14234.htm

CÍMSZÓ: Rút Könyve

SZÓCIKK: "Rút Könyve, a bibliai könyvek egyéb «szent iratok» csoportjába tartozó könyv. Az öt Megilla (l. o.) közé sorozzák, melyek között a kánoni sorrendben a második. Héber neve: Rusz. A liturgiában mint a zsinagóga sovuószi olvasmánya szerepel. A könyv tudvalevőleg kalászérés idején történt eseményt beszél el és a kalászérésnek sovuósz az ünnepe. Falusi történet, amely nagyon egyszerü. Az előadás világos, bonyodalmak és meglepő fordulatok nélkül való, igazi költészet utánozhatatlan müvésziességgel. Noémi éhség következtében kivándorolni kényszerül, egyik menye, Orpa, marad az óhazában, a másik Rút, bár a Noémihez való rokoni köteléke férje halálával meglazult, híven követi őt. Kalászszedegetés közben ismerkedik meg Boázzal, kinek később felesége lesz. Rút moabita származású nő - e frigyből származott tizedik nemzedéken Dávid király. Rút nem hősnő, hanem csöndes, szerény asszony, fő erénye :a hű kitartás (a küzdelmes szegénység éveiben sem szakad el anyósától, Noémitól). Az univerzalitás gondolata jut benne kifejezésre; nem zsidóvérből is származhatott a zsidók királya és dalnoka: Dávid. Az Imit Bibliájában R.-t Bárány József (az ifjúsági kiadásban Bisler Mátyás), a Frenkel-féle Bibliában pedig Pfeiffer Izsák fordította. 4 fejezetből áll."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4234. címszó a lexikon => 760. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14234.htm

CÍMSZÓ: Rút Könyve

SZÓCIKK: Rút Könyve, a bibliai könyvek egyéb szent iratok csoportjába tartozó könyv. Az öt Megilla l. o. közé sorozzák, melyek között a kánoni sorrendben a második. Héber neve: Rusz. A liturgiában mint a zsinagóga sovuószi olvasmánya szerepel. A könyv tudvalevőleg kalászérés idején történt eseményt beszél el és a kalászérésnek sovuósz az ünnepe. Falusi történet, amely nagyon egyszerü. Az előadás világos, bonyodalmak és meglepő fordulatok nélkül való, igazi költészet utánozhatatlan müvésziességgel. Noémi éhség következtében kivándorolni kényszerül, egyik menye, Orpa, marad az óhazában, a másik Rút, bár a Noémihez való rokoni köteléke férje halálával meglazult, híven követi őt. Kalászszedegetés közben ismerkedik meg Boázzal, kinek később felesége lesz. Rút moabita származású nő - e frigyből származott tizedik nemzedéken Dávid király. Rút nem hősnő, hanem csöndes, szerény asszony, fő erénye :a hű kitartás a küzdelmes szegénység éveiben sem szakad el anyósától, Noémitól . Az univerzalitás gondolata jut benne kifejezésre; nem zsidóvérből is származhatott a zsidók királya és dalnoka: Dávid. Az Imit Bibliájában R.-t Bárány József az ifjúsági kiadásban Bisler Mátyás , a Frenkel-féle Bibliában pedig Pfeiffer Izsák fordította. 4 fejezetből áll.

14234.ht

CÍMSZÓ Rú Könyv

SZÓCIKK Rú Könyve biblia könyve egyé szen irato csoportjáb tartoz könyv A ö Megill l o köz sorozzák melye közöt kánon sorrendbe második Hébe neve Rusz liturgiába min zsinagóg sovuósz olvasmány szerepel köny tudvalevőle kalászéré idejé történ esemény beszé e é kalászérésne sovuós a ünnepe Falus történet amel nagyo egyszerü A előadá világos bonyodalma é meglep fordulato nélkü való igaz költésze utánozhatatla müvésziességgel Noém éhsé következtébe kivándoroln kényszerül egyi menye Orpa mara a óhazában mási Rút bá Noémihe val rokon kötelék férj haláláva meglazult híve követ őt Kalászszedegeté közbe ismerkedi me Boázzal kine későb feleség lesz Rú moabit származás n frigybő származot tizedi nemzedéke Dávi király Rú ne hősnő hane csöndes szerén asszony f erény : h kitartá küzdelme szegénysé éveibe se szaka e anyósától Noémitó A univerzalitá gondolat ju benn kifejezésre ne zsidóvérbő i származhatot zsidó király é dalnoka Dávid A Imi Bibliájába R.- Bárán Józse a ifjúság kiadásba Bisle Mátyá Frenkel-fél Bibliába pedi Pfeiffe Izsá fordította fejezetbő áll

14234.h

CÍMSZ R Köny

SZÓCIK R Könyv bibli könyv egy sze irat csoportjá tarto köny Megil kö sorozzá mely közö káno sorrendb másodi Héb nev Rus liturgiáb mi zsinagó sovuós olvasmán szerepe kön tudvalevől kalászér idej törté esemén besz kalászérésn sovuó ünnep Falu történe ame nagy egyszer előad világo bonyodalm megle fordulat nélk val iga költész utánozhatatl müvésziességge Noé éhs következtéb kivándorol kényszerü egy meny Orp mar óhazába más Rú b Noémih va roko kötelé fér haláláv meglazul hív köve ő Kalászszedeget közb ismerked m Boázza kin késő felesé les R moabi származá frigyb származo tized nemzedék Dáv királ R n hősn han csönde szeré asszon erén kitart küzdelm szegénys éveib s szak anyósátó Noémit univerzalit gondola j ben kifejezésr n zsidóvérb származhato zsid királ dalnok Dávi Im Bibliájáb R. Bárá Józs ifjúsá kiadásb Bisl Máty Frenkel-fé Bibliáb ped Pfeiff Izs fordított fejezetb ál

14234.

CÍMS Kön

SZÓCI Köny bibl köny eg sz ira csoportj tart kön Megi k sorozz mel köz kán sorrend másod Hé ne Ru liturgiá m zsinag sovuó olvasmá szerep kö tudvalevő kalászé ide tört esemé bes kalászérés sovu ünne Fal történ am nag egysze előa világ bonyodal megl fordula nél va ig költés utánozhatat müvésziességg No éh következté kivándoro kényszer eg men Or ma óhazáb má R Noémi v rok kötel fé halálá meglazu hí köv Kalászszedege köz ismerke Boázz ki kés feles le moab származ frigy származ tize nemzedé Dá kirá hős ha csönd szer asszo eré kitar küzdel szegény évei sza anyósát Noémi univerzali gondol be kifejezés zsidóvér származhat zsi kirá dalno Dáv I Bibliájá R Bár Józ ifjús kiadás Bis Mát Frenkel-f Bibliá pe Pfeif Iz fordítot fejezet á

14234

CÍM Kö

SZÓC Kön bib kön e s ir csoport tar kö Meg soroz me kö ká sorren máso H n R liturgi zsina sovu olvasm szere k tudvalev kalász id tör esem be kalászéré sov ünn Fa törté a na egysz elő vilá bonyoda meg fordul né v i költé utánozhata müvésziesség N é következt kivándor kénysze e me O m óhazá m Noém ro köte f halál meglaz h kö Kalászszedeg kö ismerk Boáz k ké fele l moa szárma frig szárma tiz nemzed D kir hő h csön sze assz er kita küzde szegén éve sz anyósá Noém univerzal gondo b kifejezé zsidóvé származha zs kir daln Dá Bibliáj Bá Jó ifjú kiadá Bi Má Frenkel- Bibli p Pfei I fordíto fejeze

1423

CÍ K

SZÓ Kö bi kö i csopor ta k Me soro m k k sorre más liturg zsin sov olvas szer tudvale kalás i tö ese b kalászér so ün F tört n egys el vil bonyod me fordu n költ utánozhat müvésziessé következ kivándo kénysz m óhaz Noé r köt halá megla k Kalászszede k ismer Boá k fel mo szárm fri szárm ti nemze ki h csö sz ass e kit küzd szegé év s anyós Noé univerza gond kifejez zsidóv származh z ki dal D Bibliá B J ifj kiad B M Frenkel Bibl Pfe fordít fejez