14238.htm

CÍMSZÓ: Saáló

SZÓCIKK: Saaló (h.). Kérdés. A rituális életben kétes esetek tisztázására irányul. A népies nyelvhasználatban a fogalom értelme a kasrusszal (1. o.) összefüggő dolgokra korlátozódik. Ilyen vonatkozásban értik S. alatt a levágott szárnyas begyének és belső részeinek megvizsgálását annak a megállapítása végett, hogy nem szenvedett-e az állat olyan betegségben, amely rituális szempontból élvezhetetlenné teszi. A vizsgálatot erre képesített funkcionáriusok végzik (rabbi, dajjan). Ennélfogva magát a vizsgálatot is S.-nak (vulg. sajle) nevezik, mert arra a kérdésre (saáló) felel, hogy kóser, vagy teréfó-e a megvizsgált állat. Ilyen vizsgálat alá esik természetesen a levágott szarvasmarha is. L. Teréfó.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4238. címszó a lexikon => 760. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14238.htm

CÍMSZÓ: Saáló

SZÓCIKK: Saaló h. . Kérdés. A rituális életben kétes esetek tisztázására irányul. A népies nyelvhasználatban a fogalom értelme a kasrusszal 1. o. összefüggő dolgokra korlátozódik. Ilyen vonatkozásban értik S. alatt a levágott szárnyas begyének és belső részeinek megvizsgálását annak a megállapítása végett, hogy nem szenvedett-e az állat olyan betegségben, amely rituális szempontból élvezhetetlenné teszi. A vizsgálatot erre képesített funkcionáriusok végzik rabbi, dajjan . Ennélfogva magát a vizsgálatot is S.-nak vulg. sajle nevezik, mert arra a kérdésre saáló felel, hogy kóser, vagy teréfó-e a megvizsgált állat. Ilyen vizsgálat alá esik természetesen a levágott szarvasmarha is. L. Teréfó.

14238.ht

CÍMSZÓ Saál

SZÓCIKK Saal h Kérdés rituáli életbe kéte esete tisztázásár irányul népie nyelvhasználatba fogalo értelm kasrussza 1 o összefügg dolgokr korlátozódik Ilye vonatkozásba érti S alat levágot szárnya begyéne é bels részeine megvizsgálásá anna megállapítás végett hog ne szenvedett- a álla olya betegségben amel rituáli szempontbó élvezhetetlenn teszi vizsgálato err képesítet funkcionáriuso végzi rabbi dajja Ennélfogv magá vizsgálato i S.-na vulg sajl nevezik mer arr kérdésr saál felel hog kóser vag teréfó- megvizsgál állat Ilye vizsgála al esi természetese levágot szarvasmarh is L Teréfó

14238.h

CÍMSZ Saá

SZÓCIK Saa Kérdé rituál életb két eset tisztázásá irányu népi nyelvhasználatb fogal értel kasrussz összefüg dolgok korlátozódi Ily vonatkozásb ért ala levágo szárny begyén bel részein megvizsgálás ann megállapítá véget ho n szenvedett áll oly betegségbe ame rituál szempontb élvezhetetlen tesz vizsgálat er képesíte funkcionárius végz rabb dajj Ennélfog mag vizsgálat S.-n vul saj nevezi me ar kérdés saá fele ho kóse va teréfó megvizsgá álla Ily vizsgál a es természetes levágo szarvasmar i Teréf

14238.

CÍMS Sa

SZÓCI Sa Kérd rituá élet ké ese tisztázás irány nép nyelvhasználat foga érte kasruss összefü dolgo korlátozód Il vonatkozás ér al levág szárn begyé be részei megvizsgálá an megállapít vége h szenvedet ál ol betegségb am rituá szempont élvezhetetle tes vizsgála e képesít funkcionáriu vég rab daj Ennélfo ma vizsgála S.- vu sa nevez m a kérdé sa fel h kós v teréf megvizsg áll Il vizsgá e természete levág szarvasma Teré

14238

CÍM S

SZÓC S Kér ritu éle k es tisztázá irán né nyelvhasznála fog ért kasrus összef dolg korlátozó I vonatkozá é a levá szár begy b része megvizsgál a megállapí vég szenvede á o betegség a ritu szempon élvezhetetl te vizsgál képesí funkcionári vé ra da Ennélf m vizsgál S. v s neve kérd s fe kó teré megvizs ál I vizsg természet levá szarvasm Ter

1423SZÓ Ké rit él e tisztáz irá n nyelvhasznál fo ér kasru össze dol korlátoz vonatkoz lev szá beg rész megvizsgá megállap vé szenved betegsé rit szempo élvezhetet t vizsgá képes funkcionár v r d Ennél vizsgá S nev kér f k ter megviz á vizs természe lev szarvas Te