14233.htm

CÍMSZÓ: Ruszinkó zsidósága, Irodalom

SZÓCIKK: "Irodalom. A mai ruszinszkói zsidó irodalom a kezdet-kezdetén van és leginkább a zsidó újságokban jelennek meg irodalmi alkotások. Szerény Béla (Ungvár) zsidó tárgyú novelláival és több, ügyesen megkomponált jiddis színdarabjával (Der nachtiger Tug; Hámán; Visszatérők, stb.) keltett érdeklődést. Szorgalmasan fordít héberből és jiddisből magyar nyelvre. A régebbi zsidó irodalmi életből is jól ismert Bolgár Mózes (Huszt) leginkább zsidó politikai cikkek írásával foglalkozik. Sauber Simon (Munkács) jiddis nyelven ír humoros karcolatokat és tanulmányokat. Hakohen Weingarten Sámuel (Munkács) talmud- filozófiai és zsidó társadalmi írásaival vonta magára a figyelmet. Waldstein Emil (Ungvár) cseh nyelven írja zsidó szociálpolitikai cikkeit és egy nagyobbszabású németnyelvű könyvet jelentetett, meg R.-ról. S.L."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4233. címszó a lexikon => 759. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14233.htm

CÍMSZÓ: Ruszinkó zsidósága, Irodalom

SZÓCIKK: Irodalom. A mai ruszinszkói zsidó irodalom a kezdet-kezdetén van és leginkább a zsidó újságokban jelennek meg irodalmi alkotások. Szerény Béla Ungvár zsidó tárgyú novelláival és több, ügyesen megkomponált jiddis színdarabjával Der nachtiger Tug; Hámán; Visszatérők, stb. keltett érdeklődést. Szorgalmasan fordít héberből és jiddisből magyar nyelvre. A régebbi zsidó irodalmi életből is jól ismert Bolgár Mózes Huszt leginkább zsidó politikai cikkek írásával foglalkozik. Sauber Simon Munkács jiddis nyelven ír humoros karcolatokat és tanulmányokat. Hakohen Weingarten Sámuel Munkács talmud- filozófiai és zsidó társadalmi írásaival vonta magára a figyelmet. Waldstein Emil Ungvár cseh nyelven írja zsidó szociálpolitikai cikkeit és egy nagyobbszabású németnyelvű könyvet jelentetett, meg R.-ról. S.L.

14233.ht

CÍMSZÓ Ruszink zsidósága Irodalo

SZÓCIKK Irodalom ma ruszinszkó zsid irodalo kezdet-kezdeté va é leginkáb zsid újságokba jelenne me irodalm alkotások Szerén Bél Ungvá zsid tárgy novelláiva é több ügyese megkomponál jiddi színdarabjáva De nachtige Tug Hámán Visszatérők stb keltet érdeklődést Szorgalmasa fordí héberbő é jiddisbő magya nyelvre régebb zsid irodalm életbő i jó ismer Bolgá Móze Husz leginkáb zsid politika cikke írásáva foglalkozik Saube Simo Munkác jiddi nyelve í humoro karcolatoka é tanulmányokat Hakohe Weingarte Sámue Munkác talmud filozófia é zsid társadalm írásaiva vont magár figyelmet Waldstei Emi Ungvá cse nyelve írj zsid szociálpolitika cikkei é eg nagyobbszabás németnyelv könyve jelentetett me R.-ról S.L

14233.h

CÍMSZ Ruszin zsidóság Irodal

SZÓCIK Irodalo m ruszinszk zsi irodal kezdet-kezdet v leginká zsi újságokb jelenn m irodal alkotáso Szeré Bé Ungv zsi tárg novelláiv töb ügyes megkomponá jidd színdarabjáv D nachtig Tu Hámá Visszatérő st kelte érdeklődés Szorgalmas ford héberb jiddisb magy nyelvr régeb zsi irodal életb j isme Bolg Móz Hus leginká zsi politik cikk írásáv foglalkozi Saub Sim Munká jidd nyelv humor karcolatok tanulmányoka Hakoh Weingart Sámu Munká talmu filozófi zsi társadal írásaiv von magá figyelme Waldste Em Ungv cs nyelv ír zsi szociálpolitik cikke e nagyobbszabá németnyel könyv jelentetet m R.-ró S.

14233.

CÍMS Ruszi zsidósá Iroda

SZÓCI Irodal ruszinsz zs iroda kezdet-kezde legink zs újságok jelen iroda alkotás Szer B Ung zs tár novellái tö ügye megkompon jid színdarabjá nachti T Hám Visszatér s kelt érdeklődé Szorgalma for héber jiddis mag nyelv rége zs iroda élet ism Bol Mó Hu legink zs politi cik írásá foglalkoz Sau Si Munk jid nyel humo karcolato tanulmányok Hako Weingar Sám Munk talm filozóf zs társada írásai vo mag figyelm Waldst E Ung c nyel í zs szociálpoliti cikk nagyobbszab németnye köny jelentete R.-r S

14233

CÍM Rusz zsidós Irod

SZÓC Iroda ruszins z irod kezdet-kezd legin z újságo jele irod alkotá Sze Un z tá novellá t ügy megkompo ji színdarabj nacht Há Visszaté kel érdeklőd Szorgalm fo hébe jiddi ma nyel rég z irod éle is Bo M H legin z polit ci írás foglalko Sa S Mun ji nye hum karcolat tanulmányo Hak Weinga Sá Mun tal filozó z társad írása v ma figyel Walds Un nye z szociálpolit cik nagyobbsza németny kön jelentet R.-

1423

CÍ Rus zsidó Iro

SZÓ Irod ruszin iro kezdet-kez legi újság jel iro alkot Sz U t novell üg megkomp j színdarab nach H Visszat ke érdeklő Szorgal f héb jidd m nye ré iro él i B legi poli c írá foglalk S Mu j ny hu karcola tanulmány Ha Weing S Mu ta filoz társa írás m figye Wald U ny szociálpoli ci nagyobbsz németn kö jelente R.