyes fentartás nagysza mu fejt Ruszinszk cion helyicso cion mozg la rendelke e ji ny JidischeFolksb Munk 1 Sz Sa Si évfo ma ny Z Né Ung 1 Sz Sze B évfo mozg veze Stern Vil Spi Sán Gutt Mó Ste Nát Sze B Palko Juszko Weinga Sajtóképvise cion irányza 1 megala Munká Jidi Zeit a Sp munk főr szolgálat liberá cionista-mizrach zsid e har ruszins z s érd munk említett kí Bo M Né K Golds Löven Ká Spi Folk 1921 ala Munká Ruszins H Is Egyesü a cél e középisk felállítás h n reneszán mozd é Munkác Husz Svalja Torun Jasi Beregszás h e iskolá 1 Ungv Beregszá e iskolá 1 Nagyszőll h e isk létesítet n Munká Cs. köztárs héberny re reál-gimnázi 1 gimná keret h tanítók szeminár Jele e taner növendék gimná taner növendék tanítók szeminá növendé h kul terjesztés szolgálatá ös h isk nyilv jelleg h n mel intenz taní áll vala ru nye gimnáziu a n n taní re tantár tarto h isk üg Munká szé H Is Egyes évről- megválasz vezető int felügyel p ruszins ál iskola-inspektor vé Z sportegyesül k munk Hag hu Sá működ Ezenk hata cserkész-mozg Ruszinszkó z cserké s k ezer

1423

CÍ Rus zsid

SZÓ Ruszi zsidó Ruszinsz legu népszám sz 9 összlakoss 60 viszon 15.28 imp vált Ruszinsz zsi l aze növe 6.4 terü ké hitk orth kongress Kongres hitk az Ruszinsz Ungv orth hitköz egy pös Jüd Kanzl tarto tört kísér ö ruszin felállítá né törv előí m am intézke ö i állíth ruszin hitközs felállít hitközség szava megta szavaz az szav ö mel zsi mo gazd körülm k o gazdasá meglehe ter termék vid lak legna nehéz boldog z leh kivét R nyom létmini s rendel vagyo zsi tekint foglal földmível álta őstermel nagykeresked ide kereske alkalmazot foglalk naps mu fuv R foglalkozt a Szlovensz viszon s kedve kev foglal né csalá veze vi gazd visz mind mu kényszerít gazd he s jótékonykodá nőegyle k külö Distrib Co tekint hat mu köz ir Munk ah szisztemati irány jótékony munk árvagyám intéze otth Ezen mecha elektrotech mű rend szak tanon segé kép álla m k keny segítsé lét Munk N könyvn könyv váll Hu nagya kosár-szalm műh Ja talisz-g áll J Hozzávető szá sz ame Ruszinsz 70 do invesz M na ruszin centr hitelszövetkeze áll Beregsz Ber Bi Hus Jas Munk Muk Solotv Tern Té Ung Už Volo Nagyszől Se hitelszövet ér gazd m ha műk külö kiskeres ipa hely l s hitelszövetkez v kihely kölc ös megha 5.00 č zsi ne a szervezke köz parla válasz alkal ö pár i válas küzde m k választmán zsidó képvi ü Munk Muk Nagyszől Se zsidó- alpolgármes v képv csehsz parlam bej kommu progra Ruszi 9 lélek zsidósá 7 val nemzetiség 85,7 Anya sz ma ji sz r anyany mo gazd isz m m k ruszin z é fejth nagy a hozzájár Pales felépítés É körül s árusít 80-4 čk jár Ne Ala Kultu I Egye fentartá nagysz m fej Ruszinsz cio helyics cio moz l rendelk j n JidischeFolks Mun S S S évf m n N Un S Sz évf moz vez Ster Vi Sp Sá Gut M St Ná Sz Palk Juszk Weing Sajtóképvis cio irányz megal Munk Jid Zei S mun fő szolgála liber cionista-mizrac zsi ha ruszin ér mun említet k B N Gold Löve K Sp Fol 192 al Munk Ruszin I Egyes cé középis felállítá reneszá moz Munká Hus Svalj Toru Jas Beregszá iskol Ung Beregsz iskol Nagyszől is létesíte Munk Cs köztár hébern r reál-gimnáz gimn kere tanító szeminá Jel tane növendé gimn tane növendé tanító szemin növend ku terjeszté szolgálat ö is nyil jelle me inten tan ál val r ny gimnázi tan r tantá tart is ü Munk sz I Egye évről megválas vezet in felügye ruszin á iskola-inspekto v sportegyesü mun Ha h S műkö Ezen hat cserkész-moz Ruszinszk cserk eze