14235.htm

CÍMSZÓ: Ruttkay-Rothauser

SZEMÉLYNÉV: Ruttkay-Rothauser Miksa

SZÓCIKK: Ruttkay-Rozhauser Miksa (írói nevén Ruttkay György), hírlapíró és színműíró, szül. Vácott 1863., megh. Budapesten 1913. A magyarországi német hírlapírás jeles tehetségei közé tartozott. Előbb a Neues Pester Journal munkatársa volt, majd 1890 óta a Pester Lloyd szerkesztőségének kötelékében dolgozott, mint tárcaíró, majd Silberstein-Ötvös Adolf halála után, mint színházi kritikus. Nagy propagandát fejtett ki a modern magyar színmüirodalomnak külföldön való ismertetése és térhódítása érdekében. Ő maga is több színdarabot és regényt fordított németre. Jelentékeny sikere volt eredeti színpadi müveivel is. A Népszínházban került színre Peking rózsája c. operettje Stojanovics Jenő zené jével és Holtomiglan c. színmüve, az Operában Hubay Jenő megzenésítésében Moharózsa c. dal müve, a Nemzeti Színházban Sötétség és Az első és a második c. színmüve, valamint Vénusz c. vígjátéka.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4235. címszó a lexikon => 759. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14235.htm

CÍMSZÓ: Ruttkay-Rothauser

SZEMÉLYNÉV: Ruttkay-Rothauser Miksa

SZÓCIKK: Ruttkay-Rozhauser Miksa írói nevén Ruttkay György , hírlapíró és színműíró, szül. Vácott 1863., megh. Budapesten 1913. A magyarországi német hírlapírás jeles tehetségei közé tartozott. Előbb a Neues Pester Journal munkatársa volt, majd 1890 óta a Pester Lloyd szerkesztőségének kötelékében dolgozott, mint tárcaíró, majd Silberstein-Ötvös Adolf halála után, mint színházi kritikus. Nagy propagandát fejtett ki a modern magyar színmüirodalomnak külföldön való ismertetése és térhódítása érdekében. Ő maga is több színdarabot és regényt fordított németre. Jelentékeny sikere volt eredeti színpadi müveivel is. A Népszínházban került színre Peking rózsája c. operettje Stojanovics Jenő zené jével és Holtomiglan c. színmüve, az Operában Hubay Jenő megzenésítésében Moharózsa c. dal müve, a Nemzeti Színházban Sötétség és Az első és a második c. színmüve, valamint Vénusz c. vígjátéka.

14235.ht

CÍMSZÓ Ruttkay-Rothause

SZEMÉLYNÉV Ruttkay-Rothause Miks

SZÓCIKK Ruttkay-Rozhause Miks író nevé Ruttka Györg hírlapír é színműíró szül Vácot 1863. megh Budapeste 1913 magyarország néme hírlapírá jele tehetsége köz tartozott Előb Neue Peste Journa munkatárs volt maj 189 ót Peste Lloy szerkesztőségéne kötelékébe dolgozott min tárcaíró maj Silberstein-Ötvö Adol halál után min színház kritikus Nag propagandá fejtet k moder magya színmüirodalomna külföldö val ismertetés é térhódítás érdekében mag i töb színdarabo é regény fordítot németre Jelentéken siker vol eredet színpad müveive is Népszínházba kerül színr Pekin rózsáj c operettj Stojanovic Jen zen jéve é Holtomigla c színmüve a Operába Huba Jen megzenésítésébe Moharózs c da müve Nemzet Színházba Sötétsé é A els é másodi c színmüve valamin Vénus c vígjátéka

14235.h

CÍMSZ Ruttkay-Rothaus

SZEMÉLYNÉ Ruttkay-Rothaus Mik

SZÓCIK Ruttkay-Rozhaus Mik ír nev Ruttk Györ hírlapí színműír szü Váco 1863 meg Budapest 191 magyarorszá ném hírlapír jel tehetség kö tartozot Elő Neu Pest Journ munkatár vol ma 18 ó Pest Llo szerkesztőségén kötelékéb dolgozot mi tárcaír ma Silberstein-Ötv Ado halá utá mi színhá kritiku Na propagand fejte mode magy színmüirodalomn külföld va ismerteté térhódítá érdekébe ma tö színdarab regén fordíto németr Jelentéke sike vo erede színpa müveiv i Népszínházb kerü szín Peki rózsá operett Stojanovi Je ze jév Holtomigl színmüv Operáb Hub Je megzenésítéséb Moharóz d müv Nemze Színházb Sötéts el másod színmüv valami Vénu vígjáték

14235.

CÍMS Ruttkay-Rothau

SZEMÉLYN Ruttkay-Rothau Mi

SZÓCI Ruttkay-Rozhau Mi í ne Rutt Gyö hírlap színműí sz Vác 186 me Budapes 19 magyarorsz né hírlapí je tehetsé k tartozo El Ne Pes Jour munkatá vo m 1 Pes Ll szerkesztőségé köteléké dolgozo m tárcaí m Silberstein-Öt Ad hal ut m szính kritik N propagan fejt mod mag színmüirodalom külföl v ismertet térhódít érdekéb m t színdara regé fordít német Jelenték sik v ered színp müvei Népszínház ker szí Pek rózs operet Stojanov J z jé Holtomig színmü Operá Hu J megzenésítésé Moharó mü Nemz Színház Sötét e máso színmü valam Vén vígjáté

14235

CÍM Ruttkay-Rotha

SZEMÉLY Ruttkay-Rotha M

SZÓC Ruttkay-Rozha M n Rut Gy hírla színmű s Vá 18 m Budape 1 magyarors n hírlap j tehets tartoz E N Pe Jou munkat v Pe L szerkesztőség kötelék dolgoz tárca Silberstein-Ö A ha u szín kriti propaga fej mo ma színmüirodalo külfö ismerte térhódí érdeké színdar reg fordí néme Jelenté si ere szín müve Népszínhá ke sz Pe róz opere Stojano j Holtomi színm Oper H megzenésítés Mohar m Nem Színhá Söté más színm vala Vé vígját

1423

CÍ Ruttkay-Roth

SZEMÉL Ruttkay-Roth

SZÓ Ruttkay-Rozh Ru G hírl színm V 1 Budap magyaror hírla tehet tarto P Jo munka P szerkesztősé kötelé dolgo tárc Silberstein- h szí krit propag fe m m színmüirodal külf ismert térhód érdek színda re ford ném Jelent s er szí müv Népszính k s P ró oper Stojan Holtom szín Ope megzenésíté Moha Ne Szính Söt má szín val V vígjá